2011. október 26., szerda

BIBLIAI HIT ALAPJAI - 3. rész

Az Egyház ( Gyülekezet )

Hisszük, hogy Jézus Krisztus csak azokat tekinti saját Egyházának, ahol engedik, hogy Ő legyen a fej, vagyis Ő legyen az Úr ! Mivel ezt a feltételt csak a Szentszellem jelenléte,  szabad működése és az Igéhez való hűség tudja biztosítani a gyülekezetekben, egyházakban, ezért akik Jézus Krisztus egyetlen és igazi egyházához kívánnak tartozni, azoknak e feltételekhez kell ragaszkodniuk. Tehát az egyházak, gyülekezetek Krisztushoz tartozását nem a felekezeti nevük, vagy istentiszteleti gyakorlatuk határozza meg, hanem az előbb említett bibliai és szellemi feltételek meglétének valódisága. A mi gyülekezetünk teljes szívvel törekszik arra, hogy ezen feltételeknek eleget tegyen!  Az egyház olyan hívőkből épül fel, akik Szent Szellem által is újjászülettek. Az egyházat Jézus Krisztus alapította, Ő építi és tartja fenn az Ige, a Szent Szellem, és az Isten által elhívott, felkent, és kinevezett apostolok, próféták, evangélisták, pásztorok, tanítók és más szolgálók különböző szolgálatai által . Így válik az egyház éretté ahhoz, hogy be tudja tölteni a világ evangelizálására vonatkozó nagy elhívását, még e világkorszak vége előtt.  Minden egyes hívő saját érdeke és felelőssége, hogy csatlakozzon egy olyan helyi gyülekezethez, amely hitelesen tükrözi a bibliai kereszténységet! Továbbá az is a hívő saját felelőssége Isten előtt, hogy megbízható és elkötelezett tagjává válik-e az általa választott gyülekezetnek! Isten Igéje felszólít minden újjászületett hívőt, hogy élő, működő, cselekvő és aktív tagjává váljon egy adott helyi gyülekezetnek, ha Krisztus Testének tagja akar lenni. ( 1.Pét.1:5,)
Ef. 4:4-16,  Mt.28:19-20,  Mt.24:14,  1.Pét. 2:5, Apcsel 15:16

Isten  Királyi  Uralma 
(Isten országa, vagy  birodalma )

Már Keresztelő János, majd pedig Jézus Krisztus is azt hirdette, hogy Isten Királyi Uralma elközelített a fölre. Isten emberiséggel kapcsolatos üdvtervének egyik legfontosabb célja, hogy a földön is teljessé váljon Isten Királyi  Uralma. Ezért szerepel a „ Mi Atyánk ” imában – amire Jézus tanította tanítványait, - mint második legfontosabb imakérés : „Jöjjön el a Te országod – azaz Királyi Uralmad – és legyen meg a Te akaratod, ahogy a Mennyben, úgy itt a földön is!” A mennyben teljes és hiánytalan az Isten uralma, és tökéletesen megvalósul az Ő akarata. Ezért a Menny a létezés és az örökkévalóság legmagasabb szintje, az Isten királyi székének is a helye. Az ember bukása miatt ( ld. Az ember bukása c. fejezetet ) a sátán – ama régi kígyó, aki az ördög – uralma alá került az emberiség és a föld, így kiesett Isten királyi uralmából és nem Isten akarata szerint kezdtek az emberek élni. A fő kiváltó oka ennek, az ember Isten iránti engedetlensége volt. Ez az engedetlenség hitetlenséget is jelent. Isten szemében ezért a hitetlenség a legnagyobb bűn! Isten Igéje nyilvánvalóvá teszi, hogy Isten öröktől elvégzett megváltási és üdvterve az, hogy a megváltott, újjászületett és neki engedelmes, Őbenne hívő és bízó embereken keresztül a sátán uralma a földön le legyen győzve, és ismét Isten akarata és uralma lehessen teljessé a földön. A Biblia még szóhasználatában is egyértelművé teszi, hogy Isten Királyi Uralma két lépcsőben jön el a földre. Az első, a szellemi tekintély és erő szintje, amit Jézus Krisztus személyében, életében és szolgálatában látunk megtestesülni. Tehát Isten Királyi Uralma a földön elsődlegesen egy szellemi eredetű és természetű hatalom, amely az igazság uralmát, a békesség uralmát és az Isteni öröm és szeretet uralmát jelenti. Ezért mondta Jézus, hogy az Isten országa nem szemmel láthatólag jön el, és nem politikai, társadalmi és földrajzi birodalomként kell keresni, hanem az Isten országa –azaz Királyi Uralma – a ti szívetekben van ! Ezért hirdette ki Keresztelő János és Jézus is, hogy : „Térjetek meg, mert elközelített az Isten Királyi Uralma !”  Csak az elközelítés szót használta, mert szellemi, és nem szemmel látható földi hatalom elérkezéséről beszélt.

Ezt a Királyi Uralmat bízta rá a Neki engedelmes, Őbenne hívő és Őt szerető és követő tanítványokra : „ Amint engem küldött az Atya, én is úgy küldelek titeket!” – vagy  „ … tetszett az Atyának, hogy néktek adja a Királyi Uralmat !”  Az uralom átadásának célja az volt, hogy a sátán uralmát kiszorítsák az emberek életéből, ami az emberi nyomorúság fő okozója. Ezért Jézus azt parancsolta : „… betegeket gyógyítsatok poklosokat tisztítsatok, halottakat támasszatok, ördögöket űzzetek, …   hirdessétek az evangéliumot minden teremtésnek, tegyetek ta nítványokká minden népeket, kereszteljétek meg őket …”  Enyém a hatalom, vigyétek az én hatalmamat az emberekhez, mert ott leszek veletek a Szent Szellememmel, amikor ezt teszitek!

A második lépésben fog  elérkezni a földre szemmel láthatólag is az Isten Királyi Uralma .  Ezt is sok próféta, pl. Ézsaiás, Dániel, Jóel, is előre megjövendölte . (Ld. Az új világkorszak érkezése c. fejezetet)
A Dániel 2:35, 44, szerint, amikor Isten Királyi Uralma láthatóan is el fog jönni a földre, - amiért a keresztények a Mi Atyánkban 2000 éve imádkoznak, - akkor összezúzza és legyőzi az összes, a földön volt és létező világhatalmat és uralmat, maga pedig megáll mindörökké, és soha nem múlik el! Ez lesz az igazi megoldás és megváltás a föld és a csapásokat túlélő  emberiség számára.
Mt.3:2, 10:7, 6:9-10, Mk.1:15, Luk. 10:9-11, Dán.2:35, 44, 

Feltámadás

A Biblia szerint a feltámadás nem más, mint a halál fölötti végleges győzelem. A feltámadás legyőzte a halál uralmát és megszüntette monopóliumát az ember  szelleme, a lelke és teste fölött egyaránt .  A Íge szerint a feltámadás nem csupán egy esemény, amikor valaki a halálból életre kel, hanem  azonos azzal a személlyel, aki megszerezte ezt a végleges győzelmet, vagyis Jézus Krisztussal .  Az evangéliumban Jézus kijelenti, hogy : „ én vagyok a FELTÁMADÁS és az ÉLET ! ”  Jézus Krisztus kereszt áldozata és feltámadása az ember egész lényének a megváltását magában foglalja, ezáltal teljes  és tökéletes. Tehát nem csak  bűnbocsánatot szerzett a lelkünknek, örök életet a szellemünknek, hanem a feltámadást is megszerezte a testünk számára. Ez azt jelenti, hogy egy Istentől rendelt időpontban mindenkinek a teste fel fog támadni a halálból, aki valaha is a földre született .  A gonosz emberek az örök kárhozatra, a Jézus vére árán megigazult emberek  pedig az örök életre támadnak fel. Ez utóbbit a Biblia az igazak feltámadásának nevezi. Az igazak feltámadásának több szakaszáról és időpontjáról beszélnek a bibliai próféciák.
Ján. 5:29, Mk.12:26, Luk. 20:37, 1.Korint.15:52,  1.Thess.4:16,

A jelen világkorszak, azaz a pogányok idejének vége

A pogányok idejének nevezi a Biblia, az Izrael Babiloni fogságba vitelétől kezdődően,  Jézus második visszajöveteléig terjedő időszakot. (ez kb. 2600 év ) Ezen belül megkülönböztetjük, a Kegyelem, vagy az Egyház idejének nevezett korszakot, amely Jézus Krisztus mennybemenetelétől az Ő első visszajöveteléig tart. ( ez kb. 2000 év ) Jézus első és második visszajövetele közötti, nagyon rövid  időszakot    ( kb. 3,5 – 7 évet ) a „ nagy nyomorúság idejének ” nevezzük. Ez az Antikrisztus, vagy  fenevad időszaka is egyben. ( A Bibliai jövendölések fenevadnak nevezik azt a világdiktátort, aki a világot elhitetve és becsapva, hamisan a Krisztus nevében lép fel, isteni tekintélyre hivatkozva ígér megoldást a világméretű problémákra. Ezt az embert a Sátán ruházza fel ördögi hatalommal és gonosz szellemi tekintéllyel arra, hogy jelekkel és csodákkal hitelesítse önmagát és ígéreteit, mintha ő tényleg az igazi Krisztus volna. Valójában ő a Sátán „fia” , embere. )

Isten Igéje alapján hisszük, hogy Jézus Krisztus vissza fog jönni a földre a jelen világkorszak végén. Jézus visszajövetele két szakaszban fog megtörténni,  melyek a következők :
1. szakasz, / Jézus első visszajövetelekor történik  a Jézushoz tartozó hívők feltámadása és a földön élő szentekkel együtt történő elragadása az Úr színe elé, a levegőégbe. Akikkel ez megtörténik, azok tartoztak az igazi Egyházhoz, Krisztus Gyülekezetéhez! Ezt nevezi a Biblia „Elragadtatásnak”. Jézus, mennyei seregének kíséretében csak a föld légteréig jön vissza azokért az újjászületett gyermekeiért, akikben Ő volt az Úr, akik neki éltek, odaszánt, megszentelt élettel Uruknak engedelmeskedtek és szolgáltak, és mint tanítványok, képviselték az Ő Királyi Uralmát a Szentszellem által. Ezeket a Biblia egyszerűen úgy minősíti, hogy : a „Krisztuséi az Ő eljövetelekor”. Ezeket a Biblia Krisztus Menyasszonyi Egyházának is nevezi. Tehát nem minden hívő és nem minden keresztény részesül az elragadtatásban, csak akik a Menyasszonyi Egyházhoz tartoznak Jézus megítélése szerint !  Minden hívőnek saját felelőssége, hogy akarjon és igyekezzen a Menyasszonyi Egyházhoz tarozóvá válni.  Azok, akik nem a Krisztuséi az Ő első eljövetelekor, azok nem fogják meglátni ekkor Jézust, és nem veszik észre visszajövetelét sem, de meg fognak döbbenni a sok millió eltűnt hívő ember hírén.  Ez először sokkolni fogja őket és az egész világot, de az ördög, - akit Jézus a hazugság atyjának nevezett, - gondoskodni fog olyan hazug és scifi magyarázatokról, amelyekkel elhiteti és félrevezeti a világot. Várhatóan a kereszténységet teszi majd felelőssé a történtekért, - a terroristáknál is veszélyesebbnek bélyegezve őket, -  világméretű keresztény üldözést szít az itt maradt őszinte hívők ellen, mintha ők okozták volna a világméretű összeomlást és megrázkódtatást. Tehát az „Elragadtatás” egy olyan valóságos, természetfeletti és tömegeket érintő esemény lesz az egész világon egy időben, amilyet még soha nem látott a világ, és soha nem is hitte el, amikor a hívők ezt előre hirdették, inkább bolondnak titulálta és kigúnyolta őket. Éppen ezért fogja őket sokkolni ez az esemény.  Az Ó szövetség már beszámol  Énoh és Illés próféta „Elragadtatásáról ”, valamint  Jézus Mennybe menetele is annak tekinthető !
1.Korint. 15:23-28, 51-55,  1.Thess.4:13-18, Fil.3:10-14, 20-21

2. szakasz, /  Jézus második eljövetele „ nagy hatalommal és dicsőséggel” fog megtörténni az egész világ szeme láttára és ijedtére ! Ekkor már úgy jön  vissza, mint Seregek Ura, mint Igaz Bíró és mint  Királyok Királya, a korábban elragadott Egyházával együtt. Most már nemcsak a levegőégig jön le, hanem egészen lejön a földre, és súlyos csapásokkal  ítéli meg a világot és a népeket. Ebben az ítéletben elpusztul a föld  egyharmada és az emberiség  kétharmada. ( ld. János Jelenések könyve 6-18. rész )
Röviden összefoglalva Jézus második visszajövetelének céljai : 1.) A pogány népek és a hamis egyház megítélése, 2.) Az Antikrisztus és az ő hamis prófétájának megítélése, 3.) Izrael helyreállítása, 4.) A Sátán megkötözése 1000 évre, 5.) Jézus Krisztus Királyi  Uralmának  megalapítása  a  földön, – ahogy a „Mi Atyánk”-ban  2000 éve imádkozza a kereszténység : „ jöjjön el a Te országod ( pontosabb fordítás szerint : jöjjön el a Te Királyi Uralmad ) és  legyen  meg  a Te akaratod,  ahogy a mennyben,  úgy itt ezen a földön is ! ” Ez láthatóan is meg fog valósulni a földön , vagyis elérkezik a földre az Isten Királyi Uralma.
Kol.3:4, Mt. 24:30, Mk. 13:26, Luk. 21:27,  Jel.19:11-21, 20:1-6,


Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése