2012. július 23., hétfő

A MENNY CSODÁLATOS, JÖJJ TE IS !

ODEN HETRICK  TISZTELETES, ÉS  LEÁNYA  BIZONYSÁGA  A  MENNYRŐL 

(felvétel: már kb. 30 éve, 1982-1992 között)

Magyar tolmács és hang : Gégény Éva (Anglia)

   „Meg van írva : A miket szem nem látott, fül nem hallott és embernek szíve meg se gondolt, a miket Isten készített az őt szeretőknek. Nekünk azonban az Isten kijelentette az ő Szelleme által: mert a Szent Szellem mindeneket vizsgál, még az Istennek mélységeit is.”  (1.Korint.2:9-10,)
   „Mi pedig nem e világnak szellemét vettük, hanem az Istenből való Szellemet; hogy megismerjük azokat, a miket Isten ajándékozott nékünk. Ezeket prédikáljuk is, nem oly beszédekkel, melyekre emberi bölcseség tanít, hanem a melyekre a Szent Szellem tanít; szellemiekhez szellemieket szabván. Érzéki (pszihikai) ember pedig nem foghatja meg az Isten Szellemének dolgait: mert bolondságok néki; meg sem értheti, mivelhogy szellemi képpen ítéltetnek meg. A szellemi ember azonban mindent megítél, de ő senkitől sem ítéltetik meg.”  (1.Korint.2:12-15,)

   A bevezető Íge alapján jó szívvel ajánlom elsősorban Isten Szellemét ismerő hívőknek Oden Hetrick tiszteletes és leánya bizonyságtételét a Mennyről, melyet az Úrtól kaptak. A fenti Íge is igazolja, hogy Isten meg akarja ismertetni az Övéivel mindazokat, amiket készített számukra a Mennyben, és az is Isten akarata, hogy ezek publikálva (prédikálva) legyenek !
   Én is ezért teszem közzé, épülés és buzdítás céljából olyan hívők számára, akik a Szent Szellem által képesek felfogni Isten Szellemének dolgait, és nem tartják bolondságnak azt, amit Isten éppen a legnagyobb szeretettel és jóakarattal, kiváltságnak számító módon küldött az Őt szeretők számára !
_________________________________________________________________

                     Az eredeti angol nyelvű változat ide klikkelve tekinthető meg .
_________________________________________________________________

   Ez a bizonyságtétel 25 – 30 éve, (kb.1982–1992 között) lett felvéve, és a digitális technikának köszönhetően most került fel a világhálóra. (Köszönet Gégény Évának a remek magyar tolmácsolásért és hangért! )
Semmiképpen nem lehet népszerűség kereséssel vádolni Oden Hetrick tiszteletest, aki – ha még élne, - most lenne 90 éves (a felvételen 60-70 év közötti korúnak látszik).
   Nem tartom véletlennek, hogy Isten egy 30-50 évvel korábbi mennyei megtapasztalás sorozatot is felhasznál arra, hogy minél erőteljesebben szóljon ma hozzánk, és főleg az elutasító hívőkhöz, mert szereti gyermekeit, és fel akarja készíteni őket Jézus jövetelére ! Pál apostol erőteljesen szól a gyülekezetekhez a Kolossé levélben: Annakokáért ha feltámadtatok a Krisztussal, az odafelvalókat keressétek, a hol a Krisztus van, az Istennek jobbján ülvén, Az odafelvalókkal törődjetek, nem a földiekkel.” (Kol.3:1-2,)  Nagyon elszomorító, amikor a hívők, akik hitük szerint a Mennybe igyekeznek, nem mutatnak érdeklődést a Menny és a mennyei dolgok iránt, hanem elutasítóak, vagy közömbösek.

   Megértem és elfogadom azt az óvatosságot ami a sok hamisítvány miatt jogosan felmerül a hívőkben, és ezért helyesen alkalmazzák a : „ Mindent megvizsgáljatok, és ami jó azt megtartsátok ! Mindentől, ami gonosznak látszik, őrizkedjetek !” (1.Thess.5:21-22,) intést Pál apostoltól. Viszont ugyanaz a Pál apostol bátorít a Kol.3:1-2-ben a mennyeiek keresésre, és ugyanaz a Pál apostol beszél az 1.Korint.2:9-15-ben a káprázatos Mennyről, amit Isten ki akar jelenteni a Szent Szellem által az Őt szeretőknek, és ugyanaz a Pál apostol tesz utalást a 2.Korint.12. részben a saját utazásáról a harmadik égben, a Mennyben.

   Az utolsó idők helyreállított egyházának ereje éppen abban áll majd, hogy az eredeti evangéliumi üzenetet képviselik, miszerint Isten Királyi Uralma ( a mennyei dimenzió) elközelített, tehát itt van közöttünk a Szent Szellem dimenziójában, amit nevezhetün ezért mennyei dimenziónak is. Az Atya pedig a királyság és királyi uralom kenetét a Krisztusra kitöltötte (ld.Ézsaiás 61:1-3, Luk.4:17-19,) ami a mennyei dimenzióban most is jelen van, és mindazok használhatják (ld. 12 és a 70 tanítvány) akik hajlandóak Jézus tanítványaivá válni, a tanítványi feltételeket betölteni (ld.Luk.9:23-24,). A mennyei dimenzióba való belépéshez pedig prófétai kenet nyitja meg a kaput. Az a prófétai kenet, amelyet Isten a Joel 2:28-ban is megígért az utolsó időkben, amikor Isten ezt a kenetet mindenkire hajlandó kitölteni, nem csak tekintélyesekre, hanem szolgákra, szolgáló leányokra, ifjakra, idősekre. Ezzel Isten célja az, hogy megnyissa és használhatóvá tegye népe számára a mennyei dimenzió valóságát !

    Fontos alapelvnek tartom amikor a mennyei és/vagy pokol élményeket a hívők az írott Íge által megvizsgáljákhogy nem elég csupán az intellektuális  Íge ismeret alapján vizsgálódni, és  ítéletet alkotni! Az Íge elsősorban Szellem, és nem betű! A Ján.ev 1:1, és 14,-ben olvassuk, hogy az Íge az Isten, és az Isten pedig Szellem! Az Íge pedig testté lett, és lakozott közöttünk! Jézus éppen arról értesíti tanítványit a Luk.9:22-ben, hogy őt éppen az írástudok, a vének és a főpapok fogják megölni. Az írástudók, az Írásokra hivatkozva utasították el és ölték meg a közöttük Testben megjelent Ígét !!!  Az írástudók úgy ítélték meg az Ígéből, hogy Jézus nem a Messiás, Ő nem Istentől jött. Ez döbbenetes !!! Ma is sokan az Írásokra hivatkozva utasítanak el Istentől küldött ajándékokat, eseményeket, üzeneteket, stb.  Miért ? Mert nem szellem szerint, hanem csak pszihével, intellektuális Ígeismerettel vizsgálják meg a látottakat, hallottakat. Erre mondja Pál apostol, a bevezető idézetben :Érzéki (pszihikai) ember pedig nem foghatja meg az Isten Szellemének dolgait: mert bolondságok néki; meg sem értheti, mivelhogy szellemi képpen ítéltetnek meg. A szellemi ember azonban mindent megítél, de ő senkitől sem ítéltetik meg.” 

    Nagy a valószínűsége annak, hogy amikor valakiben rejtett ellenérdekeltség lappang a látott-, hallott és/vagy olvasott szellemi átéléssel, bizonyságtétellel (prófétai üzenet, angyalokkal-, vagy Jézussal való találkozás látásban, mennyei-, pokol átélések, vagy éppen a bizonyságot tevő személlyel) kapcsolatban, akkor a benne lévő ellenérdekeltség elfogulttá teszi a pszihéjét, ami megakadályozza abban, hogy a saját szelleme, a Szentszellem szerint tudja a kérdést az Íge szerint megvizsgálni, és Isten szerinti álláspontra tudjon jutni. Azt veszem észre, hogy az Istentől jövő és a mennyei dimenzióval kapcsolatos megtapasztalások elkezdték megosztani a hívők táborát, és kezdi mindenki elfoglalni a maga pozícióját. Ki ellene, ki mellette. Ahogy Jézus idejében történt, úgy van most is. Vannak akik megkövezik, megverik és megölik az Úr küldötteit az Ígére hivatkozva, és vannak akik az Ígére hivatkozva elfogadják őket. Erről beszél Jézus a Luk.12:49, 51-52, versekben : Azért jöttem, hogy e világra tüzet bocsássak: és mit akarok, ha az immár meggerjedett?
   Amikor nyilvánosan, (kis-, vagy nagy nyilvánosság előtt ) baráti körben, gyülekezetben, TV adásban, videó anyagokon, vagy média felületeken publikált írásban  „idegbeteg”, „perverz okkult szellemi befolyás alatti” embereknek, vagy „nem Istentől valónak”, "nem Ígei"-nek nyilvánítják - az Ígére hivatkozva - az Istentől küldött mennyei- és pokolról szóló bizonyságtevőket, akkor szellemi és erkölcsi értelemben megverik, megkövezik, emberi- és erkölcsi  tisztességükben meggyilkolják Isten küldötteit. Pontosan úgy, ahogy Jézus tanít erről: És a munkások megfogván az ő szolgáit, az egyiket megverék, a másikat megölék, a harmadikat pedig megkövezék. Ismét külde más szolgákat, többet mint előbb; és azokkal is úgy cselekedének.” (Máté 21:35-36,)

    Például egy hívő a blogján a pásztora rávezetésével úgy foglalt állást, hogy amit az Eudoxia mondott, az nem lehet Istentől, mert a legtöbb dolog amit mondott az ugyan Ígei, de miért küldene Isten Eudoxiával olyan üzenetet, ami már benne van a Bibliában ? Isten olyat nem üzen, amit már a Bibliában leírt. Tehát ebből az következik szerinte, hogy Eudoxia Nem Istentől kapta az átélését. Ha pedig nem Istentől, akkor csak az ördögtől lehet!  Ez nagyon hamis érvelés, mert éppen a Biblia mondja pl. a Márk 16:20-ban , hogy az Istentől küldött jelek megerősítették az Ígét ! Isten a történelem során folyamatosan meg akarja erősíteni az Ígét. Nem azért, mert az Íge gyenge, hanem azért, mert a mi hitünk gyenge az Ígében. Az Íge megerősítése azt jelenti, hogy Isten az Íge hitelét és igazságát akarja bennünk, emberekben megerősíteni! Ezért az ilyen megerősítéseket Isten „bizonyságai”-nak nevezzük. Dávid nagyon szerette Isten bizonyságait, ami az Ígében- és Istenben vetett hitünket hivatott megerősíteni. Ezért fontosak ezek a mennyei- és pokolról is szóló bizonyságtételek. Iste akarja, hogy mindenki higgye el, amit a Biblia mond, és vegyük félvállról az Isten Szavát! Tehát, ha igaz lenne az, amit a pásztor állít, akkor azt is meg lehetne kérdezni, hogy ő miért prédikál, hiszen olyat mond, ami benne van az Ígében ?  Miért mondja, ha úgyis meg van már írva a Bibliában ? Olvassa el mindenki, és akkor valójában nem is kell prédikálni. E logika szerint ő sem Istentől van, mert olyat hirdet, ami már benne van az Ígében?  Butaság lenne ezt a következtetést levonni. Ez a pásztor egyébként egy nagyon drága testvér. Ő Isten szolgája ! – csak ezt a dolgot valószínűleg nem elég körültekintően vizsgálta meg, vagy talán lehet a lelkében valami apró ellenérdekeltség?

     Az a vágyam, hogy mindenki – velem együtt, – helyesen tudjon különbséget tenni a jó és a rossz, az Istentől és a gonosztól származó dolgok, bizonyságok és szellemek között !

Oden Hetrick tiszteletes- és leányának bizonyságtétele által Isten szeretete engem rendkívül megérintett, és tovább fokozta az Atya- és Jézus Krisztus és a Szent Szellem iránti vágyamat és szomjamat. Már sok mennyei beszámolót hallottam, de ilyen precíz és részletes bizonyságot még nem. Még most is az ebben lévő Isteni szeretetnek hatása alatt vagyok, és nem szeretném, ha ez elmúlna! Nagyon hálás vagyok Istennek, hogy hozzám is eljuthatott ez a csodálatos bizonyság !   Az Úr szeretete arra késztetett, hogy ezt az áldást minél többekkel megosszam!

Fogadd szeretettel !

Isten áldjon meg !
_____________________________________________________________

Kapcsolódó linkek :


Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése