2011. november 19., szombat

IMÁDD ISTENT !

IMÁDD ISTENT ÉS ÉLJ GYŐZTESEN

/Mária Emilia Baptista de Oliveira/
(A kép csak illusztráció)

Tartalom

Bevezetés 
1.      Az imádás indítékai 
2.      Mi a különbség az imádás és a dicsőítés között 
3.      Tiszta kezekkel és megtisztított szívvel
4.      Isten teljhatalmat és győzelmet ad, ha imádjuk Őt
5.      A föld teljes lesz az Úr dicsőségével és ismeretével
6.      Ez az az óra, és az már itt van 
7.      Hogyan imádjuk Őt? 
8.   Utószó
Köszönet
Mindenek előtt köszönet illeti Istent, aki Jézus Krisztus és az Ő szent Szelleme által lelkesített engem, és kijelentette nekem, amit most írok, ezért neki szentelem ezt a könyvet. Azonkívül köszönöm Dr. Mária Eugénia da Silva Fernandeznek a könyv megszerkesztésében történő együttműködését, továbbá José Pacheo támogatását, az első kiadás megjelenéséért. Hasonlóképpen köszönet illeti mindazt, aki közvetlenül vagy közvetve ennek a könyvnek a létrejöttében közreműködött. Különösen köszönet illeti Elitont, a férjemet és gyermekeimet, junior Wesley-t, Alexandrát és Dávidot.
A szerző

 BEVEZETÉS

Az egyik reggel, mint ahogy szoktam imádkoztam. Akkor Istentől egy egészen valóságos kijelentést kaptam, hogy a következő nap pénteken 18 órakor az egész családommal egy órán át együtt kell Őt imádni. Minden tevékenységünket abba kell hagyni és csak Őt imádni.
Közöltem a férjemmel és a gyermekeimmel, habár nem értettük a dolgot, de a kijelentést elfogadtuk.
Azon a pénteken pontosan 18 órakor összegyűltünk a házunk kertjében és elkezdtük az Urat imádni, ahogy kijelentette. Mondtuk neki, hogy Ő milyen jó és hirdettük az Ő csoda tetteit. Csak beszéltünk és nem énekeltünk Nagyon sokat beszéltünk és elmondtuk mindazt, amit Isten szeretetéről tudtunk és hogy egyáltalán ki Ő.
Kb. 10 perc után kifogytunk a szavakból végére jutottunk az előadásunknak. Ráébredtünk, hogy nem tudjuk, hogyan kell Őt imádni! Isten rendelkezése ellentmondást nem tűrően hangzott, hogy Őt imádni kell, és nem volt számunkra engedélyezve, hogy kérjünk valamit. Időközben a férjem és három gyermekünk abbahagyták az imádást. Csak én és az egyik a fiunk folytattuk tovább. Most elkezdtük előről azt, amit tudtunk. Azon vettem észre magam, hogy az órámat néztem és gondoltam “ Hát milyen nehéz az imádás”.
Azonban tovább folytattuk, ameddig Isten bölcsességet adott nekünk, hogyan imádjuk Őt.
Egyszer csak látott a fiam egy óriási angyalt az úszómedencénken túl és nem volt többé abban a helyzetben, hogy a saját lábain maradjon. Ugyan ebben a pillanatban kaptam én is egy látomást. Egy zászlót láttam, ami egy magas árbócra volt felhúzva. Mozgott a szélben és megismertem, hogy Izrael zászlaja az. Vörös folt volt az egyik sarkában, de meg voltam győződve róla, hogy vörös folt nincs Izrael zászlaján. Akkor felismertem, hogy a vörös folt jel és Jézus vére okozta. Tovább folytattam az imádást, mialatt a zászló tovább lebegett a szélben. Amikor ismét ránéztem az órára, már 70 percet töltöttünk az imádásban. Ez egy óriási élmény volt a számunkra.
Az ezt követő héten is együtt imádtuk az Urat. Azonban a következő hét folyamán a családom lelkesedése alábbhagyott, senki sem kisért el engem az imádatban, úgyhogy egyedül folytattam az imádatot tovább. Később jött egy gondolatom, nem kell nekem péntekig várnom, hogy imádjam az Urat.
Nos így elkezdtem minden este imádni az Urat. Az éjszakák már lehűltek, így bementem a házba, hogy ott imádjam az Urat. Le és föl járkáltam és kimondottan jól éreztem magam.
A férjem és gyermekeim nagyon csodálkoztak. Egyszer meglátogatott bennünket az anyám, és hosszabb ideig maradt nálunk. Hajlamos volt arra, hogy beképzelje magának a betegséget. Azonban azt mondtam neki:”Gyere velem imádjuk Istent”. Az imádás  számomra a legnagyobb örömmé vált, de ő ezt nagyon furcsának találta. Mert mi emberek, nem szoktuk meg, hogy az Atya közelében időzünk. Ennek ellenére az anyám jött, hogy együtt imádjuk az Atyát és nagy meglepetésére meggyógyult. Panaszkodott, hogy nagy fájdalma volt, és már nem tudott aludni. Azon az estén elfelejtette a gyógyszerét bevenni és most olyan jól aludt, mint azelőtt még soha. Ez az Ő számára egy figyelemre méltó megtapasztalás volt.
Másfél évvel később harmadik alkalommal utaztam Izárelbe. A társas utazás letelte után, átköltöztem egy másik Hotelbe Jeruzsálemben, és még 5 napig ott maradtam a városban.
Amikor a szobám függönyét elhúztam észrevettem, hogy pontosan Jeruzsálem városfalát láttam. Elkezdtem imádkozni, és Isten népe iránti könyörületességéről gondolkodtam.
Abban a pillanatban Isten ismét elkezdett velem beszélni és azt mondta: “Lányom, örülök az imádatodnak. Tanítsd az én népemet, hogyan imádjon engem.” Válaszoltam: nem vagyok arra képes, egyáltalán nem tudok arról semmit, hogyan tudok valakit tanítani imádni? Azt mondta nekem: “Utazz vissza Braziliába és tanítsd az én népemet, hogy imádjanak emgem, azért hogy az életüket győzelemben élhessék. Az én népem olyan sokat szenved. Nyisd ki a bibliát és aztán én beszélni fogok veled.”
Felnyitottam a bibliámat, és az 1Krónika 17.7-ből beszélt hozzám az Úr.

“Most ezért ezt mondd szolgámnak, Dávidnak: ezt mondja a seregeknek Ura, Én hoztalak el a legelőről, a juhnyáj mellől, hogy fejedelme légy népemnek, Izráelnek.”

Az Úr megkérdezte: mondd nekem, királytól származik Dávid? Dávidnak királyi vére van?
Azt mondtam : “Nem Uram.” A válasz :” De én mégis királlyá tettem Dávidot, mert Dávid egy imádó volt. Mialatt Dávid a juhokat legeltette, imádott engem, ezért tetszett meg ő nekem. Én elvontam őt a jószágok őrizéséből és egy palotába helyeztem, hogy kormányozza az én népemet. Felemeltem Dávidot, mert ő egy imádó volt és aki engem imád, annak a barátja vagyok. Mindenki üldözte Dávidot, ő mégis győztes volt, mert én vele voltam és ő velem, mi egymással szoros kapcsolatban voltunk.”
Senki sem ismerte Dávidot. A juhokkal élt a pusztában, mégis Isten ismerte őt és vele volt. Dávid bízott Istenben és nem félt. Harcolt az oroszlánok és a medvék ellen és megmentette a juhait a körmeik közül. (1.Sám.17.37).

“Azután ezt mondta Dávid: az Úr, aki megmentett engem az oroszlán és a medve karmától, meg fog menteni engem a filiszteusnak kezéből is. Saul így felelt Dávidnak, menj el és az Úr legyen veled!”

Ott a pusztában látszólag egyedűl volt, de ő állandóan Istenhez imádkozott. Tudta, hogy Isten mellette van, és ebből az okból nem látta sem az óriást sem a fegyverzetét nagyobbnak, amikor Goliáth előtt állt.
Ő egy imádó volt, tudta és teljesen megvolt győződve arról, hogy ez nem az ő harca volt, hanem a seregeknek Ura harcol érte. Dávid győzőtt (1.Samuel 17,50).

“Így Dávid erősebb volt a filiszteusnál, parittyával és kővel majd levágta a filiszteust és megölte őt, pedig kard sem volt Dávid kezében.”

Dávid tehát erősebb volt a filiszteusnál, bár csak parittyája és kövei voltak.
Szerette Istent és az Ő parancsolatait megtartotta. Az 1. parancsolatot pontosan megtartotta : “szeresd az Urat a te Istenedet teljes szíveddel, teljes lelkeddel és teljes elméddel …”

Dávid szerette Istent és imádta őt. Mivel Ő egy imádó volt, életét mindig győztesen élte és Isten szerette őt az ő hűségéért. Isten téged is szeret, és azt akarja, hogy te is szeresd Őt. Aki szeret az kívánja, hogy viszont szeressék. Kedves olvasó, akarsz győztes lenni? Akarsz engedelmeskedni Istennek, és Őt imádni?  Ha Isten ezt a könyvet a te kezedbe adja, nem jelenti-e az azt, hogy neki tervei vannak a te életeddel? Vagy ez csak véletlenül történt? Kérlek figyelj rám: mielőtt Dávidot felkenték királlyá, ő fel vol kenve imádóvá.         

1.)    AZ IMÁDÁS INDÍTÉKAI

Isten Szellemének a lángja eredményezi azt a szívünkben, hogy sugározzunk és telve legyünk örömmel és szeretettel. Az a szív, amelyik nem érez sem fájdalmat sem szomorúságot Isten jelenlétében, nehéz hogy örömét lelje az imádásban. Dávid élete nem volt unalmas, a szíve telve volt ujjongással és imádattal, mind az öröm mind  a csalódás idejében.Tudott szomorú lenni, és Istennel szemben haragos lenni, amikor Isten az Ő grandiózis tervét, hogy házat építsen neki, elutasította 2.Sám.7,1-13:

“Ő épít házat nevem tiszteletére, én pedig megerősítem királyi trónját örökre.”
Dávid szívét mégis Isten vezette. Megértette, amikor Isten azt mondta, az ő fiának kell az Úr házát felépíteni és Dávid egy imádságban válaszolt Istennek, a hűségét és az engedlmességet juttatta kifejezésre. David nem panaszkodott Istennél és nem találta úgy, hogy Isten hálátlan volt.Talán nem értjük most, hogy Isten miért nevezte Dávidot szíve szerinti férfinak. Dávid templomot akart építeni Istennek, amelyben imádni akarta az Ő Urát, ez természetesnek és nagyszerűnek tűnt. Nos, gondoljunk a tervekre, melyeket Isten számára szeretnénk megvalósítani. Ezek nekünk teljesen helyesnek tűnnek, annak ellenére, hogy azok Isten szemében néha nem a legjobbak. Sokkal inkább van neki mindnyájunk számára egy különleges terve, mint ahogy neki egy egészen határozott és egészen eltérő terve volt Dávid és az ő fia, Salamon számára. Isten megmutatta nekem, hogy Krisztus testének imádásával egy hatalmas szellemi erő szentsége adatik. Isten hív téged, hogy imádó légy. Isten az imádatban óriási dolgot cselekszik közöttünk. Mialatt imádod az Urat, Isten elkezd működni az életedben.
Bűn ismeretre jutása kezdődik el, testi gyógyulás, lelki gyógyulás és szabadulás. Ellenség erőinek lerontása. Elkezdődik benned a megtisztulás és a megszentelődés folyamata és a karaktered megváltozik. Hirtelen megállapítod, hogy nem vagy már ugyanaz a személy. Minden megváltozott az életedben: cselekedeteid, viselkedésed, életstílusod, természeted. Egy új teremtés vagy. Ahhoz, hogy valóságos imádóvá váljál, meg kell változnod emberi természetedben és Isten Szent Szelleme maga fog cselekedni  az életedben. Ne hagyd magad tévútra vezetni!  Sátán alávaló stratégiát követ, hogy a gyülekezetet szakadás által visszatartsa, megkisérel félrevezetni bennünket, hogy Isten ereje Jézus Krisztus által nem áll rendelkezésünkre. A Sátán minden elképzelhető taktikát felhasznál, hogy a gyülekezetet az imádat életstilusától eltérítse. Olyan sok tevékenységet és munkát hoz az életedben, hogy te köröskörül azzal vagy elfoglalva. Tudod miért? Mert Sátán ismeri az imádat hatalmát.  
Emlékezz rá, ő volt a mennyben a dícséret és imádat vezetője. Ő nagyon ismeri az imádat hatását és jelentőségét. Ebből az indítékból kiindulva akarja magát imádatni. Felajánlotta Jézusnak a világ összes királyságát és azt mondta neki : …ha csak engem imádsz, mind ez a tied lesz. Jézus válaszolt neki és azt mondta: “meg van írva, az Urat a te Istenedet imádd és egyedül neki szolgálj” (Luk. 4,7-8)
Ezzel a kijelentésével tanít és figyelmeztet bennünket Jézus – mert az Úr az Ő dicsőségét és tiszteletét senkinek sem adja. Ő az egyedüli ebben az univerzumban, akit nekünk imádni és tisztelni kell. Ezért a mi teljes imádatunknak hozzá Jézushoz kell tartozni.
Szeretett nő- és szeretett férfi testvérem, az imádat a leghatásosabb eszköze a szellemi harcnak. Ha elkezded az Úr imádását az olyan, mintha egy atombombát kezdenél felrobbantani. A falak megfognak repedezni, levegőbe repülnek és lehullanak. A láncok lerobbannak. A sötétség láthatatlan hatalmai egy atombomba robbanásának tartják, amikor Isten imádata folyamatosan működik.
Ezért mondja Isten : “imádatban győzelemre fogom vezetni az én népem, mert minden akadály lerontatik, az ellenség legyőzetik és nem lesz többé hatalma az életedben.”
Ha szívedből imádod az Urat és őszinte imádóvá válsz, akkor azt éled át, mintha egy láthatatlan tűzzel lennél körülvéve. Az ellenség nem tud többé megfogni téged, mert egészen beleolvadsz az imádásba. Azzal foglalkozol, hogy az univerzum teremtőjének és Urának, a királyok királyának adsz tiszteletet. Akkor azt mondja Isten: az én fiam (lányom) nagyon elfoglalt. Aztán Ő kiküldi az Ő angyalát, hogy dolgozzon nekünk és intézi az üzleti ügyeinket. Az ellenségnek nincs lehetősége, hogy megfogjon bennünket, mivel mi a trónteremben vagyunk, teljesen elvagyunk foglalva az imádattal, ami megörvendezteti Istent. Ez valóban úgy van, ahogy a Ján. 4.23-ban olvashatjuk, amit Jézus mond :
Eljön az óra, és most itt van, amikor az őszinte imádók az Atyát szellemben és igazságban imádják: mert az Atya is ilyeneket keres imádóul.”

Szeretteim, az Atya az Ő távcsövével kutat az imádók után, hogy megtalálja őket,
azokat, akik Őt szellemben és igazságban imádják, íratkozz be ma az  Istenimádók seregébe!!!
Jézus mondta: “ az óra eljön.” Lehetséges ez, hogy a mi számunkra most érkezett el?

2.)    KÜLÖNBSÉG AZ IMÁDÁS ÉS A DICSŐÍTÉS KÖZÖTT

Minden dicsőítésnek az a célja, hogy bevezessen az Isten imádatába. Ha jó az Istent dicsőíteni, akkor Őt imádni sokkal jobb. Dicsőítésben a tetteiért dicsőíted Őt. Az imádatban, imádod Istent, mint személyt, az Ő természetét, amilyen Ő. Őt Önmagáért imádod ! A dicsőítés a lelkedből árad, az imádat a szellemedből.
A dicsőítésben főként az érzelmed élénk és aktiv. Az imádat odaadás. A dicsőítés folyamán az erő arra összpontosul, mit cselekszik Isten, az imádatban arra, hogy kicsoda Isten. A dicsőítés egy cselekedet, az életed kifejezése. Az imádat ellenben, egy életstilus, magatartás.
Ha te dicsőíted az Urat, egy cselekedetet végzel, aminek te magad a tudatában vagy. Az imádatban te egy imádó vagy  Isten szerelmese, ez a formája a te létezésednek.
A dicsőítésben az előudvarban (a pitvarban) maradsz. Az imádatban bemégy a szentek szentjébe. Az imádat odaadása mélyebb, mint a dicsőítésé. Az
Ószövetségben az imádat többnyire  egy bizonyos távolságot tartott  Istennel.
Az Újszövetségben azt jelenti, hogy levetni magunkat az Úr lábaihoz, megcsókolni és átkarolni Őt. Lehetséges az neked, hogy valakit távolról megcsókolj és átölelj?
Salamon Énekek-Énekében látunk egy bennsőséges jelet a vőlegény és a menyasszony között. Néhány magyarázó, az Énekek-Énekének a vőlegényében Jézus Krisztust, a menyasszonyban a gyülekezetet látja. Amikor gyülekezet imádja Istent, az egy bennsőséges közösség Istennel. 
Nem lehetséges, hogy imádd Istent és egyidejűleg haragudj egy másik személyre, gőgös, büszke vagy szószátyár legyél. Nem lehet, hogy egyidejűleg hazugságban, vagy házasságtörésben élj, és csak beszélj a szívességről, és minden ami a szemed előtt lejátszódik az vonzzon téged és a hús tested kormányozza életed.
Isten Szentségének a tudata megsemmisít minden ilyen irányú törekvést.
Ha elég időt töltünk a trónteremben, a testünk fegyelmezetté válik, összhangba kerül Isten Igéjével. Az imádat befolyásolja és megváltoztatja a karekteredet.
Ahhoz, hogy az imádat állapotába kerülhess szükséges, hogy az anyagi körülményektől, a környezet befolyásától szabad legyél és belső közösségbe lépj Istennel.
Szellemileg ittassá válsz, azáltal hogy minden dolog teremtőjét imádod és szereted, egy új életre térsz, mert Isten jelenlétében az öröm teljessége van.

3.)    TISZTA KEZEKKEL ÉS MEGTISZTÍTOTT SZÍVVEL


(Jakab 4.8.10)
“Közeledjetek Istenhez, és Ő közeledni fog hozzátok. Tisztítsátok meg kezeiteket ti bűnösök és szenteljétek meg szíveiteket ti kétlelkűek. Alázzátok meg magatokat az Úr előtt és Ő felmagasztal titeket.”
                                              
Az Újszövetségben olvasunk a szív megtisztításáról, mielőtt az Urat szolgáljuk.
Az Ószövetségben találunk erre hasonlóságot a kézmosást illetően.
Szívünket kell megtisztítani, tisztítani a kétes kívánságoktól, mielőtt Istent dicsőítésben vagy imádatban szolgálnánk. Nem szabad megkisérelni, hogy imádatunkat felajáljuk Istennek, ha a gondolatainkat nem fordítjuk tökéletesen az Úrhoz. Ha imádatunkat felajánljuk az Úrnak és közben a gondolataink más dolgokkal foglalkoznak, ez Isten személyének és karakterének a megsértése.

(Zsolt. 24,3.4)
“ Ki mehet föl az Úr hegyére, és ki állhat meg szent helyen? Az ártatlan kezű és a tiszta szívű.”

A tiszta szív, tiszta indítékot jelent. A kérdés, miért imádjuk Istent? Tiszták az indítékaink, vagy vannak titkaink, rejtett kívánságaink? 
Amikor Jézust megkérdezete egy tövénytanító azt válaszolta neki: (Máté 22,37-38)

“Jézus így válaszolt: szeresd az Urat a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes elmédből. Ez az első, és nagy parancsolat.”

Miért nem teljesedik be életünkbe Istennek az a sok ígérete? Azért nem, mert mi Isten első és legnagyobb parancsolatát nem töltjük be, ugyanis az Urat, a teremtőt és az univerzum uralkodóját, teljes szívünkkel, egész lelkünkkel és teljes elménkkel nem szeretjük és nem imádjuk.

4.)    ISTEN TELJHATALMAT ÉS GYŐZELMET AD HA IMÁDJUK ŐT


“Gyönyörködj az Úrban és megadja szíved kéréseit.”
Az imádó örvendezik az Úrnak és Isten teljesíti a szíve kívánságait. (Zsolt. 37.4)
Azonban sokan azt mondják: “Ha Isten az én szívem legkisebb kívánságát teljesítené, nagyon imádnám Őt.”
Az isteni sorrend fordított. Ha imádjuk Őt, és neki, és őbenne örvendezünk, akkor teljesíti szívünk kívánságait, mert az Ő szemében benne vannak az imádó szívek kívánságai, melyeket Ő betölthet és be is akar tölteni. Sőt, örül ezeknek a kívánságoknak, és éppen úgy örül, hogy azokat betöltheti.
Imádat a győzelem előtt. A 2Krón.20-ban látjuk, ahogy Judea királya az Ammoniták ellen harcba vezette a népét. Isten utasította Josafátot, hogy énekeseket állítson a sereg élére. Ezek vonultak ki a sereg élén és imádták Istent és mondták: “dicsőség az Úrnak, mert az Ő kegyelme örökké tart.” Abban a pillanatban amikor az énekesek ujjongva és dicsőítve elkezdték hirdetni Isten uralmát, az Úr kelepcébe csalta az Ammonitákat
(II Krón. 20,21-22). Képzeljünk csak el egy sereget, amelyet egy imádók csoportja vezet. Mennyire idegenkedik azonban a természeti ember értelme, hogy ilyen módon menjen a háborúba, és ilyen módon harcoljon. Azonban az írás nagyon érthetően mondja : a mi harcunk nem testi.
Kérlek téged kedves olvasó, légy nagyon figyelmes, mert maga a Szent Szellem tanít minket. Ne csak olvasd ezt a kis könyvet, hanem alkalmazd is a tanítását a gyakorlatban. 
Ha szemben állunk az ellenségünkkel, emlékezzünk arra a hatalomra, amelyet az imádat egy imádó szájában kifejt. Az a személy, aki valóban megtanulta, hogyan kell imádni, és teljesen átadja magát az imádatban a Szent Szellemnek, meghalt Isten tróntermében és azután már nem ugyanaz többé, aki előtte volt. Testi gyógyulás, a lélek gyógyulása és szabadulás következik be. Lássuk, ami a biblia tanúsága szerint az imádókkal történt.
Máté 8.2-3-ban olvashatjuk :
“És imé előjövén egy bélpoklos, leborula előtte és mondván, Uram, ha akarsz meggyógyíthatsz engem. És kinyujtván a kezét megilleté őt Jézus mondván: Akarom tisztulj meg, és azonnal letisztult annak a poklossága.”
Az  Apcsel. 16.25-26-ban látjuk, hogyan szabadult meg Pál és Silás a fogságból.
Imádkoztak és dicsőítették Istent …. és minden bilincs lehullott.
Ezenkívül senki sem foghat meg téged, ha a trónteremben vagy, Dávid mondta : “ az Úrhoz kiáltok, aki dicséretre méltó és megszabadulok az ellenségeimtől” A természeti volt az ellensége Dávidnak, Izrael népének, és Júdának az ószövetségben. Az Eféz. 6.12 szerint az ellenség új szövetségi képmása, a sötétség fejedelmei, hatalmasságok, gonoszság lelkei, amelyek a mgasságban vannak  .
A 149. zsoltárban olvassuk, itt is a nemzetek és a népek, azok királyai és nemesei, akik az egekben Isten újszövetségi népe ellenségeinek felelnek meg, Zsolt.149.6-9.
Ez a dicsősége minden szentnek, akik az Urat imádják, hogy ők Isten dicsőítését az ajkukon és a szívükön viselik. Isten hatalmas!! Ő ad nekünk minden esetben stratégiát, amire nagy szükségünk van.
Mialatt saját erőddel küszködve harcolsz, belebonyolódsz egy nehéz szellemi csatába, elfelejted, hogy dicsőítsd az Urat és ezáltal elveszed Istentől azt az időt, amely Őt illeti meg. 
Az imádat, ami egy hódolatteljes találkozás az univerzum Urával, bemutatja az erőt, amely az ellenséges méreg hatását megsemmisíti, és az ellenség hatalmát hatástalanná teszi, úgy hogy a te életedben nem uralkodhat. Ha megtanulod, hogy ki Ő, akkor nagyobb buzgalommal fogod imádni Őt, és veszélyessé válsz a pokol számára. Az imádat hatalmat jelent és győzelmet hoz magával.
Ha úgy látod, hogy a dolgaid az életedben veszélyessé váltak, akkor kezdd el imádni az Urat szüntelenül. Az egyik reggel nagy fájdalommal ébredtem. A fájdalmam olyan nagy volt, hogy sem ülni sem feküdni nem tudtam. Férjem és gyermekeim imádkozni kezdtek, kórházba akartak szállítani. Minden gyógyszer amit bevettem, kijött belőlem ez nem sokkal utána történt, miután az Úr kijelentést adott nekem az imádással kapcsolatban. Alig tudtam elviselni a fájdalmat, és már kétségek gyötörtek, de nem akartam bemenni a kórházba. Végül könnyek között elkezdtem imádni az Urat teljes átadással. Ahogy imádtam úgy tűnt, mintha egy kapu nyílna ki és láttam a szellemi környezetemet, sok démont láttam, akik megtámadtak engem. 
Ezek a dolgok abban az időben történtek, amikor családommal és néhány testvérrel vasárnap reggelenként bibliaórán rendszeresen találkoztunk. Hálószobámban maradtam és elkezdtem imádni az Urat óriási fájdalmak és könnyek között. Amikor a testvérek, akik már összegyülekeztek, imádó énekeket kezdtek énekelni, kijöttem a hálószobából. Akkor láttam azokat a démonokat, akik óriásokhoz hasonlítottak elvesztették az erejüket. Úgy néztek ki, mintha be lennének rúgva és egymás után földre zuhantak. Hasonlítottak a felfújt babákra, amelyek összezsugorodtak és nem voltak képesek többé arra, hogy fölálljanak. Megkisérelték, hogy fölálljanak, de abban a szempillanatban visszazuhantak, mivel az erejüket teljesen elvesztették. Ez olyan volt, mintha a dugvillát kihúznák a konnektorból. Abban a pillanatban a fájdalmam megszűnt és meggyógyultam. Az imádat hatalma nagyon nagy, kedves testvér!
Hatalmas dolgok történnek, ha elkezdjük az Urat imádni.
Az imádatról tartott előadásom alkalmával, amelyet egy idő óta minden pénteken 18 órakor tartok, többször átélhettük, hogyan mutatta meg Isten az Ő hatalmát és hogyan tett próbára minket az Úr. Így egy ilyen alkalmunkon egy asszony a tüdőproblémájából gyógyult meg, egy másik asszony a mindig visszatérő vérzéséből szabadult meg. Egy másik személy krónikus fejfájásból, mellrákból és különböző csomók voltak a testében, meggyógyult. Széthullott családok álltak újra helyre, személyek kaptak munkát, akik eddig munkanélküliek voltak. Családok, akik eddig állandó anyagi gondokkal küszködtek győzelmet tapasztaltak meg, megérintette őket Isten és megváltozott a karakterük,  helyre állt az életük. Kérlek gondolj arra is itt, hogy az alkalmainkon senki sem kért semmit, csak imádtuk Istent (nekünk nincs engedélyezve kérni) csak imádni az Urat.
Miután ezen a módon kezdtük el imádni az Urat, radikális változást tapasztaltunk a családunkban, az üzleti életünk területén, az egészségünkben és a karakterünkben. Az Úr szabályosan megrázta az életünket, elkezdtük Isten hangját hallani és folyamatos kapcsolatba kerültünk vele. Most szeretnék egy számomra nagyon fontos eseményt megosztani veletek.
Egyik hétfőn este történt, miután egynapos böjtömet be akartam éppen fejezni és ismét enni. Elkezdtem imádni az Urat, amikor hallotam a hangját, azt mondta nekem “ ne hagyd abba a böjtöt, hanem még három napon át folytasd.”  Ilyen hosszú ideig még sohasem böjtöltem. Mondtam a férjemnek, hogy tovább böjtölök és szivesebben maradok a szobámban és tanulmányozom az Úr hangját és imádom Őt. Azt képzeltem, hogy azokban a napokban az Úr sokat fog velem beszélni és valami természetfeletti dolog fog történni. Meglepetésemre azonban egyáltalán semmi különleges dolog sem történt.
Így múlt el további néhány nap, a böjtöt követő hetedik napon, ill. az ezzel kapcsolatos imádat és Istennel lévő bensőséges kapcsolat után visszatértem Rio de Janeiroba. Egy gyülekezetben beszéltem arról, hogy milyen nagy csodákat tesz az Úr. Amikor hazatértem fáradtnak éreztem magam és lefeküdtem. Korán felébredtem és megállapítottam, hogy a férjem rosszul érzi magát. Következésképpen ezt nem vettem egészen komolyan, azonban az állapota egyre rosszabbodott, be kellett ismernem, hogy komoly dologról volt szó.     
Hívtam a gyermekeinket, akik éppen aludtak és azt mondtam, édesapátok nagyon rosszul van, az állapota tovább rosszabbodott, fájdalmai voltak és hirtelen azt mondta
“ne legyetek szomorúak és ne is sírjatok”. A gyermekek felismerték, hogy búcsúzni akar tőlünk, elkezdtek sírni és imádkozni, hogy az Úr ne vigye el őt magához, azonban hirtelen meghalt. Elkezdtem imádkozni és olyan belső nyugalmat éreztem, mint amilyet még a mai napig soha. Nem jutott abban a pillanatban eszembe, hogy egy orvost, vagy valakit felhívjak telefonon. Természetfeletti erőt és nyugalmat éreztem.
Arra gondoltam, amit az Úr korábban már mondott nekem : “Ha te imádsz engem, nem nyúlhat hozzád az ellenség”.  Akkor miért történt mindez az egész ? Mialatt föl és alá jártam a szobámban, arra gondoltam, amit nekem mondott az Úr mialatt  imádkoztam. Hirtelen szólt hozzám az Úr : “Kend meg őt és hívd segítségül hétszer az én véremet.”
Nem értettem, de szót fogadtam és vettem a szentelt olajat, megkentem a férjem homlokát, száját és szívét, ahogy az Úr mutatta nekem. Amikor a kezemet a mellére tettem, nem éreztem a szíve dobbanását teljesen hideg volt. Akkor a Szent Szellem megparancsolta nekem: “kiáltsd Jézus vérét hétszer.” Szót fogadtam és azt mondtam: “ a bárány vére által Jézus élete jöjj az Eliton életébe.” Hogy ne tévesszem el, jobb kezemet a mellére tettem és a bal kezem ujjaival számoltam. Dicsőség az Úr Jézus Krisztusnak, amikor hetedik alkalommal végeztem el az Úr utasítása szerint ezt a szolgálatot a férjem visszatért az életbe.
Így tanított engem az Úr, hogy semilyen erő sem származik a mi karjaink által, hanem a győzelmünk a nyugalomból származik. Mert nyugodt voltam és az Úrban nyugodtam meg, megmutatta nekünk, hogy Ő minden hatalommal bíró. Hozzátartozik minden élet. Dicsőítem Őt, és bizonyságot teszek arról, amit az Úr tesz azokért, akik hűségesek hozzá.   Az Úr igazolta magát  bennem, hogy a helyes úton vagyok. A győzelem azoké, akik imádják Őt,  a Bárányt, az Oroszlánt, aki Júda törzséből származik. Az Úr hűséges marad a Luk.6:38-ban leírt alapelvhez, amely azt mondja: “adjatok és adatik néktek….”
Isten ad és te elfogadod.
Ez az a szeretet, amit az imádat eredményez: hatalom és győzelem. A további fontos dolog, amit szertnék megerősíteni egy nagyon fontos dolog, az Úr jelenléte különösen erős, ha közösségben vagyunk és együtt imádjuk Őt. Ha egy gyülekezetben vagyok, az imádat gyakorlásáról tanítok, mindig van prófétai kijelentés. Gyógyulások történnek és sok személy szabadul meg a megkötözöttségből. Az Úr jár köztünk és egy sereg angyal látogat meg minket. Néhány személy a gyülekezetből elmondta, hogy az imádat alatt az angyalok kórusát hallotta, akik körülvettek minket.
Egészen bizonyos lehetsz benne, hogy a földön mindenhol megnyilvánul az Isten hatalma, amikor a Királyok- Királyát, az Urak- Urát imádják, akit minden tisztelet és dicsőség örökkön-örökké megillet.

5.)    A FÖLD TELJESSÉ LESZ AZ ÚR DICSŐSÉGÉNEK ISMERETÉVEL

(Hóseás 6,3)

“Ismerjük hát el, törekedjünk megismerni az Urat.
Az Ő kijövetele bizonyos, mint a hajnal és eljön hozzánk, mint az eső, mint a késői eső,
amely megáztatja a földet.”

Isten Szelleme kitöltetésének az idejét, Jézus Krisztus visszajövetele előtt a bibliában a késői eső idejének nevezik. A Szent Szellem, mint egy vízözönszerű eső fog leesni az égből.
Azonban, ha nincs imádás, eső sem fog adatni. Izráelben ugyanúgy a bibliai időkben, mint ma, két esőperiódust ismertek. Az egyik az év elején volt, és előkészítette a földet a megmunkálásra. A második az év végén a forró hónapok és a nagy szárazság után, a mezőgazdaság számára az aratás előtt egy utolsó növekedési lökést adott. Ezeket az esős időszakokat nevezték korai és késői esőnek. De a Szent Szellem csodálatos kitöltése az idők végén olyan lesz, mintha mindkét esős időszak egyazon időben érkezne el! Isten a földműves, elvárja az imádást, hogy kiadós esőt adjon, hogy azután a nagy aratást be lehessen takarítani.
Meg vagyok róla győződve, hogy a világ minden táján imádók fognak felemelkedni. Isten saját maga fogja ezekben az utolsó napokban az imádók népét kiképezni.
Egy nép emeltetik fel, mint egy hatalmas sereg, amelyik átvonul a földön. Isten dicsőítése lesz a szájukon és kétélű kard a kezükben.
Isten népének az imádata egy nagy felhő, mint tömjén száll fel Istenhez. A démonok nem fogják azt elviselni, mert Isten hatalmának a jelenléte rászáll az imádókra. Isten először csöppeket küld és azután áldások záporait, ami kiadósabb lesz, mint mindaz, amit azelőtt valaha is láttunk. Ez jeleti azt, hogy a föld teljessé lesz az Úr dicsőségének ismeretével.
Amikor Jézus azt mondja, a (Mát. 21.16-ban) “nem olvastátok, hogy a gyermekek és csecsemők ajka által szereztél dicsőséget ... “, így láthatjuk, amikor a 8. Zsoltárt nézzük. Jézus utalt erre, hogy a dicsőítést és az imádást erővel kell végeznünk!
Amikor Őt imádjuk vagy ünnepeljük, egy olyan atmoszférát hozunk létre, amely arra alkalmas, hogy Isten munkálkodhasson. Aztán Ő gyógyít és szabadít, jeleket és csodákat tesz.
Az imádat hatására az ellenségnek el kell hallgatnia és a cselekedetének  le kell állnia!
A hívők imádata által megnyílik a menny és a sötétség hatalmától tisztává válik. Isten angyalai szabaddá válnak, hogy az emberi történelembe beavatkozzanak  (Dániel 10).
Azonkívül Isten Szelleme erőteljesebben tud működni, hogy a világot a bűntől a törvény igazságára elvezethesse. Ebből kiindulva, az imádat által alkalmassá válunk arra, hogy Isten hangját jobban meghallhassuk. Érzékennyé tesz bennünket, hogy az Ő jelenlétét észleljük, és neki készségesen engedelmeskedjünk.
         Isten imádata eredményezi, hogy megláthatjuk magunkat, hogy a valóságban milyenek vagyunk, milyen helyzetben találjuk magunkat, ténylegesen hogy nézünk ki. És elvezet benünket az összetörésre és a tökéletes bűnbánatra. Ugyanakkor az imádat a végtelen öröm, a valóságos elragadtatás kifejezésének boldogsága, mert a mi Istenünk él és valóságos. Az Ő jelenléte számunkra csak akkor érhető el, ha magunkat a számára teljesen megnyitjuk. Soha sem leszünk többé ugyanazok, mert Ő feltölt bennünket az Ő szeretetével.
                  Akarsz győztes lenni? Imádd Istent! Beteg vagy? Imádd Istent! Szomorú vagy? Imádd Istent! Pénzügyi problémád van? Imádd Istent! Jól megy a dolgod? Imádd Istent! Elégedett vagy? Imádd Istent! Minden időben imádd Istent!                   Nem csak kérned kell, mert nem vagy te koldus. Légy imádó. Probáld meg magad és lásd meg mi történik az életedben! Imádd Istent, azért hogy a föld beteljen az Úr dicsőségének ismeretével!!!

                 Ézsaiás próféta látja a mennyei látomásában az isteni Szeráfokat és azt mondja:
         
        “Így  kiáltott az egyik a másiknak: Szent, szent,  szent a Seregeknek Ura, dicsősége betölti az egész földet!” ( Ézs. 6.3 )

                 Habakuk prófétának is adott az Úr egy látomást és megparancsolta neki, hogy jól olvashatóan írja föl, mert “ez a kijelentés csak egy meghatározott időre érvényes, hamarosan végére ér és nem csal meg.”
        Ennek alapján írja Habakuk próféta. ” A föld tele lesz ar Úr dicsőségének ismeretével, ahogyan a tengert víz borítja.” 

         A jelenések könyve 4. és 5. részben leírja János Isten trónját és mondja, hogy négy lelkes lény éjjel és nappal nem hagyják abba, mondják: “Szent, szent, szent az Úr, a mindenható, aki volt, aki van és aki eljövendő.”
        
          Ezalatt a huszonnégy vén leborúl a trónon ülő előtt és imádják Őt, aki örökkön örökké él és mondják:
         “Méltó vagy Urunk Istenünk, hogy tied legyen a dicsőség, a tisztesség és a hatalom, mert te teremtettél mindent és minden a Te akaratodból lett és teremtetett ( Jel. 4.8-11 ).”

          János hallotta a teremtményeket is a mennyben, és földön, a föld alatt, a tengeren és mindent ami azokban van, mondták:
        
          “A királyi széken űlőé és a bárányé az áldás s a tisztesség és hatalom, örökkön-örökké.”

           Az imádás, kedves olvasó, nagyon lényeges az utolsó előkészületnél, a nagy ünnepségre a bárány mennyegzőjére való előkészületnél. Ez a szeretett menyasszony és a vőlegény találkozása, az Ő gyülekezetével – velünk.
                A szád arról beszél amivel tele van a szived. Hogyan akarsz a szeretett vőlegényedhez fordulni, ha nem tudod, hogy a  szeretetedet hogyan mond el neki?

6.)    EZ AZ AZ ÓRA,  ÉS  MÁR  ITT  IS  VAN  

Amósz 9.11-ben ezt mondja az Úr:

Dávid uralkodása idején az imádatnak egy egészen új formáját vezette be. A szövetség ládáját egy új frigysátorba helyeztette. (2Krón.15.14.14) Léviták, zenészek és énekesek egy csoportját rendelte a szövetség ládájához, hogy az Urat szüntelenűl imádják. Ezt az imádói Istentisztelet azután Ezékiás király idejében vezették be ismételten. (2 Krón. 29,29.30)

Azóta azonban Isten népe újra és újra elfelejette, hogy imádja Őt. Az Úr ma újat hoz elő és újból helyre állítja azt, ami az idők folyamán elveszett. Másrészt ismét felszólít ma bennünket az Úr, hogy a legnagyobb szentségben haladjunk előre, hogy szemtől szembe találkozhassunk vele. Többé már nemcsak állunk a templomban, sokkal inkább mi vagyunk a templomok, Isten Szent Szellemének a temploma. A Jelenések 21.3-ban olvashatjuk:

“Hallottam, hogy egy hatalmas hang szól a trónus felől: - íme az Isten sátora az emberekkel van, és Ő velük fog lakni, ők pedig népei lesznek, és maga az Isten lesz velük.”

Isten utasítása számunkra, hogy imádjuk Őt. Nem szabad engednünk, hogy ellankadjunk. Nehémiás újból felépítette Jeruzsálem falait, a réseket befalaztatta annak ellenére, hogy az ellenség  állandóan kisérletet tett arra, hogy elbátortalanítsa, és hogy a további munkáját megakadályozza. Hasonló módon tesz kisérletet az ellenség, hogy megakadályozzon minket abban, hogy imádjuk Istent, azért hogy az áldásokat, amelyekkel az Úr már megáldott bennünket, elfogadhassuk. 
“ Áldott a mi Urunk Jézus Krisztusnak Istene és Atyja, aki megáldott minket minden lelki áldásával a  mennyekben, a Krisztus Jézusban.”  (Ef. 1.3)

Ha kitartasz, biztos hogy az Úr áldásai követnek téged.: (5Mózes 28. 1-2)

“Ha engedelmesen hallgatsz az Úrnak, Istenednek a szavára, ha megtartod és megcselekszed mindazokat a parancsolatokat, amelyeket ma parancsolok neked, akkor a föld minden népe fölé emel téged Istened az Úr, rád szállnak mindazok az áldások és kísérnek téged, ha hallgatsz az Úrnak, a te Istenednek szavára.”

Áldások jönnek rád, nem a te erődből, hanem Isten hatalma által. Mialatt te imádod az Urat, az Úr lát téged és azt mondja: “fiam, (leányom) nagyon elfoglalt, engem imád” és Ő kiküld egy sereg angyalt, azért, hogy érted dolgozzon.
Imádni azt is jelenti, hogy nem lankadni, odavetni magunkat Jézus lábaihoz és minden mást elfelejeni. A béke egy új atmoszférájába kerülsz, olyan örömbe és vidámságba, amilyet azelőtt soha nem ismertél.

NE FELEJTSD EL:

( János 4,23 ). “De eljön az óra és az most van, amikor az igazi imádói lélekben és igazságban imádják az Atyát, mert az Atya is ilyen imádókat keres.”   

        7.)  HOGYAN IMÁDJUNK ŐT ?    

Kérlek ne azért olvasd el ezt a részt, hogy utánna bedugd egy fiókba.
Szeretném javasolni neked, hogy ezt minden reggel és minden este olvasd el, ha lehetséges naponta
olvasd el, amíg valósággá nem válik az életedben és te egy igazi imádóvá nem leszel. Engedd,
hogy teljesen belemerülj az imádatba, és Isten szerelmesévé válj.
Add neki a lényed legjavát és érezd az atmoszférát, ahogy az imádattal körbe vesz téged. Ne engedd, hogy befolyásoljanak téged azok a dolgok, melyek az életedben történnek.  Óriási változások fognak történni. Kitartás, maradj hűséges, ne lankadj, mert gyógyulás, szabadulás és változás fog következni a jellemedben.

Ne felejtsd el, amikor te imádod Őt a trónteremben vagy, és ott senki sem nyúlhat hozád, senki sem érinthet téged. Sőt, te egy veszély vagy a pokol számára. Az ellenség el fog tőled menekülni, mert ők az Isten dicsőségét és imádatát a te életedben nem tudják elviselni!!!   
Hogyan imádjuk a királyok királyát? Szellemben és igazságban, amit a következőkben  mutatok be, ne csak olvasd, hanem engedd, a szíved legmélyéből szóljon és teljesen betöltsön.
Adj szabadságot a Szent Léleknek! Képzeld el, hogy te most a trónteremben vagy, a királyok  királya előtt és a szeretet szavait mondod neki! Isten szíve meglágyul, amikor imádod Őt.       
A te imádatodra megmozdul a szíve.

Próbáld meg és tapasztald meg, mi az IMÁDAT : 

….. az életed kifejezése!
….. mozgásba hozza Istent, hogy cselekedjen!
….. a szellemi harc legmagasabb szintje!

                                        (Gyakorlati javaslatok az imádáshoz )

JÉZUS KRISZTUS, TE VAGY……

…. Az alfa és omega
…. A kezdet és a vég
…. Az életünk szerzője
…. Az egyetlen Fenséges
…. A jó pásztor
…. A hitem kezdete és bevégzője
…. Az ajtó
…. A gyülkezet feje
…. Az én tanácsadóm
…. Isten báránya

JÉZUS, TE VAGY

…. A feltámadás és az élet,
…. Az, akiben a népek reménykednek,
…. Erős Isten,
…. Isten fölkentje,
…. Az Atya szeretett fia,
…. Az egyedüli uralkodó,
…. Isten fia,
…. Ember fia,
…. Az Isten dicsőségének visszatükröződése,
..... Az Isten valóságának képmása,
…. A nagy pásztor, a jó pásztor és a főpásztor,

JÉZUS, TE VAGY

…. Izráel bírája,
…. Közbenjáró köztem és a mennyei Atya között,
…. Az út,
…. Az igazság,
…. Az élet,
…. Minden dolog örököse,
…. A mi húsvétunk,
…. Az élő kenyér, az élet kenyere, az igazi kenyér, mennyból alászállt kenyér, Isten kenyere,
…. Az örökkévalóság Atyja,
…. A lelkem pásztora és felvigyázója,
…. A legnagyobb hatalom bennem,
…. A szegletkő,
…. Dávid gyökere és ága, ama fényes hajnalcsillag,

JÉZUS, TE VAGY

…. A királyok királya,
…. A Megváltó,
…. Sharon rózsája,
…. A jóságos,
…. A barátom,
…. A tiszta,
…. A magasztos,

JÉZUS, TE VAGY

…. A felség,
…. A szent,
…. Az értékes,
…. Az erős,
…. Az én győzelmem,
…. Az én boldogságom,
…. Az én békességem és az én jólétem,
…. Az én erőm,
…. Az én lobogóm,
…. Az én barátom,
…. Az én reménységem,
…. Az én gyógyulásom,
…. Az én Uram,
…. Hozzád tartozom,
…. Értékesebb, mint az arany,
…. Értékesebb, mint az ezüst,
…. Értékesebb, mint a gyémánt,

JÉZUS, TE VAGY

…. Az élet illata,
…. Az óhajtott kellemes illat,
…. Győztes, Te legyőzted a halált és Te vagy az élet ura,
…. Te vezetsz engem, és te vagy az én mesterem,
…. Az élő víz forrása,
…. A völgy lilioma,
…. Minden élet lehelete,
…. Ó uram, te vagy az én Istenem,
…. A szent Isten,
…. Az utód, aki a kígyó fejét széttaposta,

JÉZU, TE VAGY

…. Az igazság,
…. A dicsőség ura,
…. Az uraknak ura,
…. A királyok fensége,
…. A felkelő nap,
…. A hű tanú,
…. Isten Igéje,
…. Az élet,
…. Az igazi szőlőtő,
…. A legnagyobb,
…. Izráel Istene,
…. Az igazság napja,
…. Az én sziklám,
…. Izráel Messiása,
…. Aki volt, Aki van, és Aki eljövendő,

JÉZUS, TE VAGY

…. A királyok királya,
…. Júda törzsének oroszlánja,
…. A világ világossága,
…. A felkent,
…. A nemzetek királya,
…. A seregek ura,
…. A béke fejedelme,
…. Tiszta fehér gyolccsal betakart férfi,
…. A negyedik ember a tüzes kemencében,
…. Názáreti Jézus,

JÉZUS, TE VAGY
…. Az egyedüli Isten,
…. A legnagyobb tekintély,
…. A pogánynépek királya,
…. Az univerzum uralkodója,
…. Aki az Atya által a világokat teremtette,
…. Akihez minden tartozik,
…. Az élővíz forrása,
…. Az én tulajdonképpeni életem,
…. Az életem értelme,
…. Csak te teszel engem tökéletessé,

JÉZUS, TE VAGY

…. Gyengéd és jóságos,
…. A feltámadás és az élet,
…. A legnagyobb tekintély az univerzumban,
…. Te vagy az Ige, ami által a föld vízből és víz által állt elő,
….Te vagy az Ige, ami által a mostani ég és föld megkímélve maradtak, hogy tűznek tartassanak fel az ítéletnek és az istentelen emberek pusztulásának napjára,
…. De te Jézus, az élet vize és az örök élet vagy ,
…. JÉZUS, köszönöm neked!
…. JÉZUS, én dicsérlek téged! 
…. JÉZUS, én imádlak téged!

JÉZUS KRISZTUS
 
Milyen jó, hogy élvezhetem a te jelenléted.
Minden álmom és reményem átadom neked.

JÉZUS KRISZTUS…..
…vágyakozom utánad!

Minden teremtmény, aki a mennyben, a földön és a föld alatt a tengeren és minden, ami azokban van, a bárányt hálaadással kell, hogy imádja!

Övé legyen minden tisztelet, dicsőség és hatalom, örökkön örökké ámen!

“Mielőtt a hegyek születtek, mielőtt a föld és a világ létrejött,
Öröktől fogva vagy te, ó Isten.” (Zsolt. 90.2)

Te Úr, nagy vagy és hatalmas, te vagy az igazság Istene, te vagy az élő Isten és az örök király. Te teremtetted a földet a Te hatalmaddal, Te alkottad a világot a te bölcsességeddel, intelligenciáddal igazgatod a mennyet.

Te teremtetted a villámot az esőhöz, és te vezérled a szelet.

Te vagy az, aki sajátmagadban létezel.
Te hatalmas Isten vagy.
Te teremtettél mindent.
Uram, te vagy a seregeknek ura.

Uram Te helyezted a napot az égre, hogy nappal világítson, és a holdat a csillagokkal együtt, hogy éjjel fényesség legyen. Te igazgatod a tengert, hogy hullámai morajlanak és a te rendeléseid megállnak. Te teremtetted Uram a földet, az embert és minden seregeidnek parancsolsz és azok
engedelmeskednek neked.

Ó Uram, te vagy az én Istenem.
Te vagy a láthatatlan Isten képe.
Te vagy az Atya első szülöttje.
Te vagy az Isten báránya, aki a trónon ül és aki örökké él. Ámen.

Jézus, Te Isten vagy.
Te vagy a názáreti Jézus Krisztus.
Tisztelet legyen a dicsőség Urának.

Te vagy Jeshua, erős és hatalmas, hatalmas a harcban.

A te hatalmad határtalan.

A te ismeretednek nincs határa.
Te mindenhol jelenlévő vagy és mindentudó.
Te ülsz a trónon.
Te a kezedben tartod az univerzumot.
Elég a parancsod és minden megtörténhet az univerzumban.

Te adsz az én életemnek értelmet.
Nincs más olyan Isten, mint Te.
Te vagy az én ételem és italom.
Beléd vagyok gyökeredzve.

Te vagy az életem lehelete.
Szeretlek Jézus.
Imádlak Jézus.
Azért születtem, hogy imádjalak.

Te vagy az én Istenem.
Te vagy az örökkévalóság Atyja.
Téged illet a tisztelet és a dicsőség.

Minden győzelem és nagyság tőled származik.

Nagyok és csodálatosak a te műveid,
Jog és igazság van a te utaidon.

Ó, örökkévalóság királya, nemzetek királya, egyedül te vagy a szent.

Minden nép meghajol előtted, minden és mindenki, aki a földön vagy a mennyben, a föld alatt, a tengerekben és a tengeren van, engedelmeskednie kell neked, és aki a te Parancsolatod szavát hallja térdet kell előtted hajtania.

A hegyek, mint a viasz úgy olvadnak el előtted.

Énekeljük az imádat új énekét, mert csak te vagy a méltó, hogy felnyisd a pecsétet és elvedd a könyvet.

Mert te Jézus Krisztus halott voltál és a te véreddel vásároltad meg az embereket. Minden törzsből, nyelvből, népből és nemzetből és tetted őket Isten számára királyokká és papokká és mi fogunk az élő Isten fiával, veled Jézus Krisztus a földön uralkodni.

A pokol és a halál kulcsai nálad vannak.
Mert te vagy a győztes.
A győzelem kulcsai a te kezeidben vannak.
Az ajtó, amit te kinyitsz, senki sem zárja be.
Az ajtó, amit te bezársz, senki sem nyitja ki.

Téged illet Jézus Krisztus minden tisztelet,
minden hatalom és dicsőség őrőkkön- örökké Ámen!!

KEDVES OLVASÓ  

Lépj be az imádatnak ebbe az atmoszférájába !
Engedd, hogy teljesen betöltsön téged, add át magad egészen az Atya Isten, az Isten Fia, a Szent Szellem kedves jelenlétének a trónteremben, az angyalokkal együtt !!!  A saját szavaiddal kezdd el imádni Őt és mond ki, amit a Szent Szellem a te imádatod által mondani akar az élő Istennek.

     8.)  UTÓSZÓ  

Időközben számtalan bizonyságtételt kaptam az emberektől, akik az imádatban már megtapasztalták
Isten erejét, miután ők az “Imádd Istent és élj győztesen!” című könyv első kiadását elolvasták.
    
Egy számomra teljesen ismeretlen asszony hívott fel és elmondta nekem, hogy az unokaöccse súlyos betegségben feküdt kórházban. Két nappal később, miután a könyvet elolvasta, elment és meglátogatta őt, elkezdte azt cselkedni, amit a Szent Szellem tanított vele a könyv olvasása közben. Elkezdte imádni Istent ott rögtön a kórházban, hitt és az unokaöccse szempillantás alatt meggyógyult.
Isten hűséges!
     
Egy másik asszony átélte, hogy egy éjszaka miután a könyvet elolvasta, szó szerint démonikus támadás fenyegette meg. Akkor emlékezett arra, amit a könyvben olvasott és teljes erőből elkezdte imádni Istent, Isten Szelleme kiáradt és a démonoknak távoznia kellett. Istené legyen a tisztelet!

Talán hallottál már arról, hogy Jézus az élet jó illata?  Nos, hallottam egy alkalommal, amikor egy személy Őt imádta, egész idő alatt egy leírhatatlanul jó illat áradt.  
Jézus jó és szeretettel teljes!
Imádd Istent és hirdetsd te is, amit Ő cselekedett veled!

 Tisztelet és dicsőség Istennek,
 Ámen!
_______________________________________________________________________

Fordította :  Gajdos István
Szolnok,    2002.11.27.