2014. július 24., csütörtök

TONY PALMER HIRTELEN HALÁLA – FELVETŐDŐ KÉRDÉSEK

FERENC PÁPA barátja TONY PALMER püspök 2014.07.20.-án tragikus hirtelenséggel motorbalesetben életét vesztette.


(A legújabb frissítések - 5 frissítés - a lap alján találhatók !)

Tekinthető-e figyelmeztetésnek ez a tragikus esemény Isten népe számára ?

Négy ismerősömtől is kaptam e-mailben értesítést a megdöbbentő hírről, melyet különböző portálokon találtak. (Christiantoday.comCharismanews.com, Amazingdiscoveries.org, )

Egy korábbi (2014. március 28.-i) „A hamis karizmatikus egyház láthatóvá válik”  című bejegyzésemben, már részletesen elemzésre került Tony Palmer hamisprófétai szerepe, éppen ezért különleges figyelmeztetésnek tűnik a vele kapcsolatos hirtelen tragédia.
A március 28.-i cikkben még csak arról eshetett szó, hogy Kenneth Copeland és a minisztrijéhez  kapcsolódó karizmatikus egyházak Tony Palmer közreműködése és aktív előkészítő munkája segítségével szellemi közösségre lépett azzal a Római Katolikus egyházzal és a pápával, amelyről a Bibliai próféciák nyilvánvalóan úgy beszélnek, mint szellemi Babilonról, a szentek vérétől megrészegedett „fenevadon ülő asszonyról”, a „nagy paráznáról”. Ezért szólítja fel olyan határozottan az Úr az Ő népét a Jel.18:4-5. versben, hogy ne egységre lépjenek vele, ne kössenek vele egyezségeket és konkordátumokat, ne kiegyezzenek vele, hanem :  Fussatok ki belőle én népem, hogy ne legyetek részesek az ő bűneiben, és ne kapjatok az ő csapásaiból: Mert az ő bűnei az égig hatottak, és megemlékezett az Isten az ő gonoszságairól. ”  A Jelenések könyve 17. és 18. részéből egyértelműen felismerhető, hogy Isten a "nagy város" = Róma, "a fenevadon ülő és a szentek vérétől ittas, nagy parázna" egyházat (a hamis egyházat) nem a saját egyházának, hanem az ördög egyházának tekinti, akivel nem lehetünk közösségben! Ezért mindazok, akik bemennek a pápa fősége alá, vagy csak elismerik a pápát és egyházát Istenhez tartozónak, vagy kereszténynek, Krisztus Testének, azok - a nagy parázna egyházzal való szellemi közösségvállalásuk által az ördöggel is közösségre lépnek, - ezzel megszegik az Istennel kötött szövetségüket, hűtlenekké válnak megváltó Urukhoz, Istenükhöz, vagyis két úrnak szolgálnak egyszerre, tehát ők is szellemileg PARÁZNÁVÁ lesznek!  Pál apostol határozottan figyelmeztet a 2.Kor.11:2-3, versekben : "Mert isteni buzgósággal buzgok értetek; hisz eljegyeztelek titeket egy férfiúnak, hogy mint szeplőtlen szűzet állítsalak a Krisztus elé. Félek azonban, hogy a miként a kígyó a maga álnokságával megcsalta Évát, akként a ti gondolataitok is megrontatnak és eltávolodnak a Krisztus iránt való egyenességtől."

Kenneth Copeland és a minisztrijéhez  kapcsolódó - őt és szolgálatát elfogadó - karizmatikus egyházak a "Fussatok ki belőle én népem!" Isteni parancsnak éppen az ellenkezőjét tették. Részévé váltak a bálványimádással teljes-, a szentek vérét kiontó-, a babiloni miszticizmust magába integráló-, a Tízparancsolatot meghamisító eretnek egyháznak, és feladták a Luther, Wesley, Kálvin, Husz János és még sokak által képviselt protestálást az Isten Ígéjét és az evangéliumot meghamisító hamis egyházzal szemben, vagyis földi érdekekért cserébe, megalkudtak a hamissággal, vagyis elárulták a Krisztust, a Krisztus iránti egyenességet, amikor szellemi közösségre és egységre léptek a gonoszt képviselő hamis egyházzal. Mindezt persze a híveket megtévesztően, a Tony Palmer által is hamisan képviselt Jézus főpapi imájára hivatkozva: 
„Egyek legyenek mint mi!” (Ján.17:11,)


Egyike azoknak, akitől tegnap előtt (22.-én) a megdöbbentő hírt kaptam, levelében az alábbi mondatokkal kommentálta a váratlan tragikus eseményt, idézem :  „Erről beszéltünk az összejövetelünkön, hogy a szétválasztás elkezdődött.  A pápa az egység szöveget nyomta,  de Palmer - mint Jézabel fia  -azzal a "kijelentéssel" ment, hogy : "A protestálásnak vége!"  Isten meg azt mondta: Nincs vége! A protestálás vége szembehelyezkedés Isten Igéjével.  Palmer azt mondta Illés szellemével jön, és Isten ezt már nem engedte meg neki. Illés már eljött.  Illés szelleme Isten szelleme. Palmer átlépte azt a szellemi határt, amit nem lehetett volna átlépni.
Egyből ezek az Igei példák jöttek fel bennem:  Heródes is mondott olyat amivel átlépte ezt a határt. Isten ítélete pedig lesújtott rá.  Ezért kell nagyon meggondolni ma, miket mondanak emberek, mert szerintem eljött az az idő amikor ilyen dolgok megtörténnek.

„És hallék más szózatot a mennyből, a mely ezt mondja vala: Fussatok ki belőle én népem, hogy ne legyetek részesek az őbűneiben, és ne kapjatok az ő csapásaiból:
Mert az ő bűnei az égig hatottak, és megemlékezett az Isten az ő gonoszságairól.” (Jel 18:4-5 )
„ És az ő fiait megölöm halállal; és megtudják a gyülekezetek mind, hogy én vagyok a vesék és szívek vizsgálója; és mindeniteknek megfizetek a ti cselekedeteitek szerint.” (Jel 2:23 )

Amúgy Bristol alatt egy kisváros nagyon szűk útján repesztett a motorjával és egy kis hídon belerohant egy szembejövő Audi A4-be. (legalábbis egy kommentben ezt olvastam)
Meggyőződésem, hogy ez figyelmeztetés a választottak számára, hogy forduljanak el a kiegyezéstől Babilonnal.   
Én kb. így látom.”   (Lényegében egyetértek ismerősöm véleményével.)

Tony Palmerről  röviden :
Angliában született az 1960-as évek közepén. 10 éves korában szüleivel Dél-Afrikába költöztek. Itt nőtt fel. Anglikán pap lett, de (nem egészen világos ez a része az életének, ugyanis több képen katolikus reverendában is látható),  valahogy kapcsolatba került a karizmatikus katolikus mozgalommal. (Lásd ide kattintva a videó 27:28-tól 28:22-ig). Megnősült és feleségül vett egy olasz hölgyet. Két gyermekük született.  Kenneth Copeland Ministries megbízásából a ministries Dél-Afrikai irodáját is vezette. Karizmatikus konferenciákat és imaprogramokat szervezett a Kenneth Copeland Ministries számára helyi és nemzetközi szinten. Majd 8 évre Argentínába költözött, és ott végezte papi munkáját. Ezen évek során került közeli kapcsolatba Jorge Mario Bergoglio bíborossal, a mostani Ferenc pápával.  Jorge Mario Bergoglio bíboros, pápává választása után - már mint Ferenc pápa, - meghívta Tony Palmert Vatikánba, ahol Tony egy kis „lelki kiképzésben” is részesült, és a korábbi barátság alapján baráti megbízást kapott a nemzetközi Ökumenikus egyesítő feladatok ellátására. (Ez a látogatás is látható a fenti videó részletben.) A Kenneth Copeland Ministries nemzetközi konferenciára ezért tudott a Ferenc pápával készített személyes videó üzenettel érkezni, és – a korábbi cikkemben már feltárt – megtévesztő, manipulatív befolyást gyakorolni.  Az sem zárható ki, hogy Tony Palmer titokban Jezsuita esküt is tett még Argentínai tartózkodása során.  Két évvel ezelőtt költözött vissza Angliába családjával, hogy ott folytassa pápai megbízatását az Ökumenizmus kiterjesztésében az Anglikán egyház, és a protestáns egyházak felé. Éppen egy ilyen előadásra sietett, amikor motorbaleset érte.
Tony Palmer egyik előadásából idézett szó szerinti  részlet a lap alján található !
       
                                       One World Religion  =  Egy világ vallás

Tony Palmer a Copeland konferencia végén meghívta Kenneth Copelandet Rómába egy pápai látogatásra. Ez a meghívás egyértelműen látható a korábbi cikkben bemutatott videónEz a látogatás Ferenc pápánál már meg is történt.

Kenneth Copeland  2014. június 23.-án látogatást tett Ferenc pápánál Vatikánban. Erről Kanneth Copeland  (az alábbi videón látható) nagy ünnepségen számolt be 2014. június 30.-án.  Az erről szóló cikk itt olvasható, a teljes videó pedig itt látható :  ( 44:00 perctől )
   

 Kenneth Copeland kíséretében John & Carol Arnott (Torontó blessing) is részt vett 
a pápa tisztelésében
   
                                         
                                   John & Carol Arnott Ferenc pápa társaságábanKenneth Copeland szellemi közössége a parázna egyház fejével
"Ne legyen közösségtek a sötétségnek gyümölcstelen cselekedeteivel, 
hanem inkább meg is feddjétek azokat !"  (Ef.5:11,)

Tony Palmer hirtelen és tragikus halála kétség nélkül figyelmeztetés minden keresztény számára, hogy ne legyen senki megalkuvó, ne legyen részese a hamis egyház Krisztus elleni árulásának, ne legyen részes a szellemi Babilon bálványimádó bűneiben, mert Isten – a kegyelmi idő (várakozás) lejártával – nem hagyja a bűnt büntetés nélkül !

Jézus így figyelmezteti a gyülekezeteket :
„ És az ő fiait megölöm halállal; és megtudják a gyülekezetek mind, hogy én vagyok a vesék és szívek vizsgálója; és mindeniteknek megfizetek a ti cselekedeteitek szerint.” (Jel 2:23 )

Lehet, hogy a parázna egyház nem minden "fia" testi értelemben tragikusan hal meg, de szellemi halállal bizonyosan! Nem jó egységre lépni-, összefogni a halál fiaival!

- A HAMIS KARIZMATIKUS EGYHÁZ LÁTHATÓVÁ VÁLIK 

"Ne legyen közösségetek a sötétségnek gyümölcstelen cselekedeteivel, hanem inkább meg is feddjétek azokat !" (Ef.5:11,) 

"Figyelmeztesd népemet !"   -  "Mert mi egyezése Isten templomának bálványokkal ??? "  
"14.Ne legyetek hitetlenekkel felemás igában; mert mi szövetsége van igazságnak és hamisságnak? vagy mi közössége a világosságnak a sötétséggel? 15. És mi egyezsége Krisztusnak Béliállal? vagy mi köze hívőnek hitetlenhez? 16. Vagy mi egyezése Isten templomának bálványokkal? Mert ti az élő Istennek temploma vagytok, a mint az Isten mondotta: Lakozom bennök és közöttük járok; és leszek nékik Istenök, és ők én népem lesznek. 17. Annakokáért menjetek ki közülök, és szakadjatok el, azt mondja az Úr, és tisztátalant ne illessetek; és én magamhoz fogadlak titeket, 18. És leszek néktek Atyátok, és ti lesztek fiaimmá, és leányaimmá, azt mondja a mindenható Úr." (2.Kor.6.)

Minden eltérés Isten beszédétől HAMIS OLTÁRT (hamis Istenkeresést) eredményez. A HAMIS OLTÁRNÁL pedig nem az Igaz Istennel, hanem hamis istennel (az ördöggel, vagy angyalával = világosság angyalával) hoz létre találkozást, szellemi közösséget, egységet. Ennek elkerülése miatt olyan szigorú Isten parancsa saját népéhez: "Szorosan megtartsátok az Úrnak, a ti Isteneteknek parancsolatait, az ő bizonyságait és rendeléseit, a melyeket parancsolt néked." (5,Móz.6:17,) és "Szakasszátok el magatokat e gonosz nemzetségtől!" (Apcsel. 2:40,) - mert meg akarja őrizni drága Vérén megváltott népét a gonosztól, a gonosz megtévesztő csapdáitól és a kárhozattól !

"Mert ha szorosan megtartjátok mind e parancsolatot, a melyet én parancsolok néktek, hogy a szerint cselekedjetek; ha szeretitek az Urat, a ti Istenteket, ha minden ő útain jártok, és ő hozzá ragaszkodtok!" (5.Móz.11:22,)

Vegyük komolyan Isten féltő szeretetének figyelmeztetését !

Soós Péter
________________________________________________________________________

További dokumentum anyagok :

JOHN ARNOTT   (JOEL OSTEEN  ezen a videón 9:50 percnél látható)


További képek :
                                 Tony Palmer szabadkőműves kézjelzése : 666
                                  Tony Palmer és Kenneth Copeland  barátok
                                 Keneth Copeland szabadkőműves kézfogása
                                        Tony Palmer és Ferenc pápa barátok
                                    Tony Palmer és Kenneth Copeland nagy barátok

Ulf Ekman (és felesége Brigitta Ekman), a nemzetközi hírű svédországi Livets Ord (Élet Szava) gyülekezet alapító pásztora és vezetője nyilvánosan bejelentette, hogy áttért a katolikus hitre feleségével együtt .  A gyülekezete (melyet a svédországi "Hit Gyülekezetének" tekintettek sokan) ketté is szakadt a bejelentést követően.
Lásd a cikkeket és ott a videót :  Ulf Ekman Converts to Roman Catholicism
Ulf Ekman katolizál ( Magyar Pünkösdi Egyház cikke)  ITT  olvasható 

A Hit Gyülekezet alapító pásztora és vezetője az alábbi videón, nagy nyilvánosság előtt háromszoros tagadással védi meg Fenenc pápát, azt állítva, hogy a "pápa nem, nem, nem az antikrisztus". Ezzel közvetve felmenti a katolikus egyházat is a szellemi Babilonnal és a hamis egyházzal való azonosítás alól, és ezzel félrevezeti hívők tízezreit. Ferenc pápa békülékenységének méltatásával pedig elfogadtatja híveivel a katolicizmussal való kompromisszum lehetőségét. Ez a hamis egyházzal (a bálványimádással) való kompromisszum lehetőségét, a protestálás feladását jelenti!Kanneth Copeland  Ferenc pápval történő kiegyezéséről, és Tony Palmer : a "Protestálásnak vége!"  tartalmú üzenetéről (amely nyilvánvalóan a protestáns egyházak szellemi-jogi alapját szünteti meg, és viszi be az egész protestáns pünkösdi karizmatikus mozgalmat a pápa fősége alá szellemileg, vagyis a parázna egyház fősége alá), Németh Sándor a Vidám Vasárnap élő adásában az alábbi üdvözlő és támogató nyilatkozatot teszi :Ezzel a - Pápa tevékenységét - üdvözlő nyilatkozattal a vezető lelkész nem megvédi híveit a hamis-, parázna egyház befolyásától, hanem éppen elősegíti a hamis egyházzal való közösségvállalást a hívők szívében. Ezzel óriási szolgálatot tesz az ördögnek, mert a hamis egyház által az ördög hívők millióit fosztja meg üdvösségétől ! Az egyházvezetők felelőssége lenne figyelmeztetni a veszélyre. Nekik  felébreszteni kellene a híveket, nem pedig elaltatni, mondván: minden jó, minden rendben van, csak így tovább. Szerintük inkább legyen békesség a hamis egyházzal, mint konfrontáció a gonoszsággal. Jézus pedig állandóan konfrontált a farizeusi hamis egyházvezetőkkel. Ő ki merte mondani, hogy: "mérges kígyók fajzatai", és hogy ők az "ördög atyától valók". Ma ezt nem merik megtenni keresztény vezetők a bálványimádó, hamis egyház tevékenységével szemben.  Vajon miért nem ? 
A Hit Gyülekezete és annak vezető lelkésze köztudottan (és nagyon sajnálatosan!) szoros szellemi közösséget ápol Kenneth Copelanddel és Pat Robertsonnal (a 700-as Klub alapító vezetőjével), akik szabadkőműves elkötelezettsége köztudott, és amelyről 2014.03.28.-i cikkben részletesebben is szó esett.
                                         
A "nagy parázna" - katolikus egyházzal paráználkodó jelenlegi magyar kormánnyal láthatóan jó viszonyt ápoló kapcsolattartás és a Fidesz-Kdnp választásokon történő aktív támogatása sem tűnik véletlennek a Hit Gyülekezete részéről. Hogy ez a megalkuvás Isten vezetése-e, vagy csak e-világi érdekekre épülő "egyházpolitikai" irányvonal, azt minden kedves olvasó döntse el maga ! Számomra a válasz egyértelmű !

JOEL OSTEEN  Ferenc Pápával történő találkozásáról ez a videó számol be :


Az egyház vezetők a mindenkori pápával való találkozása, a pápa szellemi főségének elismerését fejezik ki. A politikusok esetén pedig a pápánál tett látogatások a politikai- és szellemi főség elismerésének kötelező megnyilvánulásai.

Ez alábbi videón Ökumenikus egységbe tömörült egyházi vezetők sorra teszik tiszteletüket XVI. Benedek pápának, elfogadva a pápa egész világra kiterjedő vallási és szellemi főségét. Ezzel szellemileg teljesen részévé válnak a "nagy parázna" HAMIS EGYHÁZNAK,  még akkor is, ha szervezetileg nem csatlakoznak a katolikus egyházhoz. Éppen ez a megtévesztés lényege ! Ezért figyelmeztet Jézus olyan nyomatékosan és felrázóan : "Figyeljetek, vigyázzatok és imádkozzatok !" - "Sokan jönnek majd az Én nevemben !" (azaz Jézusra-, az Úrra-, kereszténységre-, Bibliára hivatkozva), de ne higgyetek nekik !  Ezt már teszik nem csak a fent említett egyházvezető személyek, hanem az előző - 2014.03.28.-i cikkben említett egyházvezetők, és még sokan, akik nincsenek ennyire a reflektor fényben !

Ez a videó is erről számol be.  Egyházvezetők mint a világ legfelső vallási tekintélye előtt teszik tiszteletüket  XVI. Benedek pápának :


Ez alábbi videó pedig  II. János-Pál pápa egységes világvallás létrehozását végző HAMIS KERESZTÉNYI erőfeszítéseit mutatja be :


(Köszönöm azoknak, akik ezt a legutóbbi 3 videót megküldték számomra !)
______________________________________________________________________
1. Frissítés :  2014.07.26.-án 
(Az alábbi hozzászólást, ami ehhez a témához érkezett, közzé teszem, mert lényeges és fontos információkat tartalmaz !)

RÉSZLET TONY  PALMER  EGYIK  ELŐADÁSÁBÓL 
(Szó szerinti idézet fekete-, a kommentár lila színnel jelölve.  Érkezett  A. Esztertől.)

Ezzel kezdi beszédét : „Ferenc pápa 1,2 milliárd keresztény feje.” 
Isten Fia, a Megváltó az igazi keresztények, az eklézsia feje, és nem a pápa!
Ef. 5/23 Mert a férj feje a feleségének, mint a Krisztus is feje az egyháznak, és ugyanő megtartója a testnek
A pápa az ál- kereszténység, a hamis egyház- és gyülekezeteinek a feje.

„Ölelésével családjába hív minket, mint testvéreit, és arra szólít fel, hogy vessünk véget különállásunknak. Azt mondja a videóban, hogy vágyakozik a különállás megszüntetésére. Maga Ferenc pápa hív minket teljes egységre és teljes közösségre.”
Ez nem más, mint meghívás az új Egységes Világvallásba!

„Ezért szól  e felhívás minden nem római katolikus felekezet vezetőjének, mindnyájunknak, minden reformált, nem katolikus  egyház vezetőnek, akik még nem írták alá a hit általi megigazulásról szóló közös nyilatkozatot, amely hivatalosan is véget vetett a protestálásnak már 1999-ben, 15 évvel ezelőtt.
Isten Lelkével szólítalak fel benneteket, hogy mi, mint nem római katolikusok, szakítsunk az elkülönülés bűnének (?) folytatásával, amely az egyház története során állandósult.”
Tehát bűnösnek tartja azokat, akik nem értenek egyet és nem követik a katolikus egyház dogmáit, hagyományait, amelyek egyáltalán nem egyeznek Isten beszédével. Ez nem más, mint manipuláció, hamis bűntudat keltésével történő VARÁZSLÁS !

„Új generáció vagyunk, fogjunk egy új kezdetbe”
„Minden egyházi vezetőt felszólítok, hogy csatlakozzanak a világszéles lutheránus szövetséghez és a metodista világszövetséghez, hogy értsék meg, fogadják el, hogy a protestálásnak vége.”
Itt már a meghívás helyett felszólítja a többi egyházat, gyülekezetet, hogy csatlakozzanak az egységhez.

„Készek vagytok e elfogadni, hogy az emberiség kegyelemből igazul meg, egyedül hit által, jó cselekedetekre, nem pedig jó cselekedetek által?”
„Erről szól a közös nyilatkozat, melyet már 1999-ben aláírtak.”
A katolikus egyház dogmáiban nem csak az a hazugság, hogy a jó cselkedetek által van üdvösségünk, amiről szól ez az 1999-es nyilatkozat. Ennél sokkal több sátáni dogma van, amiről természetesen Palmer nem beszél:
1./ A katolikus egyház átírta a 10 parancsolatot.
2./ Szobrok előtt hajlongnak és imádják azokat- amit Isten tilt.
3./ Máriát bálványozzák, és azt állítják, hogy ő is közbenjáró Isten és ember között.
4./ Szentekhez imádkoznak, ami bálványimádás.
5./ Azt tanítják, hogy nem csak Krisztus a közbenjáró,, hanem Mária és a szentek is.
Krisztus elvégezte a fán a megváltást, egyszer s mindenkorra feláldozta magát a bűneinkért. 
6./ Ezzel szemben a katolikus papok feláldozzák Krisztust az oltáron minden egyes misén.
7./ A papok magukat atyának hívatják, a pápa meg szentatyának , holott Isten tiltja ezt.
8./ A papoknak kell megvallani bűneinket, és ők adnak feloldozást, ezzel szemen az írása szerint Istennek kell megvallani bűneinket és kérni a bocsánatát..
9./ A purgatórium és a halottakért való imádkozás pogány vallásokból eredő tan a katolikusoknál, de ezek a bibliában nem szerepelnek. És még sorolhatnánk hosszasan.

És ezekhez a bűnökhöz kellene csatlakozni mindenkinek 
Tony Palmer szerint !

„Nem vagyunk összhangban a valósággal. Ébredjünk fel, és egyesüljünk, hogy elhiggye a világ, hogy Isten elküldte a Fiát a világba, és hogy úgy szereti a világot, ahogy az egyszülött Fiát.  Egységünk nem más, mint hitelességünk alapja.
Különállásunk, megosztottságunk pedig arra ad alapot számukra, hogy ne higgyenek nekünk. A sokféleség isteni, a megosztás az , ami ördögi.
Azzal szeretném befejezni, hogy Ferenc pápa kérésére szabadon terjeszthetjük ezt az üzenetet, ezt a videót, amit most néztek, az egész világon, bármelyik és bármilyen médián keresztül. Személyesen kérdeztük meg tőle, mielőtt elkészítettük ezt  a videót.
Terjesszük tehát a jó hírt!
Terjesszük a szeretet és az egység járványát minden keresztény és minden felekezet körében! Jézus nevében induljunk, és fertőzzük meg ezt a világot!”
Az Új Egységes Világvallás valóban egy fertőzés, az előbb felsorolt ördögi, okkult tanokkal, dogmákkal, bálványimádással.  Még jobban fog terjedni, mint egy vírus a világban, mert minden egyház  és gyülekezet csatlakozni fog, mivel ez nem meghívás, felkérés, hanem parancs a nagy főnöktől és aki nem engedelmeskedik,azt rákényszerítik majd erőszakkal és fenyegetésekkel.  Így az egyesülés végére még azok az igaz tanok is eltűnnek, amik most még jelen vannak a protestáns egyházakban, gyülekezetekben.  
Az egész elképesztő ! Fel kellene ébredni végre !
(A. Eszter)
_______________________________________________________________________
2. Frissítés :  2014.07.27.-én

Ez alábbi videón látható előadás egyértelműen bizonyítja a Dániel 7. rész és a Jelenések 13. rész prófétai üzenetei alapján, hogy a Római Katolikus egyház és a mindenkori pápai hivatal és hatalom hordozza a próféciákban az utolsó időkre vonatkozóan a "fenevad"-ra és az "antikrisztus"-ra vonatkozó szellemi igazságtartalmat, és ezzel összefüggésben a Fenevad bélyegének titka is lelepleződik.   Az előadás teljesen egyértelművé teszi, hogy naiv tévedés, vagy  tudatos hazugság Németh Sándor fenti videón tett nyilatkozata Ferenc pápáról, miszerint a "pápa nem az antikrisztus!"
A pápa felvett hatalmi címe : Vicarivs Filii Dei = Isten földi helytartója, helyettesítője, krisztusa, képviselője, ami azt jelenti : valaki "Isten helyére teszi magát",  ez az antikrisztus szó belső jelentése.
Vicarivs (112) Filii (53) Dei (501) latin betűinek számértékét összeadva  666 -ot kapunk !
A Biblia azt mondja, hogy egy kicsit számolni kell ehhez, mert el van dugva és akinek van bölcsessége és értelme, az ki tudja számolni, (fel tudja ismerni) mert emberi szám, és annak számösszege : 666.
"Ide kell a bölcsesség. A kinek értelme van, számlálja meg a fenevad számát; mert emberi szám: és annak száma hatszázhatvanhat." (Jel.13:18,)
Íme a számolás, akinek van értelme és bölcsessége, ki tudja számolni és megérti : 
V=5, I=1, C=100, A=0, R=0, I=1, V=5, S=0,  Vicarivs = 112
F=0, I=1. L=50, I=1, I=1,  Filii = 53
D=500, E=0, I=1,  Dei = 501 (Összeadva: 112+53+501= 666 ) Tehát a Pápa Fenevad !
Ezért a Pápával való kiegyezés a Fenevaddal való szellemi egységet jelenti.
Mivel a Fenevad egyben antikrisztusi szellemiséget hordoz, (az ördögi hazugság szellemét), ezért a pápa antikrisztusi mivoltának háromszor megerősített egyértelmű tagadása Németh Sándor részéről a hívők totális megtévesztését és 100%-ban az ördögi Fenevad elfogadtatását szolgálja ! Németh Sándor valójában háromszoros megerősítéssel, egyértelműen, félreérthetetlenül és nyilvánosan foglalt állást a Fenevad mellett, amint azt a fenti videón is láthattuk ! Egyértelmű tehát, hogy amikor Németh Sándor a protestánsok és a karizmatikus mozgalom Tony Palmer és Kenneth Copeland által képviselt szellemi egységre lépését-, kiegyezését a Pápával örömteli egyetértéssel ÜDVÖZLI, akkor ő valójában (tudva, vagy tudatlanul), de a FENEVADDAL VALÓ KIEGYEZÉST ÜDVÖZLI !
Attól eltekintve, hogy a "Szombat=Nyugodalom napja" az előadásban nem a Jézus által bemutatott és a Zsidó levélben kinyilatkoztatott Újszövetség szerinti-, hanem az Ószövetség szerinti értelmezéssel szerepel, mégis a fenevad bélyegének szellemi igazságtartalmát rendkívül bölcsen és érthetően elmagyarázza az előadó. Érdemes rászánni az időt, és végignézni, mert bölcsesség és értelem van benne !
A szombati nyugodalom Újszövetségi értelmezéséről a "Növekedés feltételei - Szombati nyugodalom" című üzenetben lehet hallani.  Itt

Összefoglaló a fenti videó tanulságaiból :
A pecsét, vagy bélyeg annak jele, hogy kit imádunk. Az imádattal van összefüggésben. 

Fenevad bélyegének lényege:  Kompromisszum a bálványimádással = hamisság
Isten pecsétjének lényege: "Megáll az Istennek erős fundamentuma, melynek PECSÉTJE ez: Ismeri az Úr az övéit; és: Álljon el a hamisságtó mindenki, aki Krisztus Nevét vallja!" (2.Tim.2:19,) Úgy, ahogy a 3 férfiú tette (Dániel 3.rész). Ők nem kötöttek kompromisszumot a bálványimádással saját életük és egzisztenciájuk és családjuk érdekében sem. Nem voltak hamisak. Egyenesek maradtak. Ez a pecsét mindenki szívében belül van. Vagy megalkuvó-, hamis szívű keresztények leszünk, vagy egyenes szívűek, és ellenállunk a hamisságnak !
(Az új egyházi törvény is megalkuvás az Alaptörvényben felállított "Szent Korona" tiszteletével, ami szintén bálványimádás. Ez is minden hívőt döntésre kellene késztessen: közösségben marad-e az új egyházi törvényt elfogadó bálványimádó egyházával, vagy kifut belőle ! )
E témát részletező cikkek :   Új egyházi törvény csapdája
                                                    Bálványimádás a nemzeti átok forrása

Az ítélet Isten házán kezdődik oly módon, hogy aki eddig nem foglalt állást egyértelműen, hogy melyik oldalon áll, hanem halogatta a döntését, azokat most Isten döntésre kényszeríti az egyházban. Aki nem dönt, nem fut ki a hamis egyházi rendszerből Istennek engedelmeskedve, mert fél, vagy bizonytalan, végső soron az is döntött, és marad a hamis rendszer része, amelyre Isten ítéletei, és a pusztulás következik. Ezért mondta Jézus : "Aki meg akarja tartani az életét (félti magát), az elveszíti azt. Aki pedig meri elveszíteni az életét Énérettem és az evangéliumért, az örök életre tartja meg azt!" (Luk.9:24,)
Később pedig - amikor a külső pecsét is kötelező lesz, - a világiaknak is állást kell foglalniuk, kit imádnak! Így már csak két oldal marad, nincs köztes lehetőség. Ki-ki vagy az Úré, vagy sátáné lesz. Így tudja Isten igazságosan lezárni ezt a történelmi korszakot, és elindítani a Krisztus 1.000 éves béke uralmának korszakát a földön.
_______________________________________________________________________

3. Frissítés :  2014.07.29.-én
                                    Forrás : Evangelicals and the Pope (klikk) 
"On 23 June 2014, Francis had several evangelicals as his guests at the Vatican where he had lunch with them.
Among those in attendance were the following:
John and Carol Arnott - Founders of Catch The Fire
Kenneth Copeland - Founder of Kenneth Copeland Ministries
James Robison - Founder of Life Outreach International
Geoff Tunnicliffe - Head of Worldwide Evangelical Alliance
Tony Palmer - Bishop & International Ecumenical Officer of the Communion Evangelical Episcopal Churches 
Thomas Schirrmacher - Protestant theologian and author of 74 books on religion
Brian Stiller - Global Ambassador of the World Evangelical Alliance"
___________________________________________________________________

UTOLSÓ IDŐK MEGTÉVESZTÉSE - PRÓFÉTAI FIGYELMEZTETÉSEK 


"FIGYELMEZTESD NÉPEMET !" - IGAZ- ÉS HAMIS EGYHÁZ MEGKÜLÖNBÖZTETÉSE 

__________________________________________________________________
4. Frissítés :  2014.09.03.-án

A jezsuita pápaság újkori inkvizíciója :  Békés behódoltatás a Pápa fősége alá

Egyházvezetők behódolása(zárójelben az időpont ahol található a nevezett személy)
Joel Osteen (41:40-nél) , Rick Warren (42:08-nál), Németh Sándor (42:15-nél) - aki rehabilitálja a katolikus egyházat hívei előtt. Elhiteti velük azt a hazugságot, mintha a katolikus egyház romlott-, parázna-, okkult- és gyilkos természete ellenére, csupán a Szentlélekre vonatkozó liturgikus megvallásai miatt elfogadható lenne, és olyan Krisztus szerinti kereszténységet képviselne, akikkel közösséget lehet vállalni. Ezzel a hazugsággal megfertőzi hallgatói gondolatát-, szívét és hamis értékítélet magjait hinti el bennük. Nyilatkozatával rejtett módon elismeri, hogy egyetért a hamis egyházzal való kibéküléssel, vagyis a gonoszt jónak mutatja be! Ezt Isten bűnnek mondja: "Jaj annak akik a gonoszt jónak mondják, és a jót gonosznak. Akik a sötétséget világossá, a világosságot sötétséggé teszik, és teszik az édeset keserűvé, és a keserűt édessé!" (Ézs.5:20,) 
Németh Sándor azon állítása, (42:30 - 43:15-ig) miszerint "nem az inkvizíció szelleme" van jelen, óriási tévedés!  Híveit - vagy naivitásból, vagy szellemi vakságból, vagy tudatosan, - de teljesen félrevezeti, ugyanis nem veszi észre, hogy az inkvizíciónak csak a módja és külső formája változott meg, belső szellemi tartalma és célja ugyanaz maradt! Azaz : minden vallást-, egyházat-, mozgalmat-, és minden polgári államot a Pápa, a Vatikán (mint "fenevad")  fősége, uralma alá vonni, vagy csalogatni. Ami nem ment fegyverrel (lásd: inkvizíció, vagy nácizmus,) azt most alattomban, csellel, a hamis egyházi egység és a jezsuita irányítású titkos háttérszervezetek égisze alatt hozzák létre. Mindez az egységes világkormány (az Új Világrend = antikrisztusi diktatúra) létrehozásának irányába mutat. A Vatikánnal való kiegyezés méltatásával Németh Sándor éppen ezt az Új Világrendet segíti elő.

Ökumenikus egyházvezetők hosszú sora kifejezi hódolatát a Pápának  (43:14-től)
Keleti (okkult) egyházak vezetői  (45 : 36-tól)

Világi (állami és politikai) vezetők hosszú sora teszi tiszteletét a Pápánál, elismerve ezzel a Pápa főségét ! (46 : 27-től)

José Manuel Barroso (EU Bizottság elnöke)  (46:42-nél), 
Obama (USA elnöke) (47:37-nél)
Putyin (Oroszország elnöke) (47:30-nál)
Orbán Viktor (HU miniszterelnök cuppanós kézcsókja a pápának, 47:58-nál)
Angela Merkel  (Német Kancellár) (47:14-nél)
Netanjahu (Izraeli Miniszterelnök) (47:45-nél)
Erzsébet Angol királynő (47:55-nél)
______________________________________________________________
5. Frissítés  :   2014. 09.10.-én 

AZ EGYSÉGES VILÁGVALLÁS ELŐKÉSZÍTÉSE MÁR FOLYAMATBAN VAN !
Simos Perez és Ferenc pápa a Vallások ENSZ-szervezetét akarják létrehozni a pápa vezetése alatt. Lásd a cikket ITT.
______________________________________________________

6. Frissítés  :   2015. 05.10.-én 
Kenneth Copeland saját egyházában beszámol Ferenc pápnál tett látogatásáról

5 megjegyzés:

 1. Kedves Truth Liberates !

  Ez úton válaszolok beérkezett hozzászólásaira. Bocsásson meg, de nem csak az Ön hozzászólását, de másokét sem tettem közzé, mert senkit nem akarok megsérteni az esetleges moderálással, mert nem minden hozzászólást tudnék jó szívvel közzé tenni. Ezért döntöttem úgy, hogy egyet sem engedek át. Korábbi cikkben még nem így tettem, tudom, de kérem szíves megértését abban, hogy most így láttam helyesnek.

  Különben pedig szeretném megköszönni az értékes anyagokat, amelyeket készítenek, és a hasznos hozzászólásokat is. Fenti cikk legvégén utólagosan közzé tett szó szerinti részletet Tony Palmer egyik előadásából írott formában egyik ismerősömtől, A . Esztertől kaptam. Nem tudtam, hogy az Önök videójáról való, de nagyon jó anyag, és köszönöm, hogy megküldte a youtube linket. Szíves engedelmével beemelném ezt a videót is a cikkbe !

  Még egyszer kérem szíves megértését, de mint látja egyetlen hozzászólást sem tettem közzé, pedig sok érkezett már eddig is.
  Éppen ezért ezt az Önnek szánt válaszomat is egy idő után törölni fogom. Remélem addig eljut Önhöz. Ha megküldi e-mail címét, akkor tudnék privát levélben is válaszolni, de jelenleg csak ezt a lehetőséget találtam a válasz adására Önnek.
  Isten áldását kívánva,
  Tisztelettel és üdvözlettel :
  Soós Péter

  VálaszTörlés
 2. Kedves Névtelen !

  Mivel fenti döntésem értelmében az Ön kérdése sem lett közzétéve, újabb jelzése miatt most ezúton szeretnék Önnek válaszolni kérdésére. Ön David Wilkersont elfogadta és tisztelte, mint Isten emberét, aki pedig autó balesetben halt meg, és azt kérdezi, fenti cikk fényében, most mit gondoljon Wilkersonról ?

  Én is Isten hiteles szolgájának tartom jelenleg is David Wilkersont, mert nem a földi életből való eltávozás módját tartom mérvadónak, hanem kinek-kinek az élete gyümölcsét. David Wilkerson élete és Krisztusban végzett munkássága pedig gazdagon bővölködik Isten szerinti jó gyümölcsökkel, jó cselekedetekkel. Figyelve élete végét, - hogy soha nem kötött kompromisszumot a bűnnel, sőt figyelmeztette Isten népét a szent életre, - az ő személye és élete a balesetétől teljesen függetlenül hiteles maradt számomra. Ezen túl Wilkerson elköltözése koránál fogva sem volt meglepetés, nem volt tragédia. Nem úgy Tony Palmer esetében, aki fiatalemberként távozott el, és élete gyümölcsei a sátáni hamis egyházának építésével hozhatók összefüggésbe, amit Isten nem támogat. Isten az élet és halál ura, Ő szuverén módon eldöntheti, kinek a tevékenységét szakítja meg, és kiét hagyja meg. A két baleset között én különbséget teszek. Wilkersonét nem látom ítéletnek, de Palmerét annak látom. Vállalom, ha nem mindenki értene is egyet velem, de én így látom. Igaz emberek is eltávozhatnak baleset következtében az Úrhoz. Önmagában nem a baleset jelenti az ítéletet. De ha valaki Isten szemében gonosz dolgot tesz, és így éri baleset, az már tekinthető ítéletnek. Tehát fontosnak tartom, hogy a balesetben elhunyt személlyel kapcsolatos vélemény alkotásunknál figyelembe vegyük azt, hogy Isten szemében gonoszt, vagy jót tett-e! Szerintem csak akkor tekinthető egy baleset ítéletnek, ha az elhunyt személy kiemelten súlyos gonoszt tett Isten szemében. Ilyen például, amikor valaki ezrek- és milliók üdvösségét veszélyezteti tevékenységével.
  Palmer tevékenysége sajnos ilyen volt, amit az is súlyosbított, hogy prófétaként lépett fel, hamisan Isten megbízására hivatkozva tette azt, ami ellentétes Isten akaratával, tehát milliók megtévesztésében volt részes. Sajnos !!!

  Remélem eljut válaszom kedves Névtelen kérdezőhöz !

  Isten áldásával üdvözlöm :

  Soós Péter

  VálaszTörlés
 3. Kedves (másik) Névtelen !

  Köszönöm a vasárnappal kapcsolatos őszinte kérdését, de mivel mail címét nem adta meg, így csak ezen a módon tudok Önnek válaszolni.

  Ön azt kérdezte, hogy : az Önök egyháza vasárnap tartja az Istentiszteleteket, és Önök többen, megtért és újjászületett keresztények. A vasárnap tartott Istentisztelet befolyásolja-e az üdvösségüket ?

  Válaszom :

  Az üdvösséget "hit által kapjuk kegyelemből!" (Ef. 2:8,) "Nem cselekedetekből, hogy senki ne kérkedjék!" (Ef. 2:9,) - Továbbá Pál apostol azt írja a Róm.14:5. versben, hogy : "Emez az egyik napot különbnek tartja a másiknál: amaz pedig minden napot egyformának tart. Ki-ki a maga értelme felől legyen meggyőződve."

  Továbbá Jézus azt mondja a samariai asszonynak :
  " Monda néki Jézus: Asszony, hidd el nékem, hogy eljő az óra, a mikor sem nem ezen a hegyen, sem nem Jeruzsálemben imádjátok az Atyát. Ti azt imádjátok, a mit nem ismertek; mi azt imádjuk, a mit ismerünk: mert az üdvösség a zsidók közül támadt. De eljő az óra, és az most vagyon, amikor az igazi imádók szellemben, és igazságban imádják az Atyát: mert az Atya is ilyeneket keres, az ő imádóiul. Az Isten szellem: és a kik őt imádják, szükség, hogy szellemben és igazságban imádják." (Ján. 4:21-24,)

  Ez Ígék alapján azt gondolom és mondom, hogy nem üdvösség kérdése az, hogy ki melyik földrajzi helyen, és melyik napon tartja az Istentiszteletet, mert Isten Szellemben és Igazságban imádókat keres. Az Újszövetségben a szombat (vagyis a "Nyugodalom napja") szellemi igazságtartalmának gyakorlása a lényeg, (ahogy Jézus is gyakorolta azt) nem pedig a naptári szombat betű szerinti megtartása. Hit által kegyelemből kapjuk az üdvösséget, nem a napok betartásáért! Leegyszerűsítve azt mondhatjuk, hogy az üdvösség szempontjából nincs jelentősége a naptári napoknak.
  A Zsidó levél 4. rész 8-10. vers azt mondja : " Mert ha őket Józsué nyugodalomba helyezte volna, nem szólna azok után más napról. Annak okáért megvan a szombatja az Isten népének. Mert a ki bement az ő nyugodalmába, az maga is megnyugodott cselekedeteitől, amiképpen Isten is a magáéitól, "

  Tehát a "Szombat" lényege : Az Úr való szellemi közösség és megnyugvás ! - mindig a "MA"-ban, tehát a napi Isten keresés és imádás (Istennek odaszánt napi időtöltés) által tudjuk ezt megvalósítani. Ez a "szombatja" az Isten népének. Ezt a legtöbb keresztény nem teszi, akár szombaton-, akár vasárnap jár is gyülekezetbe, az Úrral való szellemben és igazságban való egyéni személyes kapcsolat ezeken a napokon sem gyakorolják a legtöbben. Akkor pedig olyan mindegy, hogy melyik nap jár Istentiszteletre, ha személyes napi kapcsolata nincs a hívőnek az Úrral, csak a szokásos Istentiszteleten való fizikai részvétel, ami nem tartalmazza a "Nyugodalom" igazságát.

  Viszont a hit az nem más, mint engedelmesség isten parancsolatának !

  (Folytatás a következő hozzászólásban !)

  VálaszTörlés
 4. Viszont a hit az nem más, mint engedelmesség isten parancsolatának !

  Eljön az az időszak is, (amikor a fenevad megjelenik) akkor a politika által törvényi kötelezettséggé teszik a vasárnap tiszteletét. Akkor ez már annak a megkövetelése lesz, hogy a vasárnapot tisztelők a vasárnappal a fenevadnak való engedelmességet és imádatot fejezzék ki. A Tízparancsolathoz hűségesek (ezek akik megtartják a Jézus hitét) a naptári szombat mellett lesznek kénytelenek állást foglalni, mert ezzel fejezik ki a fenevad elutasítását, és Megváltó Istenükhöz való hűségüket és imádatukat! Akkor, abban az időben igenis a "HIT HŰSÉGÉNEK" a mérföldkövévé válik a naptári szombat vagy vasárnap közötti választás, mert ebben fog kifejeződni ki melyik Isten mellett áll. A vasárnapot elfogadók a "Nap istent" tisztelik, a szombathoz ragaszkodók pedig a teremtő Isten tisztelete mellett foglalnak állást, életük kockáztatása árán is. Ekkor ez a HIT általi kegyelem megtartásának a kulcskérdésévé válik, DE ma ez még nincs így !!! De hamarosan eljön az idő, amikor a naptári Szombat üdvösségi kérdéssé válik. Hangsúlyozom: Ma még nem üdvösség kérdése, de a fenevad és antikrisztus idejében már üdvösség kérdése lesz, vagy lehet!

  Remélem sikerült választ adni az Ön őszinte kérdésére !
  Ha igen, kérem jelezzen vissza egy újabb hozzászólásban, amit nem teszek közzé, de látni fogom, hogy válaszom eljutott önhöz !

  Isten áldja meg !

  Üdvözlettel :

  Soós Péter

  VálaszTörlés
 5. Kedves Árpád !

  Köszönöm hozzászólásodat. Mint látod ennél a cikknél senki hozzászólását nem teszem közzé, de válaszolni szeretnék soraidra. Egyetértek mindazzal amit írtál, és köszönöm a figyelmeztetésedet a megnevezett forrást illetően.
  Oda fogok figyelni arra amit jeleztél, mert rendkívüli súlya van annak amire felhívtad a figyelmemet.
  Nagyon köszönöm még egyszer !

  Isten áldjon meg !

  Üdvözlettel :

  Soós Péter

  VálaszTörlés