2012. január 9., hétfő

FIGYELEM ! - MAGYARORSZÁG ALAPTÖRVÉNYE ÉRVÉNYTELEN !

AZ  ALAPTÖRVÉNY  KÖZJOGILAG  ÉRVÉNYTELEN
Soós  Péter írása    
2011.December 29.-én íródott,
(amikor még a Magyar Köztársaság Alkotmánya volt érvényben)
Az új Egyházi törvény megköveteli az egyházaktól, hogy működésük nem lehet ellentétes az Alaptörvénnyel. Az új Egyházi törvény csapdáiról (1.rész)(2.rész)(3.rész) - ben közreadott figyelem felkeltésben sok szó esett az Alaptörvényről, és az abban törvényi jogosultságot nyerő Szent Koronáról, és az általa képviselt nemzeti bálványimádásról. A január 1.-én hatályba lépő Alaptörvényt egy Istenfélő keresztény nem fogadhatja el, az Isten Ígéjével lázadóan szemben álló tartalma miatt. Ezért fontosnak tartottam összefoglalni azokat a jogi tényállásokat, ami miatt minden hívő, aki nem akar befolyása alá kerülni az Alaptörvény pogány bálványimádó szellemiségének, tisztában legyen annak közjogi érvénytelenségével, valamint saját jogaival, és ne féljen elutasítani az illegitim Alaptörvényt!  Köztársasági Alkotmány szerint az új Alaptörvény mindenkire kötelező érvénye  tehát NEM  ÁLL  FENN !   
Ennek egyszerű oka az,  hogy  
AZ  ALAPTÖRVÉNY  KÖZJOGI  ÉRTELEMBEN  ÉRVÉNYTELEN ! 
mégpedig  az alábbi okok miatt :                                               ("Hit és Hitvédelem" c. blog ITT.)

1./  A  Magyar Köztársaság Alkotmánya  (de az Alaptörvény is) deklarálja a Népfelség elvét, miszerint a  demokratikus hatalom forrása a Nép, (népakarat, melynek kinyilvánítása a népszavazás).
2./  A  jelenlegi 2/3 többségű Fidesz-Kdnp, és kormánya a Magyar Köztársaság Alkotmányára esküdött fel!   Tehát a (2011.12.31.-ig érvényben lévő) Köztársasági  Alkotmányra tett esküt a kormányfő, a kormány, és a törvényalkotók egyaránt a 2010 májusban alakuló új összetételű Országgyűlésben!
3./  A Magyar Köztársaság Alkotmányának  2. §. (3)-bekezdése kimondja, (amit változatlan formában átvett az Alaptörvény is,)  hogy:  "Senkinek a tevékenysége sem irányulhat a hatalom erőszakos megszerzésére vagy  gyakorlására, illetőleg kizárólagos birtoklására. Az ilyen törekvésekkel szemben törvényes úton         mindenki jogosult  és egyben köteles fellépni!"
4./ A  jelenlegi 2/3 többségű Fidesz-KDNP, és a kormány, NEM Alkotmányozásra, NEM rendszerváltoztatásra kapott  népi felhatalmazást, mivel választási programjukban nem tették közzé ezen szándékukat.  Ezt elhallgatták a választók elől. A népfelség a népszavazáson így csak a kormányváltás ügyében hozott (hozhatott) döntést! Csak erre kapott a jelenlegi kormányzópárt 2/3-os felhatalmazást! EZ  KÖZJOGI  TÉNY !
5./  A kormánypárt és a kormányfő megszegte az Alkotmányra tett esküjét azzal, hogy visszaélve a népfelségtől CSAK a KORMÁNYZÁSRA kapott felhatalmazással, azt a jogállami demokrácia felszámolására, szétválasztott  hatalmi ágak központosítására, olyan átideologizált Alkotmányozásra használta, amivel egy új rendszert, egy autokratikus (érthetőbben szólva diktatórikus) rendszert hozott létre. Mindezzel megvalósították az Alkotmány 2.§.(3) bekezdésben fent idézett, "a hatalom kizárólagos birtoklására irányuló tevékenység"  tényállását! - és ez nem más, mint ALKOTMÁNY ELLENI  PUCCS, más szóval ÁLLAMCSÍNY, vagyis  b ű n c s e l e k m é n y  !
6./ A "hatalom kizárólagos birtoklására irányuló tevékenységen" túl, a "hatalom erőszakos megszerzésére és gyakorlására és birtoklására irányuló tevékenység" is tetten érhető. Ez esetben azért minősül erőszakosnak, mert a népfelség akaratával ellentétesen, azzal való jogi visszaéléssel, a parlamenti Házszabályok kijátszásával, megváltoztatásával jött létre, ill. ezen túlmenően az Alaptörvényt nem a parlamenti 4/5-ös szabály szerint fogadták el, sem pedig népszavazás nem erősítette meg! Az erőszak nem csak fegyveres erőszakként értelmezhető, hanem jogi erőszakként is.  A jogi erőszak pedig mindenképpen megvalósult!
7./   Az 5. és 6. pontban leírtak megvalósításával a kormánypárti képviselők és a kormány tagjai együtt is és külön-külön személyesen is  ESKÜSZEGÉST KÖVETTEK EL,  ami szintén 
b ű n c s e l e k m é n y !
8./  Az Alkotmány fent idézett 2.§.-a kimondja, hogy : "Az ilyen törekvésekkel szemben törvényes úton  mindenki jogosult  és egyben köteles fellépni!"  Tehát magyar állampolgárként nem csak jogosult, hanem  köteles vagyok ezzel szemben fellépni !
9./ Mindezek alapján egyértelmű, hogy Alkotmányellenes  puccs  történt  Magyarországon ! 
Az  Alaptörvény ezért  KÖZJOGI  ÉRTELEMBEN   É R V É N Y T E L E N !!!
10./Egy Közjogilag érvénytelen Alaptörvényt nem vagyok köteles elfogadni érvényesnek magamra nézve. Ezen túl az érvényben lévő Alkotmány, ( de még az Alaptörvény is) felhatalmaz, sőt kötelez arra, hogy magyar állampolgárkén FELLÉPJEK EZ  ELLEN !!!  A fellépés minimum jelenti azt, hogy felszólalok ez ellen, mások figyelmét is felhívom erre, és azt is jelenti, hogy NEM VETEM  ALÁ  MAGAM  EGY  KÖZJOGILAG  TÖRVÉNYTELENÜL  HOZOTT,  NÉPSZAVAZÁSSAL  MEG  NEM  ERŐSÍTETT  ALAPTÖRVÉNYNEK !!!
Sajnos arra már nem lehet számítani, hogy a Közjogi érvénytelenséget Alkotmánybíróság mondja ki az  Alaptörvény fölött, mivel az Alkotmánybíróság is a diktatúra eszközévé vált! Ennek hiányában is igaz, hogy :
AZ  ALAPTÖRVÉNY   K Ö Z J O G I L A G    É R V É N Y T E L E N !!!

Hívjuk fel erre mindazok figyelmét, akiknek csak tudjuk !!!

Ateistáknak, keresztényeknek, és más vallásúaknak egyaránt csak egy ideológiailag SEMLEGES  Alaptörvény,  vagy  Alkotmány  fogadható el !

Soós Péter 
2011. December 29.
Bálványimádás a nemzeti átok forrása
Vörös Imre alkotmánybíró szerint államcsíny történt Magyarországon 
AN cikke : Államcsíny történt Magyarországon (2012.11.26.)
Frissítést követően, az AN mai cikke :  A legitimáció kérdése (2014.01.11.)  
E témában a Népszabadság Online 2012.01.20.-i cikke ide kattintva olvasható! 
___________________________
( Az "Új egyházi törvény csapdája 1.rész"-ben olvasható körlevél eljutott az Amerikai Népszavához, ahonnan felkértek, hogy a levél tartalmát egy cikkbe foglalva is írjam meg, mert szeretnék megjelentetni.  Mivel úgy ítéltem meg, hogy ez a téma az egész társadalmat érintő közügy, ezért a felkérést elfogadtam.  A cikk ide kattintva olvasható. ) 
Márton István szakjogász :  Az alaptörvény katolikus állama  ITT  OLVASHATÓ !
__________________________________________________________________________________________________________


A Jézus követő keresztények számára ( mert vannak nem Jézus követő, csak vallásos külsőségeket követők, akik szintén kereszténynek vallják magukat, azokra ez nem vonatkozik,) a Nemzeti Hitvallás, a benne foglalt „Szent Korona” tisztelet megkövetelésével, nem más, mint egy „arany állókép”, amely bálványként lett felállítva és jogerőre emelve az Alaptörvényben.
Tehát a Jézus követő keresztények számára ennek elfogadása egyenlő a Tízparancsolat megszegésével, melyet egy hithű keresztény nem tehet meg, ha hűséges akar maradni Istenhez, és a Bibliához. E miatt, lelkiismereti okokból máris ellentétbe, konfliktusba kerülnek az Alaptörvénnyel mindazok a hívők, akik nem alkusznak meg lelkiismeretükkel,mert komolyan veszik hitüket, és az Isten iránti hűséget és szeretetet!
Ezért a hithű keresztények számára rendkívül kritikus, és elfogadhatatlan az új egyházi törvény 6.§ (5) bek., és 14.§ f) pont, melyek kötelezik az egyházakat arra, hogy tevékenységük nem lehet ellentétes az Alaptörvénnyel! Amelyik keresztény egyház ezt a törvényt elfogadja, az önként alárendeli magát, és részévé válik egy bálványimádó, hamis és pogány vallási rendszernek.
Ez Jézus elárulásával, a Megváltó iránti hűtlenséggel egyenlő !

Az alábbi blogbejegyzések erről szólnak :
                        Bálványimádás a nemzeti átok forrása
                        Új Egyházi törvény csapdája 1. rész
                        Legyünk a föld sója, a világ világossága !
Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése