2012. május 10., csütörtök

KORSZAKVÁLTÓ ÜZENET: „FUSSATOK KI ÉN NÉPEM !”


A  MAGYAR   EKLÉZSIA   KIHÍVÁSA   ÉS   MEGHÍVÁSA
„MENNYEI  SZÓZAT  HALLATSZOTT :  FUSSATOK KI BABILONBÓL ÉN NÉPEM,
  HOGY  NE  LEGYETEK BŰNRÉSZESEK! - ÉS NE KAPJATOK AZ Ő 
  CSAPÁSAIBÓL !!!”  (Jelenések 18:1-8, 20,)  
„ JERTEK  EL  A  MENYEGZŐRE !!!” (Máté 22:2-14,)

A tanítványokat is nagyon foglalkoztatta az utolsó idők kérdése, ezért tudakolták Jézustól: „Mikor lesznek meg mindezek ?” (Máté 24:3,) Az Úr válasza a legjelentősebb prófécia az evangéliumban, amelynek folytatása a János Jelenések könyvében található.  Az Istenfélő keresztényeket mindig foglalkoztatják a prófétai idők, és azok jelenkori aktualitásai.  Nyomozódván, hogy mely vagy milyen időre jelenté azt ki a Krisztusnak ő bennük levő Szelleme, a ki eleve bizonyságot tett a Krisztus szenvedéseiről,  és az azok után való dicsőségről.” (1.Péter 1:11,)
Ma is sokan vannak (vagyunk), akik a mostani végidőben keresik Isten vezetését, a prófétai szót, hogy felismerjük Isten tervéből a „Ma”-i időre szóló aktuális üzenetet! 
Az alábbiakban azokat a felismeréseket és látásokat szeretném megosztani a kedves olvasókkal, keresztény testvéreimmel, amelyeket a miskolci konferencián, ill. az előtt, és az utána következő napokban kaptam ima közben Istentől.
________________________________________________________________
Kihívás – „Az Ő gabonáját csűrbe takarítja,”

Előző, a „Magyar eklézsia meglátogatásánakideje” című cikkemben (itt olvasható) (még a miskolci konferencia előtt,) azokat az eseményeket gyűjtöttem össze, és tettem közzé, amelyek eljutottak hozzám, és amelyek kétségtelenül jelezték számomra, hogy Isten meglátogatásának ideje a magyar eklézsia számára igenis  ELKEZDŐDÖTT ! Ha nem akarjuk észrevenni, akkor is elkezdődött! Sokan imádkoznak régóta ébredésért, (ami valóban eljön,) de sajnos csak kevesen értették meg, hogy ezt szükségszerűen megelőzi az eklézsia helyreállítása. Az eklézsia helyreállítása valójában nem az egyházak, felekezetek, gyülekezetek közötti egység helyreállítását jelenti, ahogy sokáig tévesen én is gondoltam, vagy hittem. Ez volt az első felismerésem e témában, amit adott az Úr. Új felismerésként hatott rám, hogy az eklézsia helyreállítása a beérett „gabonamag” betakarítását, cséplését, rostálást  jelenti. Jézust a gabonamag érdekli, azt akarja betakarítani, és nem a kalászt, nem polyvát, és nem a szárat. A kalászra és a szárra szükség van a mag beéréséig, de a végén, a betakarítás idejében elkezdődik a mag szétválasztása a kalásztól, és a polyvától. Ez a cséplés elég  fájdalmas, de az ezzel járó szétválasztás már Isten akarata, Isten munkája! Keresztelő János prófétai üzenete is erre a szétválasztásra utal: „Akinek szóró lapát van az ő kezében, és megtisztítja az ő szérűjét; és az ő gabonáját csűrbe takarítja, a polyvát pedig megégeti olthatatlan tűzzel.” (Máté 3:12,) – de erre a „gabona” betakarításra is vonatkozik amit Jézus a Máté ev. 10:34-39 versekben annyira meglepően kihangsúlyozott: Ne gondoljátok, hogy azért jöttem, hogy békességet bocsássak e földre; nem azért jöttem, hogy békességet bocsássak, hanem hogy fegyvert. Mert azért jöttem, hogy meghasonlást támaszszak az ember és az ő atyja, a leány és az ő anyja, a meny és az ő napa közt; És hogy az embernek ellensége legyen az ő házanépe. A ki inkább szereti atyját és anyját, hogynem engemet, nem méltó én hozzám; és a ki inkább szereti fiát és leányát, hogynem engemet, nem méltó én hozzám. És a ki föl nem veszi az ő keresztjét és úgy nem követ engem, nem méltó én hozzám. A ki megtalálja az ő életét, elveszti azt; és a ki elveszti az ő életét én érettem, megtalálja azt.” Ha jól belegondolunk, ez az Íge nem csak a hívő- és nem hívő családtagok közötti szétválasztásra, megosztására vonatkozik, hanem a végső időkben éppen az olyan keresztény családokra (gyülekezetekre) is, ahol nem mindegyik hívő családtag (vagy gyülekezeti tag) vállalja Jézus követésének szigorú, és önfeláldozást megkövetelő feltételeit. A cséplés éppen azt jelenti, hogy Jézus olyan helyzeteket enged, és teremt, amikor minden hívő családtag (gyülekezeti tag) személyes döntési helyzetbe kerül, és egyértelműen állást kell foglalnia, melyik oldalra áll : A személyes érdekek miatti kompromisszumot, vagy a Jézus miatti önfeláldozást választja-e. Ez fájdalmas, de kötelező döntés minden hívő számára! Ez a döntés völgye. Ez maga a cséplés, ami fáj, mert szétválasztja a családot, a gyülekezetet. Ez a fajta szétválasztás, szakadás, az Igazság miatt van, vagy lesz a családokban és gyülekezetekben. Ezt semmiképpen nem szabad összekeverni olyan szakadásokkal, amiket a bűn hozott létre korábban a gyülekezetekben. Azt a fajta szakadást el kell utasítanunk, mert az a fajta szakadás az igazságtól szakít el a bűn javára. De ez a szakadás, megosztás, melynek Jézus a forrása a fenti Íge szerint (Máté 10:34-39,) az viszont az eklézsia helyreállítása- és megszentelődése miatt következik be, és a bűnből szakít ki az igazság javára! Ez utóbbi nem más, mint a világból kihívottak újra kihívása, de most a kompromisszumokkal terhelt hamis-, babiloni egyházból: „Fussatok ki én népem !” – és itt dől el, kiből lesz a betakarított „GABONAMAG”, és kiből lesz a polyva és kalász!  Ez utóbbiak maradnak a kompromisszum struktúrájában. Ők nem hallgatnak a sürgető mennyei szózatra, ami kifutásra szólította fel őket ! Ezzel elutasítják az utolsó kegyelmi lehetőséget, amit az Úr biztosított számukra egyénileg, minden egyes hívő számára!

Kihívás - Az eklézsia helyreállítása ( egység, és szentség )

Jézus kicsépeli a magot a kalászból, és szétválasztja a magot a polyvától. Ahogy kezdjük látni, a Máté 3:12, prófétai Íge alapján, a BETAKARÍTOTT  GABONAMAG valójában az „eklézsiát” (kihívottakat) jelenti, akik kijönnek (nem csak a világból, hanem) a bálványimádással kompromisszumra lépett hamis vallási struktúrákból, vagyis a kalászból. Tehát a kalászt, (látásom szerint ez a felekezeti, egyházi, gyülekezeti struktúrákat jelenti,) amelyekre szüksége volt a gabonamagnak egészen a beérésig, most már le kell hántani a MAGRÓL !   Mivel Jézus a személyekért halt meg és lelkeket váltott meg, nem struktúrákat, ezért Neki a beérett MAG kell, és nem a kalász, és nem is a polyva. Ezeket megégeti, (ítélet,) a MAGOT pedig betakarítja saját „csűrébe”,  tárházába. Ezekből a kihívott, begyűjtött „gabonamagokból” lesz a helyreállított eklézsia, (gyülekezet,) akik szentek, és akik már egységben vannak az Úrral, és egymással. Őket nem a struktúrák és a kompromisszumok tartják egységben, hanem a bennük (jellemükben is) lakozó, és általuk munkálkodó Krisztus! Az idők végével kapcsolatban Péter apostol is beszél erről a szétválasztásról: Mert itt az ideje, hogy elkezdődjék az ítélet az Istennek házán: ha pedig először mi rajtunk kezdődik, mi lesz azoknak a végük, a kik nem engedelmeskednek az Isten evangyéliomának?” (1.Péter 4:17,7,12,) Tehát az eklézsia helyreállítása nem a különbözőképpen kompromittálódott egyházak és vallásos felekezetek egységének helyreállításával egyenlő, hanem az eklézsia (személyek, a beérett gabonamagok,) kihívása a „kalászból,” vallásos rendszerekből, testületekből, struktúrákból. Ez a cséplés, a rostálás folyamata. Eddig sokan, - én is, - a keresztény egyházak, felekezetek, gyülekezetek, mint testületek egységének helyreállításában hittünk, és a magunk módján ezen munkálkodtunk. Én is azt gondoltam, hogy Jézus főpapi imájában (János 17. rész,) kért egység ilyen módon fog megvalósulni, de most, a „Meglátogatás” eszközein keresztül az Úr paradigmaváltást hozott létre bennem, és az eddig ismert prófétai Ígéket új felismerési szintre helyezte, új megértést kaptam. Arról kaptam bizonyosságot, felismerést, hogy az Úr nem a hagyományos értelemben fogja létrehozni az eklézsia (kihívottak) egységét, és a helyreállítást elvégezni, hanem a kihívás, („Fussatok ki én népem!”) szétválasztása által. Vagyis a jó- és rossz, igaz és hamis, tiszta és tisztátalan, szent és szentségtelen szétválasztása által. Annakokáért menjetek ki közülök, és szakadjatok el, azt mondja az Úr, és tisztátalant ne illessetek; és én magamhoz fogadlak titeket,” (2.Kor.6:17,) Hanem a miképen szent az, a ki elhívott titeket, ti is szentek legyetek teljes életetekben; Mert meg van írva: Szentek legyetek, mert én szent vagyok.” (1.Péter 1:15-16,) „ … a ki igaz, legyen igaz ezután is; és a ki szent, szenteltessék meg ezután is.” (Jel.22:11,)  Ezért hív mindenkit a megszentelődésre, (adott kegyelmi időt, ami még nem zárult le,) hogy személyesen mindenki megtérhessen élete minden területén, hogy amikor elkezdődik a szétválasztás, ( amit Péter apostol az ítélet elkezdésének nevez, 1.Péter 4:17,) akkor ki-ki a „betakarított gabonamag” oldalára kerüljön, és ne a látszat egyház struktúrájához, a „kalászhoz” tartozzon, és ne egy megégetendő „polyva” keresztény legyen!

Meggyőződésem, hogy az Úr a 2012-es évben elindította ezt a szétválasztási folyamatot a magyar egyházakban is! Isten a 2012-ben életbe lépő új egyházi törvényt is a megrostálás eszközeként használja, mivel az a bálványimádással való kompromisszum elfogadására kötelezi az egyházakat és vallási egyesületeket. A bálványimádás hamis vallási rendszerének szellemi hátterét, részletesen kifejtettem a „Bálványimádás a nemzeti átok forrása” című írásomban, amely ittolvasható. Ezzel szinte egy időben a kihívás mennyei parancsa is érvénybe  lépett: Fussatok ki belőle én népem, hogy ne legyetek részesek az ő bűneiben, és ne kapjatok az ő csapásaiból !” (Jel.18:4,)

Kihívás - Miért SÜRGET a mennyei SZÓTAT ?

„És hallék más szózatot a mennyből, a mely ezt mondta :  FUSSATOK KI BELŐLE (Babilonból) én népem, NE LEGYETEK  RÉSZESEK AZ Ő BŰNEIBEN, és ne részesüljetek az Ő CSAPÁSAIBÓL!” (Jel. 18:4,)
Tehát a kijövés helyett, KIFUTÁST sürget !  Itt már nem elég csak  kijönni, ahogy a 2.Korint.6:17. vers is felszólít: Annakokáért menjetek ki zülök, és szakadjatok el, azt mondja az Úr, és tisztátalant ne illessetek; és én magamhoz fogadlak titeket,”
Itt még nem futásról beszél, csak kijövetelről. Azért mert itt még nem a végidők ítéletéről van szó, de a szellemi ok és háttér itt is ugyanaz : az egyházon belüli bálványimádás miatt kell a bűnnel megalkuvó egyházakból kijönni minden történelmi korszakban, nem csak a végidőben! „…mi egyezsége Krisztusnak Béliállal? vagy mi köze hívőnek hitetlenhez? Vagy mi egyezése Isten templomának bálványokkal? Mert ti az élő Istennek temploma vagytok, a mint az Isten mondotta: Lakozom bennök és közöttük járok; és leszek nékik Istenök, és ők én népem lesznek.”
Most, a végső időben vagyunk. Az Úr jövetele közel van, és a próféták jelzik, hogy megfizetése (vagyis az ítélete) Ő előtte jön: (Ézs.40:10, és 62:11,) Ímé, az Úr Isten jő hatalommal, és karja uralkodik! Ímé, jutalma vele jő, és megfizetése Ő előtte.”

Kihívás - Miért nem elég csak kijönni, hanem FUTNI kell ?!

Három ok miatt :  1.  „ … Bűnei az égig hatottak !”
                                 2.  „ … megemlékezett Isten a gonoszságáról !”
                                          Vagyis eljött a szellemi Babilon ítéletének ideje ! (Jel.18:5,)
                                 3.      Az ítélet hirtelen érkezik, és gyors lesz (Jel.18:8, 21,)

1.    Ugyan mit jelenthet az, hogy a bűn felhat az égig ? 
Egy prédikációban hallottam, vagy olvastam erről magyarázatot, amit elfogadtam, és most is megfelelő magyarázatnak tartok erre a kérdésre. Éspedig : amikor egy testület, szervezet, vagy nemzet, a saját hitvallásában, alapszabályában, vagy alaptörvényében törvény erőre emel egy adott bűnt, vagy bűnöket, amivel kötelező érvényűvé válik mindenkire az a bűn, az adott közösségben (legyen az testület, szervezet, egyház, nemzet, stb.,) ezt tekinti Isten az égig felható bűnnek, amiért az adott testülethez tartozók személyesen is felelősek. Az égig felható bűnök pedig általában gyorsan kiváltják Isten jogos haragját és ítéletét az adott nemzet ellen.

       2.  Isten megemlékezik a gonoszságról !   (Jel.18:5,)
Magyarország 2012. január 1.-től életbe lépő új Alaptörvénye esetében éppen erről van szó, még ha sokan ezt nem hajlandók sem megérteni, sem tudomásul venni. Soha nem az számít, hogy mi hogyan vélekedünk, hanem az számít, Isten hogyan ítéli meg az adott helyzetet, kérdést. Márpedig Isten azért adta az Ígét, a Bibliát, hogy tanítson, és tájékoztasson minket arról, hogy Ő hogyan ítéli meg pl. a mi Alaptörvényünk esetében a pogány Nemzeti Hitvallásba foglalt „Szent Korona” tiszteletének  kérdését. A Tízparancsolat, - amit minden keresztény egyház ismer, és elvileg elfogad, - második parancsolata egyértelművé teszi, hogy a Nemzeti Hitvallás egy BÁLVÁNYIMÁDÁSRA ÉPÜLŐ POGÁNY HITVALLÁS! Röviden: A BÁLVÁNYIMÁDÁS BŰNE TÖRVÉNY ERŐRE LETT EMELVE MAGYARORSZÁGON, MÉGPEDIG AZ ALAPTÖRVÉNYBEN! A „SZENT KORONA” LETT HAZÁNK „ARANY ÁLLÓKÉPE” AMIT A TÖRVÉNY EREJÉNÉL FOGVA A NEMZET MINDEN TAGJÁNAK KÖTELEZŐ TISZTELNIE! Mivel az elfogadott egyházak az új egyházi törvényben önként vállalták, hogy az új Alaptörvénnyel NEM LESZNEK ELLENTÉTBEN, valójában a pogány Nemzeti Hitvallással, a BÁLVÁNYIMÁDÁS BŰNÉVEL kötöttek kompromisszumot, ugyanis önként vállalták, hogy a bálványimádással nem fognak szemben állni, hanem megtűrik azt! Ez a kompromisszum pedig ellent mond a „Szered az Urat a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből, teljes elmédből és minden erődből!” - örökérvényű parancsának, és szellemi jogosultságot ad a gonosz szellemek befolyásának, és a szellemi Babiloni fogságnak! (Ajánlom e témában a „Bálványimádás a nemzeti átok forrása” című írást! Ittolvasható.) Valójában nekünk kell igazodnunk Isten véleményéhez, és nem Isten igazodik a mi véleményünkhöz. Ha a Tízparancsolat második parancsolata azt mondja, hogy : Ne imádd és ne tiszteld azokat;” (2.Móz.20:5,) akkor Isten gyermekei nem tisztelhetnek a „Szent Koronában” megtestesülő más istenséget, szellemet, ördögi hatalmat! Ha pedig a hívők az Alaptörvényben megtestesülő BÁLVÁNYIMÁDÁST nem ismerik fel, vagy nem akarják felismerni, - ami a törvény erejénél fogva mindenkire kötelezővé vált, - akkor Isten Szeretetének Parancsát utasítják el, és BŰNRÉSZESSÉ válnak úgy egyházuk-, mint az egész ország égig felható bűnében! 
Jézus az Ő nagy kegyelmét azzal nyújtja ki most A MAGYAR EKLÉZSIA felé, hogy elküldi szolgáival a MENNYEI SZÓZATOT: FUSSATOK KI BELŐLE (Babilonból) én népem, NE LEGYETEK  RÉSZESEK AZ Ő BŰNEIBEN, és ne részesüljetek az Ő CSAPÁSAIBÓL! Mert az ő bűnei az égig hatottak, és megemlékezett az Isten az ő gonoszságairól.”  (Jel.18:4-5,)

3.    Az ítélet hirtelen érkezik, és gyors lesz     (Jel.18:8, 21,)
„Ennekokáért egy nap jőnek ő reá az ő csapásai, ….”
„Ilyen módon nagy sebességgel vettetik el Babilon,…”
A késlekedők nem fogják tudni időben lereagálni az ítélet hirtelen, és váratlan eseményeit, így vele együtt vesznek el. Ezért a mennyei szózat még időben hívja ki Isten népét, és futásra sürgeti, éppen az idő rövidsége miatt! Ez ISTEN KEGYELME, amit nem szabad, nem érdemes figyelmen kívül hagyni senkinek!

Kihívás -  A döntés felelőssége

Ez a mennyei szózat, - mint az Úrtól jövő prófétai kiáltás, kihívó üzenet - egyúttal mindenkit megrostál, és megmutatja, ki az Úré, ki az eklézsia része! Ugyanis, aki engedelmes, kifut Babilonból, (tehát nem késlekedik, hanem azonnal engedelmes,) és megszenteli magát, azok fölött az Úr vissza tudja venni az uralmát, és bevonja őket az Ő királyi uralmába, kormányzásába. Akik nem jönnek ki a babiloni vallási rendszerből, (mert : nem hallják meg a mennyei kiáltást; vagy nem akarják meghallani, és elutasítják azt; vagy meghallják, de lenézik, elutasítják a küldött személyét, és ezért utasítják el azt; vagy félnek, bizonytalankodnak, nem tudják magukat az Úrra bízni; stb., stb., bármi oka lehet,) azok maradnak a bálványimádó babiloni vallási rendszer uralma alatt, miközben tévesen azt hiszik, (vagy elhitetik velük,) hogy  ők vannak Jézus oldalán, és a kihívás felszólítás üzenete „hamis prófétától, látnokoktól, bukott pásztoroktól jön, akik csak zavart akarnak kelteni.” Mindenképpen megpróbálják lejáratni Isten eszközeit, küldötteit, mondván : „ ezek beszélnek ilyen-olyan, ellenőrizhetetlen találkozásról az Úrral, meg a pokolban látott élményeiket terjesztik. ... Óva intenek ezektől, és az ilyen videóktól. … Saját egyházuk társadalmi elismertségét féltve, ellene beszélnek az Úr küldötteinek, és lejáratják őket, stb., stb.” (Ld. Máté 22:2-6,) De a hazugság ebben éppen az, hogy a Biblia alapján igenis, minden ellenőrizhető! Aki azt mondja, hogy az ajándékok, a szolgálatok forrása nem ellenőrizhető, az hazudik. Aki ilyet hirdet, az éppen ezzel akarja félrevezetni, elbizonytalanítani, és leuralni az általa vezetetteket, ugyanis minden ellenőrizhető az Ígével, a gyümölcsökkel, és fel is vagyunk szólítva, hogy Mindent megvizsgáljatok; a mi jó, azt megtartsátok! Mindentől, a mi gonosznak látszik, őrizkedjetek!” (1.Thess.5:21-22,)
Tehát minden vezetőnek, és hívőnek saját felelőssége, és kötelezettsége, hogy amit hall, azt megvizsgálja az Íge fényében, és addig keresse és kutassa a hiteles választ, amíg a szívében a Szent Szellem bizonyságot tesz az Igazságról! Ekkor a Szent Szellem bizonysága alapján személyes döntést kell hoznia saját hitéletével és útjával kapcsolatban. Ez a döntés is meghatározza, ki tud új tömlővé válni az új bor számára! Ezért a döntésért lesz személyesen mindenki elszámoltatva az Igaz Bíró előtt, hogy jól, vagy rosszul döntött-e?  Az is egy döntés, ha valaki nem hoz semmilyen  döntést, csak sodródik. Akkor a nem meghozott döntéssel, és annak következményeivel kell elszámolnia az Igaz Bíró előtt. Aki nem dönt az Istennek való engedelmesség mellett, és semleges akar maradni, mert nem vállalja fel a döntés felelősségét, vagy következményét, az valójában az engedetlenséget választók közé sorolja saját magát. Oda sodródik. Ezáltal az engedetlenek ítéletét nyeri el!

Kihívás és Meghívás

Isten kezd meggyőzni arról, hogy a „gabonamagok” Kihívásával úgy Magyarországon, mint nemzetközi szinten, a felekezetiség korszaka szellemi értelemben lejárt! Új korszak kezdődött el, mégpedig egy, - a felekezeti struktúrától és korlátoktól mentes, - Isten Királyi Uralmát megragadni-, és képviselni tudó eklézsia korszaka! Ez teljesíti be az ő gabonáját csűrbe takarítja,…” prófétai üzenetet, ahol a kihívott „gabonamagok” felekezeti korlátoktól mentesen, teljes egységben vannak az Úrban, az Úr „tárházában”. Ennek körvonalai kezdenek kirajzolódni. A két prófétai kép ugyanazt jelenti. Jézus saját népének sürgető kihívása Babilonból, valamint a szérű megtisztítása, a gabonamag betakarítása, ugyanazt a szétválogatást teljesíti be. Jézus célja, hogy az „egyházán elkezdődött ítélet” (1.Péter 4:17,) által a régi egyházi struktúrából kihívja, előhívja az engedelmeseket, megtisztultakat, megszentelteket, alázatosakat, és behívja őket a Vele, és az Atyával való személyes kapcsolatba, ezzel képessé teszi őket arra, hogy a földi és mennyei dimenzióban egyszerre tudjanak működni. Így tudja őket felruházni mennyei hatalommal a gonosz elleni harchoz, és győzelemre vinni dicsőséges menyasszonyát Ő, mint Seregek Ura!  A Kihívás egyben magába foglalja a Meghívást is a menyegzőre.  A Keresztelő Jánosi prófécia szerint, az Úr a gabonamagot kihívja (kicsépeli) a kalászból (felekezetekből) és meghívja saját tárházába, (a Vele való személyes közösségbe, és a Menyegzőbe).  A János Jelenések könyvének mennyei szózata által pedig az Úr kihívja az Ő népét Babilonból (a kompromisszumok és a bálványimádás bűneivel terhelt egyházakból,) és meghívja őket a mennyei dimenzióba való belépésre, ahol az Atyával, az Atya fiaival és leányaival való személyes családi szellemi egységbe és közösségbe, a Bárány mennyegzőjének vacsorájára! „… és én magamhoz fogadlak titeket, és leszek néktek Atyátok, és ti lesztek fiaimmá, és leányaimmá, azt mondja a mindenható Úr.” (2.Kor.6:17-18,)
A KIHÍVÁSNAK tehát CÉLJA  VAN! A CÉL: MEGHÍVÁS EGY MAGASABB SZINTE, mégpedig a MENNYEI SZINTRE !!!  Kihívás a fogságból, Meghívás a menyegzőre!  A Meghívást mindig a Kihívás előzi meg! Már csak az a kérdés, kik fogadják el az Úr kihívását, és meghívását ?  Isten népe elfogadja-e, Te elfogadod-e? Jézus egyik példázata arra világít rá, hogy a meghívottak sokaságából sajnos csak túl kevesen fogadják el a menyegzői Meghívást !  Mert sokan vannak a hivatalosok, de kevesen a választottak.” (Máté 22:14,)
Szívből kívánom minden Kedves Olvasónak, hogy ne csak a hivatalosak nagy táborához, hanem a választottak kisebbségéhez tartozhasson velem együtt! Hogy hogyan lehetünk VÁLASZTOTTAK ? Jézus szavai erre a legfontosabb kérdésre is választ adnak. Az alábbiakban erre is kitérek. Érdemes lesz elgondolkodni rajta, hogy elég bátrak legyünk a jó döntéshez, és véletlenül se a rossz oldalon maradjunk!

Meghívás a menyegzőre 

„Hasonlatos a mennyeknek országa a királyhoz, a ki az ő fiának menyegzőt szerze. 
És elküldé szolgáit, hogy meghívják azokat, a kik a menyegzőre hivatalosak valának; de nem akarnak vala eljőni.
Ismét külde más szolgákat, mondván: Mondjátok meg a hivatalosoknak: Ímé, ebédemet elkészítettem, tulkaim és hízlalt állataim levágva vannak, és kész minden; jertek el a menyegzőre! De azok nem törődvén vele, elmenének, az egyik a maga szántóföldjére, a másik a maga kereskedésébe; A többiek pedig megfogván az ő szolgáit, bántalmazák és megölék őket. Meghallván pedig ezt a király, megharaguvék, és elküldvén hadait, azokat a gyilkosokat elveszté, és azoknak városait fölégeté. Akkor monda az ő szolgáinak:A menyegző ugyan készen van, de a hivatalosok nem valának méltók. Menjetek azért a keresztútakra, és a kiket csak találtok, hívjátok be a menyegzőbe. És kimenvén azok a szolgák az útakra, begyűjték mind a kiket csak találtak vala, jókat és gonoszokat egyaránt. És megtelék a menyegző vendégekkel. Bemenvén pedig a király, hogy megtekintse a vendégeket, láta ott egy embert, a kinek nem vala menyegzői ruhája. És monda néki: Barátom, mi módon jöttél ide, holott nincsen menyegzői ruhád? Az pedig hallgata. Akkor monda a király a szolgáknak: Kötözzétek meg a lábait és kezeit, és vigyétek és vessétek őt a külső sötétségre; ott lészen sírás és fogcsikorgatás. Mert sokan vannak a hivatalosok, de kevesen a választottak.” (Máté 22:1-14,) 

Isten mennyei szózata a magyar eklézsia számára az elmúlt hetekben egyértelműen elhangzott, és aktualizálódott a miskolci prófétai konferencia üzenetén keresztül is! Az Úr egyre több, eddig nem ismert személyt küld el népéhez a mennyei Kihívás, és Meghívás üzeneteivel. Ezeket részleteztem a Magyar eklézsia meglátogatásának idejecímű írásomban, ami itt olvasható.

Meghívás - Sokan vannak a Hivatalosok

Ahogy Jézus idejében, az elsődlegesen hivatalos  az Izrael népe volt, úgy van most is. Az Újszövetséges időkben a keresztények összessége, (keresztény egyházak hívői) tekinthetők elsődlegesen hivatalosoknak.
Jézus menyegzői meghívásról szóló példázata viszont két fontos dologról tanúskodik: 1./ A hivatalosok tömegesen utasítják el a meghívás üzenetét. 2./ A meghívást tolmácsoló szolgákat is elutasítják, sőt megverik, és némelyiket megölik.  A többiek pedig megfogván az ő szolgáit, bántalmazák és megölék őket.” 

Nézzük meg az elutasítás főbb okait :

1.ok: A mennyei meghívásnál és a meghívó személyénél fontosabbnak tartják a földi érvényesülésüket szolgáló gazdasági és kényelmi szempontokat. Teljesen vakok a mennyei értékek felismerésére! Ezért nem ismerik fel sem az idők jeleit, sem a prófétai  jelzéseket. Nincs mennyei látás!
2.ok: Amikor az Úr újra küldi szolgáit a hivatalosokhoz, a megismételt, nyomatékos meghívás már felidegesíti őket, mert leleplezi a földi bizniszhez való ragaszkodásukat, ami agresszívvá teszi őket, és már nem csak a meghívás üzenetét utasítják el, hanem a mennyei üzenetet hordozó szolgák személyét is. Az Íge két agresszív reakcióra mutat rá. Az Úr küldötteit bántalmazzák, és némelyiket megölik. Természetesen ez nem fizikai bántalmazást és gyilkosságot jelent, hanem szellemi téren való bántalmazást, és gyilkosságot. Ahogyan Isten a gyűlöletet szellemi gyilkosságnak, a hazug, rágalmazó, lejárató, gonosz beszédeket ütlegelésnek, nyilazásnak tekinti, ugyan így értelmezhető ebben a példázatban is a bántalmazás: pl. a küldött szolga ajándékának nyilvánosság előtti megkérdőjelezésében, lebecsülésében, ördöginek bélyegzésében; a gyilkosság pedig a személy nyilvánosság előtti rossz hírének keltésében, tisztességének és szolgálatának lejáratásában, (rossz szellemi nyomásként való megbélyegzésében) érhető tetten. Az Úr ezeket verésnek, és gyilkosságnak tekinti !
Mivel a neoprotestáns-pünkösdi-karizmatikus hívők osztatlanul elfogadják a Jóel 2:28-29 versek ígéreteit, miszerint : „És lészen azután, hogy kiöntöm lelkemet minden testre, és prófétálnak a ti fiaitok és leányaitok; véneitek álmokat álmodnak; ifjaitok pedig látomásokat látnak. Sőt még a szolgákra és szolgálóleányokra is kiöntöm azokban a napokban az én lelkemet,”  - ezek alapján nem szabadna, hogy idegenkedést, és elutasítást váltsanak ki a prófétai látomások, álmok, valamint Jézustól, a Szent Szellem által kapott újszerűnek látszó megnyilvánulások (Jézussal való találkozás, mennyei- és pokol élmények,) az eklézsiában.  Természetesen, a Biblia felszólít arra, hogy az ajándék hitelességét vizsgáljuk meg. A próféták pedig ketten vagy hárman beszéljenek; és a többiek ítéljék meg. … egyenként mindnyájan prófétálhattok, … a prófétalelkek engednek a prófétáknak;”  (1.Kor.14:29-32,) De Pál itt arról beszél, amikor egymással és az Úrral közösségben lévő személyek prófétai szellemben együtt vannak, és a prófétai szellemben együtt levők engednek egymásnak, amikor egyszerre kapják a kijelentéseket, és engedik egymást sorra kerülni, és közben egymás kijelentéseiben képesek az igazit a hamistól különválasztani, tehát megítélni, az Íge és a Szent Szellem által. Ez nem jelent kritizálást, bántalmazást. De amikor Isten elküldi a prófétai ajándékon keresztül az üzenetet népe-, a „hivatalosak” számára, - mely prófétai üzenet a szellemi megítélés próbáján már átment, - de mivel sokan nem akarnak Istennek engedelmeskedni, inkább megverik és megölik a küldötteket, hogy a felekezeti-, és egyéni érdekeik sérelmét okozó üzenetet elhallgattassák, az már a „szolgák bántalmazását” jelenti.  A mennyei meghívás, és a Babilonból való kifutás üzenete túlzottan megzavarja hosszú távú földi terveiket. Úgy gondolják, a próféták, és a mennyei üzenet elhallgattatásával, híveik elől történő elrejtésével, eltiltásával újra zavartalanul folytathatják megszokott és jól jövedelmező „Istentiszteleteiket”.

Meghívás - Kevesen vannak a Választottak

Kétségtelen, hogy ha valakinek az Úr kijelenti-, megmutatja magát, találkozik vele (pl. nyilvánvaló látás és hallás, személyes beszélgetés által,) és úgy ad át szellemi ismereteket, kijelentéseket, felismeréseket, vagy küld célirányos üzenetet, - és ezek az ígei vizsgálat próbáját is kiállják, - akkor prófétai ajándékról, üzenetről, később prófétai küldetésről, majd megerősített esetekben akár prófétai hivatalról is beszélünk. Ilyenre már az Ószövetségben is sok példa volt. Mózes is látomásban látta az Urat, a Krisztust, megjelent neki többször is, és Tőle kapott folytonosan vezetést, kijelentést, prófétai szót. Ezt bizonyítja a 4.Móz.12:8, : Szemtől szembe szólok ő vele, és nyilvánvaló látásban; nem homályos beszédek által, hanem az Úrnak hasonlatosságát látja.” 

Az is egy fontos bibliai elv, hogy Isten előszeretettel választja ki a megvetetteket, a semmiket kiemelkedő szolgálatokra, hogy a valakiket megsemmisítse. a világ nemteleneit és megvetettjeit választotta ki magának az Isten, és a semmiket, hogy a valamiket megsemmisítse” (1.Kor.1:28,) Ilyen volt József, Gedeon, Dávid, és nem véletlenül, Jézus is egy megvetett, eldugott istállóban született, és lett a világ Megváltója, de a tanítványok is elutasított társadalmi háttérből valók voltak.

A fenti prófétai példázat szerint (Máté 22:7,) az Úr gyors ítéletet gyakorolt a meghívást elutasító elit- de engedetlen, szellemi gyilkos hivatalosokon. Valójában ez a prófécia az engedetlen, hamis keresztény egyház Babilonja fölött gyakorolt ítéletről szól. Ezt követően szolgáit a megvetett, elutasított, útszélen élőkhöz küldte, akik viszont tömegesen fogadták el a meghívást. Ők nem kritizálták sem a pásztori, prófétai, apostoli ajándékokat, sem a küldöttek személyét, hanem örömmel fogadták el Isten üzenetét. „.. kimenvén azok a szolgák az útakra, begyűjték mind a kiket csak találtak vala, jókat és gonoszokat egyaránt. És megtelék a menyegző vendégekkel.” (Máté 22:10,) Egy kivételével minden vendég maradhatott a menyegzőn! Nagyon jó arány, a hivatalosok arányához viszonyítva. De a tömeges megtérés sem mentesít a szent élet (menyegzői ruha) feltételei alól. Fontos látni, hogy nem a szolgák lettek számon kérve a menyegzői ruha hiánya miatt, ugyanis ők jó munkát végeztek, hiszen a többségnek megvolt a fehér ruhája. Ebből látszik, hogy mindenkinek saját egyéni felelőssége a meghívás elfogadásán túl, a menyegzői ruha megszerzése! Egy másik Íge is erre utal: Ezek azok, a kik jöttek a nagy nyomorúságból, és megmosták az ő ruháikat, és megfehérítették ruháikat a Bárány vérében.” (Jel.7:14,) Tehát a hívőnek kell megfehérítenie a ruháját a Bárány Várében! Más nem teheti meg helyette!

Meghívás – A Választottak közé tartozás feltételei

Döbbenetes a befejező tanulsága ennek a menyegzői meghívásról szóló prófétai példázatnak: „Mert sokan vannak a hivatalosok, de kevesen a választottak.”

Mitől került  ez a kevés  hívő a VÁLASZTOTTAK  csoportjába ?

Tömören összefoglalva, csak három dolog különböztette meg őket a Hivatalosoktól :

1.    Elfogadták a meghívást,
2.    Elmentek a menyegzőre,
3.    Menyegzői ruhával rendelkeztek,     (Jel.19:8,)
( Menyegzői ruha = Fehér gyolcs = a szentek igazságos cselekedeti.)
  
Ezt a három dolgot egyszóval úgy lehet összefoglalni, hogy : ENGEDELMESSÉG !
Az engedelmesség feltétele pedig az ALÁZAT !

Az engedelmességben, és az alázatban is Jézus Krisztus lehet a mintaképünk!

Korszakváltó üzenet

Úgy látom és hiszem, hogy az eklézsia, (de a magyar eklézsia mindenképpen) egy KORSZAKVÁLTÁSHOZ ÉRKEZETT! Lejárt egy kb. 22 éve tartó, - politikai, gazdasági, társadalmi és vallási környezetet tekintve - zavartalan, nyugodt, türelmi időszak, amit összességében a magyar eklézsia nem egészen a mennyei menyegzőre történő felkészülésre, sokkal inkább a földi pozíciók, hatalmi és befolyási övezetek megerősítésére használt ki. Mivel ez az irány nem a mennyei menyegző felé vezet, Jézus jobban szereti egyházát annál, minthogy hagyja a rossz irányba haladni tovább. Ezért most a korrekció ideje-, a kihívás-, a megszentelődés ideje-, egyszóval ÚJ KORSZAK kezdődik! A kiket én szeretek, megfeddem és megfenyítem: légy buzgóságos azért, és térj meg!” (Jel.3:19,)
A korszakváltás tehát ezzel az üzenettel kezdődött el: FUSSATOK KI BABILONBÓL ÉN NÉPEM, HOGY NE  LEGYETEK  BŰNRÉSZESEK! - ÉS NE KAPJATOK AZ Ő CSAPÁSAIBÓL !!!”  (Jel.18:4,)  Ez az utolsó, még kegyelmi üzenet, ami megelőzi a babiloni egyház hirtelen és gyors ítéletét. Ez a kihívás tehát a személyekhez, szívekhez szól, és nem testületeknek, szervezeteknek, egyházaknak küldte Isten.
„A kinek van füle, hallja, mit mond a Lélek a gyülekezeteknek!” (Jel.3:22,)

Mindenkit meghívott az Úr a menyegzőre! TÉGED IS, Aki most ezt az írást elolvastad!
Isten azt akarja, hogy azokhoz a kevesekhez tartozzál, akik a VÁLASZTOTTAK, és ott lesznek a Bárány menyegzőjén, Fehér gyolcsba öltözve !

Kedves Barátom, Testvérem ! Ne késlekedj !  JÖJJ  KI  Te is a bálványimádó, hamis vallási testületekből, szervezetekből, ha még benne vagy, mielőtt Isten ítélete lesújtana Babilonra!

Az  ÚJ KORSZAK  ÚJABB  MENNYEI  ÜZENETEKET  FOG  HOZNI. 
A Biblia ezt ÚJ BORNAK  is  nevezi.  Az ÚJ BORT, pedig ÚJ TÖMLŐKBE
tudja csak tölteni Isten!

Legyünk mindannyian ÚJ TÖMLŐK, hogy 
befogadói lehessünk az ÚJ BORNAK!

Soós Péter
Budapest, 2012. május 10.

Kapcsolódó  link :  HAMIS EGYHÁZ = BABILON

                                                                         


3 megjegyzés:

 1. Kedves Testvérem az Úr Jézus Krisztusban!

  Még csak elkezdtem olvasni a blogodat,amikor részleteket eneltem ki, hogy válaszoljak egy a saját testvéri közösségem egyik tagjának levelére, aki az egység vágyának forró lázában elfelejti azt, hogy az Ige, azaz Jézus Krisztus teremti meg az egységet, mert "az ő Igéje igazság". Sokan beszélnek arról, hogy az igazság megoszt. De lehet különvéleménye bárkinek bizonyos részletkérdésekben amelyek egyéni meglátások, de fundamentális kérdésekben az egység az igazság megértésének az eredménye lesz. Ha nem akarom megérteni az igazságot, mert az én vágyaimmal, terveimmel, elképzeléseimmel ellentétes, akkor hiába leszek valakivel egy gyülekezetben, az alapkérdésekben való különbség minduntalan megjelenik a hétköznapi gyakorlatban. Egymást segíteni azonos látásra, ez a szeretet nyelvén és az igazság ismerete alapfeltételeként a gyakorlati élet naponkénti kihívása. Jézus módszereivel tanítani, beszélgetni, imádkozni és cselekedni egymásért meg nem szűnő felelősségvállalás, kereszthordozás.Mostpedig folytatom a blogod olvasását, és köszönöm, hogy a megértésre adtad az elmédet, ami azt jelenti, hogy mindnyájunknak hasonlóképpen kell elgondolkodnunk feladatainkon és az idők végének különleges eseményein. Üdvözlettel Szántó István.

  VálaszTörlés
 2. Ámen!

  Ez így igaz.
  Csak valamit szeretnék hozzátenni.
  A lebecsűlés, megvetés, kiközösítés, stb, szeríntem űldözés. (...és mindenki, mindenkor, aki a Jézus krisztusban kegyesen akar élni, űldöztetni fog....)De nézzünk körűl a világ többi részén, bizony sok helyen, a keresztényeket fizikailag is bántalmazzák, megölik. Tudom, hogy most még számunkra itt ez még elképzelhetetlennek tűnik, de mondom nektek, hogy készűljünk fel erre a lehetőségre is.
  Én mostanában többször is kaptam, azt az Igét, hogy:" és jönnek olyan idők, amikor azok akik titeket megölnek, azthiszik, hogy Istennek tetsző cselekedetet hajtanak végre"!
  Ha az "egyház" történeten végignézünk, szeríntem nem kell sokat hitetlenkednünk!( És nem a hitetlenek a veszélyesek!) Gondoljátok meg, hogy már Úr Jézust is a Főpapság azzal ölette meg, hogy " jobb, ha egy ember hal meg a népért, mintha az egész nép elvész"! ( Persze mi tudjuk Istennek hála, hogy mi történt, de Ők még máig is híszik, hogy "Istennek tetsző cselekedet" volt!)Sőt, Pál Apostol is " Igaz Izraelíta" volt, saját maga tette a tanúságot magáról, hogy azt hitte, amit tesz azt Istenért teszi!
  Gondoljátok meg Drága Testvéreim, hogy mi lesz itt akkor, ha kijön Isten népe "Babilonból"!? Ki fogja Sátánt ott visszatartani, ha nem lesz ott Isten, és Úr Jézus a Szentlélek által! Sátán azonnal átveszi a hatalmat, "Világosság Angyalának " kiadva magát!
  Azonnal menni fognak a hitető szellemek. Hamis tanítók, hamispróféták, hamisapostolok, hamispásztorok, stb.( Hogy az ottmaradottak ne vegyék észre, hogy mi történt!) Sőt csodákat, meg jeleket is cselekedni fognak!

  Böjtöljünk és imádkozzunk!
  Imádkozzunk és böjtöljünk!

  Könyörűljön mindannyíónkon az Úr Jézus Krisztus és a mi Mennyei Atyánk!

  B. Ida

  VálaszTörlés
 3. Az írásod minden sorával, az eddig megtapasztalásaimat egybevéve, ami sokban megegyezik a ezekkel a kijelentésekkel és Igei alátámasztásokkal egyetértek és csak közzé tudom tenni, mert valóságosak és nem is várható más, mint amik itt le vannak írva.
  testvéri köszönettel

  VálaszTörlés