2011. október 26., szerda

BIBLIAI HIT ALAPJAI - 4. rész

Az  új  világkorszak  érkezése

A bibliai próféciák alapján hisszük, hogy az Isten földi ítéletét követően ( amit Apokalipszisnek is nevezünk, )  egy csodálatos, új korszak  kezdődik a földön.  Ez pedig a békesség  1000 éves korszaka lesz,  amit Isten Királyi Uralma hoz létre a földön, és ebben a korszakban Jézus uralkodik királyként, mint az Igazságosság és  Békesség Királya, és aki egyben a Királyok Királya !
 Ebben az új korszakban, olyan magas életszínvonal és civilizáció épül fel az egész földön egyöntetűen, amihez fogható eddig soha nem volt a történelem során. Az egész földön mondhatni : kánaáni lesz az állapot.  Ennek két fő oka lesz : 1./  Jézus lesz a földön mindenki által ismert és elfogadott király, az igazság és békesség királya,   2./   A Sátán nem tudja bűnre csábítani az embereket, mert meg lesz kötözve  1000 évre .  Mintha előre ezt érezte, és énekelte volna meg egy híres XIX.sz.-i költőnk, amikor ezt írta: „ … mikor a Szellem napvilága ragyog minden ház ablakán, akkor mondhatjuk hogy megálljuk, mert itt van már a kánaán !”  Ezt a kívánt állapotot semmilyen  politika, sem földi uralom nem tudja megvalósítani, csak egyedül és kizárólag Isten Királyi Uralma! Erről a korszakról prófétált Dániel, Ézsaiás  és  a „Mi Atyánk” imájában  2000 éve imába foglalt -  „Jöjjön el a Te országod”- kérésnek is ez lesz az igazi beteljesedése.  Isten Királyi Uralma immár nem csak szellemi dimenzióban, hanem a látható fizikai szinten is megtapasztalható lesz a földön. Valódi igazságosság, békesség és öröm lesz az emberek és társadalmak között ! Nem lesz csalás, becsapás, önzés, pusztítás, háború, mert Isten  ismerete tölti be az egész földet! Ezzel az 1000 éves új korszakkal azt is demonstrálja Isten az emberiségnek, hogy milyen csodálatos lehetett volna az előző 6000 év emberi történelme, ha az ember engedelmes maradt volna Isten iránt, így nem került volna a Sátán és a bűn uralma alá. Ezen korszak végén a Sátán szabadon lesz engedve, és az emberiség újra elbukik, és Isten ellen fordul. Az ezt követő végítéletet az Utolsó Ítéletnek nevezi a Biblia.
Ézs. 9: 6-7,   11: 6-7, 8-11,  12.rész,  Dániel 2: 34 – 45-ig,  Jel.20:7-10,

Az  ítélet  fogalma

A Bibliában Isten teljes képet ad magáról, ezért ismerhetjük meg Őt. Csak az Ige által lehet helyes az Istenképünk.  Ő elsősorban a szeretet és az igazság és igazságosság Istene, a békesség Istene, és szent Isten . Őhozzá nem fér a bűn és nem tűri a bűnt, ugyanis minden, ami sérti az igazságosságot, azt ő bűnnek tekinti. Ami pedig sérti az igazságosságot, az sérti az igazságosságra épülő békességet is.  A békesség pedig nem más, mint az Isteni egység harmóniája, ami fenntartja a teremtett világmindenséget. A bűn tehát alapjaiban támadja meg az Isteni természetet. Sért, bomlaszt, megkérdőjelez és tönkre tesz mindent ami Isteni természetű. Ezzel felbontja és szétszakítja mindazt, amit Isten békességes harmóniában egybe szerkesztett. Ha Isten ezt eltűrné, és nem konfrontálna a bűnnel, azzal feladná saját Isteni természetét,          ( szeretet, igazság, igazságosság, békesség, szentség, ) amire az egész teremtett világ épül. De ez lehetetlen, mert az Isteni természet erősebb a bűnnél, és legyőzi a bűnt! A bűn fölötti győzelem és hatalom eszköze az ÍTÉLET ! Az  Isten ítéletét kizárólag a bűn fellépése teszi szükségessé, ill. váltja ki. Az ítélet nem más, mint az igazság érvényesítésének eszköze a bűnnel szemben, az igazságosság védelmében. Ha nincs bűn, akkor ismeretlen és szükségtelen  az ítélet is.  De sajnos a bűn megjelent. A Biblia, Isten beszéde, beszámol egy drámai eseményről, ami az ember teremtése előtt történt a mennyben, még az idő létrejötte előtt,  az örökkévalóság dimenziójában. Egy Lucifer nevű, szabad akarattal rendelkező angyali fejedelem a mennyben, aki az Istentől ajándékba kapott dicsőségtől, hatalomtól és sikertől felfuvalkodva, szembe fordult Istennel, teremtőjével és jól tévőjével, erőszakossá vált, majd Isteni tekintélyt akart és követelt magának. Lázadásával megsértette az Isteni igazságosságot és szeretetet, és ezzel fellépett a bűn pusztító, Isten ellenes természete. Az ítélet tehát Isten válasza a bűnre, ezért  Isten magát az Ítélet Istenének is  nevezi. Isten rendelkezik megfelelő erővel és hatalommal az ítélet végrehajtásához is. Az ítéletnek 3 fontos tartalma van : 1./ a bűnösség ( a rossz ) bizonyítása az által, hogy élesen elválasztjuk a jót a rossztól,  2./  a büntetés mértékének kiszabása,  3./  a kiszabott büntetés végrehajtása. Isten ítélete volt Luciferrel szemben az is, amikor lázadását követően kizárta a mennyből, Isten jelenlétéből,  közösségéből ! Ez szükségszerű volt, hogy ne fertőzze és  bomlassza  tovább a mennyei harmónia  Isteni egységét ! Bűnös természetével így is a mennyei angyalok egyharmadát elidegenítette a hibátlan, tökéletes, szerető Istentől, és szembe fordította őket saját teremtőjükkel, életük forrásával . Ezáltal az ő természetük is megromlott, büszkévé, felfuvalkodottá, gonosszá, ellenszegülővé, lázadóvá, hazuggá és gyilkossá váltak, és ők is Isten ítélete alá kerültek.
Az Isten képére teremtett embert is megkörnyékezte a Kígyó (a Sátán ), hogy elcsábítsa, elidegenítse Istentől. Mivel az ember a kísértésben elbukott, így bűnbe esett, és ezért ő is Isten ítélete alá került.  „ De Isten úgy szerette a világot, hogy az Ő egyszülött Fiát adta, hogy ha valaki hisz Őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen!”  Tehát az ember számára Isten adott kiutat a bűnből, adott egy lehetőséget a bűnbocsánatra, amely által az ember mentesülhet a bűntől és a bűn következményétől, ami a halál és kárhozat ítélete! Ez úgy lehetséges, hogy  Isten, az emberiség minden bűnét, és az azért járó ítéletet  az Ő Fiára, Jézus Krisztusra helyezte, ill. Jézus azt szeretetből, önként magára vállalta, az ítélet  végrehajtásának következményével együtt. Ezzel Isten kinyilvánította kegyelmének eddig elrejtett természetét.  Ő tehát kegyelmes és irgalmas Isten is! Késedelmes a haragra, és nagy kegyelmű ! 

Az Isteni ítéletnek két fő csoportját különböztetjük meg.  I. csoportja:  Az emberiség történelmében ( az idő valóságában ) megnyilvánuló ítéletek. Pl.:  - az özönvíz büntetése, Sodoma és Gomora büntetése,  az egyiptomi Tíz csapás, Izrael fogságra vitele, az apokaliptikus ítéletek, stb. Ezekkel Isten célja :  1. konfrontálás a bűnnel, a bűn visszaszorítása céljából, 2. tanulás, okulás, felhívás a megtérésre, 3. a történelmi események irányának  korrigálása az Isteni akarat szerint.
II. csoportja:  A mennyei szinten, más szavakkal az  örökkévalóságban lezajló Isteni ítéletek. A Biblia szavai szerint ezek a következők : 1.  Krisztus Ítélő Széke előtti ítélet,  2.  Krisztus Dicsőséges Trónja előtti ítélet, és  3.  A  Nagy Fehér Királyi Trónszék előtti ítélet, amit az  Utolsó Ítéletnek is nevezünk .
Ézs.30:18, Mal.2:17, 2.Móz.34:6, Zsolt.59:18, Mt.25:31-46,
Jel. 20:11-15.-ig, 

Az  utolsó  ítélet – a Nagy Fehér Királyi Trónszék előtt

Az utolsó ítéletkor minden ember, aki valaha a földre született,  az Isten ítélő széke elé fog állni, hogy számot adjon az életéről. Minden halott feltámad, hogy ott legyen az utolsó ítéleten, amikor az egész emberiségnek el kell számolnia gondolataival, szavaival, és cselekedeteivel. Azok, akiknek a neve szerepel az Örök Élet Könyvében, igazaknak lesznek nyilvánítva, ezért Krisztusban örök életet kapnak, és feltámadott testtel léphetnek be Isten örök jelenlétébe. A nem igazak viszont, akiknek neve nincs beírva az Örök Élet Könyvébe, - Megváltásuk elutasítása, vagy mellőzése miatt, - Krisztust nélkülözve elkárhoznak és a Gyehennába jutnak. Ezután a Sátán uralma is végleg le lesz győzve, ö is örökre elkárhozik, és Isten őt is a Gyehennába veti örök büntetésre, ahova már korábban  az Antikrisztus és a Hamisprófétája is került.  Bibliai kifejezéssel élve :  „ ez a Vég ” ! Mint utolsó ellenség töröltetik el a halál ! Ezután  Krisztus fog uralkodni a mennyei Atyával együtt  mindenek felett, mindörökké !
 II.Thess.1:6-10,   Jel.20:10-15,  Ján.5:29,

*   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *

                                                           V é g e

                                Folytatásként ajánlott :  A megtévesztés okai.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése