2013. június 30., vasárnap

KRISZTUSBAN VALÓ ÉLET TITKAI - 3.rész

JÉZUS PARANCSA :  „Maradjatok én bennem, és én is ti bennetek !”
(Ján.ev.15:4,)

A Krisztusban való élet titkaihoz csak a Szent Szellemtől kapott kijelentésből juthatunk hozzá. Pál apostol mondja az 1. Korinthosi levél 2. részében, hogy a Szent Szellem mindeneket vizsgál, még az Isten mélységeit is, és amit szem nem látott, ember szíve meg sem gondolhat, amiket az Isten készített az Őt szeretőknek, de az Isten mégis kijelenti nekünk, a Szent Szellem által. Tehát kijelentés útján juthatunk mennyei és Isteni ismeretekhez, az Atya és a Fiú titkához. A Kol.2:2-3.-ban Pál apostol szándéka a kijelentés átadásával az, hogy a hívők "eljussanak az értelem meggyőződésének teljes gazdagságára, az Isten és az Atya és a Krisztus ama titkának megismerésére, amelyben van a bölcsességnek és ismeretnek minden kincse elrejtve." Tehát Pál azt mondja, hogy a Szent Szellem kijelentése által hozzájuthatunk az Atya, és a Fiú titkához, amelyben el van rejtve Isten bölcsességének minden kincse. Ez a titok pedig az elpecsételés titka, amit Jézus csak megemlít a Jn. 6:27-ben, de nem fejti ki. Pál apostol kapta meg először erről a mennyei kijelentést. Valójában ezeket osztja meg az Efezusi és Kolossei levelében. Az 1.Kor.2.-ben pedig a megfeszített Krisztusról, mint Isten erejéről, (ami a megfeszítésben rejlik,) ad át kijelentést a gyülekezetnek. Nem a teológiai doktori tanulmányait osztja meg, nem emberi bölcsességet közvetít, hanem az Istennek titkon való bölcsességét prédikálja a gyülekezetnek. Viszont azonnal hozzáteszi, mint feltételt, hogy : "Isten titkos bölcsességét csak tökéletesek előtt szóljuk !" Ugyanis szellemben járatlan, és éretlen, vagy vallásos  keresztények ezt még nem képesek felfogni és megérteni. Ezért félreérthetik, és mások előtt lejárathatják az Úrtól jövő kijelentést, és Pált is. "Érzéki ember pedig nem foghatja meg az Isten Szellemének dolgait: mert bolondságok néki; meg sem értheti, mivelhogy szellemiképpen ítéltetnek meg." (1.Kor.2:14,)  Ezért Pál apostol óvatos volt a mély Isteni titkok és bölcsességek továbbadásában. 

Ezért én is csak az érett-, a Szent Szellem kijelenéseire nyitott-, a mennyei igazságokra éhes és vágyakozó hívők számára teszem közzé ezeket az üzeneteket. Kérem az Urat, hogy akik megnézik, azok közé a "tökéletesek" közé tartozzanak, akik képesek az Isten titkon való bölcsességének befogadására! 

Ebben a 3. részben szó van - többek között - röviden az "Elpecsételés titkáról" is, és más újabb titkokról, amelyek további segítséget nyújthatnak a hívőknek ahhoz, hogy tovább épüljenek, belépjenek Isten Királyi Uralmába, és győztesek lehessenek Krisztus győzelme által, Krisztus igazságának birtokba vétele által.

Isten áldjon meg nyitott szívvel, a bölcsességnek és kijelentésnek szellemével !

"Nem szűnöm meg hálát adni tiérettetek, emlékezvén reátok az én könyörgéseimben; Hogy a mi Urunk Jézus Krisztusnak Istene, a dicsőségnek Atyja adjon néktek bölcsességnek és kijelentésnek Szellemét az Ő megismerésében, és világosítsa meg értelmetek szemeit, hogy tudhassátok, hogy mi az Ő elhívásának a reménysége, mi az Ő öröksége dicsőségének a gazdagsága a szentek között, és mi az Ő hatalmának felséges nagysága irántunk, a kik hiszünk, az Ő hatalma erejének ama munkája szerint,  amelyet megmutatott a Krisztusban, mikor feltámasztotta Őt a halálból, és ültette Őt a maga jobbjára a mennyekben." (Ef. 1:16-20,)
________________________________________________________________________
Krisztusban való élet titkai - 3. rész

"Bölcseséget csak a tökéletesek között szólunk; ámde nem e világnak, sem e világ veszendő fejedelmeinek bölcseségét;  " (Kol.1:13,)Ha elakadna a lejátszás kb. 58 percnél, akkor a folytatás ezen a 2. videón megtekinthető.

________________________________________________________________________
Az Atya világába való belépést megalapozó Ígehirdetések :
 (Dátumra, vagy a címre kattintva a kiválasztott oldal megnyílik.)
 1. rész 2013.06.08 - Krisztusban való élet titkai - 1.rész
63.rész 2014.09.13 - Istenfélelem fogalmának pontosítása - 1.rész
64.rész 2014.09.20 - Istenfélelem fogalmának pontosítása - 2.részA  KRÍZIS  MISSZIÓ  HÍRLEVELEI  ITT  OLVASHATÓK  : 
HÍRLEVÉL - 2. 
                                     3. HÍRLEVÉL VIDEÓJA                              
____________________________________________________________________ 


____________________________________________________________________
2013. június 25., kedd

KRISZTUSBAN VALÓ ÉLET TITKAI - 2.rész

JÉZUS PARANCSA :  „Maradjatok én bennem, és én is ti bennetek !”
(Ján.ev.15:4,)

A Krisztusban való élet elengedhetetlen előfeltétele az ISTENFÉLELEM! Az Istenfélelmet viszont csak Isten szentségének és hatalmának a megismerése és megértése tudja belevésni a szívünkbe. Isten ismeretére jutni pedig csak kijelentésből tudunk. Jézus mondja : "Mindent nékem adott az én Atyám: és senki sem tudja, kicsoda a Fiú, csak az Atya; és kicsoda az Atya, hanem csak a Fiú, és a kinek a Fiú akarja megjelenteni." (Luk.10:22,) - és "Senki sem jöhet én hozzám, hanem ha az Atya vonja azt, a ki elküldött engem;" (Jn.6:44,). Tehát - Péterhez hasonlóan, - mi is csak az Atya kijelentése által tudunk Krisztus ismeretére jutni, és a megismert Krisztustól kapott mennyei kijelentés által juthatunk el az Atya igazi megismerésére, ami az örök élet forrása! Másképpen nem ismerhetjük meg sem a Fiút, sem az Atyát. Emberi és pszichikai bölcsesség nem juttat el igaz Istenismeretre, csak a mennyei-, szellemi szintről kapott kijelentés! Pál apostol ezért szögezi le olyan határozottan, hogy : "mikor hozzátok mentem, atyámfiai, nem mentem, hogy nagy ékesszólással, avagy bölcsességgel hirdessem néktek az Isten bizonyságtételét. Mert nem végeztem, hogy egyébről tudjak ti köztetek, mint a Jézus Krisztusról, még pedig mint megfeszítettről. ... És az én beszédem és az én prédikálásom nem emberi bölcsességnek hitető beszédiben állott, hanem léleknek és erőnek megmutatásában, hogy a ti hitetek ne emberek bölcsességén, hanem Istennek erején nyugodjék." (1.Kor.2:1-2, 4-5,) 

Csak mennyből jövő kijelentés képes a hívő szellemét a látható világ szintjéről átemelni a mennyei-, szellemi világ szintjére, és bevinni a hívő szellemét a Krisztusba, ahol már nincs kárhoztatása, mert akik Krisztusban vannak, azok nem test szerint járnak, hanem szellem szerint ! 

"Nincsen azért immár semmi kárhoztatásuk azoknak, a kik Krisztus Jézusban vannak, kik nem test szerint járnak, hanem Lélek szerint." (Róma 8:1,)

Isten határozottan arra késztetett, hogy az utóbbi időben kapott kijelentéseket osszam meg nem csak a Szolnoki Gyülekezettel, - ahova 2013. június 1.-től visszahívást kaptam, - hanem nyilvánosan is mindazokkal, akik keresik és kutatják Isten titkait, és a mennyei kijelentéseket.
______________________________________________________________________
Krisztusban való élet titkai - 2.rész

"A ki megszabadított minket a sötétség hatalmából, és általvitt az Ő szerelmes Fiának országába; "(Kol.1:13,)

Az Atya világába való belépést megalapozó Ígehirdetések :
 (Dátumra, vagy a címre kattintva a kiválasztott oldal megnyílik.)
 1. rész 2013.06.08 - Krisztusban való élet titkai - 1.rész
63.rész 2014.09.13 - Istenfélelem fogalmának pontosítása - 1.rész
64.rész 2014.09.20 - Istenfélelem fogalmának pontosítása - 2.részA  KRÍZIS  MISSZIÓ  HÍRLEVELEI  ITT  OLVASHATÓK  : 
HÍRLEVÉL - 2. 
                                     3. HÍRLEVÉL VIDEÓJA                              
____________________________________________________________________