2013. augusztus 19., hétfő

IGAZ-, ÉS HAMIS EVANGÉLIUM MEGKÜLÖNBÖZTETÉSE !

A HAMIS EVANGÉLIUM  (MÁS EVANGÉLIUM)  LELEPLEZÉSE !

A HAMIS EVANGÉLIUM MENTESÍTI A SZENT ÉLET  FELELŐSSÉGE  ALÓL A HÍVŐKET !
EZ  AZ  ÖRDÖGI FÉLREVEZETÉS  LÉNYEGE !

Az utolsó idők fokozott veszélyére már Jézus is felhívta a tanítványok figyelmét. Ezért érdemes ezt a figyelmeztetést nagyon komolyan venni nekünk is !  Dávid Wilkerson 1973-ban kapott az Úrtól egy prófétai látomássorozatot arról, hogy Jézus visszajövetele előtt milyen rettenetes torzulások lesznek a hamis egyházban, amellyel félrevezetik, elhitetik, "ha lehet, még a választottakat is" ! (Máté 24:24,)

Pál apostol is figyelmeztet, hogy : " ... az utolsó napokban nehéz idők állnak be", és lesznek hamis tanítók, akik "ellene állanak az igazságnak; megromlott elméjű, a hitre nézve nem becsületes emberek. " (2.Tim.3:1-8,)
Az utóbbi években Magyarországot is elárasztotta a hamis kegyelem evangéliuma. Világszerte terjed a keresztény egyházakban a homoszexuális bűnökben élő álkeresztények legitimálása, vagyis megtérés nélkül, bűnben élve teljes jogú keresztény egyháztagként való elismerése, a homoszexuális kapcsolatban élők teljes jogú házasságának az elfogadása.  Az Úr erre is figyelmeztetett Dávid Wilkerson prófétán keresztül, már 40 évvel ezelőtt.

Azért imádkozom, hogy minden őszinte, Istenfélő keresztyént felrázzon, felébresszen a Szent Szellem, nehogy a megtévesztés csapdájába essen !

Isten áldjon meg !
_______________________________________________________________________


________________________________________________________________________


Jézus Krisztus Isten Királyi Uralmának evangéliumát hirdette és képviselte. Azt mondta : "Térjetek meg, mert elközelített az Isten Királyi Uralma !" (Máté 4:17,) 

Keresztelő János is ezt hirdette : "Térjetek meg, mert elközelített az Isten Királyi Uralma!" - és : "A fejsze pedig immár a fák gyökerére vettetett. Azért minden fa, a mely jó gyümölcsöt nem terem, kivágattatik és tűzre vettetik. Én ugyan vízzel keresztellek titeket megtérésre, de a ki utánam jő, erősebb nálamnál, a kinek saruját hordozni sem vagyok méltó; ő Szent Lélekkel és tűzzel keresztel majd titeket. A kinek szóró lapát van az ő kezében, és megtisztítja az ő szérűjét; és az ő gabonáját csűrbe takarítja, a polyvát pedig megégeti olthatatlan tűzzel."  (Máté 3:2, 10-12,) 

Ha végig tanulmányozzuk az Apostolok Cselekedeteinek könyvét, azt tapasztalhatjuk, hogy az apostolok is Isten Királyi Uralmának evangéliumát hirdették és képviselték Pünkösd napjától kezdve. Jézus, Keresztelő János, Péter apostol, Filep evengélista, és Pál apostol prédikációiban egyöntetűen látható és kimutatható, hogy az evangélium minden esetben hordozza a hallgató felé a SAJÁT FELELŐSSÉGRE VALÓ RÁDÖBBENTÉS ÜZENETÉT !  Minden esetben, amikor az evangéliumot mentesítik a felelősségre való rádöbbentés tartalmától, hogy elfogadhatóbbá tegyék a hallgatók számára, akkor HAMIS EVANGÉLIUMRÓL beszélünk, ami félrevezeti a hallgatókat, és nem hoz létre valódi megtérést, így ÜDVÖSSÉGET SEM HORDOZ ! Ettől óvja Pál apostol a hívőket rettentő szigorral, átokkal sújtva a MÁS EVANGÉLIUMOT HIRDETŐ prédikátorokat ! 

"Csodálkozom, hogy Attól, a ki titeket Krisztus kegyelme által elhívott, ily hamar más evangyéliomra hajlotok. Holott nincs más; de némelyek zavarnak titeket, és el akarják ferdíteni a Krisztus evangyéliomát. De ha szinte mi, avagy mennyből való angyal hirdetne is néktek valamit azon kívül, a mit néktek hirdettünk, legyen átok! A mint előbb mondottuk, most is ismét mondom: Ha valaki néktek hirdet valamit azon kívül, a mit elfogadtatok, átok legyen! Mert most embereknek engedek-é, avagy az Istennek? Vagy embereknek igyekezem-é tetszeni? Bizonyára, ha még embereknek igyekezném tetszeni, Krisztus szolgája nem volnék. Tudtotokra adom pedig atyámfiai, hogy az az evangyéliom, melyet én hirdettem, nem ember szerint való; Mert én sem embertől vettem azt, sem nem tanítottak arra, hanem a Jézus Krisztus kijelentése által. " (Galata 1:6-12,)
" Mert isteni buzgósággal buzgok értetek; hisz eljegyeztelek titeket egy férfiúnak, hogy mint szeplőtlen szűzet állítsalak a Krisztus elé. Félek azonban, hogy a miként a kígyó a maga álnokságával megcsalta Évát, akként a ti gondolataitok is megrontatnak és eltávolodnak a Krisztus iránt való egyenességtől. Mert hogyha az, a ki jő, más Jézust prédikál, a kit nem prédikáltunk, vagy más lelket vesztek, a mit nem vettetek, vagy más evangyéliomot, a mit be nem fogadtatok, szépen eltűrnétek." (2.Korint.11:2-4,)
________________________________________________________________________
Az Atya világába való belépést megalapozó Ígehirdetések :
 (Dátumra, vagy a címre kattintva a kiválasztott oldal megnyílik.)
 1. rész 2013.06.08 - Krisztusban való élet titkai - 1.rész
63.rész 2014.09.13 - Istenfélelem fogalmának pontosítása - 1.rész
64.rész 2014.09.20 - Istenfélelem fogalmának pontosítása - 2.részA  KRÍZIS  MISSZIÓ  HÍRLEVELEI  ITT  OLVASHATÓK  : 
HÍRLEVÉL - 2. 
                                     3. HÍRLEVÉL VIDEÓJA                              
____________________________________________________________________ 

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése