2011. október 26., szerda

BIBLIAI HIT ALAPJAI - 4. rész

Az  új  világkorszak  érkezése

A bibliai próféciák alapján hisszük, hogy az Isten földi ítéletét követően ( amit Apokalipszisnek is nevezünk, )  egy csodálatos, új korszak  kezdődik a földön.  Ez pedig a békesség  1000 éves korszaka lesz,  amit Isten Királyi Uralma hoz létre a földön, és ebben a korszakban Jézus uralkodik királyként, mint az Igazságosság és  Békesség Királya, és aki egyben a Királyok Királya !
 Ebben az új korszakban, olyan magas életszínvonal és civilizáció épül fel az egész földön egyöntetűen, amihez fogható eddig soha nem volt a történelem során. Az egész földön mondhatni : kánaáni lesz az állapot.  Ennek két fő oka lesz : 1./  Jézus lesz a földön mindenki által ismert és elfogadott király, az igazság és békesség királya,   2./   A Sátán nem tudja bűnre csábítani az embereket, mert meg lesz kötözve  1000 évre .  Mintha előre ezt érezte, és énekelte volna meg egy híres XIX.sz.-i költőnk, amikor ezt írta: „ … mikor a Szellem napvilága ragyog minden ház ablakán, akkor mondhatjuk hogy megálljuk, mert itt van már a kánaán !”  Ezt a kívánt állapotot semmilyen  politika, sem földi uralom nem tudja megvalósítani, csak egyedül és kizárólag Isten Királyi Uralma! Erről a korszakról prófétált Dániel, Ézsaiás  és  a „Mi Atyánk” imájában  2000 éve imába foglalt -  „Jöjjön el a Te országod”- kérésnek is ez lesz az igazi beteljesedése.  Isten Királyi Uralma immár nem csak szellemi dimenzióban, hanem a látható fizikai szinten is megtapasztalható lesz a földön. Valódi igazságosság, békesség és öröm lesz az emberek és társadalmak között ! Nem lesz csalás, becsapás, önzés, pusztítás, háború, mert Isten  ismerete tölti be az egész földet! Ezzel az 1000 éves új korszakkal azt is demonstrálja Isten az emberiségnek, hogy milyen csodálatos lehetett volna az előző 6000 év emberi történelme, ha az ember engedelmes maradt volna Isten iránt, így nem került volna a Sátán és a bűn uralma alá. Ezen korszak végén a Sátán szabadon lesz engedve, és az emberiség újra elbukik, és Isten ellen fordul. Az ezt követő végítéletet az Utolsó Ítéletnek nevezi a Biblia.
Ézs. 9: 6-7,   11: 6-7, 8-11,  12.rész,  Dániel 2: 34 – 45-ig,  Jel.20:7-10,

Az  ítélet  fogalma

A Bibliában Isten teljes képet ad magáról, ezért ismerhetjük meg Őt. Csak az Ige által lehet helyes az Istenképünk.  Ő elsősorban a szeretet és az igazság és igazságosság Istene, a békesség Istene, és szent Isten . Őhozzá nem fér a bűn és nem tűri a bűnt, ugyanis minden, ami sérti az igazságosságot, azt ő bűnnek tekinti. Ami pedig sérti az igazságosságot, az sérti az igazságosságra épülő békességet is.  A békesség pedig nem más, mint az Isteni egység harmóniája, ami fenntartja a teremtett világmindenséget. A bűn tehát alapjaiban támadja meg az Isteni természetet. Sért, bomlaszt, megkérdőjelez és tönkre tesz mindent ami Isteni természetű. Ezzel felbontja és szétszakítja mindazt, amit Isten békességes harmóniában egybe szerkesztett. Ha Isten ezt eltűrné, és nem konfrontálna a bűnnel, azzal feladná saját Isteni természetét,          ( szeretet, igazság, igazságosság, békesség, szentség, ) amire az egész teremtett világ épül. De ez lehetetlen, mert az Isteni természet erősebb a bűnnél, és legyőzi a bűnt! A bűn fölötti győzelem és hatalom eszköze az ÍTÉLET ! Az  Isten ítéletét kizárólag a bűn fellépése teszi szükségessé, ill. váltja ki. Az ítélet nem más, mint az igazság érvényesítésének eszköze a bűnnel szemben, az igazságosság védelmében. Ha nincs bűn, akkor ismeretlen és szükségtelen  az ítélet is.  De sajnos a bűn megjelent. A Biblia, Isten beszéde, beszámol egy drámai eseményről, ami az ember teremtése előtt történt a mennyben, még az idő létrejötte előtt,  az örökkévalóság dimenziójában. Egy Lucifer nevű, szabad akarattal rendelkező angyali fejedelem a mennyben, aki az Istentől ajándékba kapott dicsőségtől, hatalomtól és sikertől felfuvalkodva, szembe fordult Istennel, teremtőjével és jól tévőjével, erőszakossá vált, majd Isteni tekintélyt akart és követelt magának. Lázadásával megsértette az Isteni igazságosságot és szeretetet, és ezzel fellépett a bűn pusztító, Isten ellenes természete. Az ítélet tehát Isten válasza a bűnre, ezért  Isten magát az Ítélet Istenének is  nevezi. Isten rendelkezik megfelelő erővel és hatalommal az ítélet végrehajtásához is. Az ítéletnek 3 fontos tartalma van : 1./ a bűnösség ( a rossz ) bizonyítása az által, hogy élesen elválasztjuk a jót a rossztól,  2./  a büntetés mértékének kiszabása,  3./  a kiszabott büntetés végrehajtása. Isten ítélete volt Luciferrel szemben az is, amikor lázadását követően kizárta a mennyből, Isten jelenlétéből,  közösségéből ! Ez szükségszerű volt, hogy ne fertőzze és  bomlassza  tovább a mennyei harmónia  Isteni egységét ! Bűnös természetével így is a mennyei angyalok egyharmadát elidegenítette a hibátlan, tökéletes, szerető Istentől, és szembe fordította őket saját teremtőjükkel, életük forrásával . Ezáltal az ő természetük is megromlott, büszkévé, felfuvalkodottá, gonosszá, ellenszegülővé, lázadóvá, hazuggá és gyilkossá váltak, és ők is Isten ítélete alá kerültek.
Az Isten képére teremtett embert is megkörnyékezte a Kígyó (a Sátán ), hogy elcsábítsa, elidegenítse Istentől. Mivel az ember a kísértésben elbukott, így bűnbe esett, és ezért ő is Isten ítélete alá került.  „ De Isten úgy szerette a világot, hogy az Ő egyszülött Fiát adta, hogy ha valaki hisz Őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen!”  Tehát az ember számára Isten adott kiutat a bűnből, adott egy lehetőséget a bűnbocsánatra, amely által az ember mentesülhet a bűntől és a bűn következményétől, ami a halál és kárhozat ítélete! Ez úgy lehetséges, hogy  Isten, az emberiség minden bűnét, és az azért járó ítéletet  az Ő Fiára, Jézus Krisztusra helyezte, ill. Jézus azt szeretetből, önként magára vállalta, az ítélet  végrehajtásának következményével együtt. Ezzel Isten kinyilvánította kegyelmének eddig elrejtett természetét.  Ő tehát kegyelmes és irgalmas Isten is! Késedelmes a haragra, és nagy kegyelmű ! 

Az Isteni ítéletnek két fő csoportját különböztetjük meg.  I. csoportja:  Az emberiség történelmében ( az idő valóságában ) megnyilvánuló ítéletek. Pl.:  - az özönvíz büntetése, Sodoma és Gomora büntetése,  az egyiptomi Tíz csapás, Izrael fogságra vitele, az apokaliptikus ítéletek, stb. Ezekkel Isten célja :  1. konfrontálás a bűnnel, a bűn visszaszorítása céljából, 2. tanulás, okulás, felhívás a megtérésre, 3. a történelmi események irányának  korrigálása az Isteni akarat szerint.
II. csoportja:  A mennyei szinten, más szavakkal az  örökkévalóságban lezajló Isteni ítéletek. A Biblia szavai szerint ezek a következők : 1.  Krisztus Ítélő Széke előtti ítélet,  2.  Krisztus Dicsőséges Trónja előtti ítélet, és  3.  A  Nagy Fehér Királyi Trónszék előtti ítélet, amit az  Utolsó Ítéletnek is nevezünk .
Ézs.30:18, Mal.2:17, 2.Móz.34:6, Zsolt.59:18, Mt.25:31-46,
Jel. 20:11-15.-ig, 

Az  utolsó  ítélet – a Nagy Fehér Királyi Trónszék előtt

Az utolsó ítéletkor minden ember, aki valaha a földre született,  az Isten ítélő széke elé fog állni, hogy számot adjon az életéről. Minden halott feltámad, hogy ott legyen az utolsó ítéleten, amikor az egész emberiségnek el kell számolnia gondolataival, szavaival, és cselekedeteivel. Azok, akiknek a neve szerepel az Örök Élet Könyvében, igazaknak lesznek nyilvánítva, ezért Krisztusban örök életet kapnak, és feltámadott testtel léphetnek be Isten örök jelenlétébe. A nem igazak viszont, akiknek neve nincs beírva az Örök Élet Könyvébe, - Megváltásuk elutasítása, vagy mellőzése miatt, - Krisztust nélkülözve elkárhoznak és a Gyehennába jutnak. Ezután a Sátán uralma is végleg le lesz győzve, ö is örökre elkárhozik, és Isten őt is a Gyehennába veti örök büntetésre, ahova már korábban  az Antikrisztus és a Hamisprófétája is került.  Bibliai kifejezéssel élve :  „ ez a Vég ” ! Mint utolsó ellenség töröltetik el a halál ! Ezután  Krisztus fog uralkodni a mennyei Atyával együtt  mindenek felett, mindörökké !
 II.Thess.1:6-10,   Jel.20:10-15,  Ján.5:29,

*   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *

                                                           V é g e

                                Folytatásként ajánlott :  A megtévesztés okai.

BIBLIAI HIT ALAPJAI - 3. rész

Az Egyház ( Gyülekezet )

Hisszük, hogy Jézus Krisztus csak azokat tekinti saját Egyházának, ahol engedik, hogy Ő legyen a fej, vagyis Ő legyen az Úr ! Mivel ezt a feltételt csak a Szentszellem jelenléte,  szabad működése és az Igéhez való hűség tudja biztosítani a gyülekezetekben, egyházakban, ezért akik Jézus Krisztus egyetlen és igazi egyházához kívánnak tartozni, azoknak e feltételekhez kell ragaszkodniuk. Tehát az egyházak, gyülekezetek Krisztushoz tartozását nem a felekezeti nevük, vagy istentiszteleti gyakorlatuk határozza meg, hanem az előbb említett bibliai és szellemi feltételek meglétének valódisága. A mi gyülekezetünk teljes szívvel törekszik arra, hogy ezen feltételeknek eleget tegyen!  Az egyház olyan hívőkből épül fel, akik Szent Szellem által is újjászülettek. Az egyházat Jézus Krisztus alapította, Ő építi és tartja fenn az Ige, a Szent Szellem, és az Isten által elhívott, felkent, és kinevezett apostolok, próféták, evangélisták, pásztorok, tanítók és más szolgálók különböző szolgálatai által . Így válik az egyház éretté ahhoz, hogy be tudja tölteni a világ evangelizálására vonatkozó nagy elhívását, még e világkorszak vége előtt.  Minden egyes hívő saját érdeke és felelőssége, hogy csatlakozzon egy olyan helyi gyülekezethez, amely hitelesen tükrözi a bibliai kereszténységet! Továbbá az is a hívő saját felelőssége Isten előtt, hogy megbízható és elkötelezett tagjává válik-e az általa választott gyülekezetnek! Isten Igéje felszólít minden újjászületett hívőt, hogy élő, működő, cselekvő és aktív tagjává váljon egy adott helyi gyülekezetnek, ha Krisztus Testének tagja akar lenni. ( 1.Pét.1:5,)
Ef. 4:4-16,  Mt.28:19-20,  Mt.24:14,  1.Pét. 2:5, Apcsel 15:16

Isten  Királyi  Uralma 
(Isten országa, vagy  birodalma )

Már Keresztelő János, majd pedig Jézus Krisztus is azt hirdette, hogy Isten Királyi Uralma elközelített a fölre. Isten emberiséggel kapcsolatos üdvtervének egyik legfontosabb célja, hogy a földön is teljessé váljon Isten Királyi  Uralma. Ezért szerepel a „ Mi Atyánk ” imában – amire Jézus tanította tanítványait, - mint második legfontosabb imakérés : „Jöjjön el a Te országod – azaz Királyi Uralmad – és legyen meg a Te akaratod, ahogy a Mennyben, úgy itt a földön is!” A mennyben teljes és hiánytalan az Isten uralma, és tökéletesen megvalósul az Ő akarata. Ezért a Menny a létezés és az örökkévalóság legmagasabb szintje, az Isten királyi székének is a helye. Az ember bukása miatt ( ld. Az ember bukása c. fejezetet ) a sátán – ama régi kígyó, aki az ördög – uralma alá került az emberiség és a föld, így kiesett Isten királyi uralmából és nem Isten akarata szerint kezdtek az emberek élni. A fő kiváltó oka ennek, az ember Isten iránti engedetlensége volt. Ez az engedetlenség hitetlenséget is jelent. Isten szemében ezért a hitetlenség a legnagyobb bűn! Isten Igéje nyilvánvalóvá teszi, hogy Isten öröktől elvégzett megváltási és üdvterve az, hogy a megváltott, újjászületett és neki engedelmes, Őbenne hívő és bízó embereken keresztül a sátán uralma a földön le legyen győzve, és ismét Isten akarata és uralma lehessen teljessé a földön. A Biblia még szóhasználatában is egyértelművé teszi, hogy Isten Királyi Uralma két lépcsőben jön el a földre. Az első, a szellemi tekintély és erő szintje, amit Jézus Krisztus személyében, életében és szolgálatában látunk megtestesülni. Tehát Isten Királyi Uralma a földön elsődlegesen egy szellemi eredetű és természetű hatalom, amely az igazság uralmát, a békesség uralmát és az Isteni öröm és szeretet uralmát jelenti. Ezért mondta Jézus, hogy az Isten országa nem szemmel láthatólag jön el, és nem politikai, társadalmi és földrajzi birodalomként kell keresni, hanem az Isten országa –azaz Királyi Uralma – a ti szívetekben van ! Ezért hirdette ki Keresztelő János és Jézus is, hogy : „Térjetek meg, mert elközelített az Isten Királyi Uralma !”  Csak az elközelítés szót használta, mert szellemi, és nem szemmel látható földi hatalom elérkezéséről beszélt.

Ezt a Királyi Uralmat bízta rá a Neki engedelmes, Őbenne hívő és Őt szerető és követő tanítványokra : „ Amint engem küldött az Atya, én is úgy küldelek titeket!” – vagy  „ … tetszett az Atyának, hogy néktek adja a Királyi Uralmat !”  Az uralom átadásának célja az volt, hogy a sátán uralmát kiszorítsák az emberek életéből, ami az emberi nyomorúság fő okozója. Ezért Jézus azt parancsolta : „… betegeket gyógyítsatok poklosokat tisztítsatok, halottakat támasszatok, ördögöket űzzetek, …   hirdessétek az evangéliumot minden teremtésnek, tegyetek ta nítványokká minden népeket, kereszteljétek meg őket …”  Enyém a hatalom, vigyétek az én hatalmamat az emberekhez, mert ott leszek veletek a Szent Szellememmel, amikor ezt teszitek!

A második lépésben fog  elérkezni a földre szemmel láthatólag is az Isten Királyi Uralma .  Ezt is sok próféta, pl. Ézsaiás, Dániel, Jóel, is előre megjövendölte . (Ld. Az új világkorszak érkezése c. fejezetet)
A Dániel 2:35, 44, szerint, amikor Isten Királyi Uralma láthatóan is el fog jönni a földre, - amiért a keresztények a Mi Atyánkban 2000 éve imádkoznak, - akkor összezúzza és legyőzi az összes, a földön volt és létező világhatalmat és uralmat, maga pedig megáll mindörökké, és soha nem múlik el! Ez lesz az igazi megoldás és megváltás a föld és a csapásokat túlélő  emberiség számára.
Mt.3:2, 10:7, 6:9-10, Mk.1:15, Luk. 10:9-11, Dán.2:35, 44, 

Feltámadás

A Biblia szerint a feltámadás nem más, mint a halál fölötti végleges győzelem. A feltámadás legyőzte a halál uralmát és megszüntette monopóliumát az ember  szelleme, a lelke és teste fölött egyaránt .  A Íge szerint a feltámadás nem csupán egy esemény, amikor valaki a halálból életre kel, hanem  azonos azzal a személlyel, aki megszerezte ezt a végleges győzelmet, vagyis Jézus Krisztussal .  Az evangéliumban Jézus kijelenti, hogy : „ én vagyok a FELTÁMADÁS és az ÉLET ! ”  Jézus Krisztus kereszt áldozata és feltámadása az ember egész lényének a megváltását magában foglalja, ezáltal teljes  és tökéletes. Tehát nem csak  bűnbocsánatot szerzett a lelkünknek, örök életet a szellemünknek, hanem a feltámadást is megszerezte a testünk számára. Ez azt jelenti, hogy egy Istentől rendelt időpontban mindenkinek a teste fel fog támadni a halálból, aki valaha is a földre született .  A gonosz emberek az örök kárhozatra, a Jézus vére árán megigazult emberek  pedig az örök életre támadnak fel. Ez utóbbit a Biblia az igazak feltámadásának nevezi. Az igazak feltámadásának több szakaszáról és időpontjáról beszélnek a bibliai próféciák.
Ján. 5:29, Mk.12:26, Luk. 20:37, 1.Korint.15:52,  1.Thess.4:16,

A jelen világkorszak, azaz a pogányok idejének vége

A pogányok idejének nevezi a Biblia, az Izrael Babiloni fogságba vitelétől kezdődően,  Jézus második visszajöveteléig terjedő időszakot. (ez kb. 2600 év ) Ezen belül megkülönböztetjük, a Kegyelem, vagy az Egyház idejének nevezett korszakot, amely Jézus Krisztus mennybemenetelétől az Ő első visszajöveteléig tart. ( ez kb. 2000 év ) Jézus első és második visszajövetele közötti, nagyon rövid  időszakot    ( kb. 3,5 – 7 évet ) a „ nagy nyomorúság idejének ” nevezzük. Ez az Antikrisztus, vagy  fenevad időszaka is egyben. ( A Bibliai jövendölések fenevadnak nevezik azt a világdiktátort, aki a világot elhitetve és becsapva, hamisan a Krisztus nevében lép fel, isteni tekintélyre hivatkozva ígér megoldást a világméretű problémákra. Ezt az embert a Sátán ruházza fel ördögi hatalommal és gonosz szellemi tekintéllyel arra, hogy jelekkel és csodákkal hitelesítse önmagát és ígéreteit, mintha ő tényleg az igazi Krisztus volna. Valójában ő a Sátán „fia” , embere. )

Isten Igéje alapján hisszük, hogy Jézus Krisztus vissza fog jönni a földre a jelen világkorszak végén. Jézus visszajövetele két szakaszban fog megtörténni,  melyek a következők :
1. szakasz, / Jézus első visszajövetelekor történik  a Jézushoz tartozó hívők feltámadása és a földön élő szentekkel együtt történő elragadása az Úr színe elé, a levegőégbe. Akikkel ez megtörténik, azok tartoztak az igazi Egyházhoz, Krisztus Gyülekezetéhez! Ezt nevezi a Biblia „Elragadtatásnak”. Jézus, mennyei seregének kíséretében csak a föld légteréig jön vissza azokért az újjászületett gyermekeiért, akikben Ő volt az Úr, akik neki éltek, odaszánt, megszentelt élettel Uruknak engedelmeskedtek és szolgáltak, és mint tanítványok, képviselték az Ő Királyi Uralmát a Szentszellem által. Ezeket a Biblia egyszerűen úgy minősíti, hogy : a „Krisztuséi az Ő eljövetelekor”. Ezeket a Biblia Krisztus Menyasszonyi Egyházának is nevezi. Tehát nem minden hívő és nem minden keresztény részesül az elragadtatásban, csak akik a Menyasszonyi Egyházhoz tartoznak Jézus megítélése szerint !  Minden hívőnek saját felelőssége, hogy akarjon és igyekezzen a Menyasszonyi Egyházhoz tarozóvá válni.  Azok, akik nem a Krisztuséi az Ő első eljövetelekor, azok nem fogják meglátni ekkor Jézust, és nem veszik észre visszajövetelét sem, de meg fognak döbbenni a sok millió eltűnt hívő ember hírén.  Ez először sokkolni fogja őket és az egész világot, de az ördög, - akit Jézus a hazugság atyjának nevezett, - gondoskodni fog olyan hazug és scifi magyarázatokról, amelyekkel elhiteti és félrevezeti a világot. Várhatóan a kereszténységet teszi majd felelőssé a történtekért, - a terroristáknál is veszélyesebbnek bélyegezve őket, -  világméretű keresztény üldözést szít az itt maradt őszinte hívők ellen, mintha ők okozták volna a világméretű összeomlást és megrázkódtatást. Tehát az „Elragadtatás” egy olyan valóságos, természetfeletti és tömegeket érintő esemény lesz az egész világon egy időben, amilyet még soha nem látott a világ, és soha nem is hitte el, amikor a hívők ezt előre hirdették, inkább bolondnak titulálta és kigúnyolta őket. Éppen ezért fogja őket sokkolni ez az esemény.  Az Ó szövetség már beszámol  Énoh és Illés próféta „Elragadtatásáról ”, valamint  Jézus Mennybe menetele is annak tekinthető !
1.Korint. 15:23-28, 51-55,  1.Thess.4:13-18, Fil.3:10-14, 20-21

2. szakasz, /  Jézus második eljövetele „ nagy hatalommal és dicsőséggel” fog megtörténni az egész világ szeme láttára és ijedtére ! Ekkor már úgy jön  vissza, mint Seregek Ura, mint Igaz Bíró és mint  Királyok Királya, a korábban elragadott Egyházával együtt. Most már nemcsak a levegőégig jön le, hanem egészen lejön a földre, és súlyos csapásokkal  ítéli meg a világot és a népeket. Ebben az ítéletben elpusztul a föld  egyharmada és az emberiség  kétharmada. ( ld. János Jelenések könyve 6-18. rész )
Röviden összefoglalva Jézus második visszajövetelének céljai : 1.) A pogány népek és a hamis egyház megítélése, 2.) Az Antikrisztus és az ő hamis prófétájának megítélése, 3.) Izrael helyreállítása, 4.) A Sátán megkötözése 1000 évre, 5.) Jézus Krisztus Királyi  Uralmának  megalapítása  a  földön, – ahogy a „Mi Atyánk”-ban  2000 éve imádkozza a kereszténység : „ jöjjön el a Te országod ( pontosabb fordítás szerint : jöjjön el a Te Királyi Uralmad ) és  legyen  meg  a Te akaratod,  ahogy a mennyben,  úgy itt ezen a földön is ! ” Ez láthatóan is meg fog valósulni a földön , vagyis elérkezik a földre az Isten Királyi Uralma.
Kol.3:4, Mt. 24:30, Mk. 13:26, Luk. 21:27,  Jel.19:11-21, 20:1-6,


BIBLIAI HIT ALAPJAI - 2. rész

Megtérés, és szükségességének okai

A megtérés valójában visszatérést, visszafordulást jelent Istenhez, az Istennel való közösséghez .  A megtérés minden ember számára életbe vágóan fontos és szükséges ! Sajnos ezt a legtöbb ember nem ismeri fel.
Mi okból  szükséges  a megtérés ?
Azért, mert a bűn uralma miatt az ember el van veszve, kárhozat alatt van. Isten Igéjéből tudjuk és ezért hisszük, hogy a halál fullánkja a bűn, a bűn zsoldja pedig a halál. Az ember bukása miatt, minden emberre kihatott a bűn uralma, és ezáltal a halál uralkodik az ember élete, szíve felett. Ez pedig eltakarja, elzárja az Istennel való kapcsolat, közösség lehetőségétől, mely kapcsolat az örök élet forrása lehetne az ember számára. A bűn miatt az ember szíve halott Isten számára. Ebben a szellemi halálban születünk a földi létre. Ennek a bizonyítéka az is, hogy gyermekkorunktól kezdődően magunktól nem tudunk Istenről és nem is hiszünk benne, mert az Istennel való közösség helyét, a hit helyét, a bűn és a halál foglalja el a szívünkben. A gyermek a rosszra automatikusan képes, még ha nem is tanítják rá, de a jó cselekvésére következetesen tanítani kell, és akkor is nehezen képes rá !  
Ha az ember szíve a bűn és a halál uralma alatt marad egész földi életében, - elzárva ezáltal Istentől, az örök élet forrásától, - akkor a földi léte után  a halál angyala, mint sajátját viszi a lelkét a kárhozatra . Ezt a helyet a Biblia  pokolnak nevezi . A pokol, az örök ítélet előtti gyűjtő helye azon emberek lelkének, akik szíve a földi létükben megmaradt a bűn és a halál kötelékében . A Biblia, a halál több fokozatára hívja fel az ember figyelmét. A halál első szintje 3 részből áll : szellemi halál, testi halál, és pokol . A halál második szintje az örök kárhozat, a tűznek tava, amit a Biblia  Gyehennának,   és  második halálnak nevez.
Óh! hát van-e kiút ? Van-e megoldás ?  Ha van, hogyan lehet elérni ?
A válasz erre egy csodálatos  örömhír,  az Evangélium  üzenete !
Ez a megoldás ! – és ez könnyen a tiéd lehet!  Nagyon könnyen, mert Isten szeretete egyszerűvé tette!  Csak meg kell hallgatni és elfogadni   Isten szavát,  az Evangéliumot, amely mindenkinek szól!
( Hozzád szól Isten személyesen az Evangélium üzenetéből! Ennek a lényege egyszerűen a következő : A Megváltás Isteni műve érted történt! Jézus Krisztus a te személyes Megváltód!)
Isten Kegyelmére életbevágóan szüksége van minden embernek ahhoz, hogy ne kárhozzon el!   Viszont a Megváltás árán hatályba lépett kegyelem csak azok számára válik érvényessé Isten előtt, akik hisznek a Megváltóban, Jézus Krisztusban, és személyes és konkrét döntéssel és imával behívják Őt az életükbe !  Ez után az Isteni Kegyelemből részesülve megigazulást, (igazzá válást,) üdvösséget, örök életet, Fiúságot nyernek Istentől ajándékba! Ez  szabadít fel a halálfélelem alól is. Tehát a Megváltás személyes birtokbavételéhez minden embernek  megtérésre van szüksége !

Megtérésnek az alábbiakat nevezzük : 1./ Amikor a bűn és a halál uralma alatt élő ember (akár vallásos, akár nem,) az Evangélium üzenetét megértve felismeri, hogy szüksége van a megváltásra és a Megváltóra ahhoz, hogy kegyelmet nyerve Istentől, megmentse életét a kárhozattól. 2./ Erre a felismerésre a Szentlélek vezeti a bűnös embert, az Isten Igéjének meghallása következtében. Ezt az eseményt Isten hívásának, vagy kopogtatásának is nevezzük. 3./ Amikor az ember hallgatva Isten hívására,  meghozza a szívében azt az életre szóló és felelős döntést, hogy behívja és befogadja szívébe Jézust Krisztust, és Urának, Megváltójának és Istenének ismeri el Őt, és ezt beszédével is megvallja, bűnbánatra jut, elhagyja bűnös életvitelét és bűnvallást tesz :  ez a MEGTÉRÉS ! Ez a valódi visszafordulás Istenhez a bukásból, a hitetlenségből, a tagadásból,  vagyis  visszatérés az Istennel való közösséghez.  Ezt nevezzük visszatérésnek, vagy megtérésnek. Tehát egy névleges egyháztagság nem jelent megtérést, ezért nem tartalmaz bűnbocsánatot, sem megigazulást, így hát üdvösséget sem !       Mt.3:2, 4:17,  Apcsel.2:38, 3:19,

Megigazulás

Hisszük, hogy mindenki, aki Jézus Krisztust szívébe fogadja és megbánja a bűneit, és hisz Jézus Krisztus golgotai keresztáldozatában,  annak Isten megbocsátja a bűneit, és cserébe Jézus Krisztus igazságát adja neki ajándékba ! Ez által kegyelemből megigazulást kap, így  igazzá válik Isten előtt. Ennek következtében felszabadul a Sátán addigi jogos uralma, a bűn és a halál uralma alól és szellemileg életre kel, vagyis a szíve feltámad a halálból ! Tehát életre kel a szellemünk  Istennel való kapcsolata, ami eddig halott volt .  Mindenki, aki továbbra is hűségesen jár a hit útján, örökké meg lesz váltva. Ez a megváltás kizárólag Isten kegyelme által létezik, mert semmilyen emberi erőfeszítés, vagy teljesítmény által nem lehet megváltoztatni az ember szívének romlott állapotát, annak ellenére sem, hogy alapvetően Isten képmására lettünk teremtve, ami által képesek vagyunk a jócselekedetekre, és  kiváló teljesítményekre.
Apcsel.3:19, Ján.3:16, Róm.4:6, 5:9, Kol.1:13, Mt.24:13,  Ef.2:8-9,

Az  Istenbe  vetett  hit

Sokféle hit létezik az emberek számára.  A Biblia pontosítja, hogy milyen hitre van szüksége az embernek. Ez pedig konkrétan és pontosan : az egy igaz Istenben vetett hit. Az Isten megismeréséhez, az Istennel való kapcsolathoz és az üdvösséghez, nem elég csak úgy általánosságban hinni valamiben, vagy  valakiben. Isten csak azt a hitet ismeri el, amely hit Őbenne,  a Teremtő és egy igaz Istenben gyökerezik.  A bibliai hit nem más, mint elfogadni és igaznak tartani mindazt, amit Isten mond, állít, kér, vagy parancsol.  Tehát igaznak tartani Istent és az Ő beszédét, az Igét.  A hit meggyőződést hoz létre a szívben és az elmében.  A hit meggyőződést jelent a szellemi és a fizikai, - azaz a láthatatlan és a látható -  valóságban létező tényekről és törvényekről, természettudományos megtapasztalások nélkül is, csupán az Isten beszédének igazságában vetett bizalomra alapozva.  Ezért a hit az Isten  által teremtett  látható és láthatatlan világ  anyagi és szellemi birodalmának megismerése előtt nyit ajtót, és túl tud lépni a csupán természettudományos megfigyelés, kísérletezés és számítások által elérhető megismerés korlátain ! Tehát csak a hit által tudunk belépni és kapcsolatba kerülni  Isten szellemi birodalmával, és tudjuk megismerni annak valóságát és  működésének törvényszerűségeit. Isten szellemi valóságáról, személyiségéről, tulajdonságairól, szeretetéről, erejéről, hatalmáról és birodalmáról, amelyek az örökkévalóság szellemi szintjén léteznek, nem tudunk a mulandóság korlátai alá rekesztett eszközeinkkel információhoz jutni.   A Biblia azt mondja : „Hit nélkül pedig lehetetlen Istennek tetszeni; mert a ki Isten elé járul, hinnie kell, hogy ő létezik és megjutalmazza azokat, a kik őt keresik.”  ( Zsid. 11:6,) A hit azért tetszik Istennek, mert amikor hiszünk, azzal mindig  igazoljuk az Ő számára, hogy  elfogadjuk,  igaznak és hitelesnek tartjuk  Őt, és készek vagyunk engedelmeskedni Neki. A hitünkkel azt bizonyítjuk Isten felé, hogy igaznak tartjuk amit Ő mond, vagyis a hitünkkel mi magunk is megpecsételjük azt, hogy az Isten igaz! (Ján.3:33,) Ezért nyeri el Isten tetszését és kegyelmét a hívő ember. Ezen kívül a hit visszafordulást is jelent az édenkerti engedetlenségből az Istennek való engedelmességbe! Továbbá, „ a hit pedig a reménylett dolgoknak valósága, és a nem látott dolgokról való meggyőződés.”       ( Zsid. 11:1,)  Amikor Isten Magáról, az általa teremtett világról, vagy a jövő eseményeiről olyan megértést és felismerést ad számunkra, amelyre képtelenek lennénk szert tenni saját természettudományos képességünkkel és eszközeinkkel, ezt „kijelentésnek, vagy kinyilatkoztatásnak”  nevezzük. Ezt is csak a hit eszközével tudjuk birtokba venni.  Ilyenkor az Íge igazságát a Szent Szellem Isten jelenti ki a hívő szívében és elméjében .  A hit valódi helye a szívünk, azaz a szellemünk.  A hit működésének a Biblia szerint négy fontos alapja van, melyek a következők : 1./  A bibliai hit valóságos és objektív történelmi tényekre épül ! (ld. Az Ó- és Új Szövetségi események és személyek, mind történelmileg is igazolt, létező személyek és tényleges események voltak. Jézus létező személy volt, halála tényszerűen igazolt, és a feltámadása is 500 szemtanúval igazolt valóságos történelmi tény volt ! )  2./   A megtörtént eseményeket a prófétai írások előre jelezték. Egy adott eseményt akár több száz évvel korábban, több próféta is, egymástól függetlenül előre kinyilatkoztatott ( megprófétált ) melyek történelmileg igazoltan, kivétel nélkül mind be is következtek !  Tehát a történelmi események kivétel nélkül igazolják a próféták és a próféciák  hitelességét, azaz Isteni eredetét! Pl.: Dániel előre jelzése a négy világbirodalomról, precízen bekövetkezett. Pál apostol azt írja az 1.Kor.15:2-4-ben, hogy Jézus meghalt az Írások előre jelzése szerint, és fel is támadott az Írások előre jelzése szerint .   3./   A hit akkor tud működni, ha szájunkkal is kimondjuk azt, amit hiszünk. Tehát fontos megvallani azt, amit szívünkben őszintén igaznak tartunk Isten Igéjével kapcsolatban. Pl.: A Biblia azt mondja, hogy : „ … szívvel hiszünk az igazságban, szájjal teszünk pedig vallást az üdvösségre.” ( Római lev. 10:10,)  4./ A hit működéséhez tettekre is szükség van a belső meggyőződés és megvallás mellett! A hit tetteket, vagyis  akciót is vállal. Ez pedig a hit által motivált, hitből fakadó és hit által vállalt cselekedeteket jelenti. Az Úrnak odaszánt  élet és szolgálat alapozza meg és hitelesíti a bibliai  hitet.  „ A hit cselekedetek nélkül halott !” 
(Jakab 2:17,26,)   A cselekedet igazolja tehát a bibliai hit valódiságát !
Zsid.11:1,6,  Róma 10:10,  Jakab 2:17, 26,

Keresztségek, újjászületés

Hisszük, hogy Isten Igéje szerint minden megtért keresztényt meg kell keresztelni vízzel, teljes bemerítkezés által, mely mintegy nyilvános kifejeződése annak, hogy ez a személy azonosul Jézus Krisztussal, az Ő halálával, eltemetésével, és feltámadásával. A keresztség egyben egy hit cselekedet is . Ezért a megtért hívőket a hitük alapján és Isten Ígéje szerint teljes alámerítéssel kereszteljük meg, az Atyának, a Fiúnak és a Szentszellemnek a nevében, az Úr Jézus Krisztus Nevére! A keresztség rendkívüli jelentősége és felelőssége abban áll, hogy a hívő a keresztségben Jézus Krisztust és az Ő igazságát ölti fel magára Isten szemében, ezért a hívőt Isten  igaz embernek látja és tekinti. Ezt az ajándékba kapott megigazult állapotot kell Isten szemei előtt megőriznie a hívő embernek! A hívőnek, a teljes újjászületéséhez és a bűn feletti győzelemhez - a megtérés és vízkeresztség mellett - a Szentszellem keresztségre, és a Szentszellem folyamatos jelenlétére is elengedhetetlenül szüksége van.  A Szentszellem keresztség ( amely  bemerítés a Szentszellembe ) egy valóságos és addig ismeretlen szellemi élmény és felejthetetlen megtapasztalás a hívő számára, melyet Jézus Krisztus végez el a hívő életében. Ez által a hívő más emberré lesz. Ezt a Biblia újjászületésnek nevezi. Az  újjászületett ember, - hívő ember - felbátorodik a tanúságtételre, a szolgálatra, és a Szentszellem gyümölcsei, valamint ajándékai is kezdenek megnyilvánulni az életében.
Apcsel. 2:38-41, Róma  6:3-4,  Apcsel. 1:5, 1:8,  2:4, 10:46,

Kézrátevés

A kézrátevés -hasonlóan a keresztséghez– szintén egy hitbeli cselekedet, amely Isten  szellemi törvényeinek működéséhez tartozik. A kézrátevést csak olyan személyek gyakorolhatják, akik ehhez szellemi jogosultsággal és szellemi tekintéllyel rendelkeznek .  A kézrátevés gyakorlása a legtöbb esetben imával, áldás-, Íge-, vagy prófécia szellemi tekintéllyel történő kimondásával párosul.   A Biblia alapján a kézrátevésnek többféle célja lehet, melyek a következők : 
1./  Áldás megosztása ( pl. apai áldás, házassági áldás, stb. ) 
2./  Gyógyulásért történő imádkozás, ( végezhetik általában : „akik hisznek,”)
3./  Szent Szellem keresztségért való imádkozás, (végezhetik:  pásztor, vének,)  
4./  Szellemi ajándékok átadása, átruházása (pl.: presbitérium, pásztor,) 
5./ Beiktatás, felszentelés a presbiteri, vagy más szolgálatra, (végezhetik általában : pásztor, vének, presbitérium) 
6./  Kiküldés a missziós szolgálatra, (végezhetik általában: pásztor, vének,)
7./  Felruházás, szellemi tekintély megosztása, tovább adása (végezhetik általában: próféta, apostol, pásztor,) 
A kézrátevés szolgálata Isten előtti teljes szellemi felelősséget és megfontolást igényel.
1.Tim.4:14,  5:22,  Apcsel 6:6, 8:17,  13:3,

Megszentelődés

Hisszük, hogy Jézus Krisztus kegyelme folyamatos munkát végez hívők életében. Ezt nevezzük megszentelődésnek, amely az újjászületéssel kezdődik el, és egy egész életen keresztül tartó folyamat, melynek eredménye a szent életvitel, más szavakkal, az Istennek szentelt élet. A megszentelődés eltávolodás és elhatárolódás a rossztól, és odaszánás Istennek. Úgy is mondhatjuk, hogy elkülönítve lenni, és készen lenni arra, hogy Isten a saját céljaira használhasson minket! Isten kényszerből senkit nem használ, csak azokat, akik önként, jó szívvel és örömmel odaadják, odaszánják, vagyis odaszentelik, elkülönítik  magukat az Ő számára! Isten tehát megszentelt, Krisztusi jellemű és életvitelű  hívőket keres az Ő akaratának megvalósításához. Az ilyen hívők, az üdvösség ajándékán kívül  bőséges jutalomban részesülnek Istentől !
II.Thess. 2:13,   II.Kor.6:14-18,   Ef.4:22-24,  Róma 12:1-2,


BIBLIAI HIT ALAPJAI - 1. rész

A  szentírás,  Isten  Igéje

 A Bibliát szentírásnak is nevezzük . Hisszük, hogy a Biblia Isten szava, Isten Szelleme által ihletett beszéde Istennek az ember számára, mely teljes mértékben irányadó hitéletünk és életmódunk helyes gyakorlása tekintetében. Teljes és kielégítő módon szól Isten természetéről, az emberiség  Jézus Krisztus általi megváltására vonatkozó akaratáról, és Isten üdvtervéről az emberiség számára .  Istennek a Bibliában rögzített szavát ezért  Isten Igéjének is nevezzük, amelyben Isten kijelenti, azaz megismerteti önmagát velünk, hogy ne ember által kitalált, hanem hitelesen Istentől eredő, helyes Istenképünk legyen !
II.Tim. 3:16,  Jn. 20:31,  Jel.:22,   II.Pét. 1:21

                                                       
Isten

Hiszünk a mindentudó, mindenható, mindenütt jelenlévő, örökkévaló, egy igaz, mindeneket teremtő Istenben, aki maga a Mennyei Atya, aki egyszülött szerelmes Fiában, Jézus Krisztusban – aki a Fiú Isten - , és a Szent Szellem  Isten személyében, azaz három személyben tárta fel és jelentette ki magát az emberek  számára .
I.Móz.1:2,  II.Kor.13:13,  Tit.2:13,  II.Kor.3:17-18,

Teremtés

Hisszük, hogy Isten teremtette az eget, a földet, és minden élőlényt. Ő tartja fenn ezeket hatalma által, és Ő szuverén Ura minden lénynek. Isten alkotta az embereket, saját elképzelése szerint, saját hasonmására, testtel, halhatatlan szellemmel és lélekkel. Az emberiség bűn nélkül lett megteremtve, és szabad akarattal azért, hogy élvezhesse a közösséget Istennel, kifejezhesse akaratát, szándékát és szeretetét minden időben.
I.Móz.1:1,  I.Móz.2:7,  Neh.9:6,  Apcsel.14:15,  Zsid.11:3,

Az ember bukása

Isten Igéjéből tudjuk, hogy az első emberpár elveszítette eredeti bűntelenségét, igazságosságát, így Istennel való közösségét, mert engedetlen lett Istennek. Engedett a Kígyó ( aki az ördög, és a Sátán ) csábításának, az Isten jóságát megkérdőjelező manipulációjának, a kísértésnek, és bűnbe esett. Hagyta magát Istentől elidegeníteni a Sátán hazugsága által, és így a Sátán uralma alá került. Azóta minden ember ebbe a romlott állapotba születik, elidegenülve Istentől, és természetes módon hajlamos a bűnre. Az ember tehát már bűnös természettel születik meg, ( ezt eredendő bűnnek is nevezzük, ) és később cselekedetei által bűnössé válik. De van egy tudata, mely által tud Isten létezéséről, a jóról és a rosszról, és ismeri a bűnösséget, és fél is a büntetéstől, a kárhozattól, és a haláltól, amely ezért jár.
I.Móz.2:1-13, Róm.5:12, Ef.2:1-3, Róm.1:18-20,

Jézus Krisztus

Hisszük, hogy Jézus Krisztus Isten egyszülött Fia, szűz Máriától született. Jézus Krisztus teljességében Isten, és teljességében Ember volt. A Biblia Ember fiának, Dávid fiának és Isten fiának nevezi. Ember fiaként az egész emberiséget képviselte Isten felé, Isten fiaként Istent képviselte az egész emberiség felé, és Dávid fiaként a dávidi királyságot örökölve, az Ő második visszajövetelekor helyreállítja Isten Királyi Uralmát a földön. (Ld. Isten Királyi Uralma c. fejezetet.) Tökéletesen igaz életet élt, bár a Sátán őt is megkísértette közvetlenül, és emberek által is. Ő, mint Ember fia felajánlotta magát az Atya igazságosságának kiengesztelésére, mint helyettesítő áldozat, az emberiség bűneiért, Isten előre elvégzett terve szerint. Szenvedett, megfeszítették, meghalt, és eltemették, de aztán feltámadt a halálból romolhatatlan testben, és megjelent a földön több mint 500 embernek, mielőtt vissza ment volna a Mennybe. Ez a feltámadás demonstrálja, teljes hatalmát a bűn, a halál, és a gonosz uralma felett, és bemutatja azt is, hogy Ő az Úr mindenek felett.
Ígérete szerint vissza fog jönni a földre, jelen világkorszakunk  végén.
(Ld. : A  jelen  világkorszak, azaz a pogányok idejének  vége című  fejezetet .)
II.Kor.5:21, Apcsel.2:23-24, I.Kor.15:3-4, Zsid.4:15, Ef.1:20-21, Mt.1:18-21, Apcsel.1:9-11, Jelenések 22:16,  Mt.1:1,  9:27, Luk. 1:32, Mt.14:33, 16:16,

Megváltás

A megváltás lényege Jézus Krisztus keresztáldozatában van. Ennek két fontos jelentőségéről is beszél a Biblia. Az első: Isten jogos haragjának és ítéletének kiengesztelése, amit az ember bűne váltott ki. A második : az ördög  fogságából kimenteni az embert, hogy a fogva tartóval együtt el ne kárhozzon ! ( Ugyanis a bűn, mint egy lánc, az Ördöghöz köti az ember lelkét és szívét, és így az ember a Sátán fogja lett. ) Kezdjük tehát az  elsővel : 1./   Jézus, mint Megváltó, nem csak Isteni, hanem emberi lény is volt egy személyben. Istennek az emberiség elleni jogos haragját és ítéletét a bűn miatt, csak olyan ember helyettesítő áldozata tudta kiengesztelni, akinek az élete és vére nem volt a bűnnel és a halállal megfertőzve. Az Isteni igazságosság tökéletessége ezt megkövetelte.  Mivel az édenkerti bukás miatt minden ember bűnös természettel születik, ebből fakadóan törvényszerűen bűnössé is válik, ezért a történelem során soha senki nem lett volna képes Isten kiengesztelésére. Isten nem talált egyetlen embert sem, akinek a vére (érintetlen) ártatlan lett volna a bűntől, és az isteni igazságosságot ki tudta volna elégíteni, mint helyettesítő áldozat, az egész emberiség bűnösségéért cserébe!  Így pedig az emberiség örökre Isten haragja és ítélete alatt maradt volna, az Isteni igazságosság következetessége  alapján. Ezért kellett Isten Fiának a földön megszületnie. Jézus Krisztus volt az egyetlen olyan ember, akiben nem volt eredendő bűn, mert nem férfi nemzette. Tehát Őt nem az Ádámi bukott faj egy leszármazottja nemzette, hanem a Szentlélektől fogant Mária az ő méhében és szült fiat, akinek neve lett Jézus. Ezért Ő egyszerre volt emberi és Isteni természetű.  Ő volt tehát az egyetlen személy, aki az Isteni igazságosságnak eleget tudott tenni, és az egész emberi fajt képviselve Isten előtt, önfeláldozásával és vérével kiengesztelte Isten jogos haragját az emberi faj bűnössége miatt. Ezzel igazságos jogalapot szolgáltatott Istennek a bűnbocsánathoz !  Ezzel ajtót nyitott az Isteni KEGYELEM számára, és elfordította az emberi fajról Isten haragját ! A második fontos jelentősége a Megváltásnak : 2./ A rabszolgatartó társadalmakban egy rabszolga csak akkor válhatott szabaddá, ha valaki kiváltotta őt, vagyis kifizette az árát. Más szóval : megváltotta őt.  Jézus az élete feláldozásával fizette ki az árat értünk a mi zsarnok rabszolgatartónknak, az Ördögnek. A bűn miatt ugyanis minden emberre elhatott a halál uralma, és így lett minden ember a bűn, a halál és az Ördög rabszolgájává. Ennek következtében viszont az ember is az Ördögre szabott kárhozat várományosa lett.  Az Ördög Istentől az Ő  Fiának életét, vérét, azaz halálát követelte cserébe, a rabságban tartott bűnös emberek szabadon engedéséért. Azt gondolta, hogy így cserében, Isten Fia túszként örökre az ő fogja marad, és így ő megmenekülhet a gyehennától mindaddig, amíg a túsz nála van, e mellett pedig zsarolással irányíthatja majd Istent.  A Megváltásban lévő Isteni bölcsesség és szeretet mégis teljes győzelmet aratatott az Ördög és gonosz terve felett. Az Ördög elvesztette a csatát ! Isten hatalmas szeretete a bűnös ember iránt az volt, hogy Ő odaadta az Ő Fiát váltságdíjként értünk bűnösökért, hogy  kivásároljon minket a Sátán rabságából. Jézus irántunk való szeretete pedig abban áll, hogy önként engedelmeskedve vállalta értünk ezt az áldozatot .  Az ártatlan Jézus megölésével az Ördög óriási vereséget szenvedett, mert az emberek megváltása megtörtént, és Isten Fiát sem tudta túszként fogva tartani, mert nem volt benne (a vérében) megtalálható a halál fullánkja, a  bűn! Isten engedett az Ördögnek 3 napot, hogy valós és igaz jogalapot találjon arra, hogy fogva tarthassa örökre, de Jézusban nem tudott találni semmi bűnt, így nem volt joga  tovább a halálban tartania Isten Fiát ! Ezért Jézus a harmadik napon  FELTÁMADOTT !    Azóta az Övé minden hatalom mennyen és földön  Ez tehát a  Megváltás  Isteni művének  két legfontosabb jelentősége a Biblia szerint.
Luk. 1:68, Jelenések 5:9, 

2011. október 25., kedd

Szeretet kötelékei a házasságban

Gyökössy Endre :   Agapé, filia, erosz a házasságban
  
Két ember kapcsolatának négy szólama van. Ha ezek közül bármelyik hiányzik, a házasság megbetegszik:
szexus - testi szeretet (szeretlek, mert enyém vagy.)
            erosz - érzelmi szeretet (szeretlek, mert ilyen vagy.)
filia - baráti szeretet (szeretlek, mert társam vagy.)
agapé - hitbeli szeretet (szeretlek, mert szeretlek, annak ellenére, hogy …....... )

Szexus nélkül nincs házasság, ahogy test nélkül sincs ember. A szexualitás testi kapcsolata több mint a gyermeknemzés szüksége. Két ember testi öröme ez: a másik odaadásának és a magam odaadásának a boldogsága. Aki csak a gyermeknemzés szükségét látja két ember szexuális kapcsolatában, az a szájat se tekintse másnak, mint rágógépnek, élelmiszer-kapunak, ahol lelökjük az anyagot. Pedig szánkkal beszélni is tudunk, sőt dalolni, fütyörészni is, és élvezni az ízek csodálatos sokféleségét.
Az erosz más. A testi szerelem lelkibb, esztétikaibb oldala. A másiknak nem egyszerűen átengedem magam, hanem tetszeni vágyom neki. Kívánom őt, és igyekszem ezért én is kívánatos lenni. Az erosz tapintja meg a kedves hangja selymét, látja meg szeme színét, haja göndörségét. Ha szeretetünkből ez a szólam hiányzik, akkor jól olajozott gép lehet még kapcsolatunk, de izgalmas, sokszólamú, emberi közösség már nem. Fel kell fedezni a másikat! Ez a szerelem megismerésének az útja.
A filia baráti, szociális szeret, ami két embert társsá, baráttá tesz. A szeretnek ez a fajtája sorsközösséggé, teszi kapcsolatunkat. Általa azt mondom el, hogy azért szeretem a másikat, mert segítőtársam, akivel mindent megosztok. Ide tartoznak közös élményeink, emlékeink, közös kalandjaink, amelyek stabillá teszik kapcsolatunkat, és (különösen életünk alkonyán) széttéphetetlen kötelékként fűzik össze hanyatló életünket.
Sokszor a gyerekekre, a körülményekre hivatkozva hanyagoljuk el a szeretetnek ezt a szólamát. Pedig ez a baráti közösség a házasság szeretetkapcsolatának nagy jellemnevelője. Közösen könnyebb úrrá lenni az önzés felett. Könnyebb megtanulni a másokért élés krisztusi parancsát. Ha a szeretetnek ez a szólama hiányzik, kiürül kapcsolatunk. Ez tanít meg észrevenni azt, aminek a másik örül, és behunyni a szemünket ott és akkor, amikor viszont így kell szeretni. Belőle fakad a türelem, az, ha tudunk közösen imádkozni, és egymásért áldozatot hozni. Általa megtanulhatunk átlátszónak és egyértelműnek lenni, és itt értjük meg a gyakorlatban, mit jelent a megbocsátás. Mindezt csak derűsen lehet megélni.
          Az agapé a házasság szellemi oldala. Az Istentől kapott szeretet továbbadott formája. Nem érdemekre, szépségre, vagy a testi kapcsolat örömére épít, bár ezeket sem tagadja, hanem a hálára. Hálás azért, hogy az Istentől érdemtelenül kapott szeretetet van kinek továbbadni és van kitől újra meg újra, naponta megkapni. Ez teszi teherbíróvá szeretetünket. Ez kell, hogy legyen az alapszólam. Itt lehet feltöltekezni. Ha a barátságunk elgyengül, ha nem tudjuk már maradék nélkül adni önmagunkat, ha megkopik bennünk a másik féltő, felfedező csodálata és a szürke megszokás fojtogat, az agapé ad erőt, alapot újra szeretetünknek.
_______________________________________________
    Az igazi szerelemről:

·   Nem az az igazi, akivel le tudnád élni az életed, hanem az, aki nélkül nem.

·   Ha valakit igazán szeretsz, engedd el !   Ha visszajön hozzád, örökre a tiéd marad.
     De ha nem, akkor soha nem is volt igazán a tiéd.
_________________________________________________________________


2011. október 24., hétfő

2011. október 22., szombat

AZ UTOLSÓ IDŐK

A BIBLIA ELŐREJELZÉSE AZ UTOLSÓ IDŐKRŐL

Nagyon felrázó és tanulságos az alábbi videó sorozat, amely az utolsó idők eseményeit dolgozza fel, még ha nem is tesz pontos különbséget Jézus első és második visszajövetele között. Minden estre sorra veszi és bemutatja az apokaliptikus eseményeket, és figyelmeztet, hogy ezek ne érjék váratlanul Isten népét. Ez a figyelmeztetés elengedhetetlenül fontos ahhoz, hogy  felkészüljünk Jézus első visszajövetelére, az elragadtatásra, amely nagyon hirtelen, és váratlanul fog bekövetkezni, még a nagy nyomorúság előtt a Biblia szerint !
     
1. rész2.rész3.rész


_______________________________________________________________________

Kétféle keresztyén hit van:   Van  igazi hit,  és  van  hamis hit !

"Aki hisz a Fiúban, annak örök élete van. Aki pedig nem enged a Fiúnak, az nem lát életet, hanem az Isten haragja marad rajta!" (Ján.ev.3:36,)

Az igazi hit ismérve az, hogy hisz Jézus Krisztusban az evangélium beszédei szerint és e mellett ENGED A FIÚNAK, vagyis  ENGEDELMES Isten parancsainak!

A hamis hit ismérve az, hogy hisz Jézus Krisztusban az evangélium beszédei szerint de e mellett  NEM ENGED A FIÚNAK, vagyis  NEM ENGEDELMES Isten parancsainak!

Tehát a hitéhez nem kapcsolódnak Isten szerinti cselekedetek. Nem veszi komolyan Isten parancsolatait, (pl.: szeretet, megbocsájtás, erkölcsi-, jellembeli tisztaság, stb.,) csak elméletileg hívő, akár még járhat gyülekezetbe, vagy templomba, a magánéletében mégis engedetlen Istennek. Közben biztos az üdvösségében, és magát hívőnek tartja. Ez a vallásosság, a képmutatás! Ezt a hamis hitet nevezi a Biblia halottnak, vagyis nem érvényes hitnek. 

" Tudom a te dolgaidat, hogy az a neved, hogy élsz, pedig halott vagy!" (Jelenések 3:1,)


"Boldogok, a kik megtartják az ő parancsolatait, hogy joguk legyen az életnek fájához, és bemehessenek a kapukon a városba (az új Jeruzsálembe). De kinn maradnak az ebek és a bűbájosok, és a paráznák és a gyilkosok, és a bálványimádók és mind a ki szereti és szólja a hazugságot." 
(Jelenések 22:14-15,)
______________________________________________________________

Kedves  Barátom !

Te már meg vagy mentve az örök kárhozattól és pokoltól ?

-  Ha nem vagy még megmentve, még sosem tértél Isten útjára,
-  Ha nem tudod a pontos választ erre a legfontosabb fenti kérdésre,
-  Ha egyszer már megtértél, de utána valamikor sajnos elhagytad Istent, és
-  Ha mégis szeretnéd az örökkévalóságot nem a kárhozatban, hanem a Mennyben, Isten csodálatos országában tölteni, örökös örömben, akkor most figyelj ! - segíteni szeretnék neked.

Isten szeret Téged, ezért meg akar menteni!  Ezért küldte el Isten az Ő Fiát, Jézust, hogy kifizesse helyetted a bűnbocsánat árát saját halálával és vérével, hogy neked ne kelljen elkárhoznod a földi életed után, hanem üdvözülhess, és örök életed lehessen a Mennyekben !

Ha HISZEL  Jézusban, és ENGEDELMESKEDSZ  NEKI,  akkor örök életet kapsz ajándékba Istentől, ingyen kegyelemből !

A hited és engedelmességed első lépése az, ha szabad akaratból elkötelezed magad Jézusnak egész életedre, kéred a bűneid bocsánatát, és az örök életet Istentől. Ehhez nem kell semmilyen vallásos formaság, csak a szív őszinteségével elmondott ima  Istennek.  
Ebben segít neked az alábbi ima minta. 
Ha azonosulni tudsz az alábbi ima tartalmával, akkor mint saját imádat mondhatod el Istennek.

Megtérők imája :

Mennyei Atyám !  Jézus által szólítalak meg ! 
Köszönöm, hogy szeretsz, ezért értem is elküldted Jézus Krisztust. Köszönöm, hogy szóltál a szívemhez ma. Megértettem, hogy bűnös vagyok, ezért el vagyok veszve, ha meg nem térek hozzád. Visszavonhatatlanul eldöntöttem, hogy megtérek Jézushoz, Őt akarom szeretni és követni egész életemben. 
Úr Jézus Krisztus ! Hiszek Benned! Hiszem hogy Te vagy az élő, és igaz Isten Fia! Hiszem, hogy Te meghaltál értem, helyettem és miattam a kereszten, a bűneim bocsánatáért, és harmadnap feltámadtál az én megigazulásomért. Hiszem, hogy Te vagy az én megváltó-, gyógyító-, és szabadító Istenem!  Kérlek bocsásd meg minden bűnömet amit elkövettem eddig szavaimmal, tetteimmel és gondolataimmal. Kérlek mossad tisztára a szívemet ezektől! Kérlek drága Jézus, írjad be a nevemet a Mennyben az Élet Könyvébe! Kérlek segíts meg abban is, hogy újjá tudjak születni - ahogy az evangéliumban írva van, - víztől és Szent Szellemtől, és a Te fiaddá lehessek! Kérem töltsd a szívembe az engedelmesség és az Istenfélelem szellemét, és segíts meg, hogy e mostani döntésemhez és imámhoz örökre hűséges tudjak maradni!
Mennyei Atyám ! Mindezt a Te Szent Fiad, a Jézus Krisztus Nevében és érdemeiért kérem !   
Ámen

Jó tanács :

Ha őszintén mondtad el ezt az imát, akkor Isten megbocsájtotta a bűneidet, és ajándékba kaptad az örök életet, ami a legnagyobb kincs, amire vigyáznod kell, mert el is lehet veszíteni, de ez már a te személyes felelősséged!  
Ha nem akarod elveszíteni, akkor fontos, hogy minden nap imádkozz Atyádhoz Jézus Nevében, és olvasd a Bibliát naponta, mert az ördög állandóan próbálkozni fog ellopni a hitedet, és üdvösségedet, és folyamatosan fogást keres rajtad! Ez ellen ad védelmet az ima és az Íge tanulmányozása, mert meg van írva: " megismeritek az igazságot, és az igazság szabadokká tesz titeket!"  Ezen kívül még az is fontos, hogy keress és találj olyan hiteles embereket, akik már régóta hűséges követői Jézusnak, és igényeld az ő segítségüket. Arról tudod megismerni őket, hogy nagyon barátságosak, közvetlenek, és azonnal tapasztalod rajtuk keresztül Isten szeretetét, és készségesen fognak neked segíteni, ha jelzed erre az igényedet. Ha nem jelzed feléjük az igényedet a segítségre, akkor ne várd el ezt tőlük, mert az Isten szolgái - bár az Ígét bátran hirdetki, akár nyilvánosan is, - ugyanakkor a személyes kapcsolatokban nagyon tapintatosak!
Ilyen személyeket legkönnyebben az Isten evangéliumát hitelesen képviselő gyülekezetekben találhatsz. Sajnos vannak nem hiteles gyülekezetek is, de ne add fel a keresést, mert az is meg van írva, hogy : " ... aki keres, az talál !"
Isten áldjon meg !
Ajánlom még számodra : A bibliai hit alapjai  1. - 4. részeit

______________________________________________________________________


A természetfelettiben szolgálva - IV.sorozat

15. - Harcolj a prófécia beteljesedéséért ! 1.16. - Harcolj a prófécia beteljesedéséért ! 2.17. - Mennyei könyvtár18. - Ima értünk, hogy mi is megtapasztalhassuk


                      A sorozatnak itt vége !

2011. október 18., kedd

A természetfelettiben szolgálva - III. sorozat

10. - Személyes nyitott Menny 2 - Kulcs11. - Nyitott Menny földrajzi helyekhez kapcsolódva 12. - Áthozni az igéretet a valóságba13. - Az Ige jön a Mennyből14. - Gerjeszd fel, gyorsítsd meg ! Folytatáshoz  kattints  ide


KULCS A GYŐZELEMHEZ : AZ ISTENFÉLELEM (6.rész)

Dr. Wolfhard Margies
Pszihológus és lelkész

Lelki gondozás és Istenfélelem   6. rész

Ha beismerjük az ellenszegülést, és Isten segítségével megvalljuk és kimondjuk, hogy „nem akarok ideges lenni, nem akarok kiborulni, nem akarok lázadni, nem akarok agresszív lenni, nem akarok mérges lenni”, akkor kettős áldásban részesülünk. Először is, Isten megbocsát, különösen, ha megalázom magam és elmegyek bocsánatot kérni. Ez már szabadulást is eredményez, mert az a természet részben távozik – lehet, hogy lassan, de az is lehet, hogy rögtön. Másodszor pedig a láthatatlan világban, ahol ez a szerződés érvényes, a jót helyezzük az első helyre, s ezáltal feljogosítjuk Istent, hogy védelmezni tudjon az ellenséggel szemben, aki készenlétben vár, hogy bántalmazni és gyötörni tudjon bennünket. Ez az értelme ennek a folyamatnak, és így nyerünk áldást belőle.
Így eljutunk a negyedik ponthoz, ami már az ellenszegülésben is benne van, ez pedig: a büszkeség. Ha erről a pontról beszélünk, nem nagyon találunk visszhangra testvéreinknél. Leginkább ez a válasz: nem értem.

Én? Büszke? Sokszor kaptam már ilyen választ: „Én? Én sok minden vagyok, biztos, de büszke nem. Sőt még azt is hozzáteszi: éppen az az én bajom, hogy tele vagyok kisebbrendűségi érzéssel. Távol állok a büszkeségtől. Majdhogynem azt mondja: „Bárcsak lenne bennem egy kis büszkeség! De nincs is olyan dolog, amire büszke lehetnék. Ezek a bizonygatások, mentegetőzések. Pedig, ha ezen az úton megyünk: 1. bűnös cselekedetek; 2. meg nem bocsátás; 3. ellenszegülés = lázadás, akkor előkészített az út a büszkeséghez. Ezért be kell, hogy lássam, hogy büszkeség van bennem. Ha rájövök erre, akkor ez még nagyobb felfedezés, mint az ellenszegülés leleplezése. Ha rájön az ember, akkor azt mondja: soha nem gondoltam, hogy büszkeség is van bennem.

Természetesen segítséget, felvilágosítást kell nyújtanunk a testvérünknek abban, hogy mit is jelent a büszkeség. Ekkor ő ezt hamar be is látja. Ha a büszkeségről beszélünk, ismét meglátjuk a párhuzamot az istenfélelemmel.
A Példabeszédek 8,13-ban azt olvassuk: „A kevélyt és a kevélységet gyűlölöm!“ Tagadhatatlan, hogy mindnyájunkban van büszkeség. Abszolút alázatos ember, vagy keresztény nincs. Állandóan ki vagyunk téve a büszkeség kísértésének, hogy valamire büszkék legyünk, vagy valamit beképzeljünk magunkról. De én egy olyan fokú büszkeségről beszélek, amikor ez lényeges motívum, egy bizonyos erő, ami együttműködik életbevágó elhatározásainkkal.
A büszkeség ebben az értelemben megbetegít. Általánosíthatjuk ezt az értelmezést és megvigasztalhatjuk magunkat: „Ó, hát mindenkiben van büszkeség, vagyis nem mindenki alázatos!” Ezért aztán nem is tulajdonítunk ennek kellő jelentőséget, pedig ez nem igaz.
A büszkeség különböző mértékben befolyásolja életünket. Ugyan nem tudom megmondani, hogy mikor erénytelenség vagy mikor betegséget okozó erő. De a gyakorlati lelki gondozásban tapasztalni fogjuk. A büszkeség olyan szó, amit fel kell bontanunk.
Ha valaki azt mondja, hogy én nem vagyok büszke, akkor megkérdezhetjük: „Talán érzékeny (sértődékeny) vagy?” És ilyenkor jön az első felébredés. Sokan azt mondják: „Érzékeny (sértődékeny)? Igen, az vagyok.” Érzékenység, ez egy másik kifejezés a büszkeségre.
Aki nem büszke, az nem is lehet érzékeny. Aki viszont érzékeny, az biztos, hogy büszke.
Az érzékenység a büszkeségből kapja minden impulzusát. Sokan meglepődnek és azt kérdezik: „Az érzékenység valóban ilyen komoly dolog lenne?” Az érzékenység után közvetlenül következik az önsajnálat. És az önsajnálattól nagyon rövid az út a betegségig. Az önsajnálat már magában véve is betegség. Itt is azt mondhatom: ha elér egy bizonyos mértéket, akkor elkerülhetetlen a depresszió. Persze más következmények is lehetnek, nem kell ennek okvetlen depressziónak lenni.
A zavarok egész sorozata tulajdonképpen az önsajnálatból fakad, abban gyökerezik. De ezen a ponton a legtöbb embernek kinyílik a szeme. Ilyenkor megkérdezhetjük: „Na, hogy állsz a megvallással, mármint az Úr nevének megvallásával?” Ezt a választ fogjuk kapni: „Az Urat megvallani? Ebben valóban nehézségeim vannak.”
Ez annyit jelent magyarul, hogy ő olyan büszke, hogy kérdéses esetben inkább hallgat, minthogy megvallja Jézust. Ez sok problémát von maga után. Ha valóban meg akarunk gyógyulni, akkor legyen bennünk annyi bátorság, hogy belássuk ezt, és megbánjuk. Nagy igazság, hogy bizonyos gyógyulás nem következik be a büszkeség megvallása nélkül, és a nélkül, hogy a súlypontot az alázatra ne helyeznénk át az életünkben.
Van már egypár szomorú tapasztalat a hátam mögött. Nem sok, de ez elég. Eszembe jut egy fiatal lány, aki hozzám jött egy sor problémával. A vezérproblémái a félelem és depresszió voltak. Az ő esetével is ezek szerint a pontok szerint foglalkoztam, és kezdetben aktív volt. Azonban, amikor az el-lenszegüléshez, vagy a lázadáshoz értünk, akkor már nehézségek támadtak, mert ezt nem ismerte fel és azt mondta, hogy ilyen az én természetem, én ilyen vagyok. Ő ezt így fogta fel, habár tudtam, hogy másoknak egész más véleménye van róla. A büszkeségből viszont nem látott magában semmit.
Művészete volt a büszkeség elrejtése. Vallásoskodással rejtette el a büszkeséget, mesterien tudott imádkozni. Ez is büszkeségét támasztotta alá, és nem volt benne semmi a valódi összetörtségből, alázatból. Ezért nem javult a betegsége, sőt még rosszabb lett.
Mi is hibát követtünk el, amikor imádkoztunk vele, mielőtt ő belátta volna, hogy ezeken a pontokon érintett, és megbánást tanúsított volna. Ezt követte a kétely, tehát kételkedett a hitben, és ez erős depresszióhoz vezetett. Ilyet többször átéltem, hogy nem volt javulás, mert büszkeség volt az illetőben.
Gondoljuk most át még egyszer, mi is a büszkeség? Beszéljünk erről, hogy jobban megfoghassuk. A büszkeség az ősbűn. A büszkeség az önállóságra törekvés. Függetlenség Istentől, dacára annak, hogy állandóan Isten nevét használjuk. Büszkeség: az az igyekezet, hogy nem létező tények és cselekedetek által akarunk valamik lenni, érvényesülni. Tehát a büszkeség egy gyakorlatba áttett hazugság. Hazugsággal való együttműködés. Olyasmire vagyok büszke, ami nincs.
A büszkeségben a hatalomvágy gondolata rejlik, párosítva a hazugsággal. Mivel ez így van, a hazugságnak lényeges szerep jut a büszkeségben.
A Példabeszédekben azt olvassuk, hogy a bukás előtt kevélység jár. Ezt az igét sokáig nem értettem, mert azt gondoltam, hogy aki büszke, az biztosan el fog bukni. De az Ige nem így mondja, hanem úgy, hogy a bukás előzménye a büszkeség. Az Ige világosan mondja, hogy mindaz, aki elbukik, előtte büszke volt.
Most biztos eszetekbe jutnak személyek, akik bizonyos hibákba estek, elbuktak bizonyos területen, s akkor azt mondtuk, hogy hát ezért történt, azért történt, mert hát a családi helyzet stb. De megmondom nektek őszintén: a valódi ok a büszkeség volt.
A lelki gondozásban gyakran átélem, hogy ha pontosan és alaposan kivizsgálom az esetet, minden bukás előtt ott volt a büszkeség. Ez egy gyilkoló erénytelenség. Ezért nagyon törekedjünk arra, hogy valóban alázatosak legyünk.
Testvéreim! Ne legyünk ebben közömbösek! Külföldön jártam és ötnapos tartózkodásom alatt annyi olyan esetet hallottam, amikor kiváló, értékes szolgái Istennek, valódi harcosok – elestek. Mindegyikük esetében büszkeség állt fenn. Szörnyű volt látni. Csak azt tudtam kiáltani: Uram, őrizz meg ettől! A büszkeségtől! Borzasztó volt azt látni, hogy Isten szolgái milyen szellemi magaslatot el tudnak érni, és milyen mélyre tudnak zuhanni. Rájöttem, hogy ez az a bűn – minden más bűn előtt –, amely Isten szolgáit elbuktatja.
Három tény miatt buknak el Isten szolgái: 1. kevélység, büszkeség; 2. pénz; 3. nők. Valójában csak erre az egyre redukálhatjuk: büszkeség. A többi ok ezután következik. Ezt most nem akarom tovább kifejteni, de az Ige világosan megmutatja, mert a büszkeség a hazugsággal van kapcsolatban. Mivel a hazugság elvakít, a büszke elvakul, ezért esik el. Tehát mellélép, mert nem lát. De most ne csak másokra gondoljunk, hanem magunkra is. Ha valaki ezt az utolsó dolgot nem látja be, nem ismeri el a büszkeséget, nem fog teljes győzelemre jutni.
Én tudom, hogy az Úr kegyelemből már előre sok jó dolgot megad, de a végérvényes győzelem, az igazi siker – aminek látható gyümölcsei vannak – nem lesz lehetséges. Az illető vagy visszaesik, vagy nem ér el odáig, hogy igazi, mély kapcsolata legyen az Úrral, vagy a betegsége nem lesz teljesen meggyógyítható.
De mi történik azokkal a testvérekkel, akik azt mondják: mindez nagyon szép és nagyon jó, de rám nem vonatkozik, mert nekem inkább kisebbrendűségi érzésem van, én semmi se vagyok, sőt még a semminél is kevesebb. Engem valóban nem lehet használni semmire. Képességeim nincsenek, alázatosabb vagyok, mint az a szó, hogy „alázat“. Na, mi van az ilyennel?
Ilyen a valóban büszke. Ő a csalódott büszkékhez tartozik. Azokhoz, akik sohasem érik el saját céljukat. Azért nem érik el, mert túl magasra teszik a lécet. A büszkeségben lehet egy-egy kis sikerre is szert tenni, ha az ember eredményt tud felmutatni. De a büszkeség mellett csalódhattok is, úgy, hogy a vége a kilátástalanság. Megvan az érvényesülési vágy, a sikervágy, tudásvágy – ezek mind jó törekvések –, amik mégsem valósultak meg. Az illető kisebbrendűségi érzései közepette csak azt látja: nem valósult meg. De a motivációt, a nagyravágyást, azt nem látja.
Aki valóban semmi, aki igazán elhiszi, hogy Isten szemében semmi, és Isten erejét kéri, az átéli és megtapasztalja, hogy az Úr hozzáteszi a magáét. Akkor nem lesz kisebbrendűségi érzése, mert számára minden az Úrtól jön. Ez mind igaz. Ez nem túlzás. Az ilyen személy nem lehet lelki beteg, mert nincs önsajnálat. Tehát a valóban alázatos olyan messze van a lelki betegségtől, depressziótól, mint a napkelet a napnyugattól. Ezzel szemben, aki tele van komplexusokkal és a csökkent értékűség érzésével, az depresszív, mert a depresszió a büszkeségből él.

Itt most be is fejezem, de szeretném összefoglalni az elmondottakat, és megkérdezni, mit is használ a gyakorlati lelki gondozásban ez a felállítás?
A jelentősége abban rejlik, hogy nincs feltétlen szükségünk magasan kidolgozott, tökéletes diagnosztikára, hogy a múltból minden fonalat és összefüggést kibogozzunk, átlássunk, hanem Istenben bízva elhiggyük, hogy ha az illető az Úr előtt megalázkodik, bűnbánatot tart, megbocsát, belátja lázadását és felhagy vele, akkor valóban elérte az igazság alapját. Így Isten biztosan cselekedni fog. Ezáltal fel vagyunk mentve a ránk háruló felelősségtől, hogy mi mentsük ki a mi hatalmunk által a bajban lévőt. Így az Úr lesz a felelős és a gyógyító, az illető pedig e lépések által megmutatja, hogy igen, ő is akarja. Másképpen kifejezve, ha nekünk sikerülne is az összefüggéseket felfedezni, hogy az illető hol nyitott kaput az ördögnek, mi váltotta ki a betegséget, és nyitott könyvként látnánk magunk előtt, úgy, hogy azt mondhatnánk: hiánytalan képet kaptunk, sőt, még ha teljhatalommal rendelkeznénk is – mindennek dacára sem lenne teljesen egészséges az illető, csak akkor, ha ő is tartja magát az istenfélelem fenti négy pontjához. Bűnbánat nélkül nincs teljes megkönnyebbülés, megoldás, gyógyulás.
Természetesen, a bűnbánatot konkretizálnunk kell. Ezzel tartozunk a betegnek, hiszen nem vagdoshatjuk csak úgy a fejéhez, hogy légy már alázatos, tarts bűnbánatot! Ő pedig azt sem tudja, hogy is tegye. Mindent el kell magyarázni szeretettel, részletesen, világosan, és szeressük őt, imádkozzunk érte. Nyújtsunk neki segítséget, hogy belátásra jusson, hogy vonzódjon az Úrhoz.
Ezt mind tennünk is kell, hogy igazi példák legyünk. A felelősség végül is őrajta van, és így távol tartjuk azt a képzetet, hogy rajtunk keresztül gyógyul meg, hogy a mi erőnk által kap segítséget. Mert ezeket a reménységeket, elképzeléseket – amikkel hozzánk jönnek –, szeretettel meg kell semmisítenünk. Ennek az az útja-módja, hogy megmondjuk: „Az Úr az, aki téged meggyógyít, és te vagy az, akin múlik a javulás.”
Jézus azt mondta az embereknek, akik hozzá jöttek és hittek; mint a vérfolyásos asszony is, aki Őt hátulról megérintette: „A te hited meggyógyított téged!“
A gyógyulás hitből jön, de Ő adja az erőt.

Az Úr értékeli a mi bevetésünket, őszinteségünket, szófogadásunkat. 
Ebben a kijelentésben: „A te hited meggyógyított téged!“ – ez mind benne van. 
Fontos, hogy testvéreinket ehhez vezessük el, a lényeghez, a valódi keresztény erkölcshöz.

                                           Ámen!

Folytatásként ajánlott: Bibliai hit alapjai.


Üzenetek listája :
 (Dátumra, vagy a címre kattintva a kiválasztott oldal megnyílik.)
A "Hit- és Hitvédelem c. blog tartalomjegyzéke :  

 38. Látni, vagy nem látni ? - Hallani, vagy nem hallani ?
 39. Pecsétek felnyitása - A négy lovas jelentése és ideje
 40. Az ötödik- és a hatodik pecsét tartalma és időrendje

 41. A 144 ezer elpecsételt jelentése és szolgálata
 42. Góg - Magóg háború és a negyedik pecsét tartalma (2 videó)
_____________________________________________________________________
Ajánlott cikkek :  (kattintás az alábbi címre) 
        -  Hova fussak Babilonból ?
__________________________________________________________________
(Dátumra, vagy a címre kattintva a kiválasztott oldal megnyílik a Hitéleti blogon.)


___________________________________________________________ 

A  KRÍZIS  MISSZIÓ  HÍRLEVELEI  ITT  OLVASHATÓK  : 
                                     3. HÍRLEVÉL VIDEÓJA                              
____________________________________________________________________ 
.