2011. október 26., szerda

BIBLIAI HIT ALAPJAI - 2. rész

Megtérés, és szükségességének okai

A megtérés valójában visszatérést, visszafordulást jelent Istenhez, az Istennel való közösséghez .  A megtérés minden ember számára életbe vágóan fontos és szükséges ! Sajnos ezt a legtöbb ember nem ismeri fel.
Mi okból  szükséges  a megtérés ?
Azért, mert a bűn uralma miatt az ember el van veszve, kárhozat alatt van. Isten Igéjéből tudjuk és ezért hisszük, hogy a halál fullánkja a bűn, a bűn zsoldja pedig a halál. Az ember bukása miatt, minden emberre kihatott a bűn uralma, és ezáltal a halál uralkodik az ember élete, szíve felett. Ez pedig eltakarja, elzárja az Istennel való kapcsolat, közösség lehetőségétől, mely kapcsolat az örök élet forrása lehetne az ember számára. A bűn miatt az ember szíve halott Isten számára. Ebben a szellemi halálban születünk a földi létre. Ennek a bizonyítéka az is, hogy gyermekkorunktól kezdődően magunktól nem tudunk Istenről és nem is hiszünk benne, mert az Istennel való közösség helyét, a hit helyét, a bűn és a halál foglalja el a szívünkben. A gyermek a rosszra automatikusan képes, még ha nem is tanítják rá, de a jó cselekvésére következetesen tanítani kell, és akkor is nehezen képes rá !  
Ha az ember szíve a bűn és a halál uralma alatt marad egész földi életében, - elzárva ezáltal Istentől, az örök élet forrásától, - akkor a földi léte után  a halál angyala, mint sajátját viszi a lelkét a kárhozatra . Ezt a helyet a Biblia  pokolnak nevezi . A pokol, az örök ítélet előtti gyűjtő helye azon emberek lelkének, akik szíve a földi létükben megmaradt a bűn és a halál kötelékében . A Biblia, a halál több fokozatára hívja fel az ember figyelmét. A halál első szintje 3 részből áll : szellemi halál, testi halál, és pokol . A halál második szintje az örök kárhozat, a tűznek tava, amit a Biblia  Gyehennának,   és  második halálnak nevez.
Óh! hát van-e kiút ? Van-e megoldás ?  Ha van, hogyan lehet elérni ?
A válasz erre egy csodálatos  örömhír,  az Evangélium  üzenete !
Ez a megoldás ! – és ez könnyen a tiéd lehet!  Nagyon könnyen, mert Isten szeretete egyszerűvé tette!  Csak meg kell hallgatni és elfogadni   Isten szavát,  az Evangéliumot, amely mindenkinek szól!
( Hozzád szól Isten személyesen az Evangélium üzenetéből! Ennek a lényege egyszerűen a következő : A Megváltás Isteni műve érted történt! Jézus Krisztus a te személyes Megváltód!)
Isten Kegyelmére életbevágóan szüksége van minden embernek ahhoz, hogy ne kárhozzon el!   Viszont a Megváltás árán hatályba lépett kegyelem csak azok számára válik érvényessé Isten előtt, akik hisznek a Megváltóban, Jézus Krisztusban, és személyes és konkrét döntéssel és imával behívják Őt az életükbe !  Ez után az Isteni Kegyelemből részesülve megigazulást, (igazzá válást,) üdvösséget, örök életet, Fiúságot nyernek Istentől ajándékba! Ez  szabadít fel a halálfélelem alól is. Tehát a Megváltás személyes birtokbavételéhez minden embernek  megtérésre van szüksége !

Megtérésnek az alábbiakat nevezzük : 1./ Amikor a bűn és a halál uralma alatt élő ember (akár vallásos, akár nem,) az Evangélium üzenetét megértve felismeri, hogy szüksége van a megváltásra és a Megváltóra ahhoz, hogy kegyelmet nyerve Istentől, megmentse életét a kárhozattól. 2./ Erre a felismerésre a Szentlélek vezeti a bűnös embert, az Isten Igéjének meghallása következtében. Ezt az eseményt Isten hívásának, vagy kopogtatásának is nevezzük. 3./ Amikor az ember hallgatva Isten hívására,  meghozza a szívében azt az életre szóló és felelős döntést, hogy behívja és befogadja szívébe Jézust Krisztust, és Urának, Megváltójának és Istenének ismeri el Őt, és ezt beszédével is megvallja, bűnbánatra jut, elhagyja bűnös életvitelét és bűnvallást tesz :  ez a MEGTÉRÉS ! Ez a valódi visszafordulás Istenhez a bukásból, a hitetlenségből, a tagadásból,  vagyis  visszatérés az Istennel való közösséghez.  Ezt nevezzük visszatérésnek, vagy megtérésnek. Tehát egy névleges egyháztagság nem jelent megtérést, ezért nem tartalmaz bűnbocsánatot, sem megigazulást, így hát üdvösséget sem !       Mt.3:2, 4:17,  Apcsel.2:38, 3:19,

Megigazulás

Hisszük, hogy mindenki, aki Jézus Krisztust szívébe fogadja és megbánja a bűneit, és hisz Jézus Krisztus golgotai keresztáldozatában,  annak Isten megbocsátja a bűneit, és cserébe Jézus Krisztus igazságát adja neki ajándékba ! Ez által kegyelemből megigazulást kap, így  igazzá válik Isten előtt. Ennek következtében felszabadul a Sátán addigi jogos uralma, a bűn és a halál uralma alól és szellemileg életre kel, vagyis a szíve feltámad a halálból ! Tehát életre kel a szellemünk  Istennel való kapcsolata, ami eddig halott volt .  Mindenki, aki továbbra is hűségesen jár a hit útján, örökké meg lesz váltva. Ez a megváltás kizárólag Isten kegyelme által létezik, mert semmilyen emberi erőfeszítés, vagy teljesítmény által nem lehet megváltoztatni az ember szívének romlott állapotát, annak ellenére sem, hogy alapvetően Isten képmására lettünk teremtve, ami által képesek vagyunk a jócselekedetekre, és  kiváló teljesítményekre.
Apcsel.3:19, Ján.3:16, Róm.4:6, 5:9, Kol.1:13, Mt.24:13,  Ef.2:8-9,

Az  Istenbe  vetett  hit

Sokféle hit létezik az emberek számára.  A Biblia pontosítja, hogy milyen hitre van szüksége az embernek. Ez pedig konkrétan és pontosan : az egy igaz Istenben vetett hit. Az Isten megismeréséhez, az Istennel való kapcsolathoz és az üdvösséghez, nem elég csak úgy általánosságban hinni valamiben, vagy  valakiben. Isten csak azt a hitet ismeri el, amely hit Őbenne,  a Teremtő és egy igaz Istenben gyökerezik.  A bibliai hit nem más, mint elfogadni és igaznak tartani mindazt, amit Isten mond, állít, kér, vagy parancsol.  Tehát igaznak tartani Istent és az Ő beszédét, az Igét.  A hit meggyőződést hoz létre a szívben és az elmében.  A hit meggyőződést jelent a szellemi és a fizikai, - azaz a láthatatlan és a látható -  valóságban létező tényekről és törvényekről, természettudományos megtapasztalások nélkül is, csupán az Isten beszédének igazságában vetett bizalomra alapozva.  Ezért a hit az Isten  által teremtett  látható és láthatatlan világ  anyagi és szellemi birodalmának megismerése előtt nyit ajtót, és túl tud lépni a csupán természettudományos megfigyelés, kísérletezés és számítások által elérhető megismerés korlátain ! Tehát csak a hit által tudunk belépni és kapcsolatba kerülni  Isten szellemi birodalmával, és tudjuk megismerni annak valóságát és  működésének törvényszerűségeit. Isten szellemi valóságáról, személyiségéről, tulajdonságairól, szeretetéről, erejéről, hatalmáról és birodalmáról, amelyek az örökkévalóság szellemi szintjén léteznek, nem tudunk a mulandóság korlátai alá rekesztett eszközeinkkel információhoz jutni.   A Biblia azt mondja : „Hit nélkül pedig lehetetlen Istennek tetszeni; mert a ki Isten elé járul, hinnie kell, hogy ő létezik és megjutalmazza azokat, a kik őt keresik.”  ( Zsid. 11:6,) A hit azért tetszik Istennek, mert amikor hiszünk, azzal mindig  igazoljuk az Ő számára, hogy  elfogadjuk,  igaznak és hitelesnek tartjuk  Őt, és készek vagyunk engedelmeskedni Neki. A hitünkkel azt bizonyítjuk Isten felé, hogy igaznak tartjuk amit Ő mond, vagyis a hitünkkel mi magunk is megpecsételjük azt, hogy az Isten igaz! (Ján.3:33,) Ezért nyeri el Isten tetszését és kegyelmét a hívő ember. Ezen kívül a hit visszafordulást is jelent az édenkerti engedetlenségből az Istennek való engedelmességbe! Továbbá, „ a hit pedig a reménylett dolgoknak valósága, és a nem látott dolgokról való meggyőződés.”       ( Zsid. 11:1,)  Amikor Isten Magáról, az általa teremtett világról, vagy a jövő eseményeiről olyan megértést és felismerést ad számunkra, amelyre képtelenek lennénk szert tenni saját természettudományos képességünkkel és eszközeinkkel, ezt „kijelentésnek, vagy kinyilatkoztatásnak”  nevezzük. Ezt is csak a hit eszközével tudjuk birtokba venni.  Ilyenkor az Íge igazságát a Szent Szellem Isten jelenti ki a hívő szívében és elméjében .  A hit valódi helye a szívünk, azaz a szellemünk.  A hit működésének a Biblia szerint négy fontos alapja van, melyek a következők : 1./  A bibliai hit valóságos és objektív történelmi tényekre épül ! (ld. Az Ó- és Új Szövetségi események és személyek, mind történelmileg is igazolt, létező személyek és tényleges események voltak. Jézus létező személy volt, halála tényszerűen igazolt, és a feltámadása is 500 szemtanúval igazolt valóságos történelmi tény volt ! )  2./   A megtörtént eseményeket a prófétai írások előre jelezték. Egy adott eseményt akár több száz évvel korábban, több próféta is, egymástól függetlenül előre kinyilatkoztatott ( megprófétált ) melyek történelmileg igazoltan, kivétel nélkül mind be is következtek !  Tehát a történelmi események kivétel nélkül igazolják a próféták és a próféciák  hitelességét, azaz Isteni eredetét! Pl.: Dániel előre jelzése a négy világbirodalomról, precízen bekövetkezett. Pál apostol azt írja az 1.Kor.15:2-4-ben, hogy Jézus meghalt az Írások előre jelzése szerint, és fel is támadott az Írások előre jelzése szerint .   3./   A hit akkor tud működni, ha szájunkkal is kimondjuk azt, amit hiszünk. Tehát fontos megvallani azt, amit szívünkben őszintén igaznak tartunk Isten Igéjével kapcsolatban. Pl.: A Biblia azt mondja, hogy : „ … szívvel hiszünk az igazságban, szájjal teszünk pedig vallást az üdvösségre.” ( Római lev. 10:10,)  4./ A hit működéséhez tettekre is szükség van a belső meggyőződés és megvallás mellett! A hit tetteket, vagyis  akciót is vállal. Ez pedig a hit által motivált, hitből fakadó és hit által vállalt cselekedeteket jelenti. Az Úrnak odaszánt  élet és szolgálat alapozza meg és hitelesíti a bibliai  hitet.  „ A hit cselekedetek nélkül halott !” 
(Jakab 2:17,26,)   A cselekedet igazolja tehát a bibliai hit valódiságát !
Zsid.11:1,6,  Róma 10:10,  Jakab 2:17, 26,

Keresztségek, újjászületés

Hisszük, hogy Isten Igéje szerint minden megtért keresztényt meg kell keresztelni vízzel, teljes bemerítkezés által, mely mintegy nyilvános kifejeződése annak, hogy ez a személy azonosul Jézus Krisztussal, az Ő halálával, eltemetésével, és feltámadásával. A keresztség egyben egy hit cselekedet is . Ezért a megtért hívőket a hitük alapján és Isten Ígéje szerint teljes alámerítéssel kereszteljük meg, az Atyának, a Fiúnak és a Szentszellemnek a nevében, az Úr Jézus Krisztus Nevére! A keresztség rendkívüli jelentősége és felelőssége abban áll, hogy a hívő a keresztségben Jézus Krisztust és az Ő igazságát ölti fel magára Isten szemében, ezért a hívőt Isten  igaz embernek látja és tekinti. Ezt az ajándékba kapott megigazult állapotot kell Isten szemei előtt megőriznie a hívő embernek! A hívőnek, a teljes újjászületéséhez és a bűn feletti győzelemhez - a megtérés és vízkeresztség mellett - a Szentszellem keresztségre, és a Szentszellem folyamatos jelenlétére is elengedhetetlenül szüksége van.  A Szentszellem keresztség ( amely  bemerítés a Szentszellembe ) egy valóságos és addig ismeretlen szellemi élmény és felejthetetlen megtapasztalás a hívő számára, melyet Jézus Krisztus végez el a hívő életében. Ez által a hívő más emberré lesz. Ezt a Biblia újjászületésnek nevezi. Az  újjászületett ember, - hívő ember - felbátorodik a tanúságtételre, a szolgálatra, és a Szentszellem gyümölcsei, valamint ajándékai is kezdenek megnyilvánulni az életében.
Apcsel. 2:38-41, Róma  6:3-4,  Apcsel. 1:5, 1:8,  2:4, 10:46,

Kézrátevés

A kézrátevés -hasonlóan a keresztséghez– szintén egy hitbeli cselekedet, amely Isten  szellemi törvényeinek működéséhez tartozik. A kézrátevést csak olyan személyek gyakorolhatják, akik ehhez szellemi jogosultsággal és szellemi tekintéllyel rendelkeznek .  A kézrátevés gyakorlása a legtöbb esetben imával, áldás-, Íge-, vagy prófécia szellemi tekintéllyel történő kimondásával párosul.   A Biblia alapján a kézrátevésnek többféle célja lehet, melyek a következők : 
1./  Áldás megosztása ( pl. apai áldás, házassági áldás, stb. ) 
2./  Gyógyulásért történő imádkozás, ( végezhetik általában : „akik hisznek,”)
3./  Szent Szellem keresztségért való imádkozás, (végezhetik:  pásztor, vének,)  
4./  Szellemi ajándékok átadása, átruházása (pl.: presbitérium, pásztor,) 
5./ Beiktatás, felszentelés a presbiteri, vagy más szolgálatra, (végezhetik általában : pásztor, vének, presbitérium) 
6./  Kiküldés a missziós szolgálatra, (végezhetik általában: pásztor, vének,)
7./  Felruházás, szellemi tekintély megosztása, tovább adása (végezhetik általában: próféta, apostol, pásztor,) 
A kézrátevés szolgálata Isten előtti teljes szellemi felelősséget és megfontolást igényel.
1.Tim.4:14,  5:22,  Apcsel 6:6, 8:17,  13:3,

Megszentelődés

Hisszük, hogy Jézus Krisztus kegyelme folyamatos munkát végez hívők életében. Ezt nevezzük megszentelődésnek, amely az újjászületéssel kezdődik el, és egy egész életen keresztül tartó folyamat, melynek eredménye a szent életvitel, más szavakkal, az Istennek szentelt élet. A megszentelődés eltávolodás és elhatárolódás a rossztól, és odaszánás Istennek. Úgy is mondhatjuk, hogy elkülönítve lenni, és készen lenni arra, hogy Isten a saját céljaira használhasson minket! Isten kényszerből senkit nem használ, csak azokat, akik önként, jó szívvel és örömmel odaadják, odaszánják, vagyis odaszentelik, elkülönítik  magukat az Ő számára! Isten tehát megszentelt, Krisztusi jellemű és életvitelű  hívőket keres az Ő akaratának megvalósításához. Az ilyen hívők, az üdvösség ajándékán kívül  bőséges jutalomban részesülnek Istentől !
II.Thess. 2:13,   II.Kor.6:14-18,   Ef.4:22-24,  Róma 12:1-2,


Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése