2012. április 9., hétfő

" TÉVTANÍTÁSOK AKÁRMI SZELE " 1.rész

dr. Palavics József :  "Igazi evangélium" 

Az elmúlt hetekben, egy utcai evangélizáció megzavarása kapcsán csúcsosodott ki a pásztorok közötti levelezésben a Palavics József testvér nevéhez fűződő "Igazi evangélium" néven összefoglalt tévtanítás, miután kiderült, hogy az utcai evangélizálást olyan hívő testvér zavarta meg, aki elkötelezett követője Andrew Wommack és Palavics József  félrevezető kegyelem doktrínájának.  Ennek a tévtanításnak a veszélyét 2011. június 21.-i és 26.-i leveleimben már jeleztem a pásztorok és a Szolnoki gyülekezet felé is. Sajnos akkor sokan nem vették komolyan a figyelmeztetést, és még görcsösebben ragaszkodtak a veszélyes tévtanításhoz. Még ma is sokan nem veszik komolyan  a Biblia végidőkre vonatkozó figyelmeztetést, amelyről Pál apostol így ír: "Mert lesz idő, mikor az egészséges tudományt el nem szenvedik, hanem a saját kívánságaik szerint gyűjtenek magoknak tanítókat, mert viszket a fülük." ( 2.Tim.4:3.) „Hogy többé ne legyünk gyermekek, kiket ide s tova hány a hab és hajt a tanításnak akármiszele, az embereknek álnoksága által, a tévelygés ravaszságához való csalárdság által.” (Efézus 4:14,)
Az alábbiakban közreadom okulás és figyelmeztetés céljából azt a néhány tanulságos levélváltást, ami ezzel kapcsolatban történt.  
Ezen  1. részében az alábbi 3 írást teszem közzé :
 1./  Részlet Andrew Storm könyvéből: Nyilvánosan, vagy négyszemközt kell-e korrigálni?
 2./  Saját levelem :  Nyílt levél a gyülekezet felvigyázóihoz ,   2011. 06. 21. 
 3./  Saját levelem :  Válasz egy pásztor barátom kérdésére,  2011. 06. 26.
A következő részben is 3 levelet teszek közzé:  ( 2.részhez klikk ide )
A 3.rész a legfrissebb reagálásokat tartalmazza: ( 3.részhez klikk ide )
________________________________________________________________________
Andrew Storm

NYILVÁNOSAN, VAGY NÉGYSZEMKÖZT KELL-E KORRIGÁLNI ?

Sokáig, amikor ezeket a kérdéseket feszegettem, igyekeztem, amennyire csak tudtam, elkerülni a nevesítéseket. Vannak keresztények, akik szerint a szolgálatok helyreigazítása, vagy megkérdőjelezése csak NÉGYSZEMKÖZT történhet, és csak az illető vezetőknek elmondva, de sohasem nyilvánosan. 
(Itt fontos megjegyezni, hogy sok ilyen korrigáló jellegű megközelítés történt már ezek felé a vezetők felé, de azokat mindegyikőjük gyakorlatilag teljesen figyelmen kívül hagyta.) 
Nos, akár így, akár úgy, de én azzal nem tudok egyet érteni, hogy a nyilvánosság megtévesztését végző személyeket, szolgálatokat csak zárt ajtók mögött szabad helyretenni.

Nem szabad arról sem megfeledkeznünk, hogy az Újszövetségben a véneknek (vezetőknek) azt parancsolták, hogy igen komolyan intsenek, ha kell (Titus 1:13), és hogy a bűnöket elkövetőket nyilvánosan feddjék meg (1Tim. 5:20), jóllehet a 2Tim. 2:24-26-ban Pál arra utasította őket, hogy „szelídséggel” igazítsanak helyre.  
Emlékezzünk csak: Pál apostol a Galata 2-ban azt írja, hogy nyilvánosan feddte meg Péter apostolt a képmutatásáért. A Máté evangéliumban is azt olvassuk, hogy maga Jézus is nyilvánosan feddte meg Pétert, és a Márkban az van leírva, hogy nyilvánosan űzte ki a templomból egy kötélből font ostorral az ott áruló embereket (merthogy azok Isten házát „rablók barlangjává” tették). Sőt, voltak olyan kirívó esetek is, amelyekre reagálva Pál apostol azt írta a levelében mindenkinek, hogy ő bizonyos embereket átadott a Sátánnak dorgálás céljából (lásd 1Kor. 5, és 1Tim. 1:20). 

A Biblia nagyon világosan szól arról, hogy az egyik legfontosabb feladatunk az, hogy a sötétség cselekedeteit leleplezzük, és a világosságra hozzuk (Eféz. 5:11). Az 1Kor. 4:21-ben Pál azt kérdezi az ottani emberektől: „Vesszővel menjek-e hozzátok, vagy szeretettel?” Majd a 2Kor. 10:1- ben arról beszél, hogy merészen, bátran fog majd inteni, és a 2Kor. 13:1-2-ben pedig azt írja, hogy e téren senkit sem fog kímélni.  
Nagyon sokan a keresztények közül a Máté 18:15-17-et akarják alkalmazni minden egyes felmerülő helyzetre. De mi a helyzet a hamis tanítókkal? 

A fent említett igeszakasz a Máté 18-ban azt mondja, hogy ha a testvérem „vétkezik ellenem”, akkor először menjek el hozzá, és négyszemközt rendezze vele a dolgot, ha nem hallgat rám, akkor két vagy három tanú előtt, és ha még akkor sem mutat hajlandóságot a megtérésre, akkor az egész gyülekezet előtt. Ez egy nagyon fontos, igei módja az olyan esetek lerendezésének, amikor egy keresztény testvérem vétkezett ellenem. De mi a helyzet egy nagyon komoly HAMIS TANÍTÁSSAL? Mi van akkor, ha ez veszélyes mértékben terjed, és elkezdi Krisztus Testének nagyobb részeit is megfertőzni? Vajon ez még mindig csak „magánügy” lenne? 
Az én megítélésem szerint az Újszövetségben mi SEHOL nem látjuk azt, hogy Jézus, vagy az
apostolok a Máté 18-beli alapelvek szerint kezelték volna a hamis tanításokat. Ellenkezőleg: azt látjuk mindenhol, hogy nagyon is nyilvánosan feddték meg és korrigálták ezeket – megpróbálva megállítani a hamis tanítás „rákos fekélyét”, mielőtt az még tovább terjedhetett volna. Ez ugyanis a SZERETET cselekedete Krisztus Teste felé: meg kell próbálni megállítani további károk okozását, mielőtt még az Úr túl sok báránya szenvedne kárt. Az Újszövetségben a hamis tanítások és hamis próféták ügye sehol sincs „szép finoman”, „enyhén” kezelve! (Itt azonban hadd jegyezzem meg azt is, hogy itt egyáltalán nem az erőszakos eretnek-hajkurászókat támogatom, akik szerintem gyakran nagyon rossz szellemmel és motivációkkal üldöznek bizonyos dolgokat. Itt csupán néhány bibliai vezérfonalat szerettem volna megadni a helyes hozzáállásról.)
Mindenesetre ez egy nagyon fontos ügy, különösen az Utolsó Időkben, amikor is azt olvassuk, hogy a hamis tanítók és próféták igen nagy számban jelennek majd meg, és hogy olyan nagymértékű lesz a megcsalattatás, hogy „ha lehetséges, még a választottakat is” el akarják majd hitetni. Rettenetesen fontos azt megértenünk, hogy mi is forog itt kockán. Az ApCsel-ben a hamis tanítókat és prófétákat nagyon komolyan megfeddték, és Pál még konkrétan meg is nevezte ezeket az illetőket jó néhány, a gyülekezeteknek írt levelében. Látjuk-e már tehát, hogy ez már valóban nem a Máté 18-ban leírt kategória? Ez sokkal komolyabb annál, és sokkal drasztikusabb választ kell rá adnunk – bár természetesen az is fontos, hogy mindig „szeretetben szóljuk az igazságot” – de Krisztus drága nyájának a védelmezését mindenek feletti fontosságúnak kell, hogy tartsuk.  
Nyilvánosan kell tehát szólnunk, és ha szükséges, még nevesítenünk is kell, ha Krisztus Testében komoly, veszélyeket okozó dolgokat látunk!   
Az egyik pásztortól  érkezett,
2012.03.27.-én.
_________________________________________________________________________________
Nyílt  levél  gyülekezeti  felvigyázókhoz
Tárgy :   ANDREW  WOMMACK  (AW)  Tanítások  rendkívüli  veszélyéről  

Kedves Pásztor és Vezető Testvérek !
Hosszabb vívódást követően dőlt el bennem, hogy ezt a Nyílt levelet megírom, mert felelősséget érzek azokért a hívőkért, akik nem elég érettek arra, hogy a tanításban lévő félreérthetőséget észrevegyék, a „halat a szálkától elválasszák és kiköpjék,” és emiatt az üdvösségüket elveszítsék !
Isten erős késztetését régóta érzékelem, és nem szeretnék engedetlen maradni tovább. Inkább megteszem, amiért felelősséget érzek, és amire  késztetetést kaptam! Levelemmel csupán az a célom, hogy a ti figyelmeteket felhívjam arra, amit én veszélynek látok és megfújjam a vészjelző kürtöt, hogy ti is ítéljétek meg e témát, hogy veszélynek tartjátok-e amit én, és érdemesnek tartjátok-e figyelmeztetni a rátok bízottakat erre, vagy nem !
Múlt év végén és ez év elején sokat hallgattam a Adrew Wommack testvér tanításait, melyek nagyon tetszettek, főleg a törvénykezés és törvénykező vallásos magatartás ellen kifejtett látása, mondhatnám  teológiai érvelése, az Isten feltétel nélküli szeretetének és a kegyelmének középpontba állításával.Ahogy a tanításokat és a felépülő teológiát hallgattam és figyeltem, igyekeztem a szívemben forgatni ezeket, és az Igéből az Úrtól eddig kapott világosságommal összevetni. Ekkor kezdtem észrevenni, hogy valami nem stimmel, de nem tudtam megfogalmazni szellemben mi nyugtalanít. Ahogy imádkoztam, és kértem Istentől választ, megértettem nyugtalanságom okát, és ennek kapcsán felelősségemet.  Ezt az alábbiakban  próbálom  összefoglalni :

I.                   Félreérthetőség főbb okai és veszélyei

1./        Nagyon jó, és pozitív cél a gyülekezeti és keresztényi törvénykezés lerombolásának szándéka, de az ehhez használt  kegyelem teológiát  AW tanításában sajnos nagyon egyoldalúnak  és kiegyensúlyozatlannak találtam.
Úgy látom, emiatt ez teljesen alkalmas arra, hogy éretlen és erőtlen keresztyének félreértsék, és így e tanítás által be legyenek csapva, félre legyenek vezetve. Főleg, akiknek „viszket a fülük” olyan tanításra, ami mentesíti őket saját felelősségüktől.
Ebben látom az én és a helyi gyülekezeti pásztorok felelősségét, hogy ezekre a veszélyekre feltétlenül hívjuk fel a hívők figyelmét, mert akár a Pax Tv-ben , akár interneten a hívők egyre többen hallgatják ezeket a tanításokat, és sajnos sokan félre is értik, helyet kap a szívükben az elvilágiasodás, és bűnnel való kompromisszum.  Gyülekezetünkben is többen érdeklődni kezdtek mostanában az AW tanítások után.  

2./        AW  kegyelem teológiájának  súlyos veszélyei :

Két pillérre épül :   a.)             Isten feltétel nélküli szeretetének tanítása
        b.)  Isten az Új Szövetségben nem ítél, csak kegyelmet ad

a.)     Nagy veszélyét látom annak, hogy AW  Isten feltétel nélküli szeretetéről szóló tanítása megfelelő kiegyensúlyozás nélkül teljesen becsaphatja és félrevezetheti a hívőket, mivel úgy az Ó- mint az Új Szövetség tele van Isten feltételeivel. 
Csak néhány, a teljesség igénye nélkül :

a.1./     Hit   :  „ Hit nélkül lehetetlen Istennek tetszeni, mert ….. „  (Zsid. 11:6)
                        „Aki hisz és megkeresztelkedik, az üdvözül, aki nem hisz elkárhozik !” (Mk.16:15.)
                        „Úgy szerette Isten a világot,  hogy AKI HISZ ŐBENNE, el ne vesszen!..”(Jn.3:16.)
a.2./     Megtérés : „Térjetek meg és keresztelkedjetek meg mindnyájan, …. „ (Apcs. 2:44.)
                              „Térjetek meg, mert elközelített az Isten országa, … „  (Mt. 4:17.)
a.3./     Engedelmesség :  
                             „Aki hisz és megkeresztelkedik, az üdvözül, aki nem hisz elkárhozik !” (Mk.16:15.) „Teremjetek először megtéréshez illő gyümölcsöket …aki nem terem, az tűzre vettetik !” (Mt. 3:8-10.)
„Aki hisz, annak örök élete van, aki NEM ENGED A FIÚNAK, az nem lát életet, hanem AZ ISTEN HARAGJA MARAD RAJTA !” (Jn.3:36,)
„Maradjatok meg az én szeretetemben !!! HA AZ ÉN PARANCSOLATAIMAT MEGTARTJÁTOK, AKKOR MEGMARADTOK AZ ÉN SZERETETEMBEN !!! ”
(Jn. 15:9-10.)

Vagy :  „Szentség nélkül senki sem láthatja meg az Urat !” 
              Itt a SZENTSÉG  egyértelműen feltétel Isten részéről!
              „Ne szeressétek a világot, sem ami a világban van! Aki a világot szereti nincs meg benne az
               Isten szeretete!” (1.János 2:15)  Feltétel a világi normák és életvitel elutasítása!

Láthatjuk, szó sincs arról az Ígében, hogy feltétel nélkül meg tudunk maradni
Isten szeretetében !    A feltétel, pl.: az engedelmesség, a hit, a megtérés,  a szent élet, az Úr parancsainak megtartása, stb. !

a. 4./    Az Ó Szöv.-ben a Dávidnak tett ígéret is így szól : „Ha fiaid megtartják szövetségemet, mindörökké székedben ülnek !”
Tehát itt is az  ENGEDELMESSÉG  a  FELTÉTEL !!!
b.)  Jelentős veszélyek :
b.1./  Félő, hogy becsapjuk a hívőket, felmentést adva a szent élet követelménye, az engedelmesség elvárása alól, és ezzel a pokolra segítjük azokat, akikért mi pásztorok felelősek vagyunk! Éppen a kárhozattól kellene megóvnunk őket !
Elhinni engedjük neki, hogy ha bűnben él, nem tér meg teljes szívből, egy kicsi, vagy nagy kompromisszumot megenged a bűnnel, Isten akkor is feltétel nélkül szereti, és ebből az következik, hogy üdvözülni is fog, mert Isten az Új Szövetségben már nem ítél, csak kegyelmet ad, úgyis megbocsát !
Ez így már szerintem egy igazi tévtanítássá válik „viszkető fülű”, éretlen- és testi módon élő keresztények részére, ami nem segíti és nem sürgeti őket a megtérésre! – és ez nem csak a hívő, hanem a pásztor felelőssége is, mert ő őrizni is hivatott Isten nyáját, nem csak legeltetni ! Úgy értesültem különböző prófétikus forrásokból,, hogy túl sok hívő van már a pokolban, mert nem vették komolyan az Úr parancsait ! Ez is nagy Istenfélelemre indít az Isten népe iránti felelősségem tekintetében!
b.2./  Sok hívő nem szereti hallani a szellemben járás és a szent élet követelményét tartalmazó tanítást, mert ők testiek akarnak maradni, a testi kívánságokkal együtt akarnak hívők lenni, és üdvözülni !  Annak a veszélyét látom, hogy AW Isten feltétel nélküli szeretetének tanítását éppen erre fogják sokan használni és értelmezni, becsapva saját magukat, ha mi pásztorok erre nem figyelmeztetjük őket! – még ha AW a legjobb szándékkal tanítja is a kegyelem teológiát.
Ha, mint őrállók, nem figyelmeztetünk erre a veszélyre, sőt propagáljuk AW tanításait  megfelelő kiegyensúlyozás elmulasztásával, akkor (úgy gondolom,) a menny helyett a pokolba pásztoroljuk a hívőket, de ennek felelősségét az Úr nekünk, pásztoroknak rója fel!  Ez óriási felelősség !
b.3./  Ha  AW másképpen fogalmazna, sok félreértést meg lehetne előzni ! Pl:  Isten érdemtelenül szeret minket !   - vagy  :  Méltatlanságunk ellenére Isten szeret minket !  Ez kedvezőbb lenne, nem adna okot óriási félreértésekre, mint a „FELTÉTEL NÉLKÜL szeret Isten” kifejezés használata !!!
Ebben a formában sajnos teljesen félreérthető, ezért félrevezető, és ezért TÉVTANÍTÁSRA alkalmasnak nevezhető !!!
b.4./  Hiszek a feltétel nélküli (rövidítve : fn) szeretet létezésében ! – de ezt a fogalmat pontosítás nélkül szinte biztosan sok  hívő félreértheti ! A kiegyensúlyozás az lenne, ha AW pontosítaná mit jelent, és mit nem jelent Isten feltétel nélküli szeretetének fogalma !

c.)   Mit jelent ?  :      (véleményem szerint)
1.)  Isten szereti a bűnös embert, akkor is ha elkárhozik, ő még a pokolba jutottakat is szereti, de onnan már nem tudja kihozni őket ez a szeretet! Sír miattuk, mert szereti őket. Ennyire feltétel nélkül szereti a bűnöst, minket is ha bűnbe esünk, de ez a FELTÉTEL NÉLKÜLI SZERET  NEM HOZ LÉTRE ÜDVÖSSÉGET ! NEM ELÉG AZ ÜDVÖSSÉGHEZ !!!
2.)     Ez a  fn-i szeretet csupán ajtót nyit a bűnös, az elveszett ember előtt Jézus felé azzal, hogy nem szab feltételeket a bűnösnek ahhoz, hogy Jézushoz  jöjjön és megtérjen, mert úgy szereti őt ahogy van !!! – tehát a fn-i szeretet Jézushoz vezet, de innen tovább lépni már csak feltételek teljesítésével lehet !
3.)    Az első feltétel itt már elkezdődik :  
      - „ higyj az Úr Jézus Krisztusban és üdvözülsz, mind te ….. ”
      - „ térjetek meg és keresztelkedjetek meg, ….. ”
           ahogy növekszünk az Úrban, a feltételek szaporodnak !
4.)    Tehát a fn-i szeretet az életút nagyon behatárolt szakaszára értendő, nem általánosságban az egész hívői életre. Ez nem hangzik nagyon vonzóan, mert valami kényszert sejtet, amit nem szívesen vállalnunk, de a záró gondolatban jelezni szeretném mi az ami felszabadít minden kényszer és törvénykezés alól, miközben biztosítja a feltételek teljesülését is!

d.)   Mit nem jelent ?  :    (véleményem szerint)
1.)    Nem jelent üdvözítő szeretetet ! – mivel az üdvösséghez hit és megtérés is kell, és később még más is !
2.)    Nem lehet szolgává az ilyen hívő, mert annak további feltételei vannak, (pl.: az alávetettség, engedelmesség, )
3.)    Nem lehet tanítvány, aki csak a fn-i szeretetet akarja élvezni, semmi mást,
4.)    Nem lehet az Úr barátja sem, mert azok Jézus parancsainak engedelmeskednek,
5.)    Nem lehet Fiú, mert ahhoz is engedelmesség kell, sőt még alávetettség is,  és folytathatnánk.

Összefoglalva :   a fn-i szeretet nagyon fontos, de leginkább arra elég, hogy bátran merjünk és tudjunk menni az Úrhoz, tehát nagyon felszabadít arra, hogy a kegyelmet megértsük és elfogadjuk !!!
Eddig az állomásig visz el. A folytatáshoz pedig be kell tölteni a feltételeket !
AW  tanítás ezt nem fejti ki, ezért nagyon félrevezetheti az éretlen és az engedetlen hívőket egyaránt !

II.    Isten az Új Szövetségben nem ítél, csak kegyelmet ad

Ez sem igaz ! Ez is így megint félreérthető, ezért félrevezető, és ezért TÉVTANÍTÁSRA alkalmasnak nevezhető teológia !!!

Az Új Szöv.-ben is találunk esetet Isten ítéletére :

1./  Apcs. 5:1-11.  ld. Anániás és Szafira esetét . Ez is ítélet volt, de mekkora ? Elrettentő erejű !
2./  1.Kor.5:1-8, 3. az  anyjával paráználkodó férfi fölötti ítélet, és testének átadása a sátánnak !
3./  Apokaliptikus ítéletek,  stb.

Mindezeknek a tévtanításra alkalmas teológiáknak a szűrő nélküli beszivárgását (vagy inkább beözönlését)  súlyos veszélynek látom a magyar eklézsia számára,  és erre szerettem volna felhívni szeretettel a kedves pásztor társaim figyelmét ! – és kérni, hogy ti is vizsgáljátok meg őszintén Isten előtt, hogy a fentiekben jelzett veszélyeket valósnak látjátok-e, vagy nem, és annak megfelelően tegyetek, vagy ne tegyetek lépéseket a hívők védelme érdekében !
Isten előtti felelősségemnek éreztem, hogy mindezeket jelezzem, és szeretettel felhívjam a figyelmeteket erre!

III.      Záró gondolatok és véleményem e témához
Fontosnak tartom, hogy gyülekezeteinkben ne legyen helye a törvénykezésnek ! Ez egy rossz, vallásos és farizeusi szellem, ami megoltja Isten szellemének működését, és megakadályozza az emberek megmentését, megtérését!

Az is igaz, hogy valóban szentségre, tisztaságra, engedelmességre kell törekednünk, és erre kell tanítanunk a hívőket, mert igenis vannak ígei követelmények és feltételek !
De hogyan képviseljük a tisztaság és szentség követelményét, és Isten elvárásait úgy, hogy ne a törvényt és szabályokat állítsunk törvénykezve a hívők elé ??? – és ne helyezzünk mi nyomást a hívőkre, és mégis legyen szentség is, és a Szent Szellem szabadsága is működjön ???

Válaszok :

1.      AW azt az utat választotta, hogy felmentést ad a feltételek alól, és Isten ítélő bírói szerepének Új Szövetségi részét tagadja, ezzel jelentősen, szinte nullára csökkentve a hívők egyéni felelősségét, felszabadítva őket a szabadosságra, a bűn megtűrésére, a bűnnel való kokettálásra, hiszen a kegyelem és Isten fn-i szeretete úgyis megment és üdvözít ! Ezt persze így nem mondja ki, de az erőtlenek, a kiskorúak és a test szerint élő hívők számára ezt sugallja.  De ez így tévtanítássá válik ! Nem az a rossz amit kimond, mert Ígei dolgokat tanít, hanem az nyit ajtót a félrevezetésre, amit nem mond ki, amit elhallgat az Ígéből, tehát nem egyensúlyozza ki az evangéliumot ! Ilyen értelemben válik tévtanítássá!

2.      Az Íge válasza az első szeretet (ld. Az első parancsolat: Szeresd az Urat teljes …) és az Istenfélelem közötti elválaszthatatlanul  szoros kapcsolat megértésében van !
Az Íge elválaszthatatlanul összekapcsolja az Isten (=Igazsá) szeretetét a bűn gyűlöletével (= az Istenfélelemmel.)  ld.:  Zsoltár 97:10,  Zsoltár 45:8.
A bűn gyülölete nélkül lehetetlen Istent teljes szívből szeretni ! Ez a lényeg!

-          Az első, legfőbb parancsolat : Mk. 12:30,  ”Szeresd az Urat, a te  Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből, teljes elmédből, és minden erődből !”
-          Zsoltár 97:10,  ” Akik szeretitek az Urat, gyűlöljétek a gonoszt !”
-          Zsoltár  45:8,  ” Szeretted az igazságot, gyűlölted a gonoszságot, EZÉRT kent fel téged az Isten, a te Istened örömnek olajával társaid fölött !”
-          Példab. 8:13,  a gonosz gyűlölése az az Istenfélelem ! ”Az Istennek félelme, a gonosz gyűlölése !!! – a kevélységet, a felfuvalkodást, a gonosz utat és az álnok szájat gyűlölöm!”
Zsoltár 34: 12-15, ” Megtanítlak fiaim az Isten félelmére :  … Tartóztasd meg nyelvedet a gonosztól, ajkadat a csalárd beszédtől, kerüld a rosszat és cselekedjél jót, keresd a békességet és kövesd azt !”
Sok keresztyén sajnos nem értette meg, hogy Istent őszintén szeretni csak akkor lehet, ha a bűnt ezzel egyszerre (ezzel párhuzamosan) gyűlöljük ! Úgy gondolom, ezért esik el olyan rengeteg hívő!

Ha tanítva vannak az Istenfélelmre, és meg is tanulják a hívők, Isten teljes és őszinte szeretete miatt teljes őszinteséggel gyűlölni a bűnt és a gonoszt (felsorolás Példab.8:13, és Zsoltár 34:12-15,) akkor egyszerre eljutnak a szabadságra és a szentségre is, minden törvénykezés nélkül, és AW-féle tévtanítás nélkül, csupán Isten iránti őszinte szeretet által !

A házassági szövetséget létrehozó őszinte szere(lem)tet a legjobb példa erre. Ahogy ebben a szövetségben sem tolerálható egyik fél részéről sem a hűtlenséggel való kokettálás, csak annak radikális elutasítása, gyűlölése, pontosan a házastárs őszinte szeretete miatt, ugyan ez igaz az Istennel szövetséges hívőre is! Mi módon tudja Istent valaki őszintén szeretni, ha a világot is, a bűnt is szereti, vagy ragaszkodik hozzá ???
1.János 2:15  ” Ha valaki a világot szereti, nincs meg abban az Atya iránti szeretet ! .. ”

A teljes és őszinte Isten iránti szeretet (ami őszintén gyűlöli a bűnt,)  megszabadít a törvénykezéstől, a bűntől, egyben szabaddá, és szentté teszi a hívőt!

Úgy hiszem, ebben is Jézus a minta. Jézusnak a szívében volt az Isten törvénye, ezért mondja a  Zsoltár : „ Ímhol vagyok, hogy cselekedjem a Te akaratodat. Ezt kedvelem, és Istenem, a te törvényed keblem közepette van!” Ezért Jézusról nem olvassuk, hogy Ő betartotta a törvényt. Nem. Jézus nem betartotta, hanem BETÖLTÖTTE a törvényt! Éppen ezért, mert a törvény nem rajta kívül volt, hanem a szívében volt, és ezt „kedvelte” , tehát nem volt neki ez kényszer, hanem gyönyörűség volt számára, mert ISTENFÉLŐ volt.  Amikor a törvény kívül van a szíven, akkor külső elvárás és kényszer nehezedik a hívőre, és megpróbálja betartani a törvényt, ami pedig lehetetlen. Ez vezet a törvénykezés tévútjára is. Isten azért adta a kegyelmet, nem csak hogy bűneink meg legyenek bocsátva, hanem hogy megismerhessük Őt, az Ő szívét, jellemét, így az Íge beépüljön a szívünkbe, ami azonos az Isten törvényével is, és teljes szívből szeretni tudjuk Őt, és mi is betöltsük Isten törvényét belső szeretetből, és nem külső kényszerből, ahogyan Jézus is tette, mint példakép a számunkra.

A törvénykezés ellenszere tehát nem az, hogy a hívőket tévtanításokkal felmentjük a bűn felelőssége alól, hanem sokkal inkább az, ha megtanítjuk őket arra, hogy mi is az Istenfélelem valójában!  (klikk ide)

Isten áldása és kegyelme legyen Veletek és Rajtatok !
Szeretettel :

Soós Péter
2011. június 21.
________________________________________________________________________
dr. Palavics József :   ”Igazi”  ”Kegyelem”  Evangéliuma

Egy kedves pásztor barátom elküldte részemre dr. Palavics József testvér által képviselt és az alábbiakban őáltala összefoglalt „Igazi” Evangéliumnak nevezett tanítását, és kérte a véleményemet.

Az alábbiakban itt olvasható a  dr. Palavics József Facebook oldalán is közzétett tanítása.
Azt követően pedig a pásztor testvéremnek megküldött összefoglaló véleményemet  teszem közzé.
________________________________________________________________________

RáÉbredés az Eredetre.  RáÉbredés az Eredetire. (REE)
by Jozsef Palavics on Sunday, June 19, 2011 at 9:26am

A legnagyobb ébredés zajlik most a földön, ami valaha az emberiséget elérhette, ez a ráébredés, felébredés az eredeti Életre, az ember Isteni eredetére, származására, a miben, kiben létére. Nem szemmel látható ez az ébredés, ahogy Jézus idejében sem látták Isten országát, úgy most sem látható módon jön el. Nem a tömegek jelenléte igazolja, jelenti az ébredést, hisz a BL döntő sem jelent ébredést. Mégis tömegeket várunk, hogy jöjjenek, de nincs mire ráébredniük. Mire ébredjenek rá? Pál 2 évet töltött Efezusban és egész Ázsia hallotta az Igét. Milyen Igét, vagy mit hirdetett Pál?

Dávid azt mondta, hogy megigazultságban, megigazultan nézi Isten arcát, és ez megelégíti, betölti elégedettséggel, amikor ráébred, rádöbben az Istennel való hasonlóságára. (Zsolt. 17:15)

Nincsen nagyobb ébredés, világosság, kijelentés, mint látni azt, amit Isten lát. Isten látta, hogy az ember olyan, mint Ő, az Ő képe és hasonlatossága. Abban a pillanatban, ahogy erre ráébredünk, hogy olyanok vagyunk, mint Ő, mint Isten (nem vagyunk Istenek, de egyenlők, egyenlő minőségűek vagyunk Vele) beléptünk abba a nyugodalomba, amiben Isten van, megnyugszunk minden olyan cselekedettől, amit Éva kezdett el, hogy hasonló legyen Istenhez. Nincsen nagyobb világosság, amire rá kellene döbbennünk, mint Istenhez való hasonlóságunkra, ezért ez a legnagyobb 'ráébredés' az emberiség történelmében, és ez most zajlik közöttünk.

Minden ember eredetileg Istentől, Istenből származik, és olyan, mint Isten. (1. Móz. 1:26, Kol. 1:16) Az ember elfelejtette, hogy honnan származik, honnan ered, ki szülte őt. (5. Móz. 32:18, És. 51:1) Az ember elfelejtette, hogy kicsoda ő igazából, és mi köze Istennek őhozzá. (Zsolt. 8:5) Az Istentől való eredet megjelenése, felismerése, (kősziklából vétettél) összetör minden hamis emberképen álló birodalmat, ahogy így az emberek felismerik az Istentől való származásukat. (Dániel 2:34-35) Megemlékeznek és megtérnek az Úrhoz a föld minden határai, és leborul előtted a pogányok minden nemzetsége. (Zsolt. 22:28)
Jézus az, Akit látva, felismerjük magunkat is Őbenne annak, akik eredetileg vagyunk. (2 Kor. 3:18, Kol.3:4) Jézus az Isten képe. (2 Kor.4:4, Kol. 1:15)
Ami igaz Jézusra, igaz ránk is (1 Ján. 2:8)
Felülről születtünk az Igén keresztül, az Ige által, az Igéből. (Ján. 1:3, Kol. 1:16, 2 Pét. 1:23)

Visszatérés az eredetünkhöz az eredetihez azt jelenti, hogy visszatérünk a Forráshoz. Abban a pillanatban, hogy felismered az eredeted (Istent, Krisztust, az Igét, és magadat ebben), felismered az élő vizek forrását is magadban. Az eredeted ismerete köt folyamatosan Istenhez, tesz krisztusi tudatúvá, olyanná, mint Krisztus. Krisztusban tükröződik vissza az ember, Te!
 
Amit Isten kijelent annak semmi köze semmilyen valláshoz, Ő megvilágosít minden embert, hogy meglássuk, hogy eredetileg Isteni természetünk van, Istentől származunk, olyanok vagyunk, mint Ő. Őbenne, Krisztusban teljesedett be az ember.

ER-REE ÉBREDJETEK!
_______________________________________________________________________

Kedves  Pásztor Testvérem  !

Megpróbálok amennyire tudok  röviden válaszolni kérdésedre  a  dr. Palavics  József által képviselt „igazi” „kegyelem” evangéliummal kapcsolatban .
Összefoglalva , az alábbiak miatt tartom ezt is éppoly veszélyes tévtanításnak, mint  AW. kegyelem  doktrínáját :

1./  Ismeret, és  tudás  alapú az üzenetük.
2./  A hívő van középpontba állítva, nem Krisztus.  A hívő Isteni szintre való eljuttatása, megdicsőülése, sikere van a központban, és nem Jézus megdicsőülése, a mi engedelmességünk által!
3./  Ez egy „Csábító evangélium” ,  pontosabban  elcsábító üzenet !

A lényeg összefoglalva az, hogy te ki és mi leszel, mivé válsz. Istenné lehetsz, olyan leszel mint Ő, már a földön.
Az  ó-emberben lévő  nagyra vágyást és a büszkeséget kelti fel és  manipulálja ez az üzenet.
Az Istenné válás ( tehát nem az alázat és a megtört szív által, ) hanem csupán egy nagyszerű FELISMERÉS  (=TUDÁS) által.  Ezért ezt lehet „Tudás fája” evangéliumnak is nevezni, éppen ezért „csábító” , pontosabban „elcsábító” evangélium.

Az elcsábítás nagyon ismerős, mégpedig az Éden kertből. Ott is valaki azt ígérte Évának, hogy „olyan leszel mint az Isten” és ráadásul nagyon egyszerűen !  Csak szakítani kell a tudás (jó és gonosz tudás) fájáról, és már azzá is lettél.  Ők azt tanítják, hogyha felismered, hogy te Istentől származol, Isteni eredetű vagy, megemlékezel, hogy te  a „Kősziklából vágattál ki” aki a Krisztus, tehát Isteni a származásod, akkor ráébredsz Krisztusi identitásodra, és rájössz, hogy te is Isten vagy, Krisztus és az Atya által !  ( azért valami igazságnak is kell lenni benne, hogy a hazugságot lenyeljük. A  hazugság horgára rá kell tenni az igazságból is egy kis csalit, amitől ráharapnak a hívők : ezért nincs kihagyva a Krisztus és az Atya sem az üzenetből.)

Idézet az általuk közzé tett tanításból :  „  Nincsen nagyobb ébredés, világosság, kijelentés, mint látni azt, amit Isten lát. Isten látta, hogy az ember olyan, mint Ő, az Ő képe és hasonlatossága. Abban a pillanatban, ahogy erre ráébredünk, hogy olyanok vagyunk, mint Ő, mint Isten ­(nem vagyunk Istenek, de egyenlők, egyenlő minőségűek vagyunk Vele) beléptünk abba a nyugodalomba, amiben Isten van, megnyugszunk minden olyan cselekedettől, amit Éva kezdett el, hogy hasonló legyen Istenhez. Nincsen nagyobb világosság, amire rá kellene döbbennünk, mint Istenhez való hasonlóságunkra, ezért ez a legnagyobb 'ráébredés' az emberiség történelmében, és ez most zajlik közöttünk.
Abban a pillanatban, ahogy felismered az eredeted (Istent, Krisztust, az Igét, és magadat ebben,) felismered az élő vizek forrását is magadban . Az eredeted ismerete köt folyamatosan Istenhez, tesz krisztusi tudatúvá, olyanná mint Krisztus.  Krisztusban tükröződik vissza az ember,  Te. ”

Valóban csak eredetünk felismerése köt folyamatosan Istenhez ?  Nem a hit, és a Szentszellemmel való közösségünk köt össze vele? – na és, az Úr parancsainak megtartása, ami nélkül nem maradhatunk meg Isten szeretetében ? (Jn.15:10.)

Valóban csupán csak a felismerés tenne Krisztus tudatúvá ?  Annak a felismerése, amit eddig is tudtunk, hittünk, és prédikáltunk, hogy az ember Istentől származik ?  Hát ebben nincs semmi új kijelentés! – szerintem .  Ez lenne a legnagyobb ráébredés az emberiség történelmében?- amit eddig is tudtunk, és hirdettünk ?

Isten nem a tudatunkat keresi, hanem a szívünket ! „Adjad fiam a te szívedet nékem !” (Példb. 23:26.) A tudat központba helyezése, az valójában a  tudással való csábítás, hogy te Krisztus tudatúvá válhatsz, ezzel tulajdonképpen Krisztussá, azaz Istenné !

Nagyon  gyanús, hogy „tudat”-ról, tudat változásról beszél,  (csak mindezt Krisztus nevébe csomagolva,) ami rendkívül  feltűnően azonos gyökereket mutat az okkult tudatformáló tanokkal, mint pl. a Reiki, Scientológia, transzcendentális meditációk, stb.
De ha minden jóindulattal arra gondolunk, hogy a valódi Krisztusi hasonlóságra (identitásra= ID) jutásra szeretnék vezetni követőiket, akkor  ennek az útja nem  az Istentől származás felismerésére való eljutás !  Ennél sokkal mélyebb kijelentéseket tartalmaz erről Isten Igéje !
Mert az Íge beszél arról, hogy Isten át fog minket változtatni, és olyanok leszünk, mint Ő !

Az   1. János 3:2 azt mondja, hogy „olyanok leszünk mint Ő” , de ott van a meghatározás is :
„ amikor megfogjuk Őt látni, amint van !”  Tehát nem itt, hanem amikor teljességében és dicsőségében, amint Ő van, (nem tükör által homályosan, ) meg fogjuk  Őt látni !

Ez a tanítás a Krisztusi identitás (ID) elnyerését egyszerűen csak egy  FELISMERÉSHEZ  köti , és semmi más nem kell szerintük, csak  ismeret, felismerés !!  Ez tehát egy gyorsított evangélium, (gyorstalpaló), ami így már félrevezető, és ezért hamis evangélium! – vagy TÉVTANÍTÁS !
Pál apostol óva int a hamis evangélium elfogadásától a 2.Kor.11:2-3-ban : 
” Mert isteni buzgósággal buzgok értetek; hisz eljegyeztelek titeket egy férfiúnak, hogy mint szeplőtlen szüzet állítsalak a Krisztus elé.   Félek azonban, hogy a miként a kígyó a maga álnokságával megcsalta Évát, akként a ti gondolataitok is megrontatnak és eltávolodnak a Krisztus iránt való egyenességtől.” - és a Galata 1:8.-ban : ” De ha szinte mi, avagy mennyből való angyal hirdetne is néktek valamit azon kívül, a mit néktek hirdettünk, legyen átok.”

Én ezt a fentiek és a következők alapján  tévtanításnak tartom jelenlegi ismeretem és világosságom alapján, és nagyon féltem  a magyarországi  eklézsiát  ettől!  (Egyébként  a szegedi kegyelem konferenciát  2011.07.16.-án,  az  AW. Minisztrivel és Népek Bárkája gyülekezettel  közösen rendezik.)

Mindezekkel szemben az Íge, a Krisztusi identitásra való eljutással kapcsolatban egy folyamatosságról tanít !
Mégpedig erre eljutni nem olyan gyors és egyszerű, mert Isten nagyon bölcs.  Ennek fontos oka van!
Jézus azzal zárja a hegyi beszédet,  hogy aki a kősziklára építi a házát, - tehát aki hallgatja és megcselekszi mindazt, amit Jézus tanított, -  annak élete megmarad a viharok ellenére is, de aki a fövenyre épült gyorsház lesz az élete, az menthetetlenül össze fog dőlni a próbák alatt!  Ez a tanítás egy gyors eljutást ígér a Krisztusi természet elnyeréséhez, mégpedig csupán egy - ER-REE Ébredjetek, egy ”RáÉbredés az Eredetre, az Eredetire” – tévtanítás elfogadása által !

Az Ige szerint, a Krisztusi identitásra eljutás az alábbi identitási összetevőkből épülhet csak fel :

1. ÜDVÖSSÉGI  ID.  (Megtérés, újjászületés, + az első parancsolat + Istenfélelem! Ez az alap !)
2. Előbbire tud csak épülni, a  SZOLGAI  ID.  Jézus is szolga volt!
3. A szolga lehet utána  tanítvány, tehát  TANÍTVÁNYI  ID.
4. A tanítványt később az Úr barátjának nevezi, ha a parancsait megtartja továbbra is, tehát továbbra is működik a szolgai és a tanítványi  ID.  Ekkor felépül bennünk  az  UR  BARÁTJA  ID.
5. Ha mindez megvan, akkor születik meg, ezekre épülve az érett FIÚI  ID.  Már nem kiskorúak vagyunk , hanem ÉRETT  FÉRFIKORÚ  FIAK ! – akik továbbra is szolgák, és tanítványok is, barátai is az Úrnak!
6. A  PAPI  ID.  Az Úr papjai, és egyben ez jelenti, hogy  az ÚR HÁZA, TEMPLOMA ID.-unk is meg van!
7. A  Fiú és a Papi ID mellett  kifejlődik az  ÚR  HARCOSA  ID.  Mert  az Úr munkája harc nélkül nem megy!  De harcolni nem küldhetünk gyerekeket, csak fegyelmezett szolgákat, akik jó tanítványok, és élvezik az Úr barátságát, és érett  FIAK  is az Úrban !
8. És az egésznek a koronája, a  MENYASSZONYI  ID.  Aki egyben az Úr szerelmese, már több mint barát és tanítvány és szolga, hanem szerelmes  imádó, akiben mind az előbbiek hiánytalanul megvannak!

Ha mindezeket csak átugorjuk, és azt tanítjuk a hívőknek, hogy csak ismerjék föl, hogy ők Istentől származnak ( de hát ezt eddig is tudtuk, ebben egyébként semmi új kinyilatkoztatás nincs, de csábító csalinak a hazugság horgára úgy tűnik sokaknak elegendő  a félrevezetéshez, ) és akkor már hirtelen Istenek leszünk, Isten minden lehetősége rendelkezésünkre áll, mert Isten fiai vagyunk,  stb. stb. stb.….!!!

Erről beszél az EF. 4:14, „ ne legyünk kiskorúak, akiket hajt a tanítás akármi szele, a ravasz és csalárd emberek tanítása által !”
A szolgálati ajándékok feladata és felelőssége, hogy a hívőket érett korúságra  segítse, nevelje, (EF.4:15, - „az Igazságot követve szeretetben,”) hogy ne maradjanak a hívők kiskorúak !

Köszönöm, hogy  jelezted ezt a tanítási áramlatot, és felelősséget érzek én is az iránt, hogy a többi pásztoroknak is jelezzük ezt a káros  tanítási széljárást, a nyáj, azaz a ránk bízottak védelmében !

Az Úr áldjon meg gazdagon !

Szeretettel üdvözöllek :

Soós  Péter
2011. június 26.
_____________________________________________________________________

A következő részben is 3 levelet teszek közzé:  ( 2.részhez klikk ide )
A 3.rész a legfrissebb reagálásokat tartalmazza: ( 3.részhez klikk ide )


6 megjegyzés:

 1. Kedves Péter!

  Nagyon jó a kegyelem tanításod.
  Az Isten valóban büntet az Újszövetségben is, ahogy írtad a példákkal.
  Itt van még rá pár példa:
  "Akkor Pál monda néki: Megver az Isten téged, te kimeszelt fal! És te leülsz engem a törvény szerint megítélni, és törvényellenesen cselekedve parancsolod, hogy engem verjenek?"
  (Csel. 23,3)
  Pál ismerte az Urat, jobban, mint bármelyikünk ismeri -ezt gondolom, ezért ő csak tudja, hogy Isten ver vagy nem. Ha kijelenti az Úszöv.-ben ezt Pál, hogy ver az Isten, akkor az így is van. Nem lehet okoskodni az Igével, vagy Pállal, vagy Lukáccsal, aki az ApCsel.-t írta.

  De másutt is láthatjuk az ítélet megnyilvánulását:
  "Egy kitűzött napon pedig Heródes királyi ruhájába felöltözve és székibe ülve nyilvánosan szóla hozzájuk.
  A nép pedig felkiálta: Isten szava ez és nem emberé.
  És azonnal megveré őt az Úrnak angyala, azért, hogy nem az Istennek adá a dicsőséget; és a férgektől megemésztetvén, meghala."
  (Csel 12,21-23)

  AZ Ószöv.-ben is voltak, akik megkérdőjelezték Isten ítéletét. Ezért kijelenti Malakiásnak, hogy Ő az ítélet Istene is:
  "Elfárasztottátok az Urat beszédeitekkel, és azt mondjátok: Mivel fárasztottuk el? Azzal, hogy azt mondjátok: Minden gonosztevő jó az Úr szemeiben, és gyönyörködik ő azokban; vagy: Hol van az ítéletnek Istene?" (Malak. 2,17)

  A kegyelem nem arra jó, hogy bárhogyan éljünk, hanem arra, hogy megtagadjuk a hitetlenséget és az e világi kívánságokat... Tehát önmegtagadásra indít és erőt ad, nem pedig szellemi lazáskodásra buzdít.
  Nem hivatkozhatunk Isten szeretetére.
  Félix is megijedt, mikor Pál önmegtartóztatásról beszélt, mert az nem volt ínyére, az "új kegyelemtanítás" tudomásom szerint nem tanít önmegtartóztatásra, de a Biblia viszont igen.

  Csel. 24,24
  "Egynéhány nap mulva pedig Félix megjelenvén feleségével Drusillával egybe, ki zsidó asszony vala, maga elé hívatá Pált, és hallgatá őt a Krisztusban való hit felől."
  Csel. 24,25
  "Mikor pedig ő igazságról, önmegtartóztatásról és az eljövendő ítéletről szólt, megrémülve monda Félix: Mostan eredj el; de mikor alkalmatosságom lesz, magamhoz hivatlak téged."

  A tévtanítás onnan ismerhető fel, hogy a tanítással ugyan igéket idéz, de beszél a Szentírás más igéi ellen és ha említjük azokat az ilyen tanítóknak, egyszerűen azt mondják, hogy nem értik, és tovább hirdetik a tévtanításaikat, ahelyett, hogy észrevennék azt, hogy nem hasogatják helyesen az Igét. Amikor az Igét magyarázzuk, akkor nem ütközhetünk más Igékbe, mert egyik Ige magyarázza a másikat és soha nem mond ellene egymásnak. Azok,akik nem értik, azokat nem hívta el az Úr tanítóknak, mert nem mindenki tanító és nem mindenki apostol és nem mindenki pásztor. Nem lehet senki önjelölt, mert a Szent Lélek az, aki ezekre a szolgálatokra elhív, és akiket elhív az adott szolgálatra a szentek tökéletesbítése céljából, csak azokat vezeti abban az adott szolgálatban, másokat nem vezet.
  Az Szentírást magyarázni csak a Szentírás teljes kontextusát figyelembe véve lehet, a szövegkörnyezetet is figyelembe véve.
  Áldásokat!
  Bogdán István

  VálaszTörlés
  Válaszok
  1. Kedves István !
   Köszönöm, hogy még több Ígével kiegészítetted! Nagyon idevágó amit írtál.
   Isten áldjon meg!
   Soós Péter

   Törlés
  2. Kedves Péter!

   Nagyon helyénvalók a látásaid, és az Igei alátámasztásaid. Valójában jó magam is találkoztam ezzel a Palavics úr által megosztott "tanításokkal" a facebookon. Nem vagyok pásztor, sem nagy igehirdető, sőt még olyan "szuper szellemi" ember sem, aki a-z-ig kívűlről fújja Isten Igéjét. Viszont mégis zavart keltett bennem is és megosztást a szellememben ezek a tanítások, és hát mondhatni igen éles vitába elegyedtem egy-két igen elszánt hallgatójával írásban. Ez odáig fajult, hogy már le kellett tiltanom mind a P.J."követőket" és persze magát a dr. urat, ill. tanításait. Nagyon jól kiboncolgattátok, István úrral a lényeget Igeileg. Köszönöm! Anikó

   Törlés
  3. Nagyon jó összefoglalás, köszönöm!

   Törlés
 2. Az igaz evangélium onnan ismerhető fel, hogy az újjászületésen van a hangsúly.
  Mert meg lehet térni bárkinek, az csak egy perces dolog.
  De az újjászületés az már egy folyamat, egy elég hosszú folyamat.
  Újjászületés nélkül pedig nem láthatjuk meg Isten királyságát.
  A megigazuláshoz nem lehet hozzátenni, mert Jézus elvégezte.
  De a megigazítás az egy élet munkája.
  Újjá kell születnünk tehát és ez egy hatalmas harc.
  A gondolatainknak meg kell újulniuk.
  Ez is a kegyelem része.
  Hogy Isten továbbsegít az utunkon, mert látja rajtunk, hogy mindenünket eladtuk a bibliában említett gyöngyszemért (örök élet).
  Akik ellangyosodnak, meghátrálnak, ellustulnak vagy azt hiszik, hogy nem kell tennünk semmit, azoknak neveit kitörli Isten az Élet Könyvéből.
  Nézd pl. a bolond szüzeket és a semmirekellő szolgát, aki elásta a talentumát.
  Aki nem győz, az nem nyeri el az élet koronáját.
  A kegyelem tanítás pont ezt a harcra való felkészítést veszi el az emberektől.
  Azt hiszik, hogy minden elvégeztetett és nekik már semmit nem kell tenni, ami igaz is, a megváltás és megigazulás terén.
  A megtéretlen ember sem tesz semmit szellemi téren.
  Mert halott a szelleme.
  A keresztényeket viszont pont az jellemzi, hogy mi élőkké lettünk, és megláttuk azt, hogy mekkora harc folyik körülöttünk, minden egyes lélekért.
  És Isten az egyházon keresztül harcol.
  Szóval csak annyit szeretnék mondani a kedves olvasóknak, hogy gyere ki abból az egyházból, ahol nem az újjászületés van előtérben.
  Ahol nem a tanítványképzés a fő dolog, Isten Szelleme által irányítva persze.
  Mert az igaz egyházat a Szent Szellem vezeti, és Isten az egy harcos Isten, a biblia szerint.

  Lacika, az Éva777.com egyik adminisztrátora

  VálaszTörlés
 3. Nagyon jó ez a HITÉLETI BLOG. Ami a hyperkegyelem teológiai trend elleni figyelmeztetés.

  VálaszTörlés