2012. július 25., szerda

HOVA FUSSAK BABILONBÓL ?

A KORSZAKVÁLTÓ ÜZENET, ÉS A SEREGGYŰJTÉS IDEJE C. CIKK  FOLYTATÁSA

Tartalom :    I. Az eddig ismert kijelentések összefoglalása
                     II. A második ház dicsősége 
                    III. Új egyház (gyülekezet) születik
                    IV. Amikor a tűz leszáll          („Hit és Hitvédelem” c. blog  ITT tekinthető meg.)
                                                                     
I.                   Az  eddig  ismert  kijelentések  összefoglalása

Jogos  kérdés

  A  Menny a Földön prófétai Szolgálat április 28.-i konferenciáján elhangzott korszakváltó üzenetet követően, - melynek alapján a  „Fussatok ki én népem!” című május 10.-i feljegyzésem is született, - sokakban felmerült a kérdés:  Hova fussanak azok a hívők, akik megértették az egyház Babiloni- és testületi fogságáról szóló üzenetet, (Jel.18:1-8, 20,) és a mennyei szózatot - Fussatok ki belőle én népem,”!  Sokan vannak, akik már évekkel, sőt évtizedekkel ezelőtt kijöttek (vagy kiűzték őket) a Krisztustól elhajlott, vagy elhajló egyházakból, és azóta gyülekezet nélkül „a pusztában” élik hitéletüket. Sajnos olyan is van, aki már az Úrtól is eltévelyedett. De vannak sokan olyanok is, akik mostanában, - az Úrtól érkező riadó kürtszó hallatán - ismerik fel egyházuk eltévelyedett- és testületi fogságban körbe-körbe járó állapotát-, helyben járását-, a testületi megtérésre képtelen voltát-, és hajlandóak, sőt készek azonnal kifutni belőle. A jogos kérdés tehát az, hogy: HOVA FUSSANAK a kifutó-, valamint a pusztában régóta várakozó hívők ?  Erre a jogos kérdésre keressük a választ az Úrtól !

Alapelvek

1./ Legelőször azzal a szellemi alapelvvel kell tisztában lennünk, amit Pál apostol által fektetett le Isten a Bibliában. Ez pedig a szellemi tisztaság, egyenesség és az Úrral (Mennyei Atyával) való személyes közösség alapelve, amit a 2.Kor.6:17,-ben találunk: Annakokáért menjetek ki közülök, és szakadjatok el, azt mondja az Úr, és tisztátalant ne illessetek; és én magamhoz fogadlak titeket,” 
   Ez azt jelenti, hogy akik kifutnak Babilonból, nem elég, hogy csak egy külső-, szervezeti- és formális változást keressenek és azzal megelégedjenek, hanem mindenki esetében, a személyes magánéletét megreformáló- és átváltoztató, olyan szellemi- és életviteli változásban nyilvánuljon meg a „Babilonból való kifutás”, amit a fenti Íge összegez, vagyis: 1. elszakadás a tisztátalantól, és a kompromisszumban-, megalkuvásban élő hívőktől, (menjetek ki közülök, és szakadjatok el,” ) 2. megszentelődés, (tisztátalant ne illessetek”) 3. belépnek az Atyával való személyes közösségbe, („én magamhoz fogadlak titeket,”)
Mivel a Babilonból való kifutásnak nem csak az adott egyház testületi fogságából való kijövetelt kell tartalmaznia, hanem a hívő saját, egyéni fogságából való kijövetelét is, ezért a „KIFUTNI BABILONBÓL”, nem csak egy adminisztratív döntést és kilépést jelent, hanem sokkal inkább SZELLEMI ELSZAKADÁST ÉS MEGTISZTULÁST, amely soha nem nélkülözheti a  SZEMÉLYES  MEGTÉRÉST  ÉS  BŰNBÁNATOT !  Tehát a kifutás szellemi tartalma és lényege, a testületi- és egyéni fogság szellemi jogalapjának a megszüntetése, és nem csupán az adott testület elhagyása! Ezt pedig csak a bűnbánat által működésbe lépő kegyelem, Jézus Halálának és Vérének Igazságtartalma tudja elvégezni. Az elszakadásnak elsősorban szívben (szellemben) kell megvalósulnia! A megszentelődés csak az elszakadás esetén tud megvalósulni. Anélkül semmiképpen nem! Ezek hiányában a hívő hiába hagyja el külsőképpen az adott egyházat, az még nem jelenti a „kifutást, elszakadást” a szellemi babiloni fogságból!  A legfontosabb alapelv tehát: az elszakadás, a megszentelődés, és az Úrral való személyes-, imádó kapcsolat szellemi igazságtartalmának a megvalósulása a hívő életében! – és ilyen szívvel kijönni a testületi fogságba rekedt egyházból (felekezetből, gyülekezetből).

2./ Másodszor pedig figyeljük meg, hogyan történt Pünkösd napján, és azt követően. Az a 3000 lélek, aki megtért és megkeresztelkedett, tehát „kifutott” az akkori farizeusi vallás „babiloni fogságából”, azok HOVA  FUTOTTAK ? - milyen gyülekezet várt rájuk ?  Nézzük, mit ír az Íge ?  És mikor bementek, felmenének a felsőházba, a hol szállva valának: Péter és Jakab, János és András, Filep és Tamás, Bertalan és Máté, Jakab, az Alfeus fia, és Simon, a zelóta, és Júdás, a Jakab fia. Ezek mindnyájan egy szívvel-lélekkel foglalatosak valának az imádkozásban és a könyörgésben, az asszonyokkal és Máriával, Jézusnak anyjával, és az ő atyjafiaival együtt. És azokban a napokban felkelvén Péter a tanítványok között, monda (vala pedig ott együtt mintegy százhúsz főnyi sokaság) ….” (Apcs. 1:13-15,)

„Mert néktek lett az ígéret és a ti gyermekeiteknek, és mindazoknak, kik messze vannak, valakiket csak elhív magának az Úr, a mi Istenünk. Sok egyéb beszéddel is buzgón kéri és inti vala őket, mondván: Szakaszszátok el magatokat e gonosz nemzetségtől! A kik azért örömest vevék az ő beszédét, megkeresztelkedének; és hozzájuk csatlakozék azon a napon mintegy háromezer lélek. És foglalatosok voltak az apostolok tudományában és a közösségben, a kenyérnek megtörésében és a könyörgésekben.” „És minden nap egy akarattal kitartva a templomban, és megtörve házanként a kenyeret, részesedtek eledelben örömmel és tiszta szívvel. Dicsérve az Istent, és az egész nép előtt kedvességet találva. Az Úr pedig minden napon szaporította a gyülekezetet az üdvözülőkkel.” (Apcs. 2:39-42, 46-47,)

  Mint látjuk, nem volt egy láthatóan kész gyülekezet, ahova csatlakozhatott a 3000 megtért lélek, akik kijöttek a régi vallási rendszerből. Volt viszont egy szívben-lélekben szeretetben egységes imacsoport mely a tizenegy apostolból, az asszonyokból és Jézus testvéreiből állt. Ők csak az imával voltak elfoglalva Jézus mennybe menetele óta, és 120 tanítvány már köréjük gyűlt, akikkel teljes egységben voltak. Így várták az Atya ígéretét (Luk.24:49) a Szent Szellem tüzének ígéretét eljönni a Mennyből.
Amikor Pünkösdkor leszállt a Szent Szellem az imádkozókra - a tűznyelvek látványának kíséretében, - akkor a 3000 megtérő ehhez a kis – egy szívvel-lélekkel imádkozó – csoporthoz „csatlakozott”. Így alapította (szülte) és indította el az Úr Jézus Krisztus az első Gyülekezetet, hogy az az Ő gyülekezete-, az Isten Háza (lakhelye), és a „Menny kapuja” (a mennyei dimenzió kapuja ) legyen!

  Szinte biztos, hogy ez ma is így lesz! Erre lehet számítani. Akik Jézusnak engedelmeskedve „kifutnak” a saját  - testületi fogságba jutott – egyházukból, (vagy már évek óta kijöttek,) még nem találnak egy olyan kész egyházat (gyülekezetet,) amelyhez egyszerűen csak csatlakozhatnak, és azonnal minden rendben lesz. Sajnos, vagy hála Istennek, NEM. A helyzet most is ugyanaz mint az Apcsel-ben láttuk, és a folyamat is ugyanaz kell legyen! Most is csak egy kezdődő folyamatot, az Urat keresők csoportját találhatják meg. Azokat, akik várják a mennyei tüzet, mert konkrét ígéretük van rá Istentől, (ld. Agg.1-2 rész). Most még ehhez a kis, „semminek látszó” kezdethez (Agg.2:3,) tudnak csak csatlakozni a keresők, akik kijönnek a testületi és egyéni fogságból. A csatlakozás feltétele ez esetben is a MEGTÉRÉS a fogság okaiból, és ELSZAKADÁS a hamisítványokkal megalkuvó- és kompromittálódott egyházi testületektől és bűnöktől, ahogy azt Péter apostol pünkösdkor prédikálta, (Apcs.2:40,) és Pál apostol pedig a 2.Kor.6:17-ben megírta! 

  Ahogyan azt Isten előre jelezte Joel próféta által, az első egyházat a mennyei tűz, a Szent szellem kitöltése hozta létre, ugyan így lesz a „Második Ház”-nak nevezett, egyház megszületése is. A Joeli ígéret most az egyházkorszak végén újra beteljesedik. Az Úr kihívja az elhajlott-, fogságba jutott egyházból az Ő népét, – a hűségeseket, akik nem kötöttek kompromisszumot a bűnnel, – és megalapítja a Krisztussal való személyes közösség szegletkövére, és a prófétai- és apostoli kenet alapkövére épülő egyházát, a dicsőséges „Második egyHázat”. Ekkor lesz csak láthatóvá Krisztus szent egyháza, melyet a később csatlakozók már látnak, de a most keresők, - a „fogságból kifutók” - még nem. Ők most még csak egy „kicsiny kezdetet” (Zak.4:10,) „magzatot” látnak.

  „Szólj csak Zorobábelnek, a Sealtiél fiának, Júda fejedelmének, és Jósuának, a Jehosadák fiának, a főpapnak, és a nép többi tagjainak, mondván: Ki van még életben köztetek, a ki látta ezt a házat az ő első dicsőségében? És milyennek látjátok ti most ezt? Avagy olyan-e ez a ti szemetekben, mintha semmi volna? De most légy bátor, Zorobábel, azt mondja az Úr! Légy bátor te is, Jósua, Jehosadák fia, te főpap, és légy bátor e földnek minden népe, azt mondja az Úr, és CSELEKEDJÉTEK, mert én veletek vagyok, azt mondja a Seregeknek Ura. Az igét, a mellyel szövetségre léptem veletek, mikor kijöttetek Egyiptomból, és az én SZELLEMEM  köztetek marad. Ne féljetek! Mert ezt mondja a Seregeknek Ura: Egy kevés idő van még, és én megindítom az eget és a földet, a tengert és a szárazt. És megindítok minden népet, és eljön, a kit minden népek óhajtanak, és megtöltöm e házat dicsőséggel, azt mondja a Seregeknek Ura. Enyém az ezüst és enyém az arany, azt mondja a Seregeknek Ura. Nagyobb lesz e MÁSODIK HÁZNAK dicsősége az elsőnél, azt mondja a Seregeknek Ura, és e helyen adok békességet, azt mondja a Seregeknek Ura.” (Aggeus 2:2-9,)

          II.           A második ház dicsősége

A próféták előrejelzései

  Mint látjuk, Aggeus próféta üzenete, - de Joel próféta is - éppen a most soron következő üdvtörténeti időről beszél. (pl.: Agg.2:9, Joel 2:28,) Arról szólnak, hogy az utolsó időben – megfelelő bűnbánatot követően – újra kitölti Isten a Szent Szellem tüzét szolgákra, szolgáló leányokra, ifjakra, vénekre ( tehát nem csak ismert és tekintélyes vezetőkre,) és ezzel a hét gyülekezeti korszakot követően, végre elérkezik és elkezdődik a „Második Ház” egyházkorszaka, melynek „dicsősége”, nagyobb lesz, mint az elsőé, – vagyis a Pünkösdkor alapított – egyházé volt. A Jelenések k. 12:1-2,5. versei is ez új-, győztes- és dicsőséges egyház születésének szellemi hátterét mutatja meg. (A napba öltözött asszony megszüli a fiát, akit a sárkány meg akar enni). Ez a születendő egyház majd „vasvesszővel” legeltet, kormányoz, és uralkodik a gonosz fölött, majd a mennybe ragadtatik Isten elé. De erről már előző írásom végén (Sereggyűjtés ideje elkezdődött,) már részletesebben említést tettem.

  Isten Aggeus próféta által erőteljesen bíztatja és bátorítja Zorobábelt (Sealtiel fiát), Jósuát, és velük együtt a föld minden népét,  hogy LEGYENEK BÁTRAK ÉS ERŐSEK!!! Kezdjék el, és folytassák a Templom (Isten Háza) és az Oltár újjáépítését !  „Cselekdjetek!” - üzente Isten a prófétával. Ne vegye el kedvüket és hitüket a semminek látszó kezdet, hanem higgyenek Isten ígéretében, aki hatalmas dolgokat fog tenni ! Isten megígérte, hogy megindítja az eget- a földet-, a tengert-, a szárazat, tehát világ méretű eseményekkel avatkozik be saját Háza helyreállításának érdekében, amit a prófétán keresztül Isten a „Második Háznak” nevezett ! Az anyagi fedezetre is ígéretet tesz (Agg.2:8,) és bátorítja a maroknyi csapatot, hogy ne riadjanak vissza az Úr Háza építésétől ! Legyenek kitartóak, és „cselekvőek,” akkor is, amikor munkájuk még nem látványos mások számára, és emiatt gúnyolják őket !

  Ez újra „Rhema” üzenet a mostani helyzetben a hívőknek, azoknak, akik kijöttek a fogság területeiből. Tehát Isten üzenete ma az, hogy: „SENKI NE ADJA FEL, SE A MUNKÁT, SE A BIZODALMAT, SE  A HITÉT, MERT  ISTEN  TELJESEN  ELKÖTELEZTE  MAGÁT  A  MÁSODIK HÁZ  FELÉPÍTÉSÉRE,  ÉS ELŐRE MEGÍGÉRTE, HOGY ANNAK DICSŐSÉGE FELŰL FOGJA MÚLNI AZ ELSŐ (a pünkösd utáni)  EGYHÁZ  DICSŐSÉGÉT !!!  
ÉRDEMES TEHÁT HINNI, CSELEKEDNI, ÉS KITARTANI, ELTŰRVE MÉG A GÚNYOLÓDÓK GÚNYOLÁSÁT IS !!!

Második ház :   Zorobábeli  templom  szellemi  üzenete

  Zorobábel, Sealtiel fia, Jósiás király dédunokája volt, (Mt.1:11-12,) mint királyi sarj, Babilonban született, a babiloni fogság idején. A Zorobábel nevet is ezért-, ezzel összefüggésben kapta. Nevének jelentése: Babilonban nemzett, Babilon sarja. Bár királyi leszármazott, a neve arra utal, hogy babiloni fogságban volt, Babilonból jött ki. A királyság képviselőjeként, (mint királyfi), ő kijött a fogságból, és visszajött Jeruzsálembe. De felmerül ugyanaz a kérdés, hogy hova ment Zorobábel, és a többiek, amikor kijöttek a babiloni fogságból? Mi várt rájuk?  Kihez csatlakoztak?  Talán egy gyönyörűen felépített és helyreállított templom, és város várta őket Jeruzsálemben? Mint tudjuk, egyáltalán nem! Romok várták őket. Zorobábel, Jósua és csoportjuk, még az első visszatérők hullámában jöttek, Ezsdrás és Nehémiás csoportja előtt. Aggeus és Zakariás próféta által éppen ezért is küldött számára Isten hatalmas bátorítás és biztatást, hogy építsék és állítsák helyre először az Úr oltárát, (Ezsdrás 3:2,) majd utána a Templomot, az Úr Házát!

  Szellemi alapelv az Ígében, hogy először mindig a Templom, vagyis az Isten tiszteletének, uralmának- és szolgálatának a helyreállítását kell az első helyre tenni, és csak utána következett a saját házaik-, a város- és a kapu helyreállítása. Nehémiáséknak már ez utóbbi feladat jutott, de Zorobábelnek (és a vele érkezőknek) kellett Isten Házán, - evangéliumi szóhasználattal élve – Isten tiszteletének és Uralmának helyreállításán dolgozniuk. Éppen ezért, Isten hatalmas ígéretet adott nekik, mégpedig azt, hogy: Nagyobb lesz e második háznak dicsősége az elsőnél, azt mondja a Seregeknek Ura, és e helyen adok békességet, azt mondja a Seregeknek Ura!” Az első visszatérési hullámban érkezőket nem várta egy kész, és helyreállított Istentisztelet. Sőt az ő feladatuk volt, hogy Isten uralmát, jelenlétét, (mai kifejezéssel élve: a szellem szerinti imádatot és Istentiszteletet, ami helyet tud biztosítani a mennyei dimenzió számára,) helyreállítsák, hogy az utánuk érkezőket már egy helyreállított Istentisztelet (Templom) várja, amibe be tudnak kapcsolódni, amikor ők is kijönnek és megérkeznek a babiloni fogságból.
   Most is ez az analógia érvényes a szellemi értelemben babiloni fogságba jutott, és onnan kiszabaduló hívőkre.  Először is megjegyzem, hogy csak Júda egy része jött vissza a fogságból, nem mindenki. Sajnos erre lehet ma is számítani. Nem minden hívő fog kijönni a szellemi (babiloni) fogságba került egyházak és gyülekezetek testületi fogságából, csak egy kisebbség! Másodszor pedig azok a hűségesek, akik nem lettek megalkuvók a hazugsággal és babiloni bűnökkel, azok meghallják a mennyei szózatot „Fussatok ki közülük én népem !” Ezek közül, akik az első hullámban futnak ki a testületi fogságból, azokat még nem várja egy kényelmes, kész helyzet. Nem várja őket egy jól prosperáló, szellemben és igazságban Istent imádó- és szolgáló, szépen felépített menyasszonyi, győztes egyház (gyülekezet). Ilyen jelenleg nincs a láthatáron, legalább is Magyarországon. De jó lenne ? -  ha lenne ? - és csak oda kéne menni ? - és semmi dolgunk nem lenne, csak az, hogy fussunk ki Babilonból, és fussunk be egy fogságmentes, kész egyházba, gyülekezetbe! J Ha nem látunk ilyet, még meg is sértődünk, hogy miért nincs, és bosszúból bent maradunk Babilonban, majd csak akkor, ha készen vár ránk egy dicsőséges gyülekezet, majd akkor hajlandók leszünk engedelmeskedni Istennek!
   Isten pedig úgy gondolta, hogy ez csak a mi kényelem szeretetünknek (ó-emberünknek) lenne jó, de a szellem szerint járó, és tanítvánnyá vált keresztényeknek ez nem lenne jó! Ahogy feljebb már kifejtettük, a Bibliában azt találjuk, hogy sem Pünkösdkor, sem pedig Zorobábel idejében a fogságból kiszabadulók nem egy elkészített és elkészült helyzetbe érkeztek meg, hanem nekik kellett felépíteni, és helyreállítani az Istentiszteletet, az Isten uralmát és szolgálatát a maguk számára, Isten utasításai, tevei alapján ! Így született meg Pünkösdkor az első egyház, (melynek olyan nagy volt a dicsősége, hogy nem mertek közéjük elegyedni,) és így állt helyre Zorobábel idejében is az Ószövetségi „Második Ház”.

   Ennek mintájára, az Újszövetségi „Második Házat” is, a szellemi fogságból kiszabadulók első hullámával érkezők odaszánt kis serege által fogja az Úr helyreállítani! Az első hullámhoz tartozók kis serege, inkább a Pünkösd előtt egy szívvel-lélekkel egységben imádkozók kis csapatához lehetne hasonlítani. Pünkösdkor Őhozzájuk csatlakozott a 3000 lélek, akikből csak ezt követően indulhatott el a gyülekezet felépítése! Ahogy az Ígében látjuk, a későbbi hullámban érkezőknek már lesz hova csatlakoznia Istentisztelet szempontjából, de a „város,”, a „kapuk”, a „házak” (családok) helyreállítási munkáiból és szolgálatából nekik is bőven fog még maradni munka és feladat !

III.           Új egyház (gyülekezet) születik

Jézus megkeresi nyáját – Pásztorok felelőssége

Láthatjuk az Ígében, hogy Isten az Ő népét juhokhoz-, nyájhoz hasonlítja: Ti pedig az én juhaim, legelőm nyája vagytok, emberek vagytok, én pedig Istenetek, ezt mondja az Úr Isten.” (Ezékiel 34:31,) „Mert ő a mi Istenünk, mi pedig az ő legelőjének népei és az ő kezének juhai vagyunk;”(Zsoltár 95:7,). Jézus a Pásztor, (Zsoltár 23:1,) Őt pedig az Íge „Nagy pásztornak”, (Zsid.13:20,) „Jó pásztornak” (Ján.10:11,14,) és „Főpásztornak” (1.Pét.5:4,) nevezi. De Jézus felment a Mennybe, ezért a földön a tanítványai közül némelyeket megbízott azzal, hogy Őt, - az Ő jó-pásztori szívét - képviselve legeltessék, és védelmezzék Jézus tulajdonát, a nyájat. Ezt látjuk, amikor Péter apostolt egyértelműen megbízta és felhatalmazta azzal, hogy Jézus nyáját legeltesse, és őrizze! „Péter, szeretsz-é engem ? …. legeltesd … őrizd … legeltesd … az én juhaimat!”  (Ján.ev.21:15-17,) Tehát ebből megérthetjük a pásztori szolgálat fő alapelveit, amivel a pásztoroknak el kell számolniuk Uruk felé. Ezek pedig felsorolva a következők:
1./ Uruk önfeláldozó szeretete! (Ha engem szerettek, az én parancsolataimat megtartsátok.)  
2./ Jézus nyájának önfeláldozó szeretete! (Úgy szeretni a nyájat, ahogy Jézus szereti, aki életét adta értük! De közben tudniuk kell, hogy a nyáj az Úr tulajdona, nem az övék, és el kell számolniuk az Úr felél, hogy megbízásukat hogyan teljesítették.) 
3./ A nyáj legeltetése! (Kies legelőkre vezetés, tehát tartalmas szellemi táplálékkal lássák el a rájuk bízott hívőket. Vagyis mennyei szintről vegyék át az üzenetet, és ne csupán az írástudás, a psziché szintjéről, hanem a „térdeiken” vegyék át a főpásztortól a juhok számára az üzenetet. Csak így terelgethetik a nyájat kies legelőkre.) 
4./  A nyáj őrzése és védelme, és a sebek bekötözése! (Védeni kell a nyájat a szellemi farkasoktól. Tehát a szellemi védelem is feladatuk. Őrizniük kell a gyülekezetet a tévtanításoktól, (tévtanítóktól,) álnok-, haszonleső szolgálóktól, stb., a lelki- és szellemi sebeket bekötözni, lelki gondozni az Úr juhait, stb.,).
5./  Vezetés! (Egy nyáj szempontjából a pásztor mégiscsak egy vezető. Az ő vezetőjük. Megbíznak benne a tekintetben, hogy pásztoruk az előbbi 4 feladatnak becsületesen fog eleget tenni! ).

   Óriási bizalom és megtiszteltetés az Úrtól, amikor valakire rá meri bízni saját juhainak pásztorlását. De éppen ezért, ehhez óriási felelősség is párosul, mert egyszer el kell számolniuk Uruk felé a pásztoroknak! Mennyire végezték hűségesen, önzetlen szeretettel a rájuk bízott munkát, vagy esetleg egyesek hűtlenül visszaéltek-e a rájuk átruházott tekintéllyel, és saját hasznukat keresve, uralkodtak, élősködtek az Úr juhain ?  Az Úr minden pásztort egyszer elszámoltat! Engem is! Ezért a pásztoroknak fokozott mértékű Istenfélelemre és alázatra van szükségük szolgálatukhoz!

Jézus megkeresi nyáját – Pásztorok elszámoltatása

A pásztorok elszámoltatásáról szól Ezékiel könyve 34:1-16. verse. Az Úr nagyon súlyos visszaéléseket talál sok pásztor életében, ezért azonnal közbeavatkozik, és kiveszi juhait a visszaélő, gonosz pásztorok kezéből. Íme az Ígei idézet, amely kifejezetten azoknak van címezve, akik visszaéltek pásztori megbízásukkal: És lőn az Úrnak beszéde hozzám, mondván: Embernek fia! prófétálj Izráel pásztorai felől, prófétálj és mondjad nékik, a pásztoroknak: Így szól az Úr Isten: Jaj Izráel pásztorainak, a kik önmagokat legeltették! Avagy nem a nyájat kell-é legeltetni a pásztoroknak? A tejet megettétek, és a gyapjúval ruházkodtatok, a hízottat megöltétek; a nyájat nem legeltettétek. A gyöngéket nem erősítettétek, és a beteget nem gyógyítottátok, s a megtöröttet nem kötözgettétek, s az elűzöttet vissza nem hoztátok és az elveszettet meg nem kerestétek, hanem keményen és kegyetlenül uralkodtatok rajtok; Szétszóródtak hát pásztor nélkül, és lőnek mindenféle mezei vadak eledelévé, és szétszóródtak; Tévelygett nyájam minden hegyen s minden magas halmon, és az egész föld színén szétszóródott az én nyájam, s nem volt, a ki keresné, sem a ki tudakozódnék utána. Annakokáért, ti pásztorok, halljátok meg az Úr beszédét: Élek én, ezt mondja az Úr Isten, mivelhogy az én nyájam ragadománynyá lőn, és lőn az én nyájam mindenféle mezei vadak eledelévé, pásztor hiányában, és nem keresték az én pásztoraim az én nyájamat, hanem legeltették a pásztorok önmagokat, és az én nyájamat nem legeltették; Ennekokáért, ti pásztorok, halljátok meg az Úr beszédét: Így szól az Úr Isten: Ímé, megyek a pásztorok ellen, és előkérem nyájamat az ő kezökből, s megszüntetem őket a nyáj legeltetésétől, és nem legeltetik többé a pásztorok önmagokat, s kiragadom juhaimat szájokból, hogy ne legyenek nékik ételül. Mert így szól az Úr Isten: Ímé, én magam keresem meg nyájamat, és magam tudakozódom utána. Miképen a pásztor tudakozódik nyája után, a mely napon ott áll elszéledt juhai között; így tudakozódom nyájam után, és kiszabadítom őket minden helyről, a hova szétszóródtak a felhőnek s borúnak napján. És kihozom őket a népek közül s egybegyűjtöm a földekről, és beviszem őket az ő földjökre, és legeltetem őket Izráel hegyein, a mélységekben s a föld minden lakóhelyén. Jó legelőn legeltetem őket, és Izráel magasságos hegyein leszen akluk, ott feküsznek jó akolban, s kövér legelőn legelnek Izráel hegyein. Én magam legeltetem nyájamat, s én nyugosztom meg őket, ezt mondja az Úr Isten; Az elveszettet megkeresem, s az elűzöttet visszahozom, s a megtöröttet kötözgetem, s a beteget erősítem; és a kövéret s erőset elvesztem, és legeltetem őket úgy, mint illik.” (Ezékiel 34:1-16,) (Ha valaki csak a kivastagított szakaszokat olvassa, akkor is összeáll a kép.)

Ez a prófétai üzenet magáért beszél! Nem is sorolom újra, csak a főbb pontokra utalok majd. Nyilvánvaló, hogy ez a prófétai üzenet, mint szellemi alapelv, a mai helyzetben is érvényes. Nyugodtan tekinthetjük úgy, hogy ezt Jézus ma üzeni az „önmagukat legeltető” pásztoroknak:

     Számonkérés ígérete – elszámoltatás :
1./ „Ti pásztorok, halljátok meg az Úr beszédét: …. (az Úr felsorolja panaszait,) 
2./ „keményen és kegyetlenül uralkodtatok rajtok; Szétszóródtak … ”
3./ „Ímé, megyek a pásztorok ellen, és előkérem nyájamat az ő kezükből, s megszüntetem őket a nyáj legeltetésétől, … ”

     Helyreállítás ígéretei :
4./ „Tudakozódom nyájam után, … ”
5./ „Ímé, én magam keresem meg nyájamat! …”
6./ „Kiszabadítom őket minden helyről, a hova szétszóródtak,  …” 
7./ „Jó legelőn legeltetem őket, … jó akolban, s kövér legelőn legelnek, …” (Új akol, jó legelő ígérete,)    

Az önző pásztorokat az Úr azzal ítéli meg a földi szinten, hogy elveszi tőlük saját nyáját! Ez meglepő változásokat fog eredményezni a mai gyülekezeti struktúrában, de Jézusnak joga van hozzá, mert Ő váltotta meg a nyájat saját Vérével! Azok a pásztorok, akik nem a nyáj hasznát, hanem a maguk hasznát húzták az Úr nyájából tekintélyük révén, azok megbízását az Úr megszünteti, és elveszi tőlük saját nyáját, és közvetlenül maga kezdi el pásztorolni őket a mennyei dimenzióból, természetfeletti módon, és/vagy a maradék hűséges pásztorok által! Mindenkivel egyenként foglalkozik, csodákat tesz értük, sebeiket bekötözi, stb.  Mindez a prófétai és apostoli kenetre újólag felépülő és helyreállított egyházában fog működni, a megszülető új gyülekezeti korszakban, amiről a Jelen.12:1-2,5, prófétai látás tudósít. Ebben válik majd láthatóvá a „Második Ház” dicsősége!

Jézus megkeresi nyáját – Helyreállítás : a „Második Ház”

Ahogy  a fentiekben már említettük, „ISTEN  TELJESEN  ELKÖTELEZTE  MAGÁT  A  MÁSODIK HÁZ  FELÉPÍTÉSÉRE,”, tehát a régi gyülekezeti struktúrából megszületik az új, a „Második Ház” amely belép a mennyei dimenzióba, képviselni tudja Jézus Királyi Uralmát, és jelek-, csodák bizonyítják, hogy Krisztussal egyé vált szellemben, ezért egyszerre tud működni a földi- és a mennyei dimenzióban, (ahogy Ádám és Éva a bűneset előtt,) és „vasvesszővel” kormányozza és legelteti a nemzeteket!

Ahogy ezekből a prófétai üzenetekből látjuk, Jézus megígérte, hogy közvetlen beavatkozik, és új egyházat hoz létre a visszajövetelét közvetlenül megelőző időkben. Így teljesedik be, szemünk láttára az Aggeusi „Második Ház” helyreállítására vonatkozó prófétai ígéret, ami egyszerre jelenti az Ámos 9:11, és Apcs.15:16, szerinti „Dávid Sátorát” is, és a Jel.12:5 szerinti „fiú-magzat” születését, melyet  leegyszerűsítve, gyűjtő fogalomként a III.-as alcímben „Új egyház (gyülekezet) születésének” neveztem. Tehát amikor az „Új egyház (vagy gyülekezet) születik” kifejezést használom a mostani időnkben elkezdődött egyházkorszak változásaira, akkor a fentiekben összefoglalt prófétai ígéretek aktualizálódását, mai időnkben történő beteljesedését, elindulását értem ezen!

Új egyház (gyülekezet) születik

Sajnos a Isten „legelőjének népe- és kezének juhai” (Zsoltár 95:7,) között, - a sok csalódás, sértés, fájdalom és visszaélés miatt, - úgy az  „egyház”-, mint a „gyülekezet” kifejezések már nagyon lejáratódtak. Az Úr sok elszéledt és megsérült juha nem is akar hallani sem gyülekezetről, sem egyházról, mert azonnal a rossz sztereotípiák kezdenek el bennük működni. De van egy jó hír !  Mégpedig az, hogy az Úr megítéli a hűtlen pásztorok visszaélését, azokat akik magukat legeltették! (Hála Istennek nem minden pásztor volt ilyen!) Megkeresi elszéledt és megsérült juhait, személyesen ápolgatja- és bekötözi sebeiket, az elveszettet visszahozza, és a Saját Krisztusi Személyén, mint SZEGLETKÖVÖN, valamint a próféták- és apostolok ALAPKÖVÉN  HELYREÁLLÍTJA  A  „MÁSODIK egyHÁZ”-át, (amit az Íge a  HELYREÁLLÍTOTT „DÁVID SÁTORÁNAK” is nevez,) vagyis Ezékiel prófétálása szerint JÉZUS MAGA KÉSZÍT EGY „JÓ AKOLT, magasságos hegyen”! (Ez.34:14,) Itt még arra is utalást tesz a próféta, hogy ennek a gyülekezetnek (akolnak) a mennyei dimenzióval is lesz kapcsolata (magasságos hegyen lesz az akol). Mai nyelvezettel ezt úgy mondhatjuk, hogy JÉZUS MAGA ALAPÍT egy ÚJ  GYÜLEKEZET, amelyben Ővé a királyi uralom, és ahol az Ő szolgái az Ő szíve szerint pásztorolják az Ő juhait, és amely a prófétai- és apostoli kenetre épülve hatékony lesz a mennyei dimenzióban, és működteti és „hirdeti Isten Királyi Uralmának ezt az evangéliumát” (Mt.24:14,) az egész világon ! 

Hogyan néz ki ez a helyreállítási (születési) folyamat, a prófétai ígéretek szerint ?

Először: Kitölti az Úr az Ő Szellemét „minden Testre” (tehát bárkire, akit Ő választ,) Joel 2:28. szerint. Tehát kitölti azt az apostoli-, és prófétai kenetet, (ismert, vagy még ismeretlen szolgálókra), amely képes bevezetni Isten népét a Krisztus Királyi Uralmának mennyei dimenziójába!  Úgy hiszem, a hiteles apostoli-, prófétai kenetet arról lehet majd felismerni, hogy - Illés próféta Kármel hegyi esetéhez hasonlóan, - Isten olyan TŰZZEL válaszol, amelyet Pünkösd napján is kitöltött az imádkozásban foglalatos tanítványokból felépített „Oltárára”! Amikor egyre inkább nyilvánvalóvá válik a természetfeletti-, a mennyei dimenzió beavatkozása és működése a természetes szinten, ez számít majd Istentől származó hitelesítésnek!

Másodszor:  Összegyűjti az elűzötteket, megsebzetteket, becsapottakat, megsérülteket, és elveszetteket, de azokat is, akik korábban kijöttek a fogságból, és a „pusztában” szellemi hontalanságban hűségesek maradtak az Úrhoz, de nem találtak fogságmentes gyülekezetre. Jézus maga „tudakozódik juhai után”, és „maga keresi meg nyáját”. Szól a szívükhöz, és vonzást helyez a szívükbe az Isten Királyi Uralmát hordozó mennyei látás- és dimenzió megtapasztalására, és az Úr Jézussal egy szellemmé válás igazságára.

Harmadszor : Kihívja a babiloni testületi fogságban lévő juhait, saját népét a fogságból. Azokat, akik nem lettek megalkuvók a Babilon (a Világ) sokféle szeretetével, önző érdekeket szolgáló bűneivel, vagy ha igen, akkor készek voltak megtérni ezekből, és akik megértették és elfogadták a „Fussatok ki Babilonból Én népem!” mennyei szózatot! 

Negyedszer : Sereggyűjtés!  A megkeresettek, és a fogságból korábban- és most kifutó népe első hullámához tartozókból az Úr egy olyan odaszánt, imádkozni- és egymást szeretni vágyó, - a pünkösd előtt egységben imádkozó százhuszakra emlékeztető – sereget gyűjt össze, (lásd.: Sereggyűjtés ideje elkezdődött c. írást,) akik Zorobábel és csapatához hasonlóan, - hallgatva a prófétai üzenetre, - Isten eszközeivé válnak a „Második Ház”, („Dávid Sátora”) helyreállításában, azaz a születendő „Új Gyülekezet” az „ÚJ AKOL” megalapításában és felépítésében! E folyamat vezet majd a FIÚ-MAGZAT” vagyis az „Új Akol” megszületéséhez, amit sokféleképpen nevezhetünk: nevezni szokás, a Pünkösdi-karizmatikus mozgalom utáni,;  vagy a „Hét gyülekezeti korszak” utáni,; a Felekezet közi,; vagy Felekezetek utáni,; vagy a Királysági egyházkorszaknak. Mindegy minek nevezzük, csak az a fontos, hogy ugyanazt értsük rajta, mégpedig a fenti prófétai üzenetek értelmében és a Jel.12:5 fogalmait használva: „Megszületik a Fiú-magzat”,  vagyis ÚJ GYÜLEKEZET SZÜLETIK!  A Zorobábelnek és a kis seregének szóló prófétai bíztatás ma is érvényes. Az Úr mai királyfiaknak (Zorobábeleknek) is ezt üzeni : De most légy bátor, Zorobábel, azt mondja az Úr! Légy bátor te is, Jósua, Jehosadák fia, te főpap, és légy bátor e földnek minden népe, azt mondja az Úr, és cselekedjétek, mert én veletek vagyok, azt mondja a Seregeknek Ura!”

Ötödször :  Konfrontáció Jézabel szellemével. Ha a mai, újszövetségi „Zorobábeli” első sereg nem lankad el, és kitart a cselekvésben, akkor az Úr felkészíti őket, a babiloni, bálványimádó (Jézabel tanítása és varázslása alá került) keresztény egyházak által képviselt bálványimádó szellemi erősségek (a pokol kapuja) elleni ütközetre! Ennek Ószövetségi előképe Illyés próféta Kármel hegyi konfrontációja - a Baál- és Asera papjai által képviselt - Jézabeli szellemi erősséggel. Mint tudjuk, drámai volt a szellemi ütközet, és a győzelem is, amelyben az Úr megdicsőítette Nevét! A kétfelé sántikáló nép ledöbbent, és MEGTÉRT, kijött Jézabel szellemének „babiloni” fogságából, és megölték a 450+400 bálványimádó papot. (1.Kir.18:21-40,) Ehhez a szellemi ütközethez készíti ma az Úr „élő kövekből” – vagyis az odaszánt tanítványaiból, - az „Oltárt”, Isten oltárát, amelyre le tud majd szállni a „mennyei TŰZ”, ugyanúgy, ahogy pünkösdkor is leszállt tűznyelvek kíséretében a maroknyi (százhúsz) tanítványra. Ahogy akkor a Kármel hegyen, úgy most is, az oltárt a prófétai kenet által építi fel Isten, mert oltár nélkül sem jön az Isten Tüze!  Nem csak a prófétai kenetre, hanem oltárra is szükség van ahhoz, hogy Isten tüze leszálljon! Ezért fontos az első „Zorobábeli” hullámban érkező hívők odaszánása, hogy a pünkösd előtti „százhuszak” szerepét betöltsék!
   Sajnos ők nem találnak „Kész” Gyülekezetet, és „Kész” Oltárt sem, ahova csatlakozhatnak a fogság után. Nekik maguknak kell az „Oltár”  „Élő kövei”-vé válniuk, és maguknak kell a születendő „ÚJ GYÜLEKEZETTÉ”  lenniük ! Ha ez sikerül, utána már „csak” a próféta, és az áldozat szükséges, na és megvárni az „estvéli áldozat idejét”, vagyis Isten időzítését, és akkor megérkezik a mennyei tűz, amely végleg eldönti a csatát !

        IV.         Amikor a tűz leszáll

Illyés  kenete  szükséges

Ahogy az Ószövetségi korszakban a Jézabel szellemi erőssége elleni konfrontációhoz Illyés prófétai kenetére volt szükség, - akinek belátása- és bejárása volt a mennyei dimenzióba, - úgy most, Jézus jövetele előtt is az Illyés próféta kenetére van szükség. Malakiás próféta által Isten megígérte, hogy: „Ímé, én elküldöm néktek Illyést, a prófétát, mielőtt eljön az Úrnak nagy és félelmetes napja.” (Malakiás 4:5,)  Tudjuk, hogy Jézus földi szolgálatának útkészítője Keresztelő János volt, aki Illyés prófétai szellemével volt felruházva, (Mt.11:14,) és ő konfrontált is Heródiással, aki az akkori idők Jézabel szellemét képviselte Heródes házában. De Malakiás próféciája főleg Jézus visszajövetelének idejére vonatkozik, mert „az Úrnak nagy és félelmetes napja” előtti időt említi, ami egyértelműen a végidőkre utal. Ma sokkal erősebb a bálványimádó Jézabeli szellemi erősség a keresztény egyházakban, mint amit Heródes idejében a politikai hatalom és a Judaizmus összefonódása képviselt. Ma Vatikán bálványimádó befolyása (amit a Jelenések könyve „a nagy parázna” és a „Jézabel tanításának” nevez, aki elhiteti Isten szolgáit is, hogy szellemi paráznaságot és bálványimádást kövessenek el, és ők ezt megteszik azért, hogy „Jézabel asztaláról” – állami támogatásból – élhessenek) az egész kereszténységre rátelepedett.

   Ma Magyarországon - az új egyházi törvény kényszerének engedve, - az összes elismert egyház kompromisszumot kötött a „Szent Korona” bálványimádásával, az állami támogatásokért, anyagi- és vagyoni előnyökért cserébe. Sajnos a jelenleg elfogadott magyar egyházak „Jézabel asztaláról” azaz állami költségvetésből finanszírozzák saját költségvetésüket, vagy annak nagyon jelentős részét. Ennek szellemi ára a bálványimádással való megalkuvás.  Ez pedig rettenetes, mert ez  a bűn ellehetetleníti az első szeretet parancsának betöltését! Az Első szeretet elhagyása pedig - mint tudjuk - az egyház "gyertyatartójának" kimozdításához, Isten ítéletéhez  vezet.  (A "Szent Korona" bálványimádásáról részletesen itt olvashatsz.)

A Kármel hegyi esethez hasonlóan, óriási meglepetés lesz, amikor  Isten a Joel 2:28 szerint, az utolsó idők pünkösdi TŰZÉT bocsátja le az Övéiből épült „oltárra”,  melynek bibliai manifesztációja (Isten Királyságának jelei) látványosan bizonyítják majd, hogy Ő, Jézus az Igaz Isten és nem a bálványok, nem a „Szent Korona” nem „Szűz Mária”!  Ennek láttán a „kétfelé sántikáló” hívők nagy sokasága megtér majd az Úrhoz!  Ezért akarja az Úr a „kicsiny kezdet”-et felhasználni, és a maroknyi seregből felépíteni az „Úr Oltárát”! Jézus célja, hogy a Jézabel elleni szellemi ütközet győzelmi zsákmányát (- a mennyei tűz miatt megtérők sokaságát-) begyűjthesse Új egyházába, a Krisztus szegletkövére és az apostolok- és próféták alapkövére felépülő (Ef.2:20,) helyreállított gyülekezetébe!

Amikor a „tűz” leszáll, tömegesen fognak kifutni a babiloni bálványokkal fertőzött - a „Sámsoni” egyéni fogságban és a „Babiloni” testületi fogságban szellemileg egyhelyben- és körbe-körbe járó - egyházakból a hívők. Sokan olyanok, - akik már elhagyták az Urat, - visszatérnek, és sokan, akik nem hagyták el az Urat, de szellemi pusztában  bolyonganak, a „mennyei tűz” megnyilvánulásai láttán vissza fognak térni az Úrhoz, és keresni fogják az Új egyházat (gyülekezetet,) melynek születése éppen akkor van folyamatban, és a „Zorobábeli” első kis seregből születve jön a világra, és válik láthatóvá. Mindezek láttán és hallatán a hitetlenek között is elindul a megtérési hullám, és csatlakoznak Jézus helyreállított egyházához, gyülekezetéhez .

A későbbi hullámban érkezők tömege, valamint az új megtérők sokasága, már ehhez a kis sereghez (a születő gyülekezethez) fognak tudni csatlakozni! Nekik is jut szellemi munka bőven. A Nehémiás könyvének üzenete alapján, nekik marad a „házak” (családok), a „falak” (védelem, és a határok) és a „kapuk” (ellenőrzés, kormányzás,) szellem szerinti helyreállításának munkája.

Még ha a - fogságból és a pusztából első hullámban érkező - „Zorobábeli” kis sereget nem várja is készen egy helyreállított „Templom”, azaz Gyülekezet, hanem nekik kell azzá válniuk, és „Isten Oltárává” lenniük, az ő óriási jutalmuk az, hogy teherhordói lehetnek az őreájuk épülők nagyobb seregének! Így a több önfeláldozás-, több áldozat-, több alázat- és több szenvedés vállalása, nagyobb mennyei dicsőség felé nyitja meg az utat számukra !  Dicsőség az Úrnak !!!  Ők járnak a legjobban !!!


ÁLDJA MEG AZ ÚR A SEREGGYŰJTÉS ELSŐ HULLÁMÁBAN ÉRKEZŐK  BÁTOR HITÉT !  –  ÉS   TÖLTSE BE SZÍVÜKET ÖRÖMMEL ODASZÁNÁSUKÉRT ! *

„E dolgok után lőn az Úr beszéde Ábrámhoz látomásban, mondván: Ne félj Ábrám: én paizsod vagyok tenéked, a te jutalmad felette igen bőséges. 
(1.Móz.15:1,)

* AZ  Ő  JUTALMUK  LEGYEN  AZ ÚRTÓL  „FELETTE  IGEN  BŐSÉGES” !

                                                                
Soós Péter
2012. Július  24.                                                      ("Hit és Hitvédelem" c. blog ITT.)
________________________________________________________________
Kapcsolódó  cikkek :
2012. július 23., hétfő

A MENNY CSODÁLATOS, JÖJJ TE IS !

ODEN HETRICK  TISZTELETES, ÉS  LEÁNYA  BIZONYSÁGA  A  MENNYRŐL 

(felvétel: már kb. 30 éve, 1982-1992 között)

Magyar tolmács és hang : Gégény Éva (Anglia)

   „Meg van írva : A miket szem nem látott, fül nem hallott és embernek szíve meg se gondolt, a miket Isten készített az őt szeretőknek. Nekünk azonban az Isten kijelentette az ő Szelleme által: mert a Szent Szellem mindeneket vizsgál, még az Istennek mélységeit is.”  (1.Korint.2:9-10,)
   „Mi pedig nem e világnak szellemét vettük, hanem az Istenből való Szellemet; hogy megismerjük azokat, a miket Isten ajándékozott nékünk. Ezeket prédikáljuk is, nem oly beszédekkel, melyekre emberi bölcseség tanít, hanem a melyekre a Szent Szellem tanít; szellemiekhez szellemieket szabván. Érzéki (pszihikai) ember pedig nem foghatja meg az Isten Szellemének dolgait: mert bolondságok néki; meg sem értheti, mivelhogy szellemi képpen ítéltetnek meg. A szellemi ember azonban mindent megítél, de ő senkitől sem ítéltetik meg.”  (1.Korint.2:12-15,)

   A bevezető Íge alapján jó szívvel ajánlom elsősorban Isten Szellemét ismerő hívőknek Oden Hetrick tiszteletes és leánya bizonyságtételét a Mennyről, melyet az Úrtól kaptak. A fenti Íge is igazolja, hogy Isten meg akarja ismertetni az Övéivel mindazokat, amiket készített számukra a Mennyben, és az is Isten akarata, hogy ezek publikálva (prédikálva) legyenek !
   Én is ezért teszem közzé, épülés és buzdítás céljából olyan hívők számára, akik a Szent Szellem által képesek felfogni Isten Szellemének dolgait, és nem tartják bolondságnak azt, amit Isten éppen a legnagyobb szeretettel és jóakarattal, kiváltságnak számító módon küldött az Őt szeretők számára !
_________________________________________________________________

                     Az eredeti angol nyelvű változat ide klikkelve tekinthető meg .
_________________________________________________________________

   Ez a bizonyságtétel 25 – 30 éve, (kb.1982–1992 között) lett felvéve, és a digitális technikának köszönhetően most került fel a világhálóra. (Köszönet Gégény Évának a remek magyar tolmácsolásért és hangért! )
Semmiképpen nem lehet népszerűség kereséssel vádolni Oden Hetrick tiszteletest, aki – ha még élne, - most lenne 90 éves (a felvételen 60-70 év közötti korúnak látszik).
   Nem tartom véletlennek, hogy Isten egy 30-50 évvel korábbi mennyei megtapasztalás sorozatot is felhasznál arra, hogy minél erőteljesebben szóljon ma hozzánk, és főleg az elutasító hívőkhöz, mert szereti gyermekeit, és fel akarja készíteni őket Jézus jövetelére ! Pál apostol erőteljesen szól a gyülekezetekhez a Kolossé levélben: Annakokáért ha feltámadtatok a Krisztussal, az odafelvalókat keressétek, a hol a Krisztus van, az Istennek jobbján ülvén, Az odafelvalókkal törődjetek, nem a földiekkel.” (Kol.3:1-2,)  Nagyon elszomorító, amikor a hívők, akik hitük szerint a Mennybe igyekeznek, nem mutatnak érdeklődést a Menny és a mennyei dolgok iránt, hanem elutasítóak, vagy közömbösek.

   Megértem és elfogadom azt az óvatosságot ami a sok hamisítvány miatt jogosan felmerül a hívőkben, és ezért helyesen alkalmazzák a : „ Mindent megvizsgáljatok, és ami jó azt megtartsátok ! Mindentől, ami gonosznak látszik, őrizkedjetek !” (1.Thess.5:21-22,) intést Pál apostoltól. Viszont ugyanaz a Pál apostol bátorít a Kol.3:1-2-ben a mennyeiek keresésre, és ugyanaz a Pál apostol beszél az 1.Korint.2:9-15-ben a káprázatos Mennyről, amit Isten ki akar jelenteni a Szent Szellem által az Őt szeretőknek, és ugyanaz a Pál apostol tesz utalást a 2.Korint.12. részben a saját utazásáról a harmadik égben, a Mennyben.

   Az utolsó idők helyreállított egyházának ereje éppen abban áll majd, hogy az eredeti evangéliumi üzenetet képviselik, miszerint Isten Királyi Uralma ( a mennyei dimenzió) elközelített, tehát itt van közöttünk a Szent Szellem dimenziójában, amit nevezhetün ezért mennyei dimenziónak is. Az Atya pedig a királyság és királyi uralom kenetét a Krisztusra kitöltötte (ld.Ézsaiás 61:1-3, Luk.4:17-19,) ami a mennyei dimenzióban most is jelen van, és mindazok használhatják (ld. 12 és a 70 tanítvány) akik hajlandóak Jézus tanítványaivá válni, a tanítványi feltételeket betölteni (ld.Luk.9:23-24,). A mennyei dimenzióba való belépéshez pedig prófétai kenet nyitja meg a kaput. Az a prófétai kenet, amelyet Isten a Joel 2:28-ban is megígért az utolsó időkben, amikor Isten ezt a kenetet mindenkire hajlandó kitölteni, nem csak tekintélyesekre, hanem szolgákra, szolgáló leányokra, ifjakra, idősekre. Ezzel Isten célja az, hogy megnyissa és használhatóvá tegye népe számára a mennyei dimenzió valóságát !

    Fontos alapelvnek tartom amikor a mennyei és/vagy pokol élményeket a hívők az írott Íge által megvizsgáljákhogy nem elég csupán az intellektuális  Íge ismeret alapján vizsgálódni, és  ítéletet alkotni! Az Íge elsősorban Szellem, és nem betű! A Ján.ev 1:1, és 14,-ben olvassuk, hogy az Íge az Isten, és az Isten pedig Szellem! Az Íge pedig testté lett, és lakozott közöttünk! Jézus éppen arról értesíti tanítványit a Luk.9:22-ben, hogy őt éppen az írástudok, a vének és a főpapok fogják megölni. Az írástudók, az Írásokra hivatkozva utasították el és ölték meg a közöttük Testben megjelent Ígét !!!  Az írástudók úgy ítélték meg az Ígéből, hogy Jézus nem a Messiás, Ő nem Istentől jött. Ez döbbenetes !!! Ma is sokan az Írásokra hivatkozva utasítanak el Istentől küldött ajándékokat, eseményeket, üzeneteket, stb.  Miért ? Mert nem szellem szerint, hanem csak pszihével, intellektuális Ígeismerettel vizsgálják meg a látottakat, hallottakat. Erre mondja Pál apostol, a bevezető idézetben :Érzéki (pszihikai) ember pedig nem foghatja meg az Isten Szellemének dolgait: mert bolondságok néki; meg sem értheti, mivelhogy szellemi képpen ítéltetnek meg. A szellemi ember azonban mindent megítél, de ő senkitől sem ítéltetik meg.” 

    Nagy a valószínűsége annak, hogy amikor valakiben rejtett ellenérdekeltség lappang a látott-, hallott és/vagy olvasott szellemi átéléssel, bizonyságtétellel (prófétai üzenet, angyalokkal-, vagy Jézussal való találkozás látásban, mennyei-, pokol átélések, vagy éppen a bizonyságot tevő személlyel) kapcsolatban, akkor a benne lévő ellenérdekeltség elfogulttá teszi a pszihéjét, ami megakadályozza abban, hogy a saját szelleme, a Szentszellem szerint tudja a kérdést az Íge szerint megvizsgálni, és Isten szerinti álláspontra tudjon jutni. Azt veszem észre, hogy az Istentől jövő és a mennyei dimenzióval kapcsolatos megtapasztalások elkezdték megosztani a hívők táborát, és kezdi mindenki elfoglalni a maga pozícióját. Ki ellene, ki mellette. Ahogy Jézus idejében történt, úgy van most is. Vannak akik megkövezik, megverik és megölik az Úr küldötteit az Ígére hivatkozva, és vannak akik az Ígére hivatkozva elfogadják őket. Erről beszél Jézus a Luk.12:49, 51-52, versekben : Azért jöttem, hogy e világra tüzet bocsássak: és mit akarok, ha az immár meggerjedett?
   Amikor nyilvánosan, (kis-, vagy nagy nyilvánosság előtt ) baráti körben, gyülekezetben, TV adásban, videó anyagokon, vagy média felületeken publikált írásban  „idegbeteg”, „perverz okkult szellemi befolyás alatti” embereknek, vagy „nem Istentől valónak”, "nem Ígei"-nek nyilvánítják - az Ígére hivatkozva - az Istentől küldött mennyei- és pokolról szóló bizonyságtevőket, akkor szellemi és erkölcsi értelemben megverik, megkövezik, emberi- és erkölcsi  tisztességükben meggyilkolják Isten küldötteit. Pontosan úgy, ahogy Jézus tanít erről: És a munkások megfogván az ő szolgáit, az egyiket megverék, a másikat megölék, a harmadikat pedig megkövezék. Ismét külde más szolgákat, többet mint előbb; és azokkal is úgy cselekedének.” (Máté 21:35-36,)

    Például egy hívő a blogján a pásztora rávezetésével úgy foglalt állást, hogy amit az Eudoxia mondott, az nem lehet Istentől, mert a legtöbb dolog amit mondott az ugyan Ígei, de miért küldene Isten Eudoxiával olyan üzenetet, ami már benne van a Bibliában ? Isten olyat nem üzen, amit már a Bibliában leírt. Tehát ebből az következik szerinte, hogy Eudoxia Nem Istentől kapta az átélését. Ha pedig nem Istentől, akkor csak az ördögtől lehet!  Ez nagyon hamis érvelés, mert éppen a Biblia mondja pl. a Márk 16:20-ban , hogy az Istentől küldött jelek megerősítették az Ígét ! Isten a történelem során folyamatosan meg akarja erősíteni az Ígét. Nem azért, mert az Íge gyenge, hanem azért, mert a mi hitünk gyenge az Ígében. Az Íge megerősítése azt jelenti, hogy Isten az Íge hitelét és igazságát akarja bennünk, emberekben megerősíteni! Ezért az ilyen megerősítéseket Isten „bizonyságai”-nak nevezzük. Dávid nagyon szerette Isten bizonyságait, ami az Ígében- és Istenben vetett hitünket hivatott megerősíteni. Ezért fontosak ezek a mennyei- és pokolról is szóló bizonyságtételek. Iste akarja, hogy mindenki higgye el, amit a Biblia mond, és vegyük félvállról az Isten Szavát! Tehát, ha igaz lenne az, amit a pásztor állít, akkor azt is meg lehetne kérdezni, hogy ő miért prédikál, hiszen olyat mond, ami benne van az Ígében ?  Miért mondja, ha úgyis meg van már írva a Bibliában ? Olvassa el mindenki, és akkor valójában nem is kell prédikálni. E logika szerint ő sem Istentől van, mert olyat hirdet, ami már benne van az Ígében?  Butaság lenne ezt a következtetést levonni. Ez a pásztor egyébként egy nagyon drága testvér. Ő Isten szolgája ! – csak ezt a dolgot valószínűleg nem elég körültekintően vizsgálta meg, vagy talán lehet a lelkében valami apró ellenérdekeltség?

     Az a vágyam, hogy mindenki – velem együtt, – helyesen tudjon különbséget tenni a jó és a rossz, az Istentől és a gonosztól származó dolgok, bizonyságok és szellemek között !

Oden Hetrick tiszteletes- és leányának bizonyságtétele által Isten szeretete engem rendkívül megérintett, és tovább fokozta az Atya- és Jézus Krisztus és a Szent Szellem iránti vágyamat és szomjamat. Már sok mennyei beszámolót hallottam, de ilyen precíz és részletes bizonyságot még nem. Még most is az ebben lévő Isteni szeretetnek hatása alatt vagyok, és nem szeretném, ha ez elmúlna! Nagyon hálás vagyok Istennek, hogy hozzám is eljuthatott ez a csodálatos bizonyság !   Az Úr szeretete arra késztetett, hogy ezt az áldást minél többekkel megosszam!

Fogadd szeretettel !

Isten áldjon meg !
_____________________________________________________________

Kapcsolódó linkek :


2012. július 21., szombat

HÁROM NAPOS HALÁLBÓL FELTÁMADT BUDDHISTA SZERZETES

A BUDDHISTA SZERZETES  AZONNAL MEGTÉRT, ÉS HIRDETTE: JÉZUS KRISZTUS AZ EGYEDÜLI MEGVÁLTÓ      


"A te neved nincs a könyvben, vissza kell térned ..."


  1998-ban egy buddhista szerzetes, aki Myanmarban a Barmar törzshöz tartozott - a korábbi délkelet-ázsiai Burmában - meghalt. Néhány nappal később tartották a halotti ceremóniát, mely szerint testét a hagyományokhoz hűen el kell égetni. Ekkor már az oszlásnak indult test erős szagot árasztott; tehát biztosan halott volt - mondták el az "Asian Minorities Outreach" missziós szervezetnek. 

  Szerzetesek százai és rokonok voltak jelen a halotti ceremónián. Pontosan abban a pillanatban amikor meg akarták gyújtani a halotti máglyát, felült a halott férfi és kiáltott: Minden hazugság! A jelenlévők megdermedtek. Ő tovább folytatta: Nekünk hazugságot beszéltek! Láttam elődeinket, ahogyan égnek és kínoztatnak a tűzben. Láttam ott Buddhát és a többi buddhista szentet. Mind a tűztóban voltak! 

  Felszólította a jelenlévőket: A keresztényeket kell meghallgatnunk, ők az egyetlenek, akik az igazságot tudják! Az egész környéket megrázta ez az esemény. Több mint 300 buddhista szerzetes lett kereszténnyé és elkezdték a Bibliát hirdetni és magukat tanításainak alárendelni. A feltámadott férfi mindenkit figyelmeztetett, hogy higgyen Jézus Krisztusban, mert Ő az igazi Isten. 

  Ezt a híradást különböző források alapján megvizsgáltuk, és megbízhatóan megfelel a valóságnak - így nyilatkozott a közismert missziós-társaság. E történetről úgy szereztünk tudomást, hogy különböző burmai pásztorok beszéltek róla. Ezek az emberek alaposan kivizsgálták a történet hátterét és semmi jelét nem tapasztalták esetleges becsapásnak. Ezért helyesnek tartottuk, hogy e történettel a nyilvánosság elé lépjünk. 

  Szeretnénk, hogy a történet magáért beszéljen és felhívjuk a keresztényeket, hogy vizsgálják meg a Szentírás alapján. Ha Istennek úgy tetszik, hogy ezt dicsőségére és népének bátorítására használja, mi is ezt szeretnénk - és Szelleme az olvasó szívében munkálkodjon. 
_________________________________________________________________________________

                                                      Az  eredeti tudósítás  
   Fiatal éveim 

  Nevem: Athet Pyan Shinthaw Paulu. Myanmar-ból származom. Szeretném megosztani önökkel, azt ami röviddel ezelőtt történt velem. Először azonban a fiatal éveim eseményeiről szeretnék beszélni. 

1958-ban születtem Bogale-ban, az Irrawaddy-Delta területén, dél- Myanmar-ban [egykor Burma]. Szüleim szigorúan hívő buddhisták voltak, mint a legtöbb ember Myanmar-ban, és a Thitpin nevet adták nekem, melynek jelentése "fa". Ott, ahol felnőttem, az élet nagyon egyszerű volt. 13 éves koromban abbahagytam az iskolát, és egy halászcsónakon kezdtem dolgozni. Az Irrawaddy Deltánál lévő számos folyóból és áramlatból halásztunk. 

16 éves koromban én lettem a hajó vezetője. Akkoriban a Mainmahlagyon (jelentése: "szép asszony") szigeten éltem, ez szülővárosomtól Bogale-tól északra van. Ez a helység kb. 160 km-re délnyugatra fekszik a fővárosunktól Yangon-tól (Rangoon).  Egy napon, már 17 éves voltam akkor, egy nagy fogásunk volt. A sok hal a hálóban egy krokodil figyelmét vonta magára. Ez követte a hajónkat és meg akart támadni minket. Úgy megrémültünk, hogy vadul eveztünk a part felé. A krokodil követett bennünket és közben a farkával verte a csónakot. Végül is megmenekültünk. Bár senki nem halt meg e balesetben, az eset mély nyomot hagyott bennem. Soha többé nem akartam halászni. A csónakunk a támadás következtében úgy megsérült hogy elsüllyedt. Így ezen az éjszakán komphajóval utaztunk haza. 

Röviddel ezután apámat áthelyezték Yangon City-be. 18 éves koromban egy buddhista kolostorba küldtek, szerzetes növendéknek. Myanmar-ban a legtöbb szülő reméli, hogy fiait legalább egy időre kolostorba küldheti, mert ez nagy dicsőségnek számít. Évszázadok óta követjük ezt a szokást. 

Buddha lelkes követője voltam  

  1977-ben, amikor 19 éves és három hónapos lettem, szerzetbe léptem. A szerzetes rendbe való belépésemkor a kolostori elöljáró egy új buddhista nevet adott nekem, mint ahogy ez szokás az országunkban.  
Az új nevem így hangzott: U Nata Pannita Ashinthuriya. Mihelyt nálunk valaki szerzetes lesz, leteszi a szülőktől kapott nevét. A kolostor neve amelyben éltem: Mandalay Kyaikasan Kyaing. A felettes szerzetes neve U Zadila Kyar Ni Kan Sayadaw - volt. [U Zadila - jelenti a címet]. Az ő idejében ő volt a leghíresebb buddhista szerzetes egész Myanmar-ban; mindenki ismerte őt. Közel és távol mint nagy tanítót tisztelték. Igen, az volt ő... mert 1983-ban egy súlyos közlekedési balesetben meghalt. Mindenkit megrendített a halálhíre. Akkor már 6 éve voltam szerzetes. Igyekeztem egy jó szerzetes lenni, és a buddhizmus minden előírását betartani. Ezzel oly távolra mentem, hogy egy temetőbe költöztem, ahol szüntelen meditálhattam. Némely szerzetes aki Buddha tanításába egészen el akar mélyedni, tesz ilyesmit és hasonlókat, hogy célhoz érjen. Némelyik a sűrű erdőbe költözik, ahol önmegtagadásban és szegénységben él. 

Én is igyekeztem megtagadni önző gondolataimat és kívánságaimat, megmenekülni a betegségtől és szenvedéstől, és kitörni ez élet körforgásából. A temetőben nem féltem a szellemektől. Olyan magas fokú belső békére és önmegvalósításra törekedtem, hogy amikor szúnyog szállt a karomra hogy megcsípjen, nem sepertem le. Éveken át mindent megtettem azért, hogy egy jó szerzetes legyek és semmi élőlénynek ne okozzak szenvedést. A szent buddhizmust tanulmányoztam, úgy amint azt minden ősöm is tette. Így éltem mit szerzetes évről évre, amíg nagyon nagyon beteg nem lettem. 

Akkor Mandalay-ban voltam és kórházba kellett mennem. Az orvosok vizsgálati eredménye sárgalázat és maláriát igazolt egyidőben! Egy hónap múltán az állapotom még semmit nem javult. Az orvosok tudatták velem, hogy semmi esélyem sincs többé a gyógyulásra. Így elengedtek engem, hogy készüljek fel a halálomra.  
Ennyit a múltamról. 

Látomás, ami örökre megváltoztatta az életemet  

  Miután elhagytam a kórházat, visszatértem a kolostorba, ahol a többi szerzetes ápolt. Egyre gyöngébb lettem, míg végül elvesztettem az eszméletemet. Később megtudtam, hogy három napon át halott voltam. A szívem megállt, a testem oszlásnak indult és szaga volt. Buddhista tisztasági ceremóniák szerint előkészítették testemet az elégetésre. 
  Test szerint kimentem a világból, jól tudom, lelkileg/szellemileg teljesen éber voltam. Hirtelen egy heves vihar közepében találtam magam. Egy hatalmas szél az egész vidéket elsöpörte, úgy hogy sem fák, semmi nem volt már látható, csak lapos pusztaság. Egy ideig nagy sebességgel haladtam e pusztaságon. Senki nem volt sehol, egészen egyedül voltam. Egy idő után átkeltem egy folyón. A folyó túlsó oldalán egy iszonyatos, szörnyűséges tűz tavat láttam. A buddhizmusban nem volt elképzelésünk egy ilyen helyről. Először össze volta keveredve, nem tudtam, hogy ez a pokol. Aztán megláttam Jama-t, a pokol királyát (sok ázsiai kultúrában Yama a pokol királyának neve). Az arca olyan mint az oroszlán, teste szintén, de a lába mint egy kígyó (kígyó-szellem/Schlangengeist). Több szarv volt a fején; félelmetes volt a kinézése, nagyon féltem. Remegve kérdeztem meg a nevét. Azt válaszolta: a pokol királya vagyok, a pusztító. 

Az iszonyatos, szörnyűséges tűztó  

 A pokol királya megparancsolta, hogy nézzek a tűzbe. Belenéztem és megpillantottam a buddhista szerzetesek sáfrány színű köntöseit Myanmar-ból. Ahogy jobban odanéztem, megpillantottam egy férfi kopaszra nyírt koponyáját. Megismertem az arcát - ez U Zadila Kyar Ni Kan Sayadaw volt (a híres szerzetes, aki 1983-ban autóbalesetben meghalt). Megkérdeztem a pokol királyát, miért van itt az én egykori tanítóm e gyötrelem tavában égni. Miért van itt ebben a tűztóban? Ő egy jó tanító volt; sőt egy tanítási kazettán a címmel: 'Ember vagy-e, vagy kutya?', ez emberek ezreinek segített megérteni, hogy értékesebb dolog embernek lenni, ellentétben az állattal - mondtam. Igen, ő egy jó tanító volt - válaszolta a pokol királya. De nem hitt Jézus Krisztusban, ezért van a pokolban. 
 Azután egy másik személyt kellett látnom a tűzben. Láttam egy embert nagyon hosszú hajjal, fejének bal oldalán összefogatva. Ő ugyancsak köntöst viselt. Ki ez az ember? - kérdeztem a pokol királyát. Ő az, akit imádsz, Gautama/Buddha. - válaszolta. Megrőkönyödtem, Gautamát a pokolban látni! Tiltakoztam: Gautama erkölcse és morálja hibátlan volt! Miért van itt a tűztóban?  
 Nem játszik semmilyen szerepet az, hogy milyen jó volt ő - válaszolta a pokol királya. Azért van itt, mert nem hitt az Örökkévaló Istenben. 

  Aztán láttam egy másik embert, katonai uniformisban. A mellén nagy seb volt. Megkérdeztem: Ki ez az ember? A pokol királya azt válaszolta: Ő Aung San, a forradalmi vezető Myanmarban. Azért van itt, mert üldözte és megölte a keresztényeket; de leginkább azért, mert nem hitt Jézus Krisztusban. 
Myanmarban azt mondja a szájhagyomány: A katonák nem halnak meg soha, ők továbbélnek. A katonák sosem halnak meg, ők örökre a pokolba mennek. 

 Ezután megpillantottam még egy embert a tűztóban. Ez óriási volt és harci fegyverzet volt rajta. Kardot és pajzsot tartott a kezében. A homlokán sérülés volt. Ez az ember mindenkinél nagyobb volt, akiket valaha is láttam. Hatszor olyan magas volt, mint a távolság az ember könyöke és ujjhegye között, ha kinyújtott karral állt, plusz még egy tenyér szétnyitott ujjakkal. A pokol királya azt mondta: Ennek az embernek a neve Góliát. Azért van itt a pokolban, mert az Örökkévaló Istent és Dávidot gúnyolta/szidalmazta. Zavarban voltam, mert sem Góliátot sem Dávidot nem ismertem. A pokol királya azt mondta:Góliátról a keresztény Bibliában van szó. Te még nem ismered őt, de ha keresztény leszel, megtudod ki ő. 

Ezután elvittek egy helyre, ahol gazdagokat, és szegényeket láttam, amint a vacsorájukat készítették. Ki főz ezeknek az embereknek? - kérdeztem. A pokol királya válaszolt:A szegények maguk készítik az ételüket, de a gazdagoknak mások főznek. Amint az étel a gazdagok számára elkészült, asztalhoz ültek. Alig kedtek el enni, sűrű füst szállt föl. A gazdagok olyan gyorsan ettek, amilyen gyorsan csak bírtak, hogy így könnyítsenek a lelkiismeretükön. A füst miatt nehezen lélegeztek. Gyorsan kellett enniük, mert féltek, hogy elvesztik a pénzüket - pénzük volt az istenük. 
 Ezután a pokolnak egy másik királya jött hozzám. Közben láttam egy lényt, aki azzal foglalkozott, hogy tűztóban a tüzet szítsa. Ez a lény megkérdezte tőlem: Te is mégy a tüzes tóba? Nem! válaszoltam - én csak azért vagyok itt, hogy megfigyeljem a dolgokat! A lénynek a megjelenése - aki a tüzet szította - félemetes volt. Tíz szarv volt a fején és lándzsa a kezében, amely hét hegyes pengével végződött. 

 Ez a szörnyűséges lény azt mondta: Igazad van. Csak azért jöttél, hogy körülnézz. Nem találom a neved itt. Akkor hozzáfűzte: Útra kell kelned és oda visszamenned, honnan jöttél. Közben a puszta területre mutatott, ahol át kellett jönnöm, mielőtt a tűztóhoz értem. 

A döntés útja 

  Így aztán sokáig gyalogoltam, míg vérezni nem kezdtem. Forróságot éreztem és nagy fájdalmaim voltak. Kb. 3 óra múlva végül is egy széles úthoz értem. Ezen az úton folytattam utamat, míg egy elágazáshoz értem. Az egyik út, a bal felé tartó, széles volt. A keskeny út jobbra tartott. Az elágazásnál egy útmutató tábla volt, rajta olvashatóan: Balra akik nem hisznek az Úr Jézus Krisztusban Jobbra a keskeny út azoké: Akik hisznek Jézusban!  

  Kiváncsi voltam, hogy hová vezet a széles út; ezért elindultam rajta. Kb. 300 méterrel előttem ment két ember. Utól akartam érni őket, hogy aztán velük együtt menjek tovább. Akárhogy igyekeztem, nem tudtam utólérni őket. Így visszatértem az útkereszteződéshez. Azonban figyeltem a két férfit, akik a szélesúton előttem mentek, és láttam amint az út végén hirtelen ledöfték őket. A férfiak üvöltöttek a fájdalomtól; én is kiáltottam amikor láttam, hogy mi történt velük. Így vettem észre, hogy a széles úton nagy veszélyek ólálkodnak azok számára, akik azt választják.  

Betekintés a Mennybe  

  Elhatároztam, jobb ha a hívők útján vándorolok. Kb. egy órányit mentem, amikor az út felszíne tiszta arannyá változott. Az arany oly ragyogó tiszta volt, hogy amikor letekintettem az útra, láthattam magamat benne.  
Aztán egy férfit pillantottam meg magam előtt, fehér öltözéket viselt. Csodálatos éneklést is hallottam. Oly szép volt és oly tiszta! Sokkal, sokkal szebb volt, mint mikor mi itt a Földön dicsőítünk a templomokban. 

  A fehér köntöst viselő férfi felszólított, hogy menjek vele. Mi a neved? - kérdeztem. De Ő nem válaszolt. Miután hatszor megkérdeztem Őt - adott választ: Az vagyok, akinél a Menny kulcsa van. A Menny csodálatos hely; neked most még nem szabad bemenned oda. De ha követed Jézus Krisztust, bemehetsz oda, mihelyt az életed a Földön befejeződött. Az ember neve: Péter volt. Péter mondta: Ülj le. Aztán észak irányban mutatott egy helyet. Tekints észak felé, és lásd meg, mint teremti Isten az embert, mondta. Láttam az Örökkévaló Istent egy bizonyos távolságból. Isten szólt egy angyalnak: Teremtsünk embert! Az angyal könyörgött Istennek, hogy ne teremtsen embert. Ő csak rosszat fog cselekedni, és Téged megszomorít!, mondta. (Burmai nyelven szó szerint: elszomorít = azt cselekszi, hogy arcodat elveszíted.)  

  De Isten mégis teremtett embert. Ő életet fújt bele és élővé lett. Az "Ádám" nevet adta neki. 
[A buddhisták nem hisznek a világ és az ember teremtésében, ezért ez a tapasztalat nagy hatással volt a szerzetesre, ezenkívül Góliáttal való találkozásra is azért volt szükség, hogy felismerje: a keresztények Istene az igaz Isten. Megj. ford.]  

Új névvel  

  Aztán felszólított Péter: Állj fel és térj vissza oda, ahonnan jöttél. Beszélj az emberekkel, akik Buddhát tisztelik és bálványokat imádnak. Mondd meg nekik, hogy a pokolba mennek, ha nem változnak. Akik bálványokat és azoknak templomokat építenek, szintén a pokolba kell menniük. Akik a szerzeteseknek áldoznak és maguknak akarnak érdemeket szerezni, szintén a pokolba mennek. 
Mindazok, akik a szerzetesekhez imádkoznak, és őket 'Pra'-nak nevezik (megtisztelő cím a szerzetesek felé), a pokloba mennek. Akik a bálványoknak kántálnak így: 'kelj életre', a pokolba mennek. Mindenki, aki nem hisz Jézus Krisztusban a pokolba megy.  
  Még hozzáfűzte: Az új nevedben kell beszélned. Mától az új neved: Athet Pyan Shinthaw Paulu (Paulu, a feltámadott).  Nem akartam visszatérni. Szerettem volna a Mennybe menni. 
Az angyalok kinyitottak egy könyvet. Keresték a gyermekkori nevemet, Thitpin, de nem találták a könyvben. Akkor a buddhista szerzetesi nevemen kerestek (U Nata Pannita Ashinthuriya), de ez sem volt található a könyvben. Erre Péter azt mondta: A te neved nincs a könyvben, vissza kell térned és tanúságot tenni Jézusról a buddhistáknak. Útra keltem vissza az arany úton. Újra hallottam a gyönyörű éneklést, olyan szépet, mint soha előtte és utána.  
  Péter apostol egészen addig velem jött, amíg eljött az ideje, hogy a Földre érkezzem. Ő mutatott nekem egy létrát, amely a Mennytől a Föld fölötti égi szféráig ért le. A létra nem ért le a Földig. Sok angyalt láttam, akik a létrán le s föl tartottak. Megkérdeztem Pétert: Kik ők? Péter így válaszolt: Ők Isten követei, jelentik a Mennyben azoknak a neveit, akik hisznek Jézus Krisztusban, és azokét is, akik nem hisznek. Aztán azt mondta Péter, ideje hogy menjek. 

Kísértet  

 A következő amit hallottam, sírás és jajgatás. Hallottam anyám hangját: Fiam, miért hagytál itt minket? Hallottam, hogy a többiek is zokognak. Észrevettem, hogy egy ládában fekszem. Elkezdtem mozogni. Anyám és apám rémülten kiáltottak fel: Él! Él! Mások, akik távolabb álltak, nem hittek szüleimnek. Ekkor megkapaszkodtam a láda peremébe és felültem. Sokan megbénultak a rémülettől. Kiabáltak: Egy szellem! és rohantak ahogy csak bírtak - el onnan. Akik ott maradtak, megnémulva remegtek mint a nyárfalevél. Észrevettem, hogy nagy mennyiségű bűzlő folyadékban és testnedvben ülök. Ez a folyadék a gyomromból és belemből jött ki, amíg a koporsóban feküdtem. Ebből tudták az emberek, hogy tényleg halott voltam. 
 A koporsó műanyag burkolattal volt belülről bevonva és a fához rögzítve. Ennek az volt a célja, hogy ne folyjon ki a koporsóból a folyadék, amikor elkezd „ereszteni” a halott, mint ahogy ez nálam is volt. 
 Amint később megtudtam, már éppen azon voltak, hogy a krematórium lángjainak adjanak. Myanmar-ban a halottakat a koporsóba fektetik, amit később lezárnak és elégetnek. 
 Éppen amikor visszatértem e földi létbe, a szüleim az utolsó pillantást vethették a holttestemre. Néhány pillanat múlva lezárták volna a koporsót és testemmel együtt elégették volna. 
 Azonnal elkezdtem mondani amiket láttam és hallottam. Az emberek meg voltak döbbenve. Beszéltem az emberekről akiket a tűztóban láttam, és mondtam nekik, hogy csak a keresztények ismerik az igazságot; a mi elődeink, de magunk is évezredek óta be vagyunk csapva. Mondtam nekik, hogy minden, amiben mi hiszünk hazugság. Az emberek megdöbbentek, mert tudták, micsoda szerzetes voltam és milyen lelkesen hirdettem Buddha dolgait. 
 Myanmar-ban amikor meghal valaki, ráírják nevét és korát a koporsóra. Amikor egy szerzetes hal meg, a szerzetes nevét, korát és a kolostorban eltöltött szolgálati éveinek számát írják rá. Tehát halottnak írtak engem, de amint látjátok, újra élek!  

Utószó  

  Azóta, hogy 'Paulu a feltámadott' mindezt átélte, Jézus Krisztus hűséges tanújának bizonyult. Burmai pásztorok elmondták, hogy szerzetesek százait vezette a Messiáshoz/Krisztushoz. Nyilvánvalóan megalkuvás nélkül kiáll tanúsága mellett. 
Azok az emberek, akik nem fogadják el azt a tényt, hogy egyedül Jézus Krisztus az út a Mennybe, megütköznek ezen a tanúbizonyságon. Az ő megtapasztalásai olyan valóságosak, hogy a heves ellenségeskedés sem rettenti vissza attól, hogy kiálljon az igazság mellett. Miután sok éven át a buddhista szerzetesek szigorú életszabályaihoz tartotta magát, feltámadása után azonnal elkezdte Jézus Krisztus evangéliumát hirdetni. Felszólította a többi szerzetest, hogy tagadják meg hamis isteneiket és teljes szívvel kövessék Jézus Krisztust. 
 Betegsége és halála előtt semmiféle kapcsolata nem volt a kereszténységgel. Minden, amit a három napos halál állapotában tanult, új volt neki. Hogy minél több ember megismerje üzenetét, e 'korunk Lázára' audio és videó kazettákon is terjeszti az üzenetet. A rendőrség és a buddhista hatóságok Myanmar-ban mindent elkövettek, hogy begyűjtsék és megsemmisítsék a kazettákat. Ez a bizonyságtétel, amelyet ön olvas, egy ilyen kazettáról lett leírva. Tudomásunkra jutott, hogy Myanmar polgárainak igen veszélyes dolog egy ilyen kazettát birtokolniuk. 
  Bátor tanúságtétele miatt rács mögé került, de a hatóságok nem tudták elhallgattatni. Szabadulása után folytatta a látott és halott dolgokról való bizonyságtételét. Jelenlegi tartózkodási helye nem ismeretes; egy burmai forrásból tudjuk, hogy börtönbe zárták és lehetséges hogy meggyilkolták. Egy másik információ szerint újra szabad és folytatja szolgálatát. 
Németből magyarra fordította:  Katharina Becker 
A fordítás burmai nyelvből: 
Asian Minorities Outreach
P.O.Box 901
Palestine, TX 75802
E-Mail: monkstory@yahoo.com

Kapcsolódó  linkek :
TONY  DAVIST  MEGGYILKOLTÁK, UTÁNA FELTÁMADT
ANGELICA  ZAMRANO - 23 ÓRA A HALÁLBAN