2012. január 9., hétfő

Új egyházi törvény csapdája : Reakciók, levelezés - 1.rész


AZ  ÚJ  EGYHÁZI  TÖRVÉNY  CSAPDÁJA  1.-2.-3. RÉSZ  KIKÜLDÉSE  UTÁN  ÉRKEZETT  LEVELEK :

Kedves Péter!

Köszönöm az okfejtést elgondolkoztató és hiteles. Az Úr elé viszem,hogyan is tudnám képviselni egyházamban ezeket a gondolatokat!

Szeretettel: Lencse Z. Balázs
2011.12.26.

Testvéreim!

Ne legyen kétségetek!  Magyarország alkotmánya (bocsánat, alaptörvénye) az ország minden polgárára érvényes és kötelező. Ezeket az aggályokat már az alaptörvény elfogadása előtt kellett volna hangoztatnunk.

Üdv!
Pataky Albert
2011.12.27.

___________________________________________________________
Kedves Testvérek,

Minden tiszteletem mellett túlzottnak és feleslegesnek gondolom Soós Péter testvérem aggodalmát az Alaptörvény elfogadásával kapcsolatban. Megokolásai  tévedéseken, eltúlzott értelmezésen, belemagyarázásokon alapulnak. Én is leírok néhány indokot mellékelve, ezeknek bárki utánanézhet megbízható történelmi forrásokban.

Kedves Testvérek, éppen elég bajunk van, kérlek, ne csináljunk magunknak  rémképeket! Félek, hogy ez a Soós Péter által közzétett nézet csak arra lesz jó, hogy éket verjen közénk, megkülönböztetve az "igazi hívőket" a "lepaktált, bálványimádó" hívőktől.

Mindegyikőtökre áldást kérve (külön szeretettel Soós Péter pásztortársamra),

Kerekes Ernő
lelkipásztor, Magyarországi Szabadkeresztyén Gyülekezet
2011.12.27.
__________________________________________________________
Kedves testvérek,

én pedig továbbra is úgy látom, hogy Magyarország nem királyság, és nem is lesz az, ezért a Szent-korona minden fizikai vagy eszmei jelentősége kizárólag MÚLTBELI, illetve SZIMBÓLIKUS. A Szent-korona társaságnak nincs nagyobb jelentősége, mint pl. egy hagyományőrző huszárdandárnak - nem lesznek rendszeresítve a mai magyar hadseregben, legfeljebb felvonulnak itt-ott.

Ha valaki vissza akarná állítani Magyarországon a királyságot, akkor lesz érdemes visszatérni a kérdésre. Ugyanúgy komolyan vehető mai magyar politikai erő nem akarja visszaállítani sem a Trianon előtti határokat, sem a nyilaskeresztesek uralmát - AZ ÚJ ALAPTÖRVÉNY SEM. Minden más csak kombinálgatás egyes emberek elméjében. Ha valaki mindenképp bírálni akarja a kormányt, találhat rá valós okot, mint ahogy találhatott az előző kormány idején is. Mivel mi pásztorok Isten Országát képviseljük, felelősséggel kell nyilatkoznunk mindenféle kérdésben, alaposan, körültekintően, nem egyoldalúan tájékozódva. Sok újságíró, főleg ha politikailag elkötelezett, sajnos nem így gondolkozik, ezért nem árt bizonyos távolságtartással kell kezelnünk az írásaikat: "hallgattassék meg a másik fél is"- illetve Péld. 18:17.

Vannak valóságos, megoldandó problémáink, éppen elég, azokkal kellene foglalkoznunk, szükség van minden erőnkre és együttműködésünkre. Vannak ehhez megkérdőjelezhetetlen hitelességű forrásaink, amelyekből tájékozódhatunk, a Szentírás könyvei. 

Szeretettel minden kedves testvérem iránt, akárhogy is gondolkozik ezekről a kérdésekről:

Kerekes Ernő
2012.01.01.
__________________________________________________________

Kedves Testvérek !

Hogy ne beszéljünk el egymás mellett, én most ide beidézem a Nemzeti Hitvallásnak azt az egyetlen egy olyan mondatát, amely a Szent Koronát is említi:

„Tiszteletben tartjuk történeti alkotmányunk vívmányait és a Szent Koronát, amely megtestesíti Magyarország alkotmányos állami folytonosságát és a nemzet egységét.”

Világosan kitűnik, hogy itt nem a „szent korona tanról” van szó, hanem kifejezetten a „szent koronáról”, vagyis egy tárgyról, amely szimbolikusan emlékeztet bennünket a Magyar államtörténet egy szakaszára. Ennyi, és nem több! A magyar államforma deklaráltan: köztársaság! Éppen ezért az Alaptörvény jogi törzsszövegében egyetlen egyszer sem említtetik a Koronát. A Koronának eszmei „kisugárzása” csak azok között beszédtéma, akik kifejezetten hisznek a hozzá kapcsolt misztikus tanban, akik erre a tanra felesküsznek, méghozzá ceremoniális körülmények között. A kormányzó erők ezzel a jelenséggel határozottan szemben álltak, és állnak.

Sajnos azonban beszédtéma lett most közöttünk protestáns keresztyének között is, s némileg meg is oszt minket, hiszen a vita teológiai divergencián alapul.

A biblikus keresztyén ember vallja, hogy Krisztus minden hatalom felett áll. Aki keresztyén létére tart és fél tárgyak „kisugárzásától”, az a páli terminológia szerint: „hitben erőtlen testvér”. Az apostol saját szavaival tökéletesen összhangban mutatja be a felnőtt hit szabadságát: Athénban végigjárja az Akropoliszt, s a  pogány szentélyeket. Nem „rezelt be”, nem volt lelkiismereti problémája, nem is esett neki vésővel és kalapáccsal Zeusznak, Jupiternek és a többi görög pogány istenszobornak. Sőt prédikációjából még az is kiderül, hogy kifejezetten tanulmányozta a görög hitvilágot, kultúrát, irodalmat. Neki Krisztus mindenek felett való Kürios, ezért ő semmitől sem fél, tökéletesen szabad. Belőle a teljes szeretet kiűzte a félelmet.
Azt is tudja, hogy Jézus nevére az istenellenes erők is térdet fognak hajtani.

Ha már Pál személyénél tartunk, érdemes megemlíteni: Ő soha nem hallgatja el inkvizítori múltját, sokszor hivatkozik is arra, mert az is ő volt. Elhallgatás helyett inkább kritikailag értékeli életének korábbi szakaszát, de nem negligálja. És ez egy nagy tanulság. Egy népnek sem szabad elhallgatnia múltját, és a népnek is megvan a lehetősége és felelőssége abban, hogy kritikailag értékelje azt.

A kritikák azonban szubjektívek. Soós Péter történelmünket átkozottnak látja. Mások pedig éppen azon ámulnak el, hogy egy kicsiny nép, ilyen geopolitikailag fontos helyen, a maga különös, semmi máshoz nem hasonlítható nyelvével germán és szláv tömegektől övezve, még mindig önállóan él, felállva minden történelmi katasztrófa után. Nem olvadt be más népekbe, nem szóratott szét, mint Izrael. És ha igaz, - márpedig igaz - hogy Isten a történelemnek is Ura, akkor ebben az Ő gondviselését is meg lehet látni. Az én véleményem az, hogy a történeti múltunk értékelése arról is árulkodik, hogy ki-ki hogyan viszonyul a nemzethez: utálja vagy pedig szereti azt.

Az álommal kapcsolatban hadd tegyek megjegyzést. Az idősebbek még emlékeznek: álom szerint valamikor 1980. környékén (a pontos dátumra már nem emlékszem) a Gellért hegynek a Dunába kellett volna csúsznia! Keresztyének százai utaztak vidékre a katasztrófa elől. A mostani álomról pedig egy közmondás jut eszembe: „Éhes disznó makkal álmodik”!

Testvéreim! Én inkább arra szeretnélek kérni benneteket, hogy imádkozzunk azért, hogy tehessen Isten minket alkalmassá arra, hogy eszközei lehessünk az evangélium hirdetésére népünk javára. Ha csak fele annyira lennénk ebben állhatatosak, mint amennyire a kormány elkötelezett az ország jövőjéért a maga „területén”, itt megváltozhatna minden. Az evangélium hiteles hirdetéséhez szeretni is kell azt, akihez szólni szeretnénk. Itt most a nemzetet. Az Újszövetség nem ad arra példát, hogy a keresztyén ember tüntetne, tiltakozna, sztrájkolna a világi felsőbbség ellen, de arra igen, hogy tiszteletben tartja azt és imádkozik a nép jólétéért.

2012. 01. 07.
Szeretettel:
Lázár Attila
________________________________________________________

Kedves János !

Köszönöm, hogy továbbítottad Lázár Attila levelét, véleményét, és e-mail címét.

Mivel levelét nem nekem címezte, nem látom szükségét, hogy neki írjak, és főleg, hogy vitatkozzak. Azt nem szeretnék.  Nem értek vele egyet, más-más platformon állunk és más a látásunk szellemi dolgok fontos területein, ami egyáltalán nem új dolog a nap alatt. Nincs ezzel semmi problémám. Nem kívánom őt meggyőzni!
A Biblia mondja is, hogy mindannyiunkban rész szerint való az ismeret és a prófétálás, tükör által homályosan látunk, (egyikünk sem lát tökéletesen élesen, ki jobban, ki kevésbé jobban, de senki nem tökéletesen,) de amikor eljön a teljesség, a rész szerint való eltöröltetik.

Ha már Pál apostolról esett szó, akkor csak megjegyezném, hogy kedves Attila téved, amikor azt mondja, hogy az Új Szövetségben nincs tiltakozás. Pontosan Pál tiltakozott. Amikor a Római állampolgári jogait megsértették akkor tiltakozott, sőt még a Császárra is apellált.

Továbbá : Pál a 2.Kor.11:3-ban éppen a hit területén való megalkuvás ellen emeli fel keményen a szavát, az édenkerti megcsalattatásra utalva kérleli a gyülekezetet, hogy ne fogadjanak el hamisított, nem egyenes tanításokat, és őrizzék meg a Krisztus iránti egyenességet !  Ezért látom rendkívüli jelentőségét és felelősségét annak, amit Jézus az utolsó idők megcsalattatásaival kapcsolatban figyelmeztetésként mondott : "Figyeljetek !  Vigyázzatok ! - és imádkozzatok ! "  Az  éberség és a vigyázás fontosságára figyelmeztet, és a saját felelősségünkre ! Ő figyelmeztet, és ha nem vesszük komolyan, akkor az elalvás, vagy csapdába esés, vagy becsapottság miatti örökkévaló kár a mi felelősségünk lesz, és nem Isten lesz érte felelős !

Jézus és az apostolok idejében is általában a hivatalos vallás képviselői álltak leginkább ellene a Szentlélek munkájának. Lehet kigúnyolni a Jóel próféta utolsó időkre vonatkozó jövendölésének beteljesedéseit a Szentlélek ajándékaira vonatkozóan, lehet sértegetni, lehet nem komolyan venni Izrael történelmének tanulságait, és lehet mindent a saját emberi és politikai, vagy egzisztenciális érdekeink szerint magyarázni, hogy ezzel kikerüljük a beismerésre és megtérésre felszólító Isteni üzenetet, de ez nem a mennyei cél felé visz, hanem az ellenkező irányba. De ha ezt vezetők teszik, akkor sajnos a vezetettek is vesztesek és károsultak lesznek, ami még nagyobb felelősség. A vezetők azok "Vigyázók" is egyben, és tudjuk, hogy a vigyázónak bizony meg kell fújni a vészjelző kürtöt, ha látja jönni a veszélyt, mert ha nem teszi, Isten a károsultak vérét rajta kéri számon !

Veszélyeztetés esetén elaltatni a ránk bízottakat azzal, hogy ( Lázár Attila egy korábbi levelében foglaltak szerint) "Nem kell félni!" "Nyugalom, ne pánikoljatok!"  - vagyis  "Békesség, békesség"  - jó ez az Alaptörvény. Jó ez az Ehtv.  Nincs semmi baj a Szent Korona tiszteletével. Ezt csak néhány túlbuzgó evangéliumi hívő eltúlozza, és csak riogat ezzel, hogy felhívja magára a figyelmet, stb. Nem több ez, mint szimbolikus utalás, stb., miközben elbagatelizálja azt az égbekiáltó ellentmondást, ami a preambulum és a jogi rész között feszül, miszerint a "Szent Korona megtestesíti Magyarország alkotmányos állami folytonosságát" tehát államiságát !  Ez nagyon súlyos és lényegbevágó alapvetés ! Tehát a Szent Korona testesíti meg január 1.-től az államiságunkat !!! Mondja a preambulum. A jogi rész pedig deklarálja, hogy Köztársaság az államforma. Akkor most melyik ????
A Szent Korona által megtestesített királyság, vagy Köztársaság ???  Ez a kettő egymást meghazudtolja !!! Melyik akkor az igaz ????  - és melyik a hazugság ???? Ennyire kiskorúnak (vagy hülyének) nézik az állampolgárokat?
Továbbá a Szent Korona az a Trón és az Oltár szövetségét, tehát az állam és az egyház összekapcsolódását is megtestesíti. Tehát olyan államot testesít meg a Szent Korona, ahol az oltár és a trón összeolvad.  A jogi rész deklarálja az állam és az egyház különválasztását. 
Ez megint égbe kiáltó ellentmondás !!!  Akkor most melyik igaz ? - és melyik a hazugság? De ne legyen kétségünk afelől, melyik állítás erősebb. Az Alaptörvény Alapvetés fejezetének, R) cikk, (3) pontja azt rögzíti, hogy : „az Alaptörvény rendelkezéseit azok céljával, a benne foglalt Nemzeti hitvallással és történeti alkotmányunk vívmányaival összhangban kell értelmezni.”  Tehát a Nemzeti Hitvallással összhangban KELL értelmezni!!!
Így tehát van egy olyan Alaptörvényünk, ami ellentmondásos, kettősséget hordoz, tehát el vannak rejtve benne hazug módon, észrevétlenül a királysági, diktatórikus kormányzásra alkalmas jogértelmezési elemek, látszatra olyan demokratikus elvek mögé, ami közben alá van rendelve a preambulum Nemzeti Hitvallásának.  Erre azt mondani, hogy ez csak apró semmiség. Nem kell ezt így túlreagálni! Nyugalom ! Nincs itt semmi baj !  Mi áldott ország vagyunk, hisz fennmaradtunk a sok vereség és viszály ellenére !  Ez szerintem, vagy tudatos altatás, vagy tudatlan, jóhiszemű vakság. Úgy gondolom egyik sem jó !
" ... és hazugsággal gyógyítgatják népem leányának romlását, mondván : Békesség ! Békesség !  - és nincs békesség ! - azt mondja az Úr!" 
(Jer. 6:14,  Jer. 8:11,)

Pál valóban nem tagadja múltját, hanem  vállalja azt, de  mélységes bűnbánattal. Kedves Lázár Attila tehát nem helyesen hivatkozik e tekintetben sem Pál apostolra. Az rendben lenne, ha az Alaptörvényben mi is ilyen bűnbánattal vállalnánk a múltunkat, de nem ezt tesszük. Ellenkezőleg: nagy büszkeséggel emlegetjük múltunkat, azt a sok  vereséggel és rútsággal teli múltunkat, ezzel elárulva mennyire büszke, és felfuvalkodott nép vagyunk. Isten pedig nagyon gyűlöli a felfuvalkodottságot ld. Példab.8:13.
Nekem, nekünk, Isten népének, az eklézsiának ez nem követhető, nekünk ezzel ellentétes úton, az alázat és bűnbánat útján kell, kellene járnunk szerintem! Ha pedig ezt tesszük, akkor ez máris ellentétes az Alaptörvénnyel. Az Alaptörvény Nemzeti Hitvallása egy büszke hitvallás. Nincs köze az alázathoz. Éppen arra vagyunk büszkék, amik nem vagyunk. És éppen ezzel hazudunk. Az eklézsia,Isten népe pedig nem vállalhat közösséget a hazugsággal !

Kedves János !
Bocsáss meg, nem akartam ilyen hosszú lenni, de Lázár Attila írása még ennél is több gondolatot ébresztett bennem. Azért írtam le Neked, mert veled van olyan őszinte szeretet kapcsolatom, hogy ki mertem tárni a szívemet, de őt nem ismerem. Szívem feltárása megbántaná őt, pedig megbántani nem akarom, és vitatkozni szintén nem, mert ilyen szándékom nem volt, és nincs is. Persze vállalni vállalom a véleményemet őfelé is. 

Isten áldjon meg gazdagon !

Sok szeretettel :

Soós Péter

2012.01.08.
________________________________________________________________
( Az 1.részben olvasható körlevél eljutott az Amerikai Népszavához, ahonnan felkértek, hogy a levél tartalmát egy cikkbe foglalva is írjam meg, mert szeretnék megjelentetni.  Mivel úgy ítéltem meg, hogy ez a téma az egész társadalmat érintő közügy, ezért a felkérést elfogadtam.  A cikk ide kattintva olvasható. )
Dr.W.Margies : Istenfélelem c. tanulmánya ide kattintva olvasható.
4 megjegyzés:

 1. Kedves Péter!

  Én maximálisan egyetértek az itt közzétett írásokkal, gondolatokkal. Rajtam kívül sok más hívő testvéremmel együtt. Mi ezekkel a dolgokkal 2011. tavasza óta foglalkozunk, amióta megjelent az Új Alkotmány tervezete. Isten számunkra is megmutatta mi is folyik ebben az országban.
  Próbáltuk ezt megvitatni az akkori pásztorunkkal, de nem sikerült. Így többen elhagytuk azt a gyülekezetet, ahova jártunk, mert láttuk, hogy a mammon érdekében, mindent megtesz, hogy besétáljon Babilonba.

  Én csak azon csodálkozom, hogy pásztorok, gyülekezet vezetők ezt nem látják, és nem ismerték fel időben, már közel 1 éve tudni lehetett. Mi csak imádkozni tudtunk, csak legyen 1 értelmes ember, aki a törésre áll. Az őszinte hívők magukra fognak maradni otthon, mert a lelkiismeretük nem fogja megengedni, hogy bálványimádásban vegyenek részt.

  Úgy tudom a Demokratikus Koalíció sem hajlandó elfogadni az Alaptörvényt. Világi emberekről van szó, és a lelkiismeretük működik. A keresztények pedig meggondolkodás nélkül áthágják Isten törvényét.

  Ézsaiás 30!!!

  Üdvözlettel: Egy csalódott Hivő

  VálaszTörlés
  Válaszok
  1. Kedves Csalódott Testvérem !
   Köszönöm őszinte véleményedet. Örömmel venném, ha írnál az e-mail címemre, ahol nem nyilvánosan tudnánk levelet váltani, és a nevedet is megadhatod. Egyetértek a felvetéseiddel. sajnos ez a mai magyar egyházi helyzet. Van miért a résre állni imában. A DK szerintem más okok miatt utasítja el az Alaptörvényt. Főleg az antidemokratikus tartalma miatt, de valószínűleg zavarhatja őket az ideológiai tartalom is, de nem feltétlen a bálványimádással van bajuk.
   Isten áldása legyen Veled !
   Üdvözlettel : Soós Péter
   spj1125@gmail.com

   Törlés
 2. Kedves Péter!

  Csak egy gondolat van bennem, ami foglalkoztat. Mégpedig az, hogy Dániel, Sidrák, Misák és Abednégó egy babiloni rendszerben éltek. Nabukodonozor volt a király. A maga által felállíttatott állóképet kellett imádni minden birodalomban élőnek.
  Dániel ELTÖKÉLTE a szívében, hogy nem fertőzteti meg magát még a királynak az ételével sem, és Sidrákék is kijelentették, h. nem borulnak le és nem imádják az állóképet. Még a tüzes kemence ténye sem változtatott ezen.
  Igazából a kérdésem a következő.
  Magyarországon ma az egyházak, akik elfogadják, és belépnek ebbe a rendszerbe, bálványimádás alá kerülnek, és meghajolnak a "szent korona" előtt, stb...legalábbis erről megy itt a vita. Ha már egy egyház benne van ebben a rendszerben(Dánielék is hasonló helyzetben voltak), de a testvérek, az Isten népe annak ellenére, h. ilyen szituációban vannak, NEM hajolnak meg és NEM imádják a rendszer által felállíttatott dolgokat.....akkor azt gondolom, h. ezzel nem lesznek bálványimádóak és nem hajolnak meg a rendszer kívánságai előtt. Remélem érti, hogy mire gondolok. Dánielék ott éltek Babilonban, Sidrákék is, de ennek ellenére nem hajtottak térdet a bálványok előtt és nem fertőztették meg magukat, mert ELTÖKÉLTÉK a szívükben!
  Ennyit szerettem volna írni. Mi erről a véleménye? Kíváncsi lennék.
  Bocsánat a hosszú levélért, csak forogtak bennem ezek a dolgok, és gondoltam leírom.
  Előre is köszönöm a reakciót és Isten áldását kívánom!
  Tisztelettel:
  Anonym

  VálaszTörlés
 3. Kedves Anonym !
  Köszönöm az őszinte kérdésedet. Nagyon örülök, hogy foglalkoztat ez a rendkívül fontos kérdés. Ebből arra következtetek, hogy Isten akarata szerint akarsz dönteni és cselekedni, de nem teljesen világos még számodra, hogy pontosan hogyan látja ezt Isten, és mi az Ő tökéletes akarata ebben a kérdésben.
  Szeretnék segíteni azzal, amit az Úr nekem eddig megtanított.
  A válaszhoz éppen az általad idézett bibliai példát is szeretném használni. Dániel is, és Sidrák, Misák, Abednegó is nyíltan felvállalták mindenki előtt, hogy nem hajtanak térdet a bálvány előtt, és nem sunnyogtak csendben a tömegben. Ha csendben, csak a szívük mélyén utasították volna el azt, ami a birodalom minden lakójára kötelező érvényű volt, tehát egy törvény erejű rendeletben voltak kötelezve arra, hogy a bálvány előtt meghajoljanak, akkor nem lettek volna halálra ítélve, és mindenki úgy tudta volna, tehát a király is, a közvélemény is, hogy ők is egyetértenek a törvénnyel, sőt teljesítik is azt, miközben ők titokban nem értettek vele egyet. Tehát ez lett volna a megalkuvó sunnyogás a részükről, ami Isten előtt nem kedves, sőt az egyet nem értésük ellenére is részesek lettek volna Isten szemében a bálványimádás bűnében. Jézus azt mondja a hegyi beszédben: " A ti beszédetekben legyen az Igen az Igen, és a Nem az Nem ! Ami ettől eltér, az a gonosztól van !" Jézus tehát elég világosan megfogalmazza Isten akaratát, elvárását. Nem fogadja el Isten, ha nem vagyunk egyenesek. Ez jellembeli dolog is. Istennek nem tetszik a sunnyogás, a megalkuvás, például ebben az esetben az, hogy valamivel nem értek egyet ami mindenkire, és rám is kötelezően érvényes, de nem vállalom fel a NEM-et, csendben maradok. A lelkiismeretemet megnyugtatom azzal, hogy én nem értek egyet a törvénnyel, és nem is teljesítem, de a hatalom és a közvélemény azt hiszi, hogy egyetértek vele, mert hallgatok, amiből ők azt az információt veszik le, hogy egyetértek a törvénnyel. Így tehát becsapom a környezetemet, mert gyáva vagyok, mert nem akarom vállalni a hátrányos következményeket, pl. állás elvesztését, megvetést, stb. Dánielék még a halált is vállalták, mert egyenes jellemű emberek voltak. Lemondtak minden előnyről, haszonról, előjogról, sőt az életükről is, az igazsághoz való ragaszkodás miatt. Egyenek jellemű emberek voltak. Az Igent felvállalták, és a Nemet is felvállalták nyíltan! Nem sumákoltak, mint manapság sokan teszik. Ezt tanultuk a szocializmusban, a sok sumákolást! De ez nem kedves Istennek! Ebből is meg kell térnünk! Isten előtt tehát az a kedves dolog, ha tiszta, egyenes jellemű emberek vagyunk, és fel merjük vállalni nevünkkel és arcunkkal is a kritikus dolgokban is az Isten Igazságához való hűségünket. Az Alaptörvény a törvény erejénél fogva érvényes minden állampolgárra addig, amíg valaki ki nem fejezi nyíltan, hogy nem fogadja el. Ha te egy olyan egyháznak vagy a tagja, amelyik elfogadja az Alaptörvényt, a benne lévő bálványimádással, akkor az az egyenes dolog a részedről, ha nyíltan felvállalod (persze szeretettel és szelíden,) a véleményedet, azt, hogy te ezt- és ezt bálványimádásnak tartod, ezért- és ezért, és te ezzel nem azonosulsz. Vállalod ezért akár a kizárást is, vagy kilépsz a tagságból. Tehát egyértelművé teszed az álláspontodat, és vállalod a következményét is. Így maradhatsz csak egyenes a Krisztus iránt. Különben érinted a tisztátalant te is. Erről beszél az Íge a Jelenések 18:4 és a 2.Korint.6:17-ben is.
  Kedves Anonym !
  Remélem, hogy segíthettem!
  Hiszem, hogy eljön az idő, amikor arra is lesz bátorságod, hogy felvállald a nevedet!
  Isten áldjon meg gazdagon !
  Szeretettel üdvözöllek :
  Soós Péter
  2012.01.24.

  VálaszTörlés