2014. március 28., péntek

A HAMIS KARIZMATIKUS EGYHÁZ LÁTHATÓVÁ VÁLIK - VÉSZJELZÉS

MOST KELL KIFUTNI  A HAMIS EGYHÁZAKBÓL, A SZELLEMI BABILONBÓL !

A hamis próféta egyesíti a hamis egyházat .  Összenő ami összetartozik.

                         3. Frissítés 2015.05.27.-én (lent a "Melléklet" címszó alatt található, 3. Videóval.)
                                              („Hit és Hitvédelem” c. blog  ITT tekinthető meg.)
Bár az 1. videón Doug Bachelor pásztor nem fújja meg a vészjelző kürtöt, mindazáltal ígei véleményével és kritikájával teljesen egyetértek.
Viszont engem az Úr féltő szeretete arra kényszerít, hogy most újra-, de még erősebben megkongassam a vészharangot, és megfújjam a riadót: Itt az idő a felébredésre, a feleszmélésre!  
Mindenki a döntés völgyébe került, és döntenie kell, melyik oldalt választja!  Nem vesz tudomást a tényekről, bedugja a fejét a homokba, és a hamis egyházban marad, vagy kifut belőle, és az Urat keresi teljes szívből !

Korábbi cikkeimben már megfújtam a riadó kürtöt, de most újra kiáltanom kell ezzel a cikkel:  „Figyeljetek, vigyázzatok és imádkozzatok !” (Márk 13:33, 37,)
(További kapcsolódó figyelemfelhívások a lap alján találhatóak !)

Előbb nézzük meg a videót ! (Magyar feliratos)
1.VIDEÓ :
________________________________________________________________
Aki az Úré, felismeri a prófétai figyelmeztetés aktualizálódását, és azonnal kifut a babiloni bálványimádó szellemiséggel fertőzött hamis egyházból, hogy ne részesüljön  a hamis egyház ítéletének csapásaiból !

Jézus így figyelmeztetett : ”Őrizkedjetek pedig a hamis prófétáktól, a kik juhoknak ruhájában jőnek hozzátok, de belől ragadozó farkasok.” (Máté 7:15,)

Eldördült a startpisztoly

Kenneth Copeland, mint az egyik tekintélyes amerikai karizmatikus vezető, - a hamisan, Illés kenetére hivatkozó – Tony Palmer hamispróféta felhívását elfogadva, felszállt a ”Babiloni” hamis egyház vonatára. Őt máris követte a konferencián jelen lévő több száz karizmatikus egyházvezető, és ennek még várhatóan lesz folytatása.

Ez az elképesztő hitetés persze nem most kezdődött. A bálványimádás és hitetés szelleme már régen megfertőzte a protestáns egyházakat, és karizmatikus mozgalmakat is. (ld. Mellékletek + a Kapcsolódó cikkeket lent.)  A legtöbb protestáns és karizmatikus vezető tagja lett valamelyik (lovagrendnek, vagy szabadkőműves) titkos páholynak. Ezzel szellemileg elkötelezte magát és egyházát egyenesen az ördögnek a kereszténység látszata mögött. Jézus ezért beszél „bárány bőrbe bújt farkasokról”. A bárány bőr ez esetben gyakorlati módon nyilvánul meg a Krisztusra-, újjászületésre-, hitre-, egységre-, kereszténységre-, és az Ígére való hivatkozásban.

A fenti videó segítségével szemünk előtt teljesedik be, amint a pünkösdi és karizmatikus protestáns oldal behódol és szellemileg letérdel a Nagy Parázna Katolikus egyház előtt, és közösen kinyilvánítják, hogy : „Nincs protestálás!” – „A protestálásnak vége!”  Ez döbbenetes!  De ez jel is egyben.  A végidők egyik prófétai jele. 

Gondoljuk csak végig: ha megszűnt a protestálás, akkor megszűnt a protestantizmus jogi- és szellemi alapja is, tehát vissza kerültek a protestáns egyházak szellemileg a katolikus egyház fősége alá ! Ez a megtévesztés egyszerű lényege !

Ezzel a kinyilvánítással : „Nincs protestálás !” – „A protestálásnak vége !” , a bárány bőrbe bújt farkas, Tony Palmer hamis próféta (azzal kezdte üzenetét, hogy ő most az Illés szellemével van jelen, és Illés szellemével beszél, a megbékélés üzenetét hozta. Tehát prófétai felhatalmazással és tekintéllyel lépett fel, teljesen hamis módon,) bele harapott a protestáns- pünkösdi- karizmatikus egyházakba, és ki is végezte őket. Felhasználta a szellemi kivégzéshez még a pápa ájtatosságba bújtatott megtévesztő üzenetét is, ami meg is adta a kitervelt kegyelemdöfést. A protestáns- pünkösdi- karizmatikus konferencia résztvevői, - élükön Kenneth Copelanddal, - azonnal ráharaptak a megtévesztés horgára, üdvrivalgással tapsolva rohantak bele a „farkas” hamis prófétának és a nagy parázna egyház pápájának gyilkos ölelésébe. Testületi megvallásukkal, áldásukkal és a pápai áldás elfogadásával (melyet videó üzenetben el is küldtek a Pápának,) végleg elkötelezték magukat annak a babiloni parázna egyháznak, amelynek ítéletéről és bukásáról a Jelenések könyve 17. és 18. részében ad kijelentést az Úr. Éppen a bálványimádásban bűnös, szellemi Babilont képviselő egyházakból való azonnali kifutásra szólít fel az Úr ebben az Ígerészben: „Fussatok ki belőle én népem, hogy ne legyetek részesek az ő bűneiben, és ne kapjatok az ő csapásaiból: Mert az ő bűnei az égig hatottak, és megemlékezett az Isten az ő gonoszságairól. Fizessetek úgy néki, a mint ő fizetett néktek, és kétszerrel kettőztessétek meg néki az ő cselekedetei szerint;” (Jel. 18:4-6,)

A Kenneth Copeland vezette pünkösdi- karizmatikus konferencia éppen az ellenkezőjét tette az Úr parancsának.  Ahelyett, hogy felszólította volna a protestáns- pünkösdi- karizmatikus felekezetek- és gyülekezetek tagjait, hogy fussanak ki azon egyházaikból, amelyek kompromisszumot kötöttek a bálványimádással (a mammon, a hatalom, a földi előnyök szeretete által,) helyette éppen a szellemi parázna egyházzal való összefogás mellett tették le voksukat az abból való kifutás helyett!
Ez rendkívül döbbenetes és felrázó esemény!

Felerősödött - és várhatóan tovább folytatódik egészen a végső beteljesedésig - a hitetés a hívők ellen. Amint látható, a legnagyobb hamis próféta  (bárány bőrbe bújt farkas) Tony Palmer püspök. Őt elsőként követi Kenneth Copeland és a konferencián jelen lévő protestáns- pünkösdi- karizmatikus felekezet- és gyülekezet vezetők. Ennek várhatóan lesz tovább gyűrűzése a többi, ott jelen lenni nem tudó gyülekezetek és felekezetek felé. Nagy lesz az elvárás mindenki felé, hogy szüntesse meg a protestálást a katolicizmus bálványimádása és hamis tanaival szemben, mert aki a konferencián „A”-t mondott, az kényszerítve lesz, hogy mondjon „B”-t is.

Mi a helyzet Magyarországon ?

Magyarországon is van(nak) karizmatikus vezető(k), aki(k) már régóta tagjai valamely titkos szervezetnek, szabadkőműves páholynak, úgy mint Pat Robertson, Billy Graham, és még sok más sikeres-, ismert TV prédikátor. Ők észrevétlenül mindannyian, a pápaság szellemi Babilonja alá viszik be saját rajongóikat és egyházukat, ugyanis ők a hamis szellemmel már titokban régen lepaktáltak a hírnév, a földi sikerek-, elismerések-, a gazdagság-, a politikai-, anyagi előnyökért cserébe. Isten előtt ezek fekete szerződések, fekete szövetségek. Pedig ők ismerik a Bibliát, és tudják amit Jézus mondott: „Senki sem szolgálhat két úrnak. Mert vagy az egyiket gyűlöli és a másikat szereti; vagy az egyikhez ragaszkodik és a másikat megveti. Nem szolgálhattok Istennek és a Mammonnak.” (Máté 6:24,)  Mégis felmentik saját lelkiismeretüket és figyelmen kívül hagyják Isten beszédét a földi-, mulandó előnyök miatt. Ez nem csak bálványimádás, hanem Jézus elárulása, az Isten Országa Evangéliumának elárulása, a hívők félrevezetése és becsapása, saját  egyéni érdekeik miatt!

Magyarországon az új egyházi törvény (Ehtv.) is annak jegyében született már, hogy - ha leplezetten is, - de a törvény erejével a magyar egyházakat a katolikus egyház-, a Pápaság szellemi tekintélye alá helyezzék. Mondhatjuk, hogy az előzetes tervek szerint ez jól sikerült. Az egyházak nem vettek észre (vagy nem akartak észrevenni) ebből semmit. Szemrebbenés nélkül  JÓNAK mondták azt, amit Isten GONOSZNAK  mond!  Hogy érthető legyek, nézzük meg ezt egy kicsit közelebbről. Mi is az a gonosz, amit jónak mondanak, vagy eltűrnek a magyar keresztény egyházak ?

Kezdjük az Alaptörvénnyel

Az Alaptörvény, a benne lévő Nemzeti Hitvallással (ami egy pogány hitvallás,) és a „Szent Korona” tiszteletének deklarálásával – amellett, hogy bálványimádást valósít meg, és teszi ezt kötelezővé minden állampolgárra, – egyenesen  a Pápa fősége alá vitte az országot, és benne azokat az egyházakat is, akik megkapták az egyházi státuszt. Az új Ehtv. 6.§. (5) bek.-e  és 14.§. f.) pontja  nem véletlenül tartalmazza, hogy az egyház tevékenysége nem lehet ellentétes az Alaptörvénnyel. Tehát nem lehet ellentétes a Nemzeti Hitvallással, így a „Szent Korona” tiszteletével sem. Vagyis, egyeznie kell a „Szent Korona” tiszteletével az egyház működésének. A törvény nyakatekerten fogalmaz, hogy az érintettek se nagyon értsék, és ne vegyék észre a csapdát. (Ezt egy korábbi cikkemben már jeleztem. Itt olvasható. "Az új Ehtv. csapdája"- itt olvasható.) Eszerint minden egyház, amelyik törvényileg elismerést kapott, a saját hitvallását automatikusan kiegészítette a bálványimádó Nemzeti Hitvallással, mely által szellemi értelemben paráznává vált Isten előtt. Elfordult az Igaz Istentől, mivel egy bálvány felé is kifejezte tiszteletét. Két urat szolgálnak egyszerre, amit Jézus szavai szerint nem lehet. Aki megtűri a bálványt, az gyűlöli Jézust. Aki pedig Jézust tiszteli és szereti, annak meg a bálványt kell gyűlölnie. Ez az egyenesség. A megalkuvás az maga a szellemi paráznaság! De nem csak az Alaptörvénnyel és a fent már említett fekete szerződésekkel jön be egy keresztény egyházba a szellemi paráznaság, hanem a hiúsággal, a hírnév-, a jólét-, az anyagi javak-, a mammon szeretetével is ugyanúgy.

Az új Ehtv-el tehát az elismert magyar egyházak – és a hozzájuk lelkészként, vagy egyházként is csatlakozó – protestáns-, pünkösdi-, és/vagy karizmatikus egyházak mindnyájan, - tudva, vagy tudatlanul, - de a Pápa fősége alá tartozó (a Biblia szerint szellemi Babilonnak minősülő) parázna egyház szellemi holdudvarához csatlakoztak. Ez maga a hamis egyház.

Ha az egyéni hívők nem éberek, nem figyelik és nem törődnek egyházuk és vezetőik kivel lépnek egységre, szövetségre, és ezzel milyen szellemi bálványt állítanak be gyülekezetükbe, akkor – akaratlanul – ők is a megtévesztés, a megcsalattatás áldozataivá válnak.  A gyülekezeti tagoknak, a hívőknek is van felelősségük abban, ha őket félre lehet vezetni. Ezért figyelmeztetett Jézus így : „Figyeljetek, vigyázzatok és imádkozzatok !”
Aki észreveszi hogy gyülekezete a rossz oldalra kötelezte el magát, akkor csak azt teheti, hogy szót fogad Istennek, és megteszi amit az Úr üzen a Jelenések 18:4-5 versben: ”Fussatok ki belőle én népem, hogy ne legyetek részesek az ő bűneiben, és ne kapjatok az ő csapásaiból: Mert az ő bűnei az égig hatottak, és megemlékezett az Isten az ő gonoszságairól.

Hiszem, hogy minden felébredő (a veszélyre ráébredő) hívőnek, a felismerés pillanatában keletkezik saját felelőssége arra, hogy kifusson a hamissá vált egyházából, engedelmeskedjen az Úr sürgetésének. Ennek halogatása, vagy elmulasztása engedetlenségnek minősül, ami miatt a Babilonnak szánt ítéletből ő is részesül.

„Fussatok ki belőle én népem !”  (Jel.18:4,)

Köztudott, hogy Magyarországon az egyik karizmatikus (nagy) egyház vezetője szoros baráti kapcsolatot ápol Kenneth Copelanddel, Pat Robertsonnal, ami e tekintetben figyelmeztető jel.  Tudva lévő, hogy Magyarországon a protestáns-, pünkösdi-, karizmatikus mozgalomhoz tartozó kisegyházak (gyülekezetek) közül sokan, a háttérben – jogi és anyagi érdekek miatt, – becsatlakoztak a pünkösdi-, vagy más olyan egyház fedőernyője-, jogi égisze alá, amelynek az új Ehtv. által elismert és bejegyzett egyház lett. Ezzel persze egyidejűleg – tudva, vagy tudatlanul, – a „Babiloni” hamis egyház szellemi kötelékébe is önként beléptek.
Aki ilyen egyháznak a tagja, fontolja meg az Úr figyelmeztetését : „Fussatok ki belőle én népem!” - és  ”tisztátalant ne illessetek !”

Kifutni azt jelenti, hogy sürgősen kell dönteni, és cselekedni ! Nem szabad tétovázni, halogatni a döntést ! Minden késedelemért nagy árat kell majd fizetni!

Varázslás manipulációval

Tony Palmer hamis próféta beszéde, és  Ferenc Pápa videó üzenete a manipuláció magas iskolája.  Az ördögi bölcsesség megnyilvánulása ! 
Kenetth Copeland pedig (Tony Palmer beszéde után) a nyelveken szólással  (pszichikai, nem szellemi nyelveken szólás tanúi lehettünk) azt a hamis látszatot keltette, mintha a Szent Szellem is támogatná azt, amit Kenneth Copeland vezetésével utána tesznek, vagyis, amikor testületileg igent mondanak a katolikus egyházhoz való visszatérésre, megáldják a Pápát, és elfogadják a Pápa áldását, mintha az a Szent Szellem tanácsából lenne. Pedig az Íge szerint teljességgel kizárt, hogy a Szent Szellem támogatná a bálványimádással való közösséget. De ők annyira komolyan gondolják, hogy videó üzenetet is készítenek arról, ahogyan testületileg demonstrálják a Pápával- és a bálványimádó babiloni egyházzal való szellemi egységüket.  Így épül a szemünk láttára a második ég szellemi szintjén a hamis egyház, szellemi módon összekötődve a hamisság szellemével, amit az ördög szelleme (a hitetés szelleme, a más Jézus-, más evangélium-, más szellem) épít. De az öröm hír az, hogy ezzel párhuzamosan a Mennyei Atyánk Szent Szelleme a Krisztus Testét, az igazi Istenimádók egyházát építi a harmadik ég, vagyis az igazi menny szellemi szintjén. Most van a gabona és a polyva szétválasztásának az időszaka, amiről Keresztelő János prófétált a Máté 3:12-ben, hogy „Jézus megtisztítja az Ő szérűjét. A gabonát csűrébe takarítja, a polyvát pedig megégeti olthatatlan tűzzel!”  Egyáltalán nem mindegy, hogy a gabona, vagy a polyva oldalára kerül a hívő.  Ne legyünk megégetésre ítélt polyva keresztények, hanem inkább a megtartásra összegyűjtött gabona mag keresztények! „Aki igazságtalan, legyen igazságtalan ezután is. Aki fertelmes, legyen fertelmes ezutánis. Aki igaz, legyen igaz ezután is, és aki szent, szenteltessék meg ezután is.” (Jel.22:11,)

Soha nem volt ennyire aktuális az Úr figyelmeztetése, mint ma! Ne késlekedj! Ha felismerted egyházadban a bálványimádással-, a hamis egyházzal-, esetleg okkult szervezetekkel  való kompromisszumot, akkor ne tétovázz ! Fuss ki belőle, és menekülj a mennyei Atya karjaiba, az Atyát Szellemben és igazságban imádók (most még kis) közösségeibe !

A Pápa manipulatív videó üzenete

A Pápa hazug módon a József szerepébe állítja a katolikus egyházat. József testvéreinek szerepébe pedig (akik Józsefet meg akarták ölni, és rabszolgának eladták,) a protestáns egyházakat helyezi. Ez önmagában egy óriási történelem hamisítás, égbe kiáltó hazugság, a manipuláció eszköze, amit a jelenlévőknek fel kellett volna ismerniük!  
Álljunk meg egy pillanatra, és gondoljuk csak végig :
-  Nem a protestánsok ölték a katolikusokat évszázadokon át, hanem fordítva történt !
-  Nem a protestánsok állítottak mágiát katolikusoknak, hanem éppen fordítva !
- Nem a protestánsok öltek meg 605 év alatt 60 millió keresztényt, (valdenseket, a reformációban hitre jutott újjászületett hívőket,) hanem a katolikus inkvizíció.
A katolikus egyház volt az üldöző, és a protestánsok voltak az üldözöttek. József történetének a viszályára fordításával a Pápa a katolikus egyházat az üldözött és szenvedő József szerepébe ülteti, és az üldözött és meggyilkolt protestánsokat pedig az üldözők szerepébe helyezi.  Ezt az égbe kiáltó hazugságot fogadja el igazságként Kenneth Copeland, és az általa vezetett pünkösdi-, karizmatikus konferencia teljes testülete. Ezzel a jelenlévő vezetők és az őket később követő vezetők, és egyházaik önként sétálnak bele az ördög által készített csapdába, és esnek foglyul a nagy parázna egyháznak, a szellemi Babilonnak, hogy vele együtt vesszenek el.

Tony Palmar és Ferenc Pápa manipulatív beszédét ez az Íge írja le tökéletesen:
„Az ő beszédeivel másnak tetteti magát a gyűlölő, holott az ő szívében gondol álnokságot. Mikor kedvesen szól, ne bízzál ő hozzá; mert hét iszonyatosság van szívében. (Példab.26:24-25,)

Kenneth Copeland szerepe

Kenneth Copeland a megtévesztés eszköze lett a karizmatikus egyház számára. Ez nem a véletlen műve. Ennek gyökerei korábbra nyúlnak vissza, amikor elkötelezte magát az egyik szabadkőműves páholyhoz. Ő az imája után „közös hit”-ről beszél, közös hit a katolikus egyházzal és a Pápával. Ez rettenetesen megdöbbentő !  Hogyan lehet közös hitet vallani olyan egyházzal, amelyikkel a legalapvetőbb hitelvek sem egyeznek ?  A katolikus egyház hite sem a megtérést-, sem az újjászületést nem képviseli. A csecsemő keresztség által, vagy felnőtt korban hozott döntéssel, megtérés nélkül bárki tagja lehet a katolikus egyháznak, így megtérés nélkül minden katolikus ember kereszténynek definiálhatja magát. Továbbá a katolikus egyház hisz a szentek közvetítésében. Imádja, tiszteli a szenteket, azok szobrait, tárgyakat, egyszóval bálványokat. Hogyan lehet egy ilyen Biblia- és evangélium ellenes egyházzal való „közös hitről” beszélni ?  Ez ellen protestálni kell, és nem közösséget vállalni ezzel a sok bálványimádással !

Erről a protestálásról mondott le a karizmatikus mozgalom ezen a konferencián, és visszatért, - ahogy az eb a maga okádásába, - úgy a pünkösdi karizmatikus mozgalom is a hamis evangéliumhoz, más Jézushoz, más szellemhez, Keneth Copeland vezetésével. Mindezt a hamisságot olyan igazságnak és győzelmi fordulatnak értelmezték a jelenlévők, aminek örülniük kell.

Tony Palmer – mint bárány bőrbe bújt farkas – hamis próféta szerepe

Tony Palmer hamis módon Illés szellemével való felkenetésére hivatkozva, megtévesztő módon, a hamis egyházzal való egységre szólította fel a protestáns- pünkösdi-, karizmatikus felekezeteket és hívőket, akik ezt tapssal és üdvrivalgással el is fogadták. Jézushoz ragaszkodó tanítványoknak pedig nem lehet egységük a gonosszal, a törvénytelenséggel és a bűnnel!  Péter- és Pál apostol is éppen erről beszél az alábbi  Ígében : „Sok egyéb beszéddel is buzgón kéri és inti vala őket, mondván: Szakaszszátok el magatokat e gonosz nemzetségtől!” (Apcsel 2:40,) – „Mi szövetsége van igazságnak és hamisságnak? vagy mi közössége a világosságnak a sötétséggel? És mi egyezsége Krisztusnak Béliállal? vagy mi köze hívőnek hitetlenhez? Vagy mi egyezése Isten templomának bálványokkal? Mert ti az élő Istennek temploma vagytok, a mint az Isten mondotta: Lakozom bennök és közöttük járok; és leszek nékik Istenök, és ők én népem lesznek. Annakokáért menjetek ki közülök, és szakadjatok el, azt mondja az Úr, és tisztátalant ne illessetek; és én magamhoz fogadlak titeket.” (2.Korint.6:15-17,)
Éppen elszakadni kell a hamis egyháztól, a parázna egyháztól, és nem egységre lépni vele, megtagadva a reformáció-, a pünkösdi- és karizmatikus ébredések hitét, amelyért sokan még életükkel is fizettek az üldöző egyház(ak)tól!  A parázna egyházzal való egységre lépés (amit megtévesztően megbékélésnek, kibékülésnek neveznek) az a bűnnel való megbékélés, vagyis kompromisszum. Ez nem más, mint Jézus Krisztus iránti hűség- és egyenesség megtagadása, vagyis árulás ! A hit elárulása ! Tehát hamis hit. Más szóval halott hit, amiben nincs üdvözítő kegyelem. Ez a halál útja a megtévesztett hívők számára !

Jézus óva intette tanítványait, és minket is óv a megtévesztéstől: „Mert hamis Krisztusok és hamis próféták támadnak, és nagy jeleket és csodákat tesznek, annyira, hogy elhitessék, ha lehet, a választottakat is.” (Máté 24:24,)
Pál így óvja a hívőket : „Félek azonban, hogy a miként a kígyó a maga álnokságával megcsalta Évát, akként a ti gondolataitok is megrontatnak és eltávolodnak a Krisztus iránt való egyenességtől.” (2.Korint.11:3,)

Kétféle egység van kibontakozóban

1./ A sátáni megtévesztő hamisság szellemével létrehozott egység a felekezetek között. Ennek eszköze a New Age, az Ökumenikus egységtörekvések, és ezekhez hasonló vonulatok. Mindezek (kimondatlanul, és rejtett módon,) a Pápa fősége alá vont szervezeti- illetve hamis szellemi egységet építenek, melynek célja az antikrisztusi birodalom szinkretizált vallási egysége a Pápa főségének közös elismerése alatt.  Ennek az egységnek az ördög az építője. Ez az Antikrisztus érdekét szolgálja.

2./  Az Istentől való egység, amiről Jézus a János ev.17:22-ben beszél, az egyéni hívőknek a Krisztus szellemével, szellemben és igazságban történt imádása során létrejövő azonosulása által tud megvalósulni. Azon hívők között, - akik naponta gyakorolják imádó közösséget Jézussal, naponta „megtörve a kenyeret”, ahogy azt az Apcsel 2:42, 46,-ban is olvassuk, úrvacsorával egybekötve imádják az Urat és a mennyei Atyát,- Szent Szellem általi egység jön létre. Az ilyen imádó keresztények szelleme a Krisztus szellemében válik eggyé ! Ez az az egység, amiért Jézus imádkozott főpapi imájában, a János ev. 17:21-ben: „Hogy mindnyájan egyek legyenek; a mint te én bennem, Atyám, és én te benned, hogy ők is egyek legyenek mi bennünk!”

Ahogyan a bicikli küllői a kerékagyban találkoznak és lesznek eggyé, ugyan így a hívők is csak a Krisztus szellemébe (igaz imádás által) bejutva tudnak egységre jutni. Ez az az EGYSÉG, amit Isten Szellem épít !  Ez szolgálja Isten Fia, Jézus Krisztus érdekeit !

Ez viszont MUNKA! Ez áldozattal is jár, de ez vezet be Isten dicsőségének szellemi szintjébe is. A mindennapi Istenkeresés és imádás munkáját nevezi Jézus a János ev. 6:27-29 versekben a „hit munkájának!”

Azok a hívők- és vezetők választják a hamis-, ökumenikus egységet akik nem akarják meghozni a napi Istenimádáshoz szükséges testi-, lelki-, és szellemi áldozatot, elvégezni a „hit munkáját”, mert ez nehéz, ez önmegtagadást és önfeláldozást igényel. De Jézus tanítása szerint egyedül ez a feltétele annak, hogy Isten szerinti egység jöjjön létre Isten népe között. Ezt a munkát nem lehet megspórolni.  Az Isten szerinti egység tehát nem csupán egy szervezeti egység, vagy a hamis szellem által egy, - az igazságot mellőző, hamis békességre és hamis szeretetre épülő, - pápai vezetés alá egyesített egység, hanem Szellemi egység Krisztusban a Szent Szellem által, Isten ismeretében !

A hamis egység is szellemi, csak a megtévesztés gonosz szelleme uralja a második égben. Az igaz egység is szellemi egység, de ezt a Szent Szellem hozza létre az Atya szívében, a Krisztusban, a legmagasabb mennyei szinten. Ez nagy különbség !  
Nem mindegy, hogy hova tatozunk ! – az igaz-, vagy a hamis egység egyházához ?
Mindenki maga dönt, saját felelősségére !

Soós Péter
2014. március 28.
Pál apostol dupla átkot mondott a más evangéliumot hirdetőkre! (Gal. 1:8-9,)
"De ha szinte mi, avagy mennyből való angyal hirdetne is néktek valamit azon kívül, a mit néktek hirdettünk, legyen átok! A mint előbb mondottuk, most is ismét mondom: Ha valaki néktek hirdet valamit azon kívül, a mit elfogadtatok, átok legyen!"
__________________________________________________________________

 Melléklet : (1)

David Wilkerson is figyelmeztet a hamis egyházból való kifutásra!
Részlet  „A látomás és azon túl” c. írásából:

Sokan nem hisznek majd nekem, pedig bizonyosan látom annak a napnak közeledtét, amikor sok-sok protestáns és katolikus felé szól majd a felhívás: „Gyertek ki közülük” 
Ezek a keresztények nem fogják többé sem protestánsnak sem katolikusnak nevezni magukat, hanem egyszerűen csak „megújult” keresztényeknek. Közösségüknek nem a nyelveken szólás élménye jelenti majd az alapját, hanem az Atya és az Ő Fia, Jézus Krisztus személye. … ”

___________________________________________________________________
Kapcsolódó cikkek :
Bálványimádás a nemzeti átok forrása 
Fussatok ki én népem
Kiáltó szó a pusztában 

Új Világrend épül  

Madagaszkár, 2012 és az Új Világrend (6. rész)Egy Új Nap hajnala 

_______________________________________________________________________
Frissítés az alábbi információval : 2014. 09.10.-én 

AZ EGYSÉGES VILÁGVALLÁS ELŐKÉSZÍTÉSE MÁR FOLYAMATBAN VAN !
Simos Perez és Ferenc pápa a Vallások ENSZ-szervezetét akarják létrehozni a pápa vezetése alatt. Lásd a cikket ITT.
_______________________________________________________________________
2. Frissítés : 2015. 05.21.

Kenneth Copeland  2014. június 24.-n több egyházvezető társaságában Vatikánba látogatott. Erről számol be az alábbi videóban.
Az eseményről bővebben  ITT számolunk be.   (2. Videó)


________________________________________________________________________
Mellékletek :
3. Frissítés  2015.05.27.-én
3. Videó

____________________________________________________________

Fotók  az  Igaz és hamis egyház c. cikkhez :

Szabadkőműves Obeliszk egy híres evangélista által működtetett újság borítóján

A Jehova Tanúi vallás alapítójának Charles Russel Taze-nek síremléke szabadkőműves piramissal árulkodik Taze szabadkőműves mivoltáról.Okkult szabadkőműves jel  a piramis háromszög. 

Az Orel Roberts egyetem épületének fő motívuma. 

Szabadkőműves okkult kéztartás

XVI. Benedek pápa két kézzel és vigyorral az arcán sátáni jelet mutat

Ferenc pápa láthatóan tudatosan és nevetve sátáni kézjelet mutat Pókember 
(rajzfilmeken keresztül terjesztik, már a gyerekekkel is elfogadtatják)

George W. Bush a gyülekezetben

Bill Clinton

A francia Nicholas Sarkozy

Obama

Metallica sátánista zenekar

A Macdonalds tulajdonosai

A Beatles

_________________________________________________________
Kapcsolódó cikkek :

Világvége Magazin – HAMIS EGYHÁZ c. cikke (itt olvasható)
Szabadkőművesség és modern protestantizmus kapcsolatai
_________________________________________________________

("Hit és Hitvédelem" c. blog  ITT.)

__________________________________________________________________
http://www.szittya.com/Untitled_13.htm

http://www.fusz.hu/fuszdrupal/?q=content/megmutatj%C3%A1k-magukat-szabadk%C5%91m%C5%B1vesek
72 megjegyzés:

 1. Ez valóban döbbenet! Van egy Istennek gyermeke, aki évekkel ezelőtt már beszélt (kiáltott) Magyarországnak a Babilonból való kifutásról...azt hiszem, közös ismerősünk. Igaza volt, pedig sokan elfordultak Tőle. Magam csak azt nem értem, (merthogy sokféle tanítást hallottam erről...) hogyan kell kifutni? Teljesen elhagyom az Egyházat, amelybe egyébként hiszem, hogy az Úr hívott el. (vezetett a Szent Szelleme által) S ezek után gyülekezet nélkül Szellemben,és Igazságban imádom tovább az Urat? Igazán érdekelne, mert úgy gondolom, nekem is erre van vezetésem. A minap is kaptam egy érdekes Igét; talán összefügg ezzel? Jeremiás 32/4.

  VálaszTörlés
  Válaszok
  1. Erre az évre az az igaz prófécia, hogy az igaz és hamis egyház szét fog válni.

   Törlés
 2. A protestánsok éppúgy ölték a katolikusokat mint fordítva, ld. 30 éves háború. Cromwellről nem is beszélve. Az írek tudnának mesélni hogy mit szenvedtek a protestánsoktól. Belfastban mai napig izzik a parázs a hamu alatt, sajnos. Nem szabad önkényesen szelektálni a tények között.

  VálaszTörlés
  Válaszok
  1. Tisztelt Sagart Zoltán Úr !
   Köszönöm hozzászólását, de nem önkényesen válogattam a tények között. Sajnos Ön összetéveszti a háborúban történt emberölést a személyre szabott kivégzésekkel. Én úgy látom - de mindenki döntse el maga, - hogy egy háború során történő emberölés, amikor mindkét félnek fegyvere van a másik ellen, az erkölcsileg nem azonosítható azzal, amikor valakit (nem háborúban, hanem a hatalom önkénye jogán) a hite miatt megkínoznak, kivégeznek, mágián, vagy egyéb kínzó módon meggyilkolnak. Én erről beszélek a cikkemben. Még csak nem is a katolikus egyház igaztalan keresztes háborúiról, hanem az ellenreformáció és az inkvizíció áldozataira utaltam. Tehát újból le szeretném szögezni : nem önkényesen szeletálok a tények között, (ahogyan Ön gondolta,) hanem egyszerűen az egymással nem azonosítható, nem egyező történelmi eseményeket nem lehet egymással összemosni!
   Tisztelettel:
   Soós Péter

   Törlés
 3. nagy bátorságra vall olyan amerikai vezetőkről irni, akik sosem fogják elolvasni ezt az irást, ezért esélyük sincs a védekezésre. ezzel szemben a magyar vezető neve titok maradt az olvasó számára. vajon miért? igy számomra ez az irás hiteltelen még akkor is, ha sok igazság van benne.

  VálaszTörlés
  Válaszok
  1. Tisztelt Névtelen !
   Ön olyan személyek (vezetők) jogait védi, akik mások jogait és életét eltipró titkos szervezettel (szervezetekkel) azonosulnak. Én abban hiszek, hogy az üldözők- és az üldözöttek, az elnyomók- és az elnyomottak között különbséget kell tenni. Itt nem egyenlő felek küzdelméről van szó, akiknek egyenlő jogi esély jár. Az elnyomó, aki másokat becsap, az meg tudja védeni magát, ha igaztalan vád érné. De a cikkemben nem vádról van szó, ami ellen védekezési jogot kellene adni, hanem leleplezésről. A bűn leleplezéséről. Az egészen más. Az elnyomottat kell védeni az elnyomótól és az elnyomástól, nem pedig fordítva. Engedje meg, hogy idézzek a Bibliából: "Meddig ítéltek még hamisan, és emelitek a gonoszok személyét? Ítéljetek a szegénynek és árvának; a nyomorultnak és elnyomottnak adjatok igazságot! Mentsétek meg a szegényt és szűkölködőt; a gonoszok kezéből szabadítsátok ki." (Zsoltár 82:2-4,)
   *
   Ön azt kéri számon tőlem, hogy a gonosz oldalon állóknak miért nem biztosítok jogot (lehetőséget) a védekezésre. Megkérdezhetem Öntől: Miért nem aggódik azoknak a hitben csecsemő keresztényeknek a jogaiért, akiket megtévesztenek, és akiket ezzel a pokol útjára terelnek ? Azokért Ön nem aggódik ?
   *
   Szabadna megkérdeznem azt is, hogy ha Ön közvetve gyávának minősít engem, akkor Ön miért névtelenül szólt hozzá ehhez a cikkhez??? - miért nem vállalja a nevét??? Én is mondhatnám Önnek, hogy "nagy bátorságra vall" névtelenül kritizálnia engem, méghozzá alaptalanul és névtelenül!
   *
   Tisztelettel:
   Soós Péter

   Törlés
  2. Tisztelt Névtelen !
   Tájékoztatom, hogy a magyar vezetőt illetően, akinek a nevét hiányolja, a Varga Tamás hozzászólónak 2014. március 31. 23:52 -i válaszomban részleteztem az okokat. Kérem olvassa el.

   Törlés
 4. Kedves Peti Testvérem!

  Egy keresztény fórum tagja vagyok, s ott beszélgettünk az írásodról! Kérnélek, amennyiben lehetséges válaszolj arra, azaz nevesítsd, hogy a magyarországi gyüliknél A HGy-re, s azon belül Németh Sándorra gondolsz-e a cikkedben legfőképpen, vagy sem?
  Számomra fontos, hogy ha ekkora leleplező cikket írok, bátorságom arra is kiterjedjen, a személyeket megnevezzem, hiszen ha az Úrtól van a cikk, nincs félnivaló!

  Köszönettel!

  Az Úr áldásával!

  Varga Tamás

  VálaszTörlés
  Válaszok
  1. itt le van leleplezve NS és, hogy tagja a B'nai Brit-nek.
   https://www.youtube.com/watch?v=5fx8b5Zh2Ek (5 részes)
   https://www.youtube.com/watch?v=WJjhyEK3Tvg

   Ez a csatorna azé, akit forrásként megjelölt Soós úr a IV.mellékletben

   logójuk is kielemezve:
   http://files.realprophet.webnode.hu/200000051-6c5016d496/hgy-columbia-9.jpg

   Törlés
 5. A Hetednapi Adventista Egyház alapítói közül különösen a cikkben negatívan megemlített Ellen Gould White óvott a szabadkőműves és egyéb csoportokhoz való tartozástól (beleértve a szakszervezeteket is)! ("Lehetnek-e a keresztények titkos társaságok tagjai?" című traktátus,kiadva 1891 után. Magyarul megjelent és olvasható: Szemelvények E.G.White írásaiból,2. kötet 122 és 140-es oldalak angol számozás szerint!)

  VálaszTörlés
  Válaszok
  1. Kedves Névtelen !
   Truth Liberates (2014. április 1. 6:32) -i hozzászólása számomra eddig nem ismert és nyilvános információkat tartalmaz, ami miatt a 2014. március 31. 22:41-i válaszomat felül kell bírálnom. A Truth Liberates által közzétett információkat részletesen átnézve, az Ellen G.White síremlék fotóján kívül újabb dokumentumok kerültek elő. Például ld. ezen a linken : https://archive.org/details/InMemoriam-Mrs.E.G.White
   ami szintén megerősíti Ellen G.White szabadkőműves érintettségét. Én is egyetértek azzal, hogy önmagában az, hogy valaki a titkos társaságokhoz való tartozással szemben foglal állást tanításaiban, az még nem bizonyítja saját érintettségét. Valószínűsíthető az is, hogy éppen az érintettségének leplezését, a közvélemény félrevezetését szolgálja elutasító állásfoglalásával.
   Ezen új információk és tények alapján kénytelen vagyok cikkem eredeti állítását továbbra is fenntartani Ellen G.Ehite személyével kapcsolatban, ezért a síremlék fotót mégsem távolítom el.
   Szíves megértését kérem !
   Tisztelettel:
   Soós Péter

   Törlés
  2. Kedves Soós Péter!
   Szeretném megkérdezni, hogy a "Hamis karizmatikus egyház láthatóvá válik" c. cikkében szereplő alábbi gondolatok helytállóságáról mi győzte meg?
   "Az Adventista felekezet nagyasszonya Ellen G. White is egy olyan szabadkőműves ágazatnak volt a tagja, akik engedélyezték soraikban a nők felvételét.
   Sorolhatnám a neveket és kapcsolataikat, sohasem érnék annak a végére hogy végképp mindenkit meggyőzzek arról hogy legyen az Adventista mozgalom vagy Pünkösdista, ..."
   Mely tény vagy tények igazolják a fenti állításokat (egy egyébként számomra hitelesként és fontosként megjelent cikk részeként, mely sok mindent felhalmoz), konkrétan, akár a fent hivatkozott helyeken?
   Ehhez kapcsolódva, úgy vélem, egy életmű meghatározóbb kéne legyen egy személyről, mint az, hogy a halála után milyen síremléket állítanak neki mások, pláne, ha azzal érvelünk, hogy (EGW megnyilatkozása) "éppen az érintettségének leplezését, a közvélemény félrevezetését szolgálja elutasító állásfoglalásával", tehát figyelemelterelés, összeesküvés-elmélet területén járunk, és ez alapján minősítünk egy oldalt. Mik tehát az új információk és tények, amelyek meggyőző erővel bírnak – az adventista mozgalom, felekezet vagy EGW-re tett állításokra?
   Tisztelettel,

   Törlés
  3. Kedves Clyde !
   Köszönöm megtisztelő kérdését !
   Kérdésére válaszolva jelzem, hogy ' 2014. április 2. 13:18 ' válaszomban már megadtam egy linket, ami engem meggyőzött. Azt újra ide másolom.
   *
   https://archive.org/details/InMemoriam-Mrs.E.G.White
   *
   Ezen kívül ajánlom még a Truth Liberates hozzászólásában közzétett alábbi linket is végig tanulmányozásra.
   *
   http://leavethecult.com/2012/08/10/the-seventh-day-adventist-mystery-babylon-connection/
   *
   Számomra ezek új bizonyítékok voltak, amelyekkel a cikk írásakor még nem rendelkeztem. Akkor még csak a síremlék obeliszk szimbólum tényére támaszkodva vettem be a felsorolásba E.G.White-ot.
   *
   Nagyon sajnálom, hogy ezek az információk sokkolóak. Engem is sokkoltak pár évvel ezelőtt, de úgy hiszem, még nem késő felocsudni, és komolyan venni Jézus figyelmeztetését, hogy ne legyünk félrevezetve : "Mert hamis Krisztusok és hamis próféták támadnak, és nagy jeleket és csodákat tesznek, annyira, hogy elhitessék, ha lehet, a választottakat is. Ímé eleve megmondottam néktek.
   Azért ha azt mondják majd néktek: Ímé a pusztában van; ne menjetek ki. Ímé a belső szobákban; ne higgyétek. " (Máté 24:24-26,)
   *
   Mostanában értettem meg, hogy Jézus figyelmeztetései ezekre a világhíressé vált szolgálókra is értelmezhetőek. Ők is sok "jelet és csodát" sorakoztatnak fel, (tömeges megtérések, gyógyulások, mozgalmak-, egyházak alapítása, történelmi- és világ hírnév, stb.)
   *
   Tisztelettel :
   Soós Péter

   Törlés
  4. Kedves Péter!

   Köszönöm a választ. Láttam a hivatkozásokat korábban is. Éppen erre vonatkozott a kérdésem: KONKRÉTAN mik azok a tények? (Mi a sokkoló? A "sokkoló" kérdéskör felvetését követően írtakkal viszont nagyon is azonosulva vetem fel a kérdéseket.)
   Üdvözlettel:
   Clyde

   Törlés
  5. Kedves Clyde !
   Számomra az a sokkoló, hogy sok, eddig általam is tisztelet és nagyra becsült híres- neves szolgálóról kezdenek kiderülni, hogy már (sok) évek(kel) ezelőtt, az ördögi oldalra is elkötelezték magukat, miközben Isten szolgának tüntetik fel magukat. Engem az nagyon megrázott, és még nagyobb Istenfélelemre, alázatra, és kiáltásra ösztönöz, hogy : az Úr könyörüljön rajtam is és minden megváltott gyermekén, hogy "megállhassunk az embernek Fia előtt !"
   *
   Tettem fel még kapcsolódó fotókat az E.G.White síremlék fotója után.
   Számomra ezek is bizonyító erejűek.
   *
   Tisztelettel :
   Soós Péter

   Törlés
  6. Kedves Péter!

   Valamit továbbra sem értek. Valakinek a halála után készült képek, illetve a halálát követően létrehozott tárgyak a meghatározóak az illető személyével kapcsolatban? (Élete munkájáról.) Mindezt úgy, hogy az ilyen oknyomozásoknál kritikus, hogy minek adunk hitelt, minek nem, és mi alapján döntünk – hiszen ahogyan éppen jelezte is, létezhetnek manipulációk.
   (illetve, bónuszként, a biblikus felfogásnál maradva a halál az alvás, nem tudás állapota, tehát az éppen közös nevezőként lévő és EGW által is egyedüli mérceként lévő Biblia alapján (már első) halált követően minden cselekvésnek, lehetőségnek vége az egyén számára)

   Számomra érthetőbb lett tehát a háttér (vélhetően), ugyanakkor kérem továbbra is, hogy maradjunk a tárgynál, a cikkben tett konkrét állításoknál és akár az újonnan feltett képekkel való összefüggések feltárásánál. EBBEN AZ ESETBEN mi vezet a következtetés levonásához?

   (Egy apró kérdést engednék meg még csak egyúttal: a cím alapján, illetve az egyszerűség kedvéért tisztázandó, Péter a az "adventistákat" a karizmatikusok közé sorolja? (És ezt már igazán nem mostanra, csak későbbre utalva: a kérdéses kontextus fejezeteinek (IV. és V.) címe alapján: magánkereszténységet tart követendőnek, vagy esetleg létezhet földi egyház is (a maga hibáival és Krisztus igaz, nem látható egyházának jelenlévőséget fenntartva, sőt akár megerősítve)? Kérem, ha röviden nem megválaszolható, ne kezdjünk bele se ebbe, inkább kíváncsiság a részemről csak e felvetés.)

   Felhívnám a figyelmet továbbá Máté 6 és Lukács gondolatára azzal kapcsolatban, hogy senki sem szolgálhat két úrnak (szövegkörnyezeti farizeusság és hűség, továbbá mélyre ásás tekintetében).

   Egyúttal megismételném Péter sorait, megerősítendő, hogy mélységesen egyetértek velük, és mindenkit ennek átgondolására és szem előtt tartására buzdítok:

   "Mert hamis Krisztusok és hamis próféták támadnak, és nagy jeleket és csodákat tesznek, annyira, hogy elhitessék, ha lehet, a választottakat is. Ímé eleve megmondottam néktek.
   Azért ha azt mondják majd néktek: Ímé a pusztában van; ne menjetek ki. Ímé a belső szobákban; ne higgyétek. " (Máté 24:24-26,)
   *
   Mostanában értettem meg, hogy Jézus figyelmeztetései ezekre a világhíressé vált szolgálókra is értelmezhetőek. Ők is sok "jelet és csodát" sorakoztatnak fel, (tömeges megtérések, gyógyulások, mozgalmak-, egyházak alapítása, történelmi- és világ hírnév, stb.)

   Törlés
  7. Kedves Péter!
   Vártam választ, de sajnos idáig semmi. Gondoltam, jelentkezem ismét, illetve, volt még egy gondolatom korábban, amit feltennék (egyúttal, ha nem okoz gondot, a továbbiakra való tekintettel, és a fórumokon szokásos hangnemre, lehetséges, hogy tegeződjünk?) :
   Amennyiben, és legyen csak amennyiben, akár egy gondolatkísérletként felfogva, egyszer arra kerül sor, hogy egy ragyogó arcba nézve és abban gyönyörködve – amennyire ezek lehetségesek és/vagy félelemmel vegyülve –, felteszik azt a kérdést, hogy „Mi volt az oka annak, hogy nem jártál utána az igazságnak?”, akkor az lesz a válasz vajon, hogy „Láttam egy fotót egy kéztartásról?”

   Törlés
  8. Kedves Clyde !
   Bocsásson meg, de éppen az Ön által írottak miatt nem válaszoltam már, mert tényleg nagyon hosszú lenne írásban, egy hozzászólásban mindent kifejteni. Ön ezt írta előző hozzászólásában, idézem : "Kérem, ha röviden nem megválaszolható, ne kezdjünk bele se ebbe, inkább kíváncsiság a részemről csak e felvetés."
   Ezért nem akartam már belefolyni az írásos diskurzusba.

   Tehát bocsásson meg, nem a kérdéseit hagytam figyelmen kívül.
   Természetesen az Adventista egyházat nem sorolom a karizmatikus egyházak közé, de a Jehova Tanúit sem, és a fotón szereplő politikusokat sem. Mindezeket csak a sátáni szisztéma egységes jelrendszerének illusztrálása miatt tartottam fontosnak feltenni a cikkhez. Természetesen nem csak a karizmatikus egyházak, hanem az összes protestáns egyház ki van téve a megtévesztés veszélyének. A cikk ezt is próbálja érzékeltetni, de természetesen a cikk fókuszában a karizmatikusok elhajlása, és annak leleplezése áll.
   Nem kívántam a vészjelzésnek szánt cikket az Adventista Egyházra, és EGW-ra kihegyezni, és úgy érzem nem is tettem ezt, de a szisztematikus szabadkőműves jelrendszer használata miatt, az arról található történelmi dokumentumok miatt ők is bekerültek az érintettek körébe. Azt persze nem zárom ki, hogy az Adv. egyház alapító-vezető férfiak többségének árulkodó kéztartása, a EGW síremléke, EGW könyvében szereplő további szisztematikus jelrendszer használata mind-mind csak a véletlen egy beesés műve. Ha ez bizonyítható, hogy mindezek ellenére az alapítóknak semmi közük nem volt ezekhez a szervezetekhez, akkor tényleg elfogadom az Ön kétkedését.

   Isten áldását kívánom Önnek szeretettel :
   Soós Péter

   Törlés
  9. Kedves Péter!

   Köszönöm a választ. A tőlem idézettről csak annyit röviden, hogy az nem beírásomra vonatkozott, hanem egy aprócskára szálára. (Zárójelen belül, azon belül még egy zárójelen belül volt egy felvetés, amire írtam, hogy „EBBE még csak bele se kezdjünk”.)

   Amik lényegibb kérdések: „EGW könyvében szereplő további szisztematikus jelrendszer használata”, – ez mire utal?
   „egyház alapító-vezető férfiak többségének árulkodó kéztartása” Azt hiszem, itt is érdemes lenni pontosítani, hogy mely alapítókról, vezetőkről van szó, és mennyire többség az. Illetve, a mai egyházhoz való viszonya mindezeknek. (Tényleg, a „nagyasszony” a meghatározó vagy a férfiak?)

   Valóban „szisztematikus szabadkőműves jelrendszer használatáról” és „arról található (hiteles) történelmi dokumentumokról”, bizonyítékokról van szó?

   Utalva korábbi kérdésemre, Péter tudja esetleg, hogy a cikk indító videó, a rajta beszélő pásztor melyik egyházhoz kötődik, amennyiben kötődik valahova?

   Van Önnek személyes tapasztalata ezzel az egyházzal?

   Esetleg van (meghatározó) tapasztalata ún. adventista személyekkel, ebből adódóan személyes, érzelmekre épülő és abból táplálkozó benyomása, amely rendszerint kihat a további hozzáállásra? És amely az értelmi végiggondolás és utánajárás ellen dolgozik – vagy teszem azt más miatt tűnik célszerűnek rövidre zárni kérdéseket? Sátán dolgozik, a legelképesztőbb és rafináltabb módszerekkel, sose feledjük.

   Köszönettel és alázattal:

   Csaba

   Törlés
  10. Kedves Clyde !

   Köszönöm legutóbbi hozzászólását (2014. április 28. 9:43) . Én tisztelem és nagyra becsülöm Önt, még ha nem is azonos mindenben a meglátásunk, de tudom, hogy mindnyájan, akik az Urat naponta keressük, ("bár tükör által homályosan látunk,") - a "Szent Szellem elvezet mindnyájunkat minden igazságra, és a bekövetkezendőket megjelenti" nekünk.
   Köszönöm rengeteg kérdését, de nem szándékom és nem célom, hogy én akarjak bárkit meggyőzni, mert az a Szent Szellem feladata, ezért nagyon megköszönném, ha megértéssel venné, hogy ha nem folynék bele vége-hossza nélküli vitába, levelezésbe !
   Sok szeretettel kívánom Isten gazdag áldását az Ön életére !

   Tisztelettel és szeretettel :
   Soós Péter

   Törlés
  11. Kedves Péter!

   Köszönöm válaszát. Bár szándékom szerint a magam részéről egyáltalán nem végeláthatatlan levelezésre hívtam fel – hanem kérdéseket tettem fel, szinte kizárólag eldöntendőeket (igen-nem) –, de ha le szeretné zárni, vagy inkább privátban folytatva zárkózna el a nyilvános fórum elől, részemről azt is tiszteletben tartom.

   A fórum olvasóit célozva viszont mindenképpen szeretném megemlíteni, hogy a bejegyzést indító videó ADVENTISTA készítésű, úgy értve: az alatta végig kísérő Batchelor kommentárok, és azok biblikus tartalma (értelmezése).

   (És mellesleg örömmel láttam, hogy bár korábban az adventista mozgalmat és Ellen Gould White-ot lehetőség szerint támadta, másnak ezen felvetésére válaszként jó szándékkal (röviden) védte meg.)

   Csaba

   Törlés
 6. Kedves Névtelen !
  Köszönöm jó szándékú hozzászólását. Ezzel az információval nem rendelkeztem, de elfogadom a pontos hivatkozások miatt. Ezért néhány napon belül törlöm Ellen G.White síremlékének fotóját az Ön hozzászólásával és az én válaszommal együtt, mivel a törlés miatt a hozzászólások okafogyottá válnak.
  Köszönöm a korrekcióját. Számomra mégis egy talány, hogyan lehet a síremléke szabadkőműves jelkép, ha ő nem volt az !
  Köszönettel :
  Soós Péter

  VálaszTörlés
  Válaszok
  1. Üdv!
   attól még hogy írt egy ilyen könyvet látszólag ellene beszélve, nem jelenti azt, hogy ő maga nem volt benne az szk-ban. Hazudtak sok mindent.
   Hitetés.

   Íme egy elég beszédes kép, ha ez sem elég, akkor semmi :)
   http://leavethecult.files.wordpress.com/2012/08/egw-leaders-giving-sing-at-camp-meeting.png

   itt meg aztán tele van képekkel, amin a fia, sőt maga is ugyan ilyen kéztartással áll.

   http://leavethecult.com/2012/08/10/the-seventh-day-adventist-mystery-babylon-connection/

   Törlés
  2. Kedves Névtelen !
   Truth Liberates (2014. április 1. 6:32) -i hozzászólása számomra eddig nem ismert és nyilvános információkat tartalmaz, ami miatt a 2014. március 31. 22:41-i válaszomat felül kell bírálnom. A Truth Liberates által közzétett információkat részletesen átnézve, az Ellen G.White síremlék fotóján kívül újabb dokumentumok kerültek elő. Például ld. ezen a linken : https://archive.org/details/InMemoriam-Mrs.E.G.White
   ami szintén megerősíti Ellen G.White szabadkőműves érintettségét. Én is egyetértek azzal, hogy önmagában az, hogy valaki a titkos társaságokhoz való tartozással szemben foglal állást tanításaiban, az még nem bizonyítja saját érintettségét. Valószínűsíthető az is, hogy éppen az érintettségének leplezését, a közvélemény félrevezetését szolgálja elutasító állásfoglalásával.
   Ezen új információk és tények alapján kénytelen vagyok cikkem eredeti állítását továbbra is fenntartani Ellen G.Ehite személyével kapcsolatban, ezért a síremlék fotót mégsem távolítom el.
   Szíves megértését kérem !
   Tisztelettel:
   Soós Péter

   Törlés
 7. Tisztelt Sagart Zoltán Úr !
  Köszönöm hozzászólását, de nem önkényesen válogattam a tények között. Sajnos Ön összetéveszti a háborúban történt emberölést a személyre szabott kivégzésekkel. Én úgy látom - de mindenki döntse el maga, - hogy egy háború során történő emberölés, amikor mindkét félnek fegyvere van a másik ellen, az erkölcsileg nem azonosítható azzal, amikor valakit (nem háborúban, hanem a hatalom önkénye jogán) a hite miatt megkínoznak, kivégeznek, mágián, vagy egyéb kínzó módon meggyilkolnak. Én erről beszélek a cikkemben. Még csak nem is a katolikus egyház igaztalan keresztes háborúiról, hanem az ellenreformáció és az inkvizíció áldozataira utaltam. Tehát újból le szeretném szögezni : nem önkényesen szeletálok a tények között, (ahogyan Ön gondolta,) hanem egyszerűen az egymással nem azonosítható, nem egyező történelmi eseményeket nem lehet egymással összemosni!
  Tisztelettel:
  Soós Péter

  VálaszTörlés
 8. Kedves Varga Tamás !
  Nem hiszem, hogy a bátortalanság felrovása megalapozott velem szemben. Mindenkit, akivel kapcsolatban közzétett, és fellelhető bizonyítékok találhatók, azokat megneveztem. Ellen G.White esetében a fenti hozzászóló érvelését elfogadva, úgy döntöttem, törölni fogom a síremlék fotót a cikkből, bár számomra továbbra is kérdés marad, hogyan lehet valakinek a síremléke egyértelműen szabadkőműves jelkép, ha maga a személy nem volt szabadkőműves. Na de lépjünk tovább a te kérdésedre. Egyedül a magyarországi karizmatikus egyházat és vezetőt nem nevesítettem. Ennek oka csupán az, hogy (bár egyénileg számomra meg van a több bizonyság, ami a Biblia szerint szükséges egy tény eldöntéséhez,) de a több bizonyságból csak egy lelhető fel nyilvánosan (pl. a neten,) a többi bizonyítékhoz magán jellegű módon jutottam, ami más számra nem hozzáférhető, ezért arra nem hivatkozhatok. Tettem ugyan utalást erre a cikkben, de nem várhatom el attól a személytől, aki személyesen jelen volt, szem és fültanúként, hogy a cikkem miatt ezt vállalja nyilvánosan is fel. Így ez nem nyilvános, hanem magán jellegű bizonyság a számomra. Ezen kívül további két bizonyság is van számomra, ami szintén magán jellegű e pillanatban. Számomra ez a négy bizonyság elég meggyőző, még ha a neten ezek közül csak egy található meg nyilvánosan. De ha számomra is csak ez az egy lenne, (és évekig csak ez volt,) addig nem fogadhatnám el tényként ezt az állítást a vezetőről, és nem is fogadtam el évekig. Ma már más a helyzet, mert több mint 2-3 bizonyságom is van. Mivel a cikk célja éppen a figyelmeztetés, ezért úgy ítéltem helyesnek, hogy ha most még névtelenül is, de tegyek róla említést, éppen azért, hogy az újjászületett, de naivan jóhiszemű keresztények, (amilyen én is voltam sokáig,) és a fiatal keresztények is jussanak tudatába annak, hogy a veszély hazánkban is itt van a közelünkben, nem csak külföldön! A külföldi nevek esetében bárki számára megtalálhatóak a bizonyítékok elektronikus és nyomtatott forrásokból. A veszélyre való felhívást kaptam feladatul az Úrtól, és nem azt, hogy oknyomozó újságírókhoz hasonlóan, mindenkiről bizonyítékokat tegyek közzé.
  Remélem megérted, hogy a fent részletezettek miatt, jelen pillanatban sem a magyarországi karizmatikus egyház nevét, sem a szolgáló nevét még nem nevezhetem meg. Tehát nem a bátorság hiánya miatt, hanem a fent részletezett okok miatt.
  Szíves megértésedet köszönöm!
  Testvéri szeretettel :
  Soós Péter

  VálaszTörlés
 9. Szabadkőműves-e Németh Sándor? Az első rész itt:
  https://www.youtube.com/watch?v=5fx8b5Zh2Ek&index=9&list=UUtB3soEwXkxeXpOVMpti0oA
  Nézd végig, az öt részt, ez egy jó összefoglaló, a kérdés mérlegelésére.

  VálaszTörlés
 10. Szemeinket folyamatosan az Úrra kell szegeznünk. Minden tanítást az Ige fényében meg kell vizsgálni, hogy el ne sodortassunk.
  Közel van az Úr, az ajtó előtt és hamarosan be fog lépni.

  Egy kérdésem lenne a "Szőlőtő mintájú házi gyülekezet"-tel kapcsolatban. Hogyan lehet a gyakorlatban megvalósítani a tanításban foglaltakat?
  Az Úr áldása legyen a szolgálatodon!
  Szeretettel: István

  VálaszTörlés
 11. No more mind control2014. április 9. 15:03

  Kedves Péter!

  Nagyon értékes az írása és köszönöm, de ha kérhetem a bizonytalankodók nevében, tegyen mellé személyes átéléseket is! Annyi, de annyi ismerőst tudnék mondani, akiknek ugyanazok a félelmei, kételyei jönnének elő olvasva a cikket, mint nekem és lapozna innen tovább azért, mert kevés ennyit tudni! Úgy értem, személyes tapasztalatok győznek meg másokat is az igazságról sokkal inkább, mint képek a szk-ekről. Ha lennének emberek, akik elmondanák, hogy ezt és ezt láttam, visszaéléseket, hamisságot, álcát, hazugságot, ezért nem járok x helyre többet, akkor
  elkezdene összeállni a teljes kép.

  Összegyűjtöttem néhány pontba, hogy mi tartja vissza az embereket attól, hogy merjenek látni, kérdezni, gondolkodni:
  1. "Nem akarom tudni" - mondta egyszer egy fiatal, pár éve megtért srác az Örsön, aki a beszélgetésünk előtt pár perccel még evangélizált néhány unatkozó tinédzsernek,
  akik a hévre vártak és akik a "Sáron rózsájánál" garantáltan elvesztették a fonalat, mert Jézusról talán hallottak ezt-azt, de hogy hogy jön ide valami rózsa... Szóval a nagyon lelkes, Istenért buzgó fiatal srác HGY-be tért meg és teljes szívéből szereti Istent. Nem fecsérli az élete idejét, amikor csak teheti, hirdeti Jézust. Viszont mivel ott ismerte meg az Ige igazságát és minden tanítást csak abból a forrásból kapott, ő már most minden más hívő véleményétől retteg, nem akarja tudni, hogy lehet vm gikszer, mert akkor meghasonlana, skizofrén helyzetbe kerülne, nem, nem, nem akar többet tudni, mint amit tud, mert FÉL. Fél attól, hogy elveszítené a hitét. Nem gyökerezik még elég mélyen.

  2. "Dehát nyelveken szólunk, természetfeletti átéléseink vannak, EZÉRT érdemes élni". Legtöbbünknek Istent a manifesztációk bizonyítják és lehet, hogy nem mindenki vallja be, de látszik, más pedig be is vallja, hogy ezek az átélések adják az élet örömét. Tulajdonképpen ezzel heroinoznak. A hitetlen pótcselekvése a drog vagy az alkohol vagy az édesség, majd megtér és betöltekezik hétről hétre, azt gondolván, hogy maga a Szent és hatalmas Isten Szelleme biztosítja számára az újabb adag extázist. (Sok ilyen betöltekezett emberrel próbáltam kapcsolatot teremteni, miután betöltekezett, és töltekezés után is ugyanúgy magával volt elfoglalva, mint előtte. Semmi isteni plusz. Semmi több szeretet vagy több figyelem a másik felé. Semmi. Mindössze annyi történt, hogy ő baromi jól érezte magát. Akit megütött maga körül, mondjuk egy 5 éves gyerek, már valószínűleg nem annyira.)

  3. "Ekkora tudás nem jöhet mástól, csak Istentől." Ezt az unokatesóm mondta egyszer régen, amikor arról faggattam, hogy miért hisz NS-nak úgy, mintha csak az apja lenne. (Noha senkit nem tudok ismeretségi körömbe, aki NS-t személyesen megismerte volna.) A tudás, ahogy az RHR csat. készítői mondták, valószínűleg Izráelből jön, azokról a titkos helyekről, ahol a gigagyüli pásztor otthonosan mozog.

  4. " Ekkora tömeget hogy nyerhetne meg magának, ha nem lenne igaz?" - ezt egy helyi HGY-i pásztor felesége mondta. Őt az győzi meg, hogy mekkora a népszerűség. Ezek szerinte a gyümölcsök. A sok megtért ember. A fát pedig gyümölcséről ismerjük meg - mondja.

  5. További félelmek (az első ponthoz kellett volna raknom ezeket is)
  - félelem attól, hogy becsapnak
  - félelem attól, hogy Szentélek-káromlást követek el
  - félelem attól, hogy a kétkedés, a kérdés felvetése, a gondolkodás maga az ördögtől
  van (ha már meggyőztek róla, h NS az Isten szószólója, én pedig hülye vagyok az
  egészhez, majd ábrahámi korba érve talán feltehetek félve egy kérdést)
  - félelem attól, hogy űzni fogják belőlem a lázadás démonát - nyilvános
  megszégyenítés is lehet ez, ugye
  - félelem a pokoltól, ha rosszul döntöttem
  - félelem a kiközösítéstől
  - félelem attól, hogy átkozni fognak.
  És biztos nem teljes a lista. Csak ennyi gyűlt össze eddig.
  Tele vagyok kérdésekkel még mindig, remélem, hogy folytatódni fog a kutatás és a bizonyítékok felszínre kerülése. Üdv.

  VálaszTörlés
  Válaszok
  1. Nincs kérdés. Ez egy választás. Döntés. A szabadkőművesek mindenki, aki lényeges megkeresnek. Tudnak róluk. A saját hálójukban akarják tudni. Engem is kerülő úton, de megkerestek, kaptam felajánlást, amikor azt mondtam, hogy keresztény vagyok, nyugodtan és mosolyogva azt 'mondták' - mert ők azt hitték tárgyalnék velük, csak problémáim vannak - lehetnek közöttük keresztények, Akkor nagyon komolyan - és már mérgesen - azt mondtam: "De én valóban Követem Jézus Krisztust". Erre hirtelen fagyos csönd lett, nem is szóltak utána semmit, azóta nem kerestek. Nem is lett belőlem se híres, se gazdag ember. Ennyire egyszerű. Krisztust választod a keskeny úttal, ház minden nélkül, ahogy Ő beszélt az Ő követéséről, vagy ezt a világot, gazdagság, boldogság, hírnév, nyugodt élet? Aki beszél, a személyes tapasztalatairól, azt általában likvidálni szokták. Először mh vesztés, utána mentálisan tönkreteszik, és később elüldözik városából, országából, ha nagyon rakoncátlan és túl sokat tud és még beszél is, vagy akar azt egészségügyileg tönkre teszik, börtönbe zárják, vagy megölik. Ennyi. Ezen gondolkozz el. Miért nem hallasz személyes bizonyságokat.
   Én a magam részéről hányok tőlük, ha csak arra a személyes beszélgetésre gondolok, ami velem volt. Felháborító, hogy mit gondoltak? Elárulom az én Uramat, Királyomat???? Tőlük kapott néhány rongyos 'boldog' földi évért? Azt gondolták én is olyan vagyok, mint a többi megvehető keresztény? Hát nagyot tévedtek! Ott égjenek a pokol tűzében. ... Ja, hogy most már pusztán az életemért? Nem is a földi boldogságomért? Igen. Ez az igazi Krisztus követése: Üldöznek! Ezt nagyon kevés ember meri bevállalni: Isten Igazságáért: az üldözést. Kényelmesebb belecsobbanni a medencében, és kiállni 20 ezer ember elé jó pénzért beszélni. Ki akar szegény lenni, megvetett, üldözött? Amikor lehetne minden szép? Az, aki pontosan tudja ki Jézus Krisztus! És tudja, miről szól ez a földi élet. Egy szép bizonyságtétel: Isten mellett! Bármi áron. Ez a mi részünk.
   Isten minden gyermekét meg fogja segíteni, és boldog örökélettel fogja megjutalmazni. A többiekért nem kár, ők voltak a buta szüzek.
   Üdv.

   Törlés
  2. http://vk.com/video-60655186_168176468
   http://vk.com/video?gid=60655186

   Luk 6:28 Áldjátok azokat, akik titeket átkoznak, és imádkozzatok azokért, akik gonoszul bánnak veletek!
   Róm 12:14 Áldjátok azokat, akik üldöznek titeket, áldjátok, ne pedig átkozzátok.

   Egy listán lehet említeni a több átkozódóval, pl. Benny Hinn:
   http://youtu.be/0qwMYII3jdc?t=53m14s

   Aki a szabadkőműveseket, Rothschild-ékat, Soros Györgyöt védi és jó embereknek tartja, akik a világ jobbításán fáradoznak, hát ne is haragudj, de az az ember hazudik és ugyanabba a közegbe tartozik.
   Ez teljesen egyértelmű, hogy a HGY-t akik pénzelik és fenntartják (jezsuiták, soros györgy, b'nai brit páholy stb.), azok nem azért teszik, hogy minél több embert Isten felé tereljenek.
   Pont ellenkezőleg, a hamis, ördögi dogmákon keresztül, az embereket Isten elleni engedetlenségben tartják.
   Ez a sátáni szellemiség látszódik azon amiket írtál a "- félelem" felsorolásban.
   Ez a gonosz leuralásának szellemisége. Ott jelen van a Jezabeli szellemi paráznaság, a Bálám hamis prófétálás pénzért és a Nikolaiták kizsákmányolása és egymáson uralkodása.
   Homlok egyenest ellenkezik Isten beszédével:
   1Pét 5:2-3
   legeltessétek Isten köztetek levő nyáját, gondot viselve rá ne kényszerből, hanem önként, ne rút nyerészkedésből (multimilliomos, pénz imádó az NS), hanem készségesen, ne úgy, mint
   akik uralkodnak a rájuk bízottakon (csak a leuralás, a piramis rendszerű, nikolaiták leuralása megy, egyszemélyes kultusz)
   hanem mint akik példaképei a nyájnak.

   Fejvesztve kell menekülni onnan, de nem csak onnan, hanem a többi emberek által létrehozott hamis egyházakból, gyülekezetekből, mert mindet ezért hozták létre, amiért a HGY-t is.
   Ezek mind a sátán temploma, a sátán gyülekezete, aminek feje a vatikán, a pápa.
   Az igazi gyülekezet, az igazi Krisztus teste, az igazi Isten temploma az ál-kereszténységből kihívottak közössége, az eklészia, aminek a szó szerinti jelentése is ez: kihívottak közössége. A babiloni rendszerű egyházak, gyülekezetekből kihívottak közössége, és ennek nincs emberek által adott neve, meg kőtemplomaik, csarnokaik, híres-neves, könyvek tucatjait kiadó pásztoraik, evangélistáik stb.

   A világon azon egyszerű, alázatos emberek közössége, akik valóban az igazi keskeny úton járnak, igazságban és engedelmességben élnek és távol tartják magukat a sok, hamis, ördögi dogmáktól.

   Ilyen egyszerű az egész.

   Törlés
  3. No more mind control2014. április 10. 12:04

   A kérdéseim nem arra vonatkozóak, hogy válasszam-e a Krisztus igaz követését kiválva az okkult praktikákat alkalmazó közösségekből, ez nem kérdés. Soha vissza nem mennék oda, hogy meghajoljak a bálványuk előtt. Viszont azért írom, hogy sok a kérdés, mert úgy látom, hogy órási káosz van, a kérdezők nem tudják, kinek merjék megfogni a kezét, ha már kifutott Bibilonból. Én pedig azért is gyűjteném a bizonyságokat, mert ott vannak a gyülekezetben sokan azok közül, akiket szeretek, megcsalatva, kifosztva, és azt hiszik, hogy az Úr megharagszik rájuk, ha csak megpróbálnának is végig olvasni egy olyan cikket, mint ez, mert reflex-szerűen jön a félelem bennük a hamis tanítástól. Nyakig benne vannak. És én nem tudom azt mondani, hogy nem kár értük, ők voltak a buta szüzek. Remélem teljes szívemből, hogy van még idejük rájönni az igazságra.

   Törlés
  4. Kedves No more mind control,
   nem akartam ignorálni senkit, természetesen nekem is vérzik a szívem sokakért, de! Ez a Megváltó ítélete lesz. Az Ő példabeszédében fele-fele arány van. Elnézést kérek, hevesen tört ki belőlem, fenti hozzászólásom, mert még nem írtam róla, sőt nem is beszéltem nyíltan, erről a megkeresésről, de biztos lennék, ha részletesen személyesen elmondanám, hogyan történt, te is mélységesen felháborodnál. Ez a felháborodásom hangja volt, és nem azok ellen szólt, akik még tétováznak és testvéreink, Jézus maradéktalanul meg fogja menteni az Övéit.
   Ehhez a témához, gondolatébresztőnek, még ezt szeretném megosztani: http://testveremnek.blogspot.hu/2012/09/gond-ne-terheljen-titeket.html
   Szeretettel,

   Törlés
 12. Engem nagyon megdöbbentett, hogy nem vették észre, ahogyan 2-3x mondta, hogy az Úr az atyák szívét fordítja a fiakhoz és a fiak szívét az atyához, amikor Jézus világosan azt mondta, hogy

  "51 Azt gondoljátok, hogy azért jöttem,hogy békességet hozzak a földre? Mondom nektek: egyáltalán nem, sőt inkább ellentétet. 52 Mert mostantól fogva, ha öten lesznek egy házban, ellentétbe kerülnek egymással: három kettő ellen és kettő három ellen. 53 Ellentétbe kerül az apa afiával és a fiú az apjával és az anya a leányával és leány az anyjával, az anyós a menyével és a meny az anyósával.''"

  Ill. Máté 10:
  34 ,,Ne gondoljátok, hogy azért jöttem, hogy békességet hozzak aföldre. Nem azért jöttem, hogy békességet hozzak, hanem hogy fegyvert.
  35 Mertazért jöttem, hogy meghasonlást támasszak az ember és az atyja, a leány és az anyja, a meny és az anyósa közt,
  36 és hogy az embernek ellensége legyen az ő házanépe.
  37 Aki inkább szereti atyját és anyját, mint engem, nem méltó énhozzám; és akiinkább szereti fiát és lányát, mint engem, nem méltó énhozzám;

  VálaszTörlés
  Válaszok
  1. köszi, ez nagyon jó, eszembe se jutott :)
   ez is csak még jobban leleplezi ezt a jezsuita bérencet, akinek annyi köze van az igazi Atyánkhoz, Istenünkhöz, mint majomnak a szívsebészethez.

   Törlés
 13. Egy videó, ahol Kenneth Copeland is töltekezik. Gyülekezeti alkalom, ahol a kutyasétáltatás emberrel is egy manifesztáció. A farkasvonyítással együtt.

  https://www.youtube.com/watch?v=7uyIt__v_60

  VálaszTörlés
  Válaszok
  1. erről csináltunk egy jó szemléltető videót :
   https://www.youtube.com/watch?v=8P9TOHiBH4g

   Törlés
  2. anita 2014. április 10. 15:30

   Köszönjük a videó linket. Megrázóan elszomorító látni, ahogy Kenneth Copeland és Rondney Howard-Bowne hamis nyelveken szólással megcsúfolják a Szentszellemet, valójában az Atyát. A Biblia azt mondja, hogy aki nyelveken szól, az Istennek beszél titkos dolgokat. 1.Korint.14:2, "Mert a ki nyelveken szól, nem embereknek szól, hanem az Istennek; mert senki sem érti, hanem lélekben beszél titkos dolgokat."
   *
   Ők itt nem Istennek beszéltek, hanem egymásnak beszéltek nyelveken, és bemutattak egy jópofa színészkedést, amin a jelenlévők röhögtek, jót szórakoztak. Az előadók is jót szórakoztak, és mindezt Istentiszteletnek nevezett összejövetel keretén belül. (Ld. Videó 2:05 - 3:26 perc között látható.) Csak sírni lehet emiatt, ahogy ezek a híres emberek megcsúfolják Istent, és becsapják a keresztények tízezreit. Sajnos sokan engedik becsapni magukat, mert vevők a cirkuszra, de az igazi Istenfélelmet megvetik! Bárcsak megtérhetnének !

   Törlés
  3. Truth Liberates2014. április 15. 6:49

   Köszönjük a tanulságos videót ! Mindenkinek ajánlom megtekintésre !

   Törlés
  4. itt van részletesen egy angol video, érdemes végignézni (erős idegzetűeknek ajánlott):

   https://www.youtube.com/watch?v=2X1HC-3s3uI

   valóban szomorú ezt látni, de hát a mi Szent Atyánk ugye nem tud mit tenni, ha az embereknek ez kell, akkor ezt kapják, a tévelygést, a szentségtelenkedést, istentelenkedést...az Atyánk legyen irgalmas velük tényleg, mert akik ebben benne vannak, azok Isten ítélete alatt vannak és fogalmuk sincs róluk

   Törlés
 14. Ezt a megjegyzést eltávolította a blog adminisztrátora.

  VálaszTörlés
 15. Kedves Péter!

  Nem tudom, tudtad e, de az a műsor (az Amazing Facts), amiben ezt a Ferenc pápás összeborulást elemezgetik, történetesen egy Adventista műsor (legjobb tudomásom szerint). Túl azon, hogy a videóban bemutatott szituáció szereplői nyilvánvaló szélhámosok, az elemzésük során hallható megállapítások sem Isten kijelentései (értem ez alatt a kopasz, szemüveges műsorvezető monológjait), sokkal inkább egy felekezet által meghatározott és determinált, olykor reflex szerű reakciók, s mint olyanok, meglehetősen testi természetűek, nem építenek. Ráadásul sok tekintetben közel annyira manipulatív megnyilvánulások, mint a filmben látható egyházfők képmutatásai.
  Az írásoddal kapcsolatban is az az érzésem, hogy górcső alá vettél pár dolgot (amit egyébként lát mindenki, akit Isten Szelleme vezet), elkezdtél bizonyos személyekkel kapcsolatban kutakodni (guglizni), találtál hideget is, meleget is, és ezeket minden különösebb szűrés nélkül beintegráltad az "elméletedbe", amit aztán közzétettél.
  Nem bántásból írom ezt és tartlak olyan érett embernek, akinek meg lehet mondani az ilyesmit anélkül, hogy megsértődne, de sajnos számos babonás, valótlan elem keveredett ebbe a "szabadkőművesezős" okfejtésbe, amit egyébként nem te találtál ki, hanem másoktól vetted át. Pl. ez a Billy Graham "leszabadkőművesezése" egy vicc, az meg, hogy "megtagadta Jézust, mint az egyetlen utat az Atyához", nem más, mint az angol szöveg meg nem értése. Nem kell ám minden "XY is a fraud", meg "XYZ exposed" jellegű youtube videót fenntartások nélkül igaznak elfogadni. Úgy látom, hogy rengetegen töltik azzal az idejüket a Youtubeon, hogy népszerűbb emberek nyomában loholnak és lesik, hogy milyen hibát találhatnak ellenük, amiről aztán naaagy "leleplező" videót lehet csinálni. Tapasztalataim szerint ezek 80-90%-a nettó szemét, szóra sem érdemes, nem hogy cikkbe. Ettől még persze lehetnek bennük valós dolgok is, bár ha valami tisztán "Istentől való", az nem csak információt tartalmaz, de valódi világosságot hoz, irányt mutat, és nem kétséget és félelmet támaszt.
  Tudom, hogy "jót akarsz", és "világosságot", de ez most itt nagyon zavaros lett. Kérlek imádkozz és keresd Istent ez ügyben (is)! Kérdezd meg tőle, hogy konkrétan Ő mit akar kezdeni ezekkel a dolgokkal és ebben neked mi a feladatod (ha egyáltalán van). Üdv: Németh Tibor

  VálaszTörlés
  Válaszok
  1. Kedves messiás - Németh Tibor !
   .
   Köszönöm őszinte véleményedet ! Nagyon sajnálom, hogy szinte semmiben nem értünk egyet. Sajnálom, hogy semmilyen konkrétumot nem hoztál fel véleményed és megállapításaid alátámasztására, csak szélhámosnak nevezel egyeseket, és kinyilvánítod, hogy idézem : "elemzésük során hallható megállapítások sem Isten kijelentései (értem ez alatt a kopasz, szemüveges műsorvezető monológjait)". Remélem egyetértünk abban, hogy az Íge, a Biblia Isten kijelentéseit tartalmazza! Tehát a műsorvezető, ha a Bibliával ellentétes dolgokra hívja fel a figyelmet, akkor hogyan mered azt állítani, hogy nem Isten kijelentéseiről van szó ?
   .
   Egyáltalán nem sértettél meg. Véleményeddel bár nem értek egyet, természetesen tiszteletben tartom, hogy te ezeket gondolod, amiket leírtál.
   .
   Jó tanácsoddal - az Isten akaratának keresésére - természetesen egyetértek, mivel Isten kegyelméből ezt gyakorlom már évek óta, amikor tőled még nem kaptam ezt a tanácsot !
   .
   Leveledben úgy fogalmazol, mintha ismernél engem, én viszont sajnos nem emlékszem úgy kedves neved alapján, mintha ismernénk egymást, ezért szeretném megkérdezni, hogy az aláírásban szereplő név ténylegesen a Te tulajdon neved, vagy művésznéven írtad alá hozzászólásodat ? Ezt azért kérdezem, mert nekem fontos lenne tudni, hogy valódi névvel vállaltad-e hozzászólásod tartalmát, vagy nem ?
   .
   Isten áldjon meg !
   .
   Üdvözlettel : Soós Péter
   .

   Törlés
 16. Kedves Péter!
  Mit tegyen Ön szerint az a feleség, aki jelenleg tagja egy bejegyzett egyháznak a következő esetben. Az interneten utána néztem, és láttam híreket, fényképeket, ahol több ökumené rendezvényen a gyülekezet elnöksége együtt tart alkalmat a katolikus érsekkel a bazilikájukban. Ugyanakkor a helyi gyülekezet pásztora nem ért egyet ezekkel a dolgokkal, sem a pápás-Copelandes történettel. Sem a férjem, mégsem akarnak kifutni. Nem gondolkodnak el azon, hogy nem lehet ezzel közösséget vállalni. Férjem szerint ez nincs hatással ránk, mert tudjuk, hogy ezek nem Istentől való dolgok, ettől még eljárhatunk a helyi gyülekezetbe.
  Szerintem meg hatással vannak még a házasságunkra is. És erre szeretném felhívni az Ön figyelmét is. Az a véleményem, hogy ez beszivárog az emberek életébe még akkor is, ha nem is tudnak az egészről semmit. Megosztást, homályt, és szellemi fásultságot okoznak. Ha a kifutással hozakodok elő, akkor én "szuper szellemi" vagyok. Mi a helyes megoldás?
  Üdvözlettel, Eszter

  VálaszTörlés
 17. Kedves Eszter.

  Kérd az Atyánkat, hogy küldjön hozzá olyan embert, embereket akik az igazságot képviselik és beszélnek neki ezekről a dolgokról és ezáltal felnyitják a szemét, kérd hogy az Atya nyissa meg a férjed elméjét a megértésre.
  Sokszor nem a házastárs, rokon akin keresztül felébreszti Isten a hitetésből az embereket.
  Meg kérd a férjed szeretettel, hogy nézzen veled leleplező anyagokat, oldalakat, nem baj, ha elsőre tagadja vagy nem érdekli, nézzétek végig és eljön az idő, mikor eszébe juttatja Isten a látottakat akkor mikor vkitől ugyanazt fogja visszahallani.
  Isten eszközei határtalanok, emiatt ne aggódj :)
  Csak sokat imádkozz érte, hogy előbb v utóbb jusson el odáig hogy megérti mennyire komoly a hitetés és hogy ki kell jönni az ál-kereszténységből, a sátán templomából.
  Erőltetni nem érdemes, mert Isten tudja, hogy kinek mikor jön el az ideje a megértésre és az álomból való felébredésre.

  Ajánlok egy vidit, ebben sok minden le van leplezve:
  https://www.youtube.com/watch?v=aJB_0ZOSgL0

  Ezen felül angolul is számtalan oldal és utube videó van, könnyedén találsz majd.

  Az Atyánk adjon neked erőt és bölcsességet kedves Eszter.

  VálaszTörlés
 18. Kedves Péter!
  Köszönön a videó megosztást, Már régen lehetett ezt tudni, hiszen egy másik fórumon erről már kicseréltük a gondolatainka. Én ott a "Sanyibácsi" névvel kommenteztem.
  Arról szeretnék beszélni, hogy most olyan népszerű ez a kifutás a gyülekezetekből.
  A hamis leleplezett egyházakból igen ki kell futni. De hova fussanak ki?
  Erről beszéltünk egy kibővített pásztortalálkozón is. Mégis mostanában azt látom, hogy a kapitulált egyházakból kevesen futnak ki, viszont a kifutást hirdetők ám blokk
  azt szeretnék, hogy csak a házi összejövetelek legyenek. Szétvernék még azokat a kis protestáló egyházakat is amik még állnak. Ez nagyon veszélyes, mert lehet, pont az ellenség állt ezek élére és így akarja szétverni elerőtleníteni a protestálás szervezettebb formáit. Könnyű prédává téve leszeletelve, az erősségüktől megfosztva
  a juhokat. Ezek a felbukkanó emberek kiket lelkigondoztak, milyen terheket hordoztak az egyházért? Nem is ismerem sokukat, mégis szervezetten rombolnak.
  A mi kis betiltott, üldözött felekezetünk, nem kért védőernyőt. Igen is átlátható pénzügyileg, működnek az ajándékok. Szellemi állapota jó. És még nem tolatott félre.
  Hiszen láthattad, hogy veled is egyeztettük látásainkat és az úrvacsora igazságtartalmában közösen osztoztunk. Vigyázzunk, hogy amink van azt ezekben az időkben is megtartsuk. Ki kérdezte meg eme egyházbontók közűl bárkit is, a benne lévő szellemet megvizsgálandó, hogy vallja e, hogy Jézus a testben megjelent Krisztus? Ezután lehetne kicseréli a gondolatainkat, a felszinre került tények alapján,
  a Szentlélek vezetését megvárva, visszaigazolva, merre tovább.
  "Sanyibácsi"

  VálaszTörlés
  Válaszok
  1. Kedves Sanyibácsi !

   Igen, emlékszem a kommentelésekre. Egyetértek én is abban, hogy nem szétverni kell azt ami jó. Én nem ezt képviselem, gondolom már annyira megismertél. Magam is gyülekezeti szolgáló vagyok. Hamarosan szándékozok részletesebben is válaszolni hozzászólásodra, mert ezzel a "Fussatok ki Babilonból én népem!" üzenettel kapcsolatban látom becsúsztak félreértések is, amit szeretnék tisztázni, mert tudom, hogy az Íge üzenetében nincs köztünk semmi eltérés, egy a szívünk az Úrban, de most rohannom kell, bocsáss meg, csak nem akartam sokat várni a reagálással.

   Nagyon köszönöm őszinte, és figyelem felhívó hozzászólásodat ehhez a témához !

   Szeretettel üdv.: Péter

   Törlés
  2. Üdvözlöm!
   Megkérdezhetem melyik ez a betiltott, üldözött felekezet?
   Hogy működik önöknél az összegyülekezés?
   Milyen hitelveket vallanak és tartanak meg?
   Köszönöm előre is

   Törlés
 19. Eltünt az írásom.
  Üdv: "Sanyibácsi"

  VálaszTörlés
  Válaszok
  1. Kedves "Sanyibácsi" !
   Nem tűnt el az írásod, itt van két bejegyzéssel feljebb. Hamarosan válaszolok első hozzászólásodra, csak a hétvégém nagyon foglalt volt. Köszönöm megértésedet !
   Szeretettel üdv.: Péter

   Törlés
 20. A mostani írásom tünt el, de újra írtam.
  Üdv:

  Az Aratás gyülekezetről beszéltem, akit a hatalom az új egyházügyi törvénye által betiltott mint egyház, megszüntette az egyházak közötti jogegyenlőséget. A jog előtti egyenlőség megszűnése a szabadság megszűnését jelenti. Egy már birtokolt jogtól valakit megfosztani jogfosztást jelent.
  Ez színtiszta diktatúra. Súlyosbító körülmény, hogy kereszténynek mondott Kereszténydemokrata
  koalícióról beszélünk. Mit jelent ez szellemileg? Ez kettősséget jelent. Szavakban Krisztusban határozza meg magát, cselekedetben hazug, versengő, nem demokrata, hanem diktatúra.
  Krisztusnál kizárt a kétfelé sántikálás, mert vagy gyűlölöd a bűnt, vagy gyakorlod.
  Azok az egyházak akik szövetségre léptek a politikai katolicizmussal (ökumené) a koncért,
  elfogadták és maguk számára kötelezővé tették az együttműködést, elismerve a pápa primáciális
  jogát, tehát mint részegyházak kollégális viszonyt hoztak létre, amelyben a legfőbb tanitói hivatalát, a katolikus egyház fejét és klérusát, mint primátust elfogadták maguk fölé.
  Ahol a Isten Szelleme ott a szabadság, helyett elfogadták a prímátus által létrehozott Egységes Kánonjogi Kódex, mint alaptörvényt. Tehát újra törvény alá vitték a híveket.
  Ebből fakad XIV Benedek (By Ratzinger) segítségével Smith Pál ex Köztársasági Elnök (elmondása alapján) a Magyar Alaptörvény, amiből mindent levezetnek. E fölé emelték a Nemzeti Hitvallást, hogy biztos legyen, hogy aki ezt elfogadja átok alá kerüljön, és kiirattassék az élet könyvéből.
  Így rontotta meg a rossz társaság a jó erkölcsöt.
  De nem csak erről az oldalról támadják a még protestáló egyházakat, hanem éktelen leleplezésekkel is.
  Mi az ékes? Ha valakit látsz, hogy bűnt követ el, intsd meg, ha nem hallgat rád hívj 2 tanút, ha akkor sem akkor jöhet a gyülekezet. Minden esetben így kell eljárni, ha körülményes is.
  A mostani leleplezések olyan hányódjon fől a genny alapú, romboló. Ezeket ártó szándékból
  titkosszolgálatok által gyűjtött adatok kiszivárogtatása politikai karaktergyilkosság.
  Az ékes megoldásból, ha megtér, van kimenekedés, ebből nincs, akkor ki áll mögötte?
  A mindent kiteregetők közül megvizsgáltam a RevealHiddenReality tanításait, és lám
  tagadják Jézus Istenségét és a Szent Szellemet, mint személyt. Hanem az Atya mindenütt jelenlévőségeként azonosítja. Ez hirdeti, hogy fussunk ki az egyházainkból és csak a házi gyülekezetekben keressünk menedéket.
  Elérkeztünk oda, hogy aki áll az is alig fog megtartatni, mert mindenhonnan fúj a tanítások szele.
  A saját gyülekezetünk abban hisz, amit az első apostolok hirdettek és hittek, azaz az Igében áll és horgonyoz.
  Hirdetem, hogy az Atya, Fiú, Szent Szellem nem pogány szentháromság bálványistenek, mert azok
  Nimródtól származnak, az özönvíz után, és a nyelvek összezavarásakor szétvitték a népek és saját nyelvükön ismerik, Isten majmának utánzó munkájának hamisítványaként.
  E leleplezések valódi célja egybemosni az evangéliumi gyülekezeteket tévelygésbe vivő pásztorok
  és a tiszta megszentelődés útján járó gyülekezeteket és szétverni Isten munkáját.
  Vigyázat őrállók!
  Üdv:
  „Sanyibácsi”

  VálaszTörlés
  Válaszok
  1. Kedves Sanyi bacsi! orommel olvasom a posztjat, habar most 2016-ot irunk :) de most meg aktualisabb mnt valha. Enis most annal ponttal vagyok, hogy radobbentem az igazsagra, lesokkoltam, elszomorodtam, es monthatnam ketsegbeesetten allok, hogy merre tovabb, hol az "igazi Egyhaz" ,kell e egyaltalan "kezzel csinalt epuletekbe" tartozni.. En 18 evig a HGY-be jartam oda szulettem..aztan eljottem. Elhagytam az Urat is, de most visszatertem hozza, de ez ido alatt kerestem az igazasagot es rengeteg dologra raebresztett az Ur. Ledobbenve olvastam hogy a mega gyulekezetek pasztorai-itt nev szerint szeretnm megjegyezni- Pat Robertson, Joyce Meyer, Billy Grahham, Kenneth Copeland, Joel Osteen...ezek mindd titkostarsasagok tagjai, szabadkomuvesek, es ebbol levontam a kovetkeztetest: Nem Istent szolgaljak. Nem tudom mitevo legyek. Nemm talalok egy gyulekezetet sem, ahol foggal korommel kapaszkodnanak az IGEBE, A SZENT IRASBA, es nem alkudtak volna meg . Udvozlettel, Egy hívö

   Törlés
 21. Kedves Péter!
  Telefonbeszélgatésünket követően igazat adok neked abban, hogy ha médiában, nyilvános tanítások tévtanítások vannak, helye van a nyilvános helyretételnek.
  Amit még módosítok, hogy nem XIV. hanem XVI Benedekről van szó az előbbi hozzászólásomban.
  A legfontosabb figyelmeztetés a pásztoroknak, hogy magukon kezdjék a tükörmenézést és megtérést, kérni az Urat helyreállításért és a jövőt illetően csak és kizárólag Krisztusért érhesse őket támadás, ne a csúfos gazemberségek miatt.
  Pásztorok legyenek, mint örökösei a Főpásztornak és ne béresei, akik eladják és uralkodnak a juhokon. A juhok pedig nőjenek fel tanítványokká, és vállaljanak felelősséget, az evangéliumért, akár konfliktust a tiszta igehirdetésért. Ne essenek hasra egy "nagy "szogáló elött, mert szolgatársak vagyunk.
  Még szót ejtenék a Szentháromság tanításával kapcsolatban, hogy Krisztusban lett megteremtve minden ami van. Az örökkévalóságban Ő már elvégezte a saját megáldoztatását, amit it a földön a golgotán tett igenné és ámenné. És ezért jöhetett el a vígasztaló és noha a Golgota előtt volt az anyagi világban a Nimród éa felesége Szemiramis, annak a fia Tammuz. És innen a többi nyelven az ördögi hármasság.
  De az Atya örökkévalóságában nincs idő. Különben is az ördög mint világosság angyala ugyan azokat hozza létre, mint hamisítványát az igazinak. Amit az ördög idáig hamisított, annak létezik az eredetije. És ördögi, ha e két hármasságot összemossa valaki. A minoteista vallások előtt rejtve volt, van a krisztus titka.
  Szoljatok hozzá!
  Üdv: "Sanyibácsi"

  VálaszTörlés
 22. Kedves Péter,

  Nagyon komoly és merész írás a vitaindító cikked. Egyben nagyon alapos, tényekkel alátámasztott. Hogy ki milyen következtetést von le belőle, ez mindenkinek nagyon személyes ügye.
  Megdöbbentett sok információ. Nem ítélkezem senki felett, ez nem az én dolgom. Sok forrásanyagot is csatoltál. Talán a legtöbbnek utánanéztem, elolvastam, meghallgattam. Nem mindegyikkel értettem egyet, de mindegyiken elgondolkodtam. Egyet tehetek: imádkozom a becsapott, megtévesztett emberekért, sokak által követett vezetőkért, hogy mondanivalójuk találjon süket fülekre és ne legyenek követőik, akik egyben potenciális áldozataik is.
  Miközben hiszem, hogy ezek az utolsó idők, hogy sorban és gyorsan teljesednek be a próféciák, bennem is felmerül a kérdés, mint a tanítványokban: "Kicsoda üdvözülhet tehát? (Mt. 19:25)
  Nem akarom ezt a kérdést itt és most megválaszolni, de egy gondolatot mindenképpen megosztok. Nem született olyan ember a Földre, akit nekünk követnünk kellene, aki nekünk példaképünk lehetne. Nézzünk hitünk Fejedelmére, Jézus Krisztusra!
  Ha szánunk elég időt az Úrral való közösségre, Bibliaolvasásra, ha nem csak hallgatói, hanem megtartói akarunk lenni az Igének, ha testünket odaszánjuk az igazságnak fegyveréül az Istennek, akkor biztosan meg fog bennünket őrizni minden hamisságtól.
  A cikkekből többnyire kiderül, hogy ezek az emberek nem választották az Isten népével való együttnyomorgást, hanem inkább a bűnnek ideig-óráig való gyönyörűségét. Úgy tűnik számomra, inkább választották az Egyiptom kincseinek gazdagságát, mint Krisztus gyalázatát. Nekünk nem a láthatókra, kincsekre, kitüntetésekre, gazdagságra, emberi elismerésekre kell vágyakozni. Nekünk Szellemben és igazságban kell járnunk, látni a láthatatlant, mert a láthatók mulandók és ideig valók, de a láthatatlanok örökkévalók.
  Az általam ismert tanítók közül Paul Washer az, akit nagyon szívesen hallgatok, aki mindig szívemből beszél. Világosan fogalmaz, nagyon éles határt von a bűn és Krisztus követése közé. Valahol azt mondta: „Annyira szereted Krisztust, amennyire gyűlölöd a bűnt.” Szerintem ilyen egyszerű. Az emberek meg mindenféle teológiai vitákat folytatnak, sok mindenre képesek és sok mindent meg is tesznek, adakoznak, jót is cselekszenek, de a rókákat és a rókafiakat megtűrik a szőlőskertjükben, miközben elpusztítják azt. Vagy nem veszik észre, vagy nem akarják észrevenni. Minden hamis tanításnak ellent lehet állni, ha teljes szívünk Jézusé és nem a saját testi kívánságainknak engedelmeskedünk.
  Paul Washer egyik prédikációjában a következőket mondta a hamis tanítókról. Szó szerint ideírom és szeretettel kérek minden olvasót, szívlelje meg az alább leírottakat.
  „A hamis tanítók: Isten ítélete azok számára, akik nem akarják Istent, de a vallás nevében azt tervezik, hogy mindent megszereznek, amit testies szívük megkíván.
  Ezért emeltetett fel egy olyan ember, mint Joel Osteen. Azok az emberek, akik rá hallgatnak, nem az ő áldozataik, hanem ő Isten ítélete azokra az emberekre, mivel ugyan azt akarják, amit ő és nem Isten. Saját vágyaik szerint gyűjtenek maguknak tanítókat.
  Tehát ide teheted Benny Hinn-t is, aki folyton csak azt akarja mondani neked, hogy lesz egy Mercedesed. Azok az emberek nem áldozatok, hanem ő az Isten ítélete rajtuk. Ugyan azt akarják, amit ő és ezért gyűjtik maguknak a többi tanítóval együtt, mert azt tanítják, amit ők hallani akarnak.
  Büszkélkednek azzal a ténnyel, hogy ők Isten gyermekei, rohangálnak minden felé ebben az országban, tele testiséggel, bűnnel átitatva, azt cselekedve, amit csak akarnak, és azt tanítják, hogy Isten nem tesz semmit ellene.
  Persze, hála Istennek, üdvösséget nyernek, és amikor a temetésükön prédikálnak, egyenesen a mennybe prédikálják őket.”
  Kemény szavak ezek, de én ezekkel egyetértek.
  Eszter

  VálaszTörlés
  Válaszok
  1. Kedves Eszter! minden szavaddal egyet ertek, annyira orom latni hogy nem vagyok egyedul :) elkeseredve gondolkoztam a napokba hogy hol vannak az"igaz hivok" miert nem hisz nekem senki? Par nevet még hozzairnek a listahoz: Joyce Meyer, Kenneth Copeland, Billy Graham, TD Jakes, Kathryn Kuhlman, Creflo Dollar.... Viszont egy tanitot figyelmedbe ajanlanek: DEREK PRINCE. Az igazsagot szolta...sajnos belekeveredett ebbe a mzgalomba, de halala elott megbanta...ki is lepett a 'tarsagabol' es beszelt a hamis tanitok, es a nagy tevelygesrol,megtevesztesrol, halal utan sajnos csak akkor adtak ki egy konyvet: Protection from Deception. Van youtbe-on egy interju ahol elmondja, mennyire nem talalta az Irasban mndazt amit tarsai probaltak kepviselni... Udvozlettel, Dorka

   Törlés
 23. Kedves Truth Liberates !
  Kérem szíves türelmedet. Sok anyagot küldtél be egyszerre, ez nem baj, de át szeretném nézni mielőtt kiengedem a publikum elé. Mostanában nem tudtam a moderálással foglalkozni. A hétvégi szolgálatok is lekötnek. Köszönöm eddigi megértésedet, és még kérem kis türelmedet !
  Köszönettel :
  Soós Péter

  VálaszTörlés
 24. Kedves Péter.

  Elolvastam a vitaindító anyagot,számomra is megdöbbentő és elképesztő,hogy emberek akikről azt hittük,hogy ISTEN hatalmas emberei valójában két urat szolgálnak vagyis egyet mert kettőt ugye nem lehet.A témával 2 hete kezdtem foglalkozni és pár dolognak utána is néztem, engem leginkább az a magyar híres vezető pásztor érdekelne a leginkább akiről azt írtad,hogy jelenleg tagadja a szabadkőművesi tagságát.Fent van egy szabadkőműves lista és Német Sándor ezen szerepel.Jártam a hit gyülibe 18 évet és az életem valóban nagyon megváltozott mert személyes kapcsolatba kerültem ISTENNEL soha nem gondoltam,hogy egyáltalán létezik.De azóta ez a nagy gyülekezet sajnos erősen átalakult és annak van igaza aki hatalmas,befolyásos vagy nagyon vagyonos. Nagyon egyet tudok érteni az írásaiddal mert a vezető lelkésznek itt is akárcsak amerikai egyházakban már nem is annyira a pénz számít,(mert az van nekik bőven az nem motiválja már) hanem inkább a hatalom megtartása és kiterjesztése.A gyülekezetben az abszolút tekintély a vezető lelkész az ő szavát nem lehet megkérdőjelezni a lázadás gyanúja nélkül itt ő a legnagyobb úr és mindenki tulajdonképpen őt szolgálja pedig nem így kellene lennie mert JÉZUS pont az ellenkezőjét tanította. Valószínűleg a hit gy ben is lessz majd katolikus pap akit enged a vezető lelkész beszélni ha valóban letért az igaz útról, ezt majd meglátjuk. De azért kérdezném,hogy miért nem nevezted meg a pásztort főleg,hogy ezt már előttem is kérdezték.
  Üdv:Zsolt

  VálaszTörlés
  Válaszok
  1. Ezt a megjegyzést eltávolította a szerző.

   Törlés
  2. Kedves Zsolt !

   Köszönöm értékes hozzászólásodat. A tiédhez hasonló kérdést már kaptam Varga Tamástól. Arra válaszoltam is 2014. március 31. 23:52 -én. Fölfele haladva a hozzászólásokon megtalálod. Ott részleteztem az okokat, miért nem neveztem meg az egyházat és a vezetőjét. De akinek van szeme a látásra, és füle a hallásra, az a következtetések eszközével pontosítani tudja kiről van szó.
   Remélem válaszom elfogadható lesz számodra !

   Tisztelettel és szeretettel üdvözöllek :

   Soós Péter

   Törlés
  3. Kedves Peter! orom latni a blogodat, nagyon boldog vagyok hogy vannak masok is akik latjak ezt. Enis a HGYbe jartam ott nottem fel 18 eves koromig... csaladom most ellenem vn, azt hiszik en "tertem le az Utrol" .. nemtudom meggyozni oket semmivel sem :( "Csak" az ima maradt.

   Törlés
  4. Kedves Dorottya
   Sokaknak-közöttük az enyémét is - szemét nyitja/nyitotta fel a Mindenható Isten az igazságra.
   Én is 11 évet töltöttem el a hit gy-ben és most már 5 éve kijöttem onnan.Volt is utána ügy -nem a családomban, hanem feleségemen keresztül jött ugyan az, amit te is írtál, hogy rossz útra tévedtél.nem akarom részletezni, de egy igaz, hogy finom eszközökkel és látszólag igei magyarázatokkal probálnak manipulálni.
   de nem szabad felülni ennek a varázslásnak, továbbra is az Úrban kell bízni és kitartani minden körülmények között.
   igen, jól teszed ha "csak" imával küzdesz ellene és nem haraggal viszonozod a családtagok hozzáállását.
   Isten adjon neked erőt és bölcsességet ehhez és az Ő békessége legyen veled a hit nemes küzdelmében.
   zoltán

   Törlés
 25. Kedves Péter.

  Köszönöm a válaszod, elolvastam. Már több mint 2 éve nem járok gyülekezetbe mert nem igen tudom eldönteni,hogy hová menjek. Szívesen venném ha tudnál ajánlani egy közösséget.

  Üdv:Zsolt

  VálaszTörlés
  Válaszok
  1. Kedves Zsolt !
   Köszönöm soraidat és bizalmadat, de erről a témáról inkább privátban levelezzünk. Mivel nem tudom az e-mail címedet, én pedig a sajátomat nyilvánosan itt nem tenném ki, az a javaslatom, hogy egy újabb hozzászólásban add meg a mail címedet. Azt a hozzászólást pedig lemoderálom, így nem lesz nyilvános, és akkor a címedre tudok privát levelet írni. Ha egyetértesz, akkor várom bejegyzésedet, ami először hozzám fut be.

   Üdvözlettel : Péter

   Törlés
 26. 2014 az igaz és hamis egyház szétválásának éve.

  VálaszTörlés
 27. http://www.hirado.hu/2014/09/04/ferenc-papa-simon-peresszel-tanacskozott/

  VálaszTörlés
 28. Kedves Péter!
  Én 3 éve járok gyülekezetebe, családommal együtt. Sok dologgal máig nem értek egyet, és ha ezekre kérdéssel keresem a választ, furcsán néznek rám. A magyarázat pedig nem meggyőző. Egyszerűen nem tudok beilleszkedni 3 éve. Rátaláltam az oldaladra, és már tudom, miért nem tudom elfogadni azokat a tanításokat.
  Van olyan e-mail cím, ahol elérhető vagy? Hogyan írhatnék neked privátban? Lenne egy pár észrevételem, kérdésem!
  Köszönöm előre is.

  VálaszTörlés
  Válaszok
  1. (Válasz a 2015.01.27. 12:24 érdeklődésre)
   Kedves Testvérem !
   Az e-mail címemet úgy tudod megkapni, ha újra küldesz itt egy hozzászólást, és abba megadod a Te e-mail címedet. A hozzászólás először mindig hozzám érkezik engedélyezésre. Én így megkapom a Te címedet, de a hozzászólásodat nem fogom közzé tenni, így a Te diszkréciód megmarad és az enyém is. A címedre pedig írok neked, és így megkapod az én címemet. Utána tudunk levelet váltani privátban.
   Isten áldjon meg !
   Testvéri szeretettel üdvözöllek :
   Soós Péter

   Törlés
 29. szerbusz kedves Péter! Én egy régen megtért családos ember vagyok.szeretnék neked írni privátban.lehetséges? köszönöm Zoli

  VálaszTörlés
 30. Szerbusz kedves Péter.Én egy régóta megtért családos ember vagyok.szeretnék neked írni privátban .lehetséges? Köszönöm.Zoli

  VálaszTörlés
  Válaszok
  1. Kedves Zoltán !
   Köszönöm érdeklődésedet. Az a javaslatom, hogy írj ide egy újabb megjegyzést, amit nem fogok közzé tenni, és abban add meg az e-mail címedet. Akkor tudok neked írni, és így hozzá jutsz az én címemhez. Itt nyilvános válaszban nem szeretném a privát címemet közre adni.
   Testvéri szeretettel:
   Soós Péter

   Törlés
 31. Dorka!Mi a linkje a YouTube -n a Derek Prince interjúnak?

  VálaszTörlés