2012. január 9., hétfő

Új egyházi törvény csapdája 3.rész

AZ  EGYHÁZI  REGISZTRÁLÁS,  
MINT  AZ  APOSZTÁZIA  VESZÉLYE !

Az alábbiakban közzé teszem azt a levelet, amit tegnap kaptam, mivel a mi gyülekezetünk is érintett a kérdésben. "Mi az egyházi státusz jogfolytonosságának kérelmét nyújtottuk be, és nem  elismerés iránti kérelmet !        A kettő között  van különbség!"  - mégpedig
Nagyon nagy különbség van !!! - és nem mi miattunk, hanem azért, mert azóta hirtelen az egész ország jogrendje megváltozott körülöttünk, ami egy teljesen új (váratlan) helyzet, és ezért ez egy új kihívás, amire reagálnunk kell !
Mi nem kértük sem a most életbe lépő egyházi törvény szerinti, sem pedig a mostani Országgyűlés által egyházunk újbóli elismerését, mi az eddigi (1990 évi IV. tv. szerinti) egyházi jogunk jogfolytonosságának elismerését kértük, tehát nem az új Ehtv. alapján történő egyházi jogosultságot kértük !!!
Még ha a mai és a 3-4 hónappal ezelőtti politika szándék és akarat alapján ez
lehetetlennek is látszott, mégis ezt kértük, és ilyen értelmű levelet küldtünk az
Igazságügyi Miniszternek ! Több más egyház is ilyen értelmű levelet/kérelmet küldött.
Ezeket egységesen (akaratunk ellenére) úgy értelmezik(félre) és kezelik, mintha mi, és mind a 82 egyház az új Ehtv. szerinti Országgyűlési elismerést kérvényezett volna ! (Persze a 82 egyház között valószínűleg sokan olyan módon kérhették, de mi nem!)

Ebben a helyzetben is Isten Ígéje legyen a tanácsadónk és útmutatónk !!!

Miközben ezekre a kérdésekre erőteljesen keresem az Urat és az Ő tanácsát, tájékoztatásomra ma elküldték részemre egy testvéri közösség vezetőinek ezzel kapcsolatos állásfoglaló levelét, (akik szintén velünk azonos módon érintettek e dologban,) melyet mintegy az Úrtól érkező válaszként tekintettem.
Ezt a levelet teljes mértékben helyesnek és Ígei látásnak tartom, és a magam részéről azonosulni is tudok vele. Mivel a levél tartalma teljesen közérdekű, és tiszta ígei látásra épül, ezért ( a közösség neve és az aláírók kitakarásával ugyan, de) közreadom.
___________________________________________________

Kedves Testvérek !  

„Hogy el ne térjünk tőled!...Seregek Ura, Istene, állíts helyre minket!"
(Zsoltár 80:19-20,)

Folyó hó 6-án Közlemény jelent meg az Igazságügyi és Közigazgatási Minisztérium honlapján. A 82 egyház sorában - amelyek 2011.december 20-ig „Országgyűlés általi elismerésük iránt kérelmet nyújtottak be” – a …(a mi egyházunk)……… neve is szerepel. Meglepve és értetlenül olvastuk a listát, kérelmet ugyanis a mi Közösségünk nem adott be.
A 2011. december 30-án megszavazott egyházügyi törvény áttanulmányozása adott magyarázatot arra, hogy miről is van szó. E törvény 34. §-nak (1)-(3) bekezdése szerint a minisztérium honlapján közleményben teszi közé, azoknak az egyházaknak a listáját, melyek az előző (júliusi) törvény alapján egyházi státusz elnyerése iránti kérelmet nyújtottak be. Ezek nem veszítik el eddigi státuszukat 2012. január 1-vel, azaz nem minősítettnek át, automatikusan egyesületté, hanem az Országgyűlés határoz kérelmük elbírálásról 2012. február 29-ig. Ha 2/3 –os szavazattal kedvezően bírálják el a kérelmüket, akkor jogfolytonos marad az egyházi státuszuk. A 14 egyház mellé kerülnek, anélkül hogy a közösség képviselőjének külön nyilatkozatot kellene tennie arról, hogy szervezetük tevékenysége nem ellentétes az Alaptörvénnyel”.
Sokan gondolkoznak most úgy, hogy ott kell hagyni Közösségünket a minisztériumi listán, nem kell helyesbítést kérni, hanem várjuk csak ki február 29-et, az Országgyűlés döntését. Vegyük aztán Isten akaratának, ha jogfolytonosan meghagynak minket egyháznak, vagy esetleg azt mondják, hogy az Unióval egyesülve van erre lehetőségünk, illetve azt is, ha végül mégiscsak az egyesületi forma marad számunkra. Egyesek már régóta úgy érvelnek, hogy mondja ki az állam, ha nem akar elismerni minket egyháznak, akkor belenyugszunk, de próbáljuk meg, ne mi döntsünk. Úgy is értelmezhetik, hogy Isten mintegy „kiskaput” teremtett számunkra azáltal, hogy a téves lista alapján esélyünk van még a jogfolytonos egyházi működésre, anélkül, hogy a kritikus nyilatkozatot meg kellene tenni, amely ellen sokaknak a lelkiismerete tiltakozik.
De mi a hiba a fenti gondolkodásban és érvelésben?
1.      Jézus hegyibeszédében elhangzott ez a kijelentés: Legyen a  ti beszédetek igen-igen, nem-nem, ami pedig ezeken kívül van az a Gonosztól van.(Mt 5,37 pontosított fordítás szerint). Tehát a beszédünk legyen egyértelmű, határozott igen, vagy egyértelmű, határozott nem. A kettő keverése, azaz az igen és a nem közötti határvonal elmosása a Gonosztól, a hazugság atyjától való. Ha tehát mi nem folyamodtunk elismerését az Országgyűléshez, akkor nem fogadhatjuk el azt, hogy mégis ebbe a csoportba soroltak minket, mert ez valótlan. Nem taktikázhatunk a kiskapu kihasználásával, nem kerülhetjük meg a világos, egyértelmű, nyilvános elvi állásfoglalást.

2.      Ami pedig a legdöntőbb: Ha csendben maradva február 29-ig, tudomásul vennénk aszóban forgó besorolást, akkor ezzel azt fejeznénk ki, hogy természetesen elfogadnánk, ha netán a 14 mellé sorolnának minket. Esetleg még meg is nyugtatnánk magunkat azzal, hogy nyilatkozattétel nélkül, megalkuvás nélkül nyertük el az egyházi státuszt.

Csakhogy az egyházügyi törvény új változatának, a 7. §-ban változatlanul ott szerepel az eddig már elismert egyházakra is vonatkozó kitétel: Az egyház kizárólag olyan vallási tevékenységet gyakorolhat, amely az Alaptörvénnyel nem ellentétes.” (3. bek.) Tehát nyilatkozattétel híján sem bújhatnánk ki ez alól az elkötelezettség alól. Ráadásul itt még szigorúbb a megfogalmazás illetve az elvárás: kizárólag olyan vallási tevékenységet gyakorolhat…” Veszedelmes csapda van tehát elrejtve az egyházügyi törvény új változatában.

3.      Röviden - csak a legfontosabbakra szorítkozva - rámutatunk arra, hogy miért nem vállalhatjuk azt, hogy vallási tevékenységünk - vagyis a missziónk, az igehirdetésünk, a tanításunk (szóban és írásban) - nem ellentétes az Alaptörvénnyel”.

a.)    Az Alaptörvény tartalmazza ezt a kijelentést:  „becsüljük Országunk különböző vallási hagyományait” (preambulum).  Ez azt jelenti, hogy minden vallási hagyományt - beleértve a katolikus egyház tanításait, szertartásait - mi becsüljük, ennek megfelelően semmiféle kritikával nem illetjük tanításukban és irodalmunkban. Ez gyakorlatilag a második parancsolat megtagadását jelenti és egyfajta ökumenikus elkötelezettséget.

b.)   Az Alaptörvény VII. cikkének 2. bekezdése szerint az állam közösségi célok érdekében együttműködik az egyházakkal”. Hasonlóképpen szól a 2011. december 30.-ai megújított egyházügyi törvény arról, hogy kölcsönös előnyökön alapuló együttmunkálkodásnak kell érvényesülnie az állam és az egyházak között (a törvény preambulumából). Az állam és az egyház szétválasztása sarkalatos bibliai alapelv Jézus kijelentése szerint: „Adjátok meg ami a császáré a császárnak, és ami az Istené az Istennek” (Mt 22,21), „az én országom nem evilágból való” (Jn 18,36). A próféciák tragikus bukásnak minősítik a konstantinuszi fordulatot, amikor a 4. század elején a  keresztény egyház szövetségre lépett az állammal. Márpedig a törvény félreérthetetlenül, szó szerint, „együttműködésről, együttmunkálkodásról„  beszél.  A Szentírás jelképes beszéddel paráznaságnak nevezi az efféle szövetségi kapcsolatot (Jak 4,4; Jel. 17,1-2).

c.)    Az elismerést politikai testülettől, a Parlamenttől kell kérni, ami megint csak az állam és az egyház összeolvasztását jelenti, illetve ennek az elfogadását a magunk részéről. A középkorban cezaropapizmus-nak nevezték ezt, vagyis olyan rendszernek, amikor a császár főpapi funkciót gyakorol az egyház fölött. Ma ez azt jelenti, hogy az állam felügyeletet gyakorol a vallások felett, és kiosztja vagy megtagadja az egyházként való elismerést. Márpedig az egyháznak egyedül Krisztus a feje. A Szentírással teljességgel összeegyezhetetlen az, hogy az Krisztus gyülekezete politikai testülettől kérje azt, hogy ismerje el egyháznak. Az egyház, - újszövetségi fogalma szerint (ekklészia= kihívottak közössége) – elsődlegesen nem valamely szervezetben vagy intézményben ölt testet, hanem a hívők Krisztussal és egymással való szeretet-közösségében. Továbbá egy testként való áldozatkész együttmunkálkodásukban az emberek megmentéséért.

4.      Mindannyiunknak mérlegelnünk kell, hogy világos-e, egyértelmű-e a fentiekben vázolt igei útmutatás a - folyamodjunk, vagy ne folyamodjunk - egyházi elismerésért kérdésben. Ha egyértelmű, akkor nem viselkedhetünk úgy, mint Bálám, aki az Úr világos kijelentése után is ezt mondta a midianita követeknek: Mindazonáltal… hadd tudjam meg, hogy mit szól ismét az Úr nékem (4Móz 22,18-20). Nem kérhetünk Istentől külön, további jeleket, vagy feleletet olyan kérdésben, amire vonatkozóan az Úr világosan kijelentette akaratát Igéje által. Ha erre az útra lépnénk, az ellenség könnyen becsalogatna minket a maga csapdájába.
Mindezeket megfontolva kell eldöntenünk, – személyes lelkiismeretei meggyőződés alapján – hogy helyeseljük-e azt, hogy Közösségünk neve helyesbítetlenül ott maradjon a minisztériumi listán, vagy pedig ragaszkodunk annak kinyilvánításához - a Minisztériumhoz intézett levélben, és minden fórumon - hogy mi nem kértünk, illetve kérünk parlamenti elbírálást.
Azért könyörgünk, hogy a Szentlélek megvilágosító hatalma és kegyelme munkálkodjon bennünk, közöttünk, és egyesítsen minket az Isten Igéje által kijelölt út követésében.

2012. január 7.

Szívélyes testvéri üdvözlettel:


               ( A z egyik közösség vezetői, a 82 tagú egyház listából )
_________________________________________________________________

Minisztérium  közleménye :

KÖZLEMÉNY
A lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak, vallásfelekezetek és vallási közösségek jogállásáról szóló 2011. évi CCVI. törvény 34.§ (2) bekezdése értelmében, 2011. december 20-ig a következő egyházak nyújtottak be Országgyűlés általi elismerésük iránti kérelmet:

1. „Igazság Oszlopa” Teljes Evangéliumi Keresztény Egyház
2. Buddhista Misszió, Magyarországi Arya Maitreya Mandala Egyházközösség
3. A Magyarországi Biblia Szól Egyház
4. A Tan Kapuja Buddhista Egyház
5. Agapé Gyülekezet
6. Apostoli Pünkösdi Egyház
7. Aratás Teljes Evangéliumi Keresztény Egyház
8. Az Üdvhadsereg Szabadegyház Magyarország
9. Barnabás Közösség
10. Béke Gyülekezet
11. Budapesti Autonóm Gyülekezet
12. Budapesti Teljes Evangéliumi Gyülekezet
13. CCC Magyarország Vallási Közösség
14. Danube Nemzetközi Egyház
15. Dávid Sátora Gyülekezet Egyház
16. Egyesítő Egyház
17. Ekklesia Nyíregyházi Keresztény Gyülekezet
18. Élő Isten Gyülekezete
19. Erdélyi Gyülekezet
20. Esztergomi Teljes Evangéliumi Közösség Újszövetségi Gyülekezet
21. Ezoterikus Tanok Egyháza
22. Evangéliumi Barátság Egyház
23. Evangéliumi Szolnoki Gyülekezet Egyház
24. Fény Gyermekei Magyar Esszénus Egyház
25. Golgota Keresztény Gyülekezet
26. Gyémánt Út Buddhista Közösség
27. Hetednapi Adventista Egyház
28. Hindu Vaisnava Egyház
29. Isten Egyháza
30. Isten Gyülekezete Egyesült Pünkösdi Egyház
31. Jézus Minden Nemzetért Közösség
32. Kelta-Wicca Hagyományőrzők Egyháza
33. Keresztény Advent Közösség
34. Keresztény Család Gyülekezet
35. Keresztény Testvéri Közösség
36. Krisztus Kegyelme Gyülekezet
37. Krisztus Magyarországi Egyháza
38. Krisztus Szeretete Egyház
39. Krisztus Teljessége Az Élet Kenyere Egyház
40. Krisztusban Hívő Nazarénus Gyülekezetek
41. Magyar Evangéliumi Egyház
42. Magyar Iszlám Közösség
43. Magyar Pünkösdi Egyház
44. Magyar Reform Zsidó Hitközségek Szövetsége
45. SZIM Salom Progresszív Zsidó Hitközség
46. Magyarországi Bahá’i Közösség
47. Magyarországi Church of God Egyház
48. Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség
49. Magyarországi Jehova Tanúi Egyház
50. Magyarországi Karma-Kagyüpa Buddhista Közösség
51. Magyarországi Keresztyén Testvér Gyülekezetek
52. Magyarországi Kínai Chanbuddhista Egyház
53. Magyarországi Kopt Ortodox Egyház
54. Magyarországi Krisna-tudatú Hívők Közössége
55. Magyarországi Metodista Egyház
56. Magyarországi Muszlimok Egyháza
57. Magyarországi Örmény Apostoli Egyház
58. Magyarországi Szabadkeresztyén Gyülekezet
59. Magyarországi Új Apostoli Egyház
60. Mantra Magyarországi Buddhista Egyház
61. Mezőkövesdi Teljes Evangéliumi Keresztény Gyülekezet
62. Názáreti Egyház
63. Négyszegletkő Apostoli Hit Nemzetközi Egyház
64. Olajfák Gyülekezete
65. OM Vishwa Guru Deep Hindu Mandir
66. Omega Pünkösdi Gyülekezetek Hálózata
67. Őskeresztény Apostoli Egyház
68. Ősmagyar Egyház
69. Paulus Evangéliumi Közösség
70. SHALOM Bibliai Gyülekezetek
71. Szabad Evangéliumi Egyház
72. Szent Kamill Keresztény Egyház
73. Szent Margit Anglikán/Episzkopális Egyház
74. Szeretet Hídja Teljes Evangéliumi Keresztény Egyház
75. Szeretet Szövetség Egyház
76. Szeretet-Közösség Teljes Evangéliumi Egyház
77. Szövetség Teljes Evangéliumi Gyülekezet
78. Teljes Evangéliumi Keresztyén Közösség Mahanaim Gyülekezet
79. Újszövetség Gyülekezet (Egyház)
80. USUI Szellemi Iskola Közösség
81. Utolsó Napok Szentjeinek Jézus Krisztus Egyháza
82. Üdvösség Hirdetői Egyház

Budapest, 2012. január ,
Dr. Navracsics Tibor
közigazgatási és igazságügyi miniszter 
_________________________________________________________________
( Az 1.részben olvasható körlevél eljutott az Amerikai Népszavához, ahonnan felkértek, hogy a levél tartalmát egy cikkbe foglalva is írjam meg, mert szeretnék megjelentetni.  Mivel úgy ítéltem meg, hogy ez a téma az egész társadalmat érintő közügy, ezért a felkérést elfogadtam.  A cikk ide kattintva olvasható. )Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése