2015. április 27., hétfő

KI A FENEVAD ? - KÉT FENEVAD EREDETE (4.RÉSZ)

TENGERBŐL FELJÖVŐ FENEVAD ÉS A FÖLDBŐL FELJÖVŐ FENEVAD
*
"És láttam egy fenevadat feljönni a tengerből, a melynek hét feje és tíz szarva vala, és az ő szarvain tíz korona, és az ő fejein a káromlásnak neve." (Jel.13:1,)
"Azután láttam más fenevadat feljönni a földből, a kinek két szarva vala, a Bárányéhoz hasonló, de úgy szól vala, mint a sárkány." (Jel.13:11,)

A NAGY VÁROS JELENTÉSE
"És az asszony, a melyet láttál, ama nagy város, a melynek királysága van a földnek királyain." (Jel.17:18,)
"Jaj! jaj! te nagy város, Babilon, te hatalmas város,  .... nagy sebességgel vettetik el Babilon, ama nagy város, és többé meg nem találtatik." (Jel.18:10, 21,)

Felvétel készült 2015.04.25.-én az Evangéliumi Szolnoki Gyülekezet Istentiszteletén

Kapcsolódó ajánlott üzenetek : KI A FENEVAD ??? - (1.rész)    (2.rész)   (3.rész) ITT
                                                  Végidők jelei - Felkészülés Jézus jövetelére 
                                                 Három kategória, amelyből kettő lesz ! 
                                                 ANTIKRISZTUS LOPAKODVA SZÍNRE LÉP 
                                                 Krisztus elárulása és a magyar egyház 
                                                 Protestáns egyházak behódolása a fenevadnak
                                                 A HAMIS KARIZMATIKUS EGYHÁZ LÁTHATÓVÁ VÁLIK         _______________________________________________________________________

 FIDES  (Fidelity) = Ókori istennő jelentése
Ahogyan az érme is tanúsítja, a Vatikán pápai hivatalát jelképező "parázna asszony", aki a szentek vérétől ittasan aranykelyhet tart a kezében, ennek a bálvány istennőnek a neve is szintén FIDES !
(Kommentár lejjebb, a * jelölésénél)
Kapcsolódó cikk  ITT található 

                                           Az üzenetben használt vázlat fotói





_________________________________________________________________________

* (Kommentár a CITTA  DEL  VATICANO = FIDES érme fotójához)
"A mai magyar politikai helyzetben ez felettébb érdekes, és nem véletlen egybeesés. Érthető tehát, hogy a jelenlegi magyar kormánypárt honnan kapta és kapja az erejét a sikeresen népámító, diktatórikus hatalmához. A fenevadnak "a sárkány adá néki az ő erejét és királyi székét, és nagy hatalmat !" (Jel.13:2,)  Smitt Pál egy interjúban naiv őszinteséggel elmondta, hogy köztársasági elnöksége idején pápánál tett látogatása soránmaga XVI. Benedek pápa adott instrukciókat Magyarország Alaptörvényének kidolgozásához. Nem véletlen tehát, hogy az Alaptörvény egy bálványimádó hitvallással, (Nemzeti Hitvallás) kezdődik, amely kötelezi a magyar nemzet minden tagját a "Szent Korona" - mint bálvány - tiszteletére. További lényeges pápai instrukció, hogy az új egyházi (2011.évi CCVI.) törvény 6.§. (5) bek. valamint a 14.§. f.) pont szerint, a bevett egyházak (akik szerepelnek az új törvény mellékletében) egyházi elismerésükért cserébe kötelezik magukat arra, hogy működésük nem lesz ellentétes az Alaptörvénnyel, vagyis nincsenek ellentétben a bálványimádó "Nemzeti Hitvallás"-sal sem. Ennek következtében az elismert egyházak, - ha beismerik, ha nem, - saját egyházi hitvallásukat automatikusan kiegészítették a bálványimádó "Nemzeti Hitvallás"-sal. Ezzel pedig automatikusan részévé váltak Vatikán bálványimádó-, hamis,- babiloni világegyházi rendszerének, vagyis a "fenevadnak" ! Megalkuvó módon tehát vállalták azt is, hogy nem konfrontálnak a bálványimádás bűnével, nem prédikálnak ellene, (kiegyeznek ezzel a bűnnel), mert ha konfrontálnának a bálványimádás bűnével, akkor a tevékenységük ellentétbe kerülne az új Alaptörvénnyel és emiatt elveszíthetnék a sok anyagi előnnyel járó egyházi státuszukat. Mi ez, ha nem MEGALKUVÁS A BŰNNEL (BÁLVÁNYIMÁDÁSSAL) ?  Mi ez, ha nem JÉZUS KRISZTUS ELÁRULÁSA, ISTEN ÍGÉJÉNEK ELÁRULÁSA, AZ EVANGÉLIUM ELÁRULÁSA ?"

Kapcsolódó anyagok :   AZ ANTIKRISZTUS LOPAKODVA SZÍNRE LÉP 
                                            Új egyházi törvény csapdája - 1.rész - ITT
                                            Bálványimádás a nemzeti átok forrása - ITT

                                 Krisztus elárulása és a magyar egyház 
                                 Protestáns egyházak behódolása a fenevadnak 
                                 Romlott fa romlott gyümölcse-Vatikán igazi arca 
_____________________________________________________________________


Ajánlott aktuális üzenetek :  Úrvacsora kulcsszerepe a természetfelettihez 
                                                  Két világ összekapcsolása 
                                 Mi tesz méltatlanná az Úrvacsorához?  1.rész,   2.rész ITT.
                                                 AZ ÚRVACSORÁBAN REJLŐ TITOK
                                                 Tudat átváltoztatása természetfeletti identitásra
                                                 Útmutató az imádó Úrvacsorai közösséghez 
________________________________________________________________________
Az Atya világába való belépést megalapozó Ígehirdetések :
 (Dátumra, vagy a címre kattintva a kiválasztott oldal megnyílik.)
 1. rész 2013.06.08 - Krisztusban való élet titkai - 1.rész




63.rész 2014.09.13 - Istenfélelem fogalmának pontosítása - 1.rész
64.rész 2014.09.20 - Istenfélelem fogalmának pontosítása - 2.rész







A  KRÍZIS  MISSZIÓ  HÍRLEVELEI  ITT  OLVASHATÓK  : 
HÍRLEVÉL - 2. 
                                     3. HÍRLEVÉL VIDEÓJA                              
____________________________________________________________________ 







2015. április 19., vasárnap

KI A FENEVAD ? - JÉZUS JÖVETELÉNEK JELEI (3.RÉSZ)

NAGYRA NÖVŐ KICSINY SZARVBÓL FENEVAD LESZ.  A VÉGIDŐK FENEVADJA !
*
"Mialatt a szarvakat szemléltem, íme másik kicsiny szarv növekedett ki azok között, ... Akkor bizonyosat kívántam tudni a tíz szarv felől is, a melyek a fején valának, és a felől, a mely utóbb növekedett és három esett ki előle; és ennek a szarvnak szemei voltak és nagyokat szóló szája; termete is nagyobb a társaiénál" (Dán.7:8, 20,)
"A tíz szarv pedig ez: Ebből az országból tíz király támad, és más támad utánuk, és az különb lesz mint az előbbiek, és három királyt fog megalázni. És sokat szól a Felséges ellen és a magasságos egek szenteit megrontja, és véli, hogy megváltoztatja az időket és törvényt; és az ő kezébe adatnak ideig, időkig és fél időig." (Dán.7:24-25,)
*
"És adaték néki nagy dolgoknak és káromlásoknak szóló szája; és adaték néki hatalom, hogy cselekedjék negyvenkét hónapig. Megnyitá azért az ő száját Isten ellen való káromlásra, hogy szidalmazza az ő nevét és az ő sátorát, és azokat, a kik a mennyben laknak. Az is adaték néki, hogy a szentek ellen hadakozzék, és őket legyőzze; és adaték néki hatalom minden nemzetségen, nyelven és népen. (Jel.13:5-7,)
*
Felvétel készült 2015.04.18.-án az Evangéliumi Szolnoki Gyülekezet Istentiszteletén

Kapcsolódó ajánlott üzenetek : KI A FENEVAD ??? - (1.rész)    (2.rész)  ITT
                                                  Végidők jelei - Felkészülés Jézus jövetelére 
                                                 Három kategória, amelyből kettő lesz ! 
                                                 ANTIKRISZTUS LOPAKODVA SZÍNRE LÉP 
                                                 Krisztus elárulása és a magyar egyház 
                                                 Protestáns egyházak behódolása a fenevadnak
                                                 A HAMIS KARIZMATIKUS EGYHÁZ LÁTHATÓVÁ VÁLIK         _______________________________________________________________________

                                           Az üzenetben használt vázlat fotói

A tengerből feljövő hétfejű fenevad a rajta ülő parázna egyházzal

Mai üzenet vázlatpontjai

A tíz szarv jelentése
A nagyra növő kicsiny szarv (a 11. szarv) beazonosítását szolgáló jellemzői
 A szarvaknak emberi szemei voltak :  A mindent látó szem szimbóluma 
behálózza életünket





Novus ordo seclorum jelentése :  Új világrend
Annuit coeptis jelentése :  "Ő [Isten] kedvezett a vállalkozásnak" 


New World Order = Új világrend = Globális világkormány, 
aki a mindent látó szemével az egész világot kontrollálja. A kéz mögül látható a napistent jelképező napsugarak, mely a kézen lévő szeme által mindent lát és kontrollál. 

Beazonosítható az az egyház-állam birodalom, amelyre mind a 14 jellemző 
egyszerre érvényes : Egyedül csak Vatikán tölti be pontosan a prófétai leírást.






 Idézetek történelmi dokumentumokból
_____________________________________________________________________
Ajánlott aktuális üzenetek :  Úrvacsora kulcsszerepe a természetfelettihez 
                                                  Két világ összekapcsolása 
                                 Mi tesz méltatlanná az Úrvacsorához?  1.rész,   2.rész ITT.
                                                 AZ ÚRVACSORÁBAN REJLŐ TITOK
                                                 Tudat átváltoztatása természetfeletti identitásra
                                                 Útmutató az imádó Úrvacsorai közösséghez 
________________________________________________________________________
Az Atya világába való belépést megalapozó Ígehirdetések :
 (Dátumra, vagy a címre kattintva a kiválasztott oldal megnyílik.)
 1. rész 2013.06.08 - Krisztusban való élet titkai - 1.rész




63.rész 2014.09.13 - Istenfélelem fogalmának pontosítása - 1.rész
64.rész 2014.09.20 - Istenfélelem fogalmának pontosítása - 2.rész







A  KRÍZIS  MISSZIÓ  HÍRLEVELEI  ITT  OLVASHATÓK  : 
HÍRLEVÉL - 2. 
                                     3. HÍRLEVÉL VIDEÓJA                              
____________________________________________________________________