2016. október 27., csütörtök

HITETÉS ELLENI VÉDELEM FONTOSSÁGA - HITVÉDELEM !

TÁJÉKOZTATÁS : A HITVÉDELEM  TÉMÁJA SZÁMÁRA ÚJ  BLOG INDULT
*
Az  új  blog  ITT  található ! 
*
BEVEZETÉS  A  HITVÉDELEM  ÜZENETÉHEZ
Miért fontos a hitvédelem ?  
*
Jézus mondja: "Mindazáltal az embernek Fia mikor eljő, avagy talál-é hitet e földön?" (Luk.18:8,) ..."Meglássátok, hogy valaki el ne hitessen titeket !" (Máté 24:4,)
*
Jézus előre megjövendölte az utolsó időkre nézve a világméretű hitetés veszélyét. Nyilvánvalóan ezért teszi fel a kérdést, hogy amikor Ő visszajön "talál-e hitet e földön?"

Sajnos a hitvédelemről a gyülekezetekben szinte szó sem esik. A hívők figyelmeztetése elmarad. Éppen ezért elengedhetetlen a HITVÉDELEMRŐL beszélni.  Amit Isten a szívemre terhelt ebben a témában, azt szeretném tovább adni a "nagy gyülekezetnek". Isten szólt hozzám a 40. Zsoltár 10-11. versén keresztül, (mely üzenet rövid időn belül több szolgáján keresztül is megerősített számomra), hogy az Ő "kegyelmét és igazságát ne hallgassam el a nagy gyülekezetben".  Ezért hiszem, hogy a hitvédelem üzenete nem csak a szolnoki- és a többi (általunk látogatott) házi gyülekezetnek szól, hanem mindazoknak, akik meg szeretnék őrizni hitüket, és a hitvesztés veszélye ellen védekezni akarnak, akik szeretnének elkészülni Jézus jövetelére, hogy az Úr "találjon hitet" bennük, amikor visszajön. Pál apostol is figyelmeztet: "Vigyázzatok, álljatok meg a hitben!  Legyetek férfiasan erősek!" (1.Kor. 16:13,)
Valóban a mai időkben  Isten népe a tévtanítások-, az elhajlások-, a hitetés özönével találja magát szemben, ha egyáltalán észreveszi. De ha nem veszi észre, akkor nem tud szembe állni mindezekkel, nem védekezik, és akkor menthetetlenül eltévelyedik a hittől. Tele vannak a TV csatornák, az internet tévtanításokat tartalmazó videókkal, hamis szellem által csodákat tevő pásztorokkal, minisztrikkel, akik a háttérben elköteleződtek a fenevad hamis egyházával. Jézus kérdése teljesen jogos : "Az ember Fia amikor visszajön, avagy talál-e hitet a földön ?" 
Az apostoli levelek is nagy hangsúlyt fektetnek a hit őrzésére, a hitvédelemre :
1.Tim.6:10,
"Mert minden rossznak gyökere a pénz szerelme: mely után sóvárogván némelyek eltévelyedtek a hittől, és magokat általszegezték sok fájdalommal."
1.Tim.6:21,
"Amellyel némelyek kevélykedvén, a hit mellől eltévelyedtek."
2.Tim.2:18,
"Akik az igazság mellől eltévelyedtek, azt mondván, hogy a feltámadás már megtörtént, és feldúlják némelyeknek a hitét."
2.Tim.3:13,
"A gonosz emberek pedig és az ámítók növekednek a rosszaságban, eltévelyítvén és eltévelyedvén." 
2.Pét.2:15,
"A kik elhagyván az egyenes utat, eltévelyedtek, követvén Bálámnak, Bosor fiának útját, a ki a gonoszság díját kedvelte."
Jel.18:23,
"mert a te bűvöléseidtől eltévelyedtek mind a népek."
Gal.1:6-9,
"Csodálkozom, hogy Attól, a ki titeket Krisztus kegyelme által elhívott, ily hamar más evangyéliomra hajlotok. Holott nincs más; de némelyek zavarnak titeket, és el akarják ferdíteni a Krisztus evangyéliomát. De ha szinte mi, avagy mennyből való angyal hirdetne is néktek valamit azon kívül, a mit néktek hirdettünk, legyen átok. A mint előbb mondottuk, most is ismét mondom: Ha valaki néktek hirdet valamit azon kívül, a mit elfogadtatok, átok legyen."
2.Kor.11:3-4,
"Félek azonban, hogy a miként a kígyó a maga álnokságával megcsalta Évát, akként a ti gondolataitok is megrontatnak és eltávolodnak a Krisztus iránt való egyenességtől. Mert hogyha az, a ki jő, más Jézust prédikál, a kit nem prédikáltunk, vagy más lelket vesztek, a mit nem vettetek, vagy más evangyéliomot, a mit be nem fogadtatok, szépen eltűrnétek."

Ahogyan azt a fentiekből látjuk, Jézus szavai szerint az utolsó idők legnagyobb veszélye a HITETÉS lesz. Ezért mondja a Luk.18:8. versben, hogy: "az embernek Fia mikor eljön, vajon talál-e hitet e földön?"  Előre látta, hogy sokan ELTÉRNEK majd az eredeti HITTŐL, és a HITETÉS áldozatai lesznek. Ezért Jézus és az apostolok óriási hangsúlyt tettek a HITETÉS ELLENI VÉDELEMRE, azaz a HIT VÉDELEMÉRE, és az eredeti HIT megtartására buzdítottak. Pál apostol így buzdítja Tímótheust : "Harcold meg a hitnek szép harcát, nyerd el az örök életet!" (1.Tim.6:12,).   Júdás apostol is felszólít :  "tusakodjatok a hitért, ami egyszer adatott a szenteknek!" (Júd.1:3,)  
A hitvédelem témája számára újonnan indított  "Hit- és Hitvédelem" című blog is a hitetés elleni védelmet kívánja szolgálni minden érdeklődő számára.
                                         (A hitvédelmi blog  ITT  található.)
A legfontosabb Jézus figyelmeztetését megfogadnunk. Ő mondta: "Figyeljetek, vigyázzatok és imádkozzatok !" (Márk 13:33,)
Mennyei Atyánk áldását kívánom minden olvasó számára !
Soós Péter
2016.10.27.
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________

 Messiás visszajövetele 4./4.rész  ITT  tekinthető meg
______________________________________________________________________

A blog tartalomjegyzéke :   (Kiválasztott címre kattintva nyílik meg a kívánt oldal) 

 38. Látni, vagy nem látni ? - Hallani, vagy nem hallani ?
 39. Pecsétek felnyitása - A négy lovas jelentése és ideje
 40. Az ötödik- és a hatodik pecsét tartalma és időrendje 


 51. Két fenevad és a nagy parázna asszony (1.rész)

__________________________________________________________________
Ajánlott cikkek :  (kattintás az alábbi címre) 
        -  Hova fussak Babilonból ?
__________________________________________________________________
(Dátumra, vagy a címre kattintva a kiválasztott oldal megnyílik a Hitéleti blogon.)


___________________________________________________________ 

A  KRÍZIS  MISSZIÓ  HÍRLEVELEI  ITT  OLVASHATÓK  : 
                                     3. HÍRLEVÉL VIDEÓJA                              
____________________________________________________________________