2013. május 27., hétfő

HAMIS KEGYELEM TANÍTÁS ÖT ISMÉRVE

TÉVTANÍTÁSOK  AKÁRMI  SZELE  4. rész

"Mert lesz idő, mikor az egészséges tudományt el nem szenvedik, hanem a saját kívánságaik szerint gyűjtenek magoknak tanítókat, mert viszket a fülük !" (2.Tim.4:3,)

John Burton pásztor alábbi videó üzenete csak néhány hete került fel a youtube-ra. Szeretném megköszönni annak a kedves testvérnek, aki megküldte számomra, megtekintés és véleményezés céljából, mert az egy évvel korábban a blogomon közzétett "Tévtanítások akármi szele" 1-3 részes cikkekben közölteket teljesen alátámasztja, és megerősíti. Ezért is nagyon elősegíti a helyes evangéliumi  hitben, kegyelemben és az Istenfélelemben való növekedést minden őszinte keresztény számára! Feltétlenül ajánlom úgy a kezdő-, mint az Istenfélelemben már megerősödött keresztények részére!

John Burton több mint 20 éve szolgál pásztorként. Hat keresztény könyv szerzője, valamint a keresztény TV és Rádiós imaszolgálat (International House of Prayer = IHOP) vezetője  Kansas city - Detroit államban. Két gyülekezetet is alapított. Erőteljes képviselője Isten Királyi Uralma evangéliumának, valamint a prófétai szolgálatnak.
______________________________________________________________________


_______________________________________________________________________

Zsidókhoz írt levél  12:6-17,  28-29,

"Mert a kit szeret az Úr, megdorgálja, megostoroz pedig mindent, a kit fiává fogad. Ha a fenyítést elszenveditek, akkor veletek úgy bánik az Isten, mint fiaival; mert melyik fiú az, a kit meg nem fenyít az apa? Ha pedig fenyítés nélkül valók vagytok, melyben mindenek részesültek, korcsok vagytok és nem fiak. Aztán, a mi testi apáink fenyítettek minket és becsültük őket; avagy nem sokkal inkább engedelmeskedünk-é a lelkek Atyjának, és élünk? Mert ám azok kevés ideig, tetszésük szerint fenyítettek; ő pedig javunkra, hogy szentségében részesüljünk. Bármely fenyítés ugyan jelenleg nem látszik örvendetesnek, hanem keservesnek, ámde utóbb az igazságnak békességes gyümölcsével fizet azoknak, a kik általa gyakoroltatnak. Ezért a lecsüggesztett kezeket és az ellankadt térdeket egyenesítsétek föl, és lábaitokkal egyenesen járjatok, hogy a sánta el ne hajoljon, sőt inkább meggyógyuljon. Kövessétek mindenki irányában a békességet és a szentséget, a mely nélkül senki sem látja meg az Urat ! 
Vigyázván arra, hogy az Isten kegyelmétől senki el ne szakadjon; nehogy a keserűségnek bármely gyökere, fölnövekedvén, megzavarjon, és ez által sokan megfertőztessenek. Ne legyen senki parázna vagy istentelen, mint Ézsau, a ki egy ételért eladta elsőszülöttségi jogát. Mert tudjátok, hogy azután is, mikor akarta örökölni az áldást, megvettetett; mert nem találta meg a megbánás helyét, noha könnyhullatással kereste azt az áldást."

"Annakokáért mozdíthatatlan országot nyervén, legyünk háládatosak, melynél fogva szolgáljunk az Istennek tetsző módon kegyességgel és félelemmel.  
Mert a mi Istenünk megemésztő tűz. !"
____________________________________________________________________


Idevágó bejegyzések :   Tévtanítások akármi szele  1.rész,  2.rész,  3.rész,

____________________________________________________________________
                                          
Kétféle keresztyén hit van:   Van  igazi hit,  és  van  hamis hit !

"Aki hisz a Fiúban, annak örök élete van. Aki pedig nem enged a Fiúnak, az nem lát életet, hanem az Isten haragja marad rajta!" (Ján.ev.3:36,)

Az igazi hit ismérve az, hogy hisz Jézus Krisztusban az evangélium beszédei szerint és e mellett ENGED A FIÚNAK, vagyis  ENGEDELMES Isten parancsainak!

A hamis hit ismérve az, hogy hisz Jézus Krisztusban az evangélium beszédei szerint de e mellett  NEM ENGED A FIÚNAK, vagyis  NEM ENGEDELMES Isten parancsainak!

Tehát a hitéhez nem kapcsolódnak Isten szerinti cselekedetek. Nem veszi komolyan Isten parancsolatait,(pl.:szeretet, megbocsájtás, Istenfélelem, erkölcsi-, jellembeli tisztaság, stb.,) csak elméletileg hívő, akár még járhat gyülekezetbe, vagy templomba, a magánéletében mégis engedetlen Istennek. Közben biztos az üdvösségében, és magát hívőnek tartja. Ez a vallásosság, a képmutatás. Ezt a hamis hitet nevezi a Biblia halottnak, vagyis nem érvényes hitnek. 

"Tudom a te dolgaidat, hogy az a neved, hogy élsz, pedig halott vagy!" (Jelenések 3:1,)

"Boldogok, a kik megtartják az ő parancsolatait, hogy joguk legyen az életnek fájához, és bemehessenek a kapukon a városba (az új Jeruzsálembe). De kinn maradnak az ebek és a bűbájosok, és a paráznák és a gyilkosok, és a bálványimádók és mind a ki szereti és szólja a hazugságot."   
(Jelenések 22:14-15,)
___________________________________________________________
____________________________________________________________________
A  KRÍZIS  MISSZIÓ  HÍRLEVELEI  ITT  OLVASHATÓK  :