2012. április 24., kedd

SÜRGŐS FELKÉSZÜLÉS JÉZUS JÖVETELÉRE (németül is)

Prófétikus  látomás az Antikrisztusi korszakról

Izsák-Bács Jeremiás  prófétai látomása   (Német nyelven is) 
2012. április 23.-ra virradó hajnalban
Böjtöltünk, imádkoztunk és sírtunk egy olyan helységben, ahol távol voltunk a világtól, de mégis a világ közepette. Kevesen voltunk összegyűlve egy Szellemben és egy lélekben.
Mindannyian ismertük egymást, annak ellenére, hogy különböző földrészekről voltunk. Keletiek, Afrikaiak, Észak-, Dél- és Közép Amerikaiak, Európaiak, és a föld más részeiről.
Annyira emlékszem, hogy ott volt a több ezer testvér között ( .... itt neveket szerepelnek, melyek nem publikusak, ... )  más testvérek Erdélyből, és olyanok, akikkel némileg ismertük egymást, mint (....itt szintén neveket szerepelnek, melyek nem publikusak,...)   és sok nagyon ismerős arc Magyarországról.

Az 51. Zsoltárt énekeltük egy olyan nyelven, amit mindannyian ismertünk, amikor megjelent az Úr személyesen.

„ 3Könyörülj rajtam kegyelmeddel, Istenem, töröld el hűtlenségemet nagy irgalmaddal! 4Teljesen mosd le rólam bűnömet, és vétkemtől tisztíts meg engem! 5Mert tudom, hogy hűtlen voltam, és vétkem mindig előttem van. 6Egyedül ellened vétkeztem, azt tettem, amit rossznak látsz. Ezért igazad van, ha szólsz, és jogos az ítéleted.  7Lásd, én bűnben születtem, anyám vétekben fogant engem.  8Te pedig a szívben levő igazságot kedveled, és a bölcsesség titkaira tanítasz engem. 9Tisztíts meg izsóppal, és tiszta leszek, moss meg engem, és fehérebb leszek, mint a hó. 10Engedd, hogy vidámságot és örömöt halljak, és megújuljanak tagjaim, amelyeket összetörtél. 11Rejtsd el orcádat vétkeim elől, töröld el minden bűnömet! 12Tiszta szívet teremts bennem, Istenem, és az erős lelket újítsd meg bennem!  13Ne vess el orcád elől, szent lelkedet ne vedd el tőlem! 14Vidámíts meg újra szabadításoddal, támogass, hogy lelkem készséges legyen, 15hogy taníthassam utaidra a hűtleneket, és a vétkesek megtérjenek hozzád. 16Ments meg, mert vért ontottam, ó Isten, szabadító Istenem! És igazságodat ujjongva hirdeti nyelvem. 17Nyisd meg ajkamat, Uram, és dicséretedet hirdeti szám. 18Hiszen a véresáldozatot nem kedveled, és ha égőáldozatot adnék is, nem vennéd szívesen.  19Isten előtt a töredelmes lélek a kedves áldozat. A töredelmes és megtört szívet nem veted meg, Istenem!  20Tégy jót a Sionnal kegyelmesen, építsd fel Jeruzsálem kőfalait! 21Akkor majd kedveled a helyesen bemutatott áldozatokat, az égőáldozatot és a teljes áldozatot. Akkor majd áldozhatnak oltárodon bikákat.”

Mindnyájunkban megállt a lélegzet. Némán, de mégis nagy örömmel figyeltünk Őreá, és vártuk , hogy megszólaljon és beszéljen hozzánk. Sok kérdésünk volt, ahány Testvér, annyi száz kérdés személyenként, de senki sem mert elsőnek kérdezni. Viszont az Úrnak az arcáról lehetett azt látni, hogy Ő ismeri a mi gondolatainkat, kérdéseinket. 

Megszólalt az Úr, és azt mondta :

Ismerem a szíveteket és tudom, hogy milyen nagy kérdések gyötrik a szíveteket.

Jöjjetek Énvelem, had mutassam meg nektek, hogy mi vár az emberiségre, mert nem akarják elfogadni az életet, az örök életet!

Fölvitt bennünket egy nagyon magas hegyre, olyan magasra hogy a világ 4 sarkát lehetett látni. A hegyről láttuk meg elsőre a Nagy Babilon városát, a Világ Fővarosát. Ott  fog uralkodni az Antikrisztus , a Fenevad, az Utálatos! Beléptünk a Világ Parlamentjébe, ahol az Utálatos trónolt. A bejáratnál, az ajtó fölött az volt felírva,  hogy  " The Good House",  mivel az Új Világrend   THEOKRATIKUSNAK  nevezi magát. Még azt is le lehetett olvasni a feliratból, hogy - 666 - az Uralkodó Ház számjele. Bent a nagy teremben, amelynek hexagonális formája volt, vagyis 6 szögletű, ott voltak bíbor ruhába felöltözve a világ vallási vezetői, mindannyian egyforma ruhában és mindannyian hódoltak az Utálatosnak.

A Fenevad, akinek hódoltak, annak két arca volt :
Volt egy emberi arca, amely tündöklött, ragyogott az emberek felé.
De volt egy másik arca is, amely gondosan el volt takarva egy kapucnival, olyannal mint amit a szerzetesek szoktak viselni. Két szarva volt.
Korona volt az emberi fején, amely emlékeztetett minket a mártírok vérére, üldözésére, kínzására. A másik arca egy undorító arc volt. Egy olyan arc, amely félig állati, félig démoni. Félelmetes, félelmet keltő, és undort keltő volt. Nagyon undorítóan, mocsokul beszélt a MEGVÁLTÓNKRÓL, JÉZUS KRISZTUSRÓL.


A Fenevad feleségét Máglyának hívták , akinek volt hatalma, de nem akkora mint a Fenevadnak. Látszatra úgy nézett ki, mint egy nő, de mindenki tudta hogy férfi.
A Fenevad hülyéknek és bolondoknak nevezte mindazokat, akik eleinte az Úr nevéhez, vagy a  más vallásúak Prófétáihoz és Isteneihez  kötötték a hitüket,  mint pl. a muszlimok, buddhisták, krisnások, hinduk, és az összes többi vallású, mert ő nevezte magát az igazi  Messiásnak.

Azzal dicsekedett, hogy neki volt és van hatalma, ereje meggátolni a Föld pusztulását a hulló csillagoktól ( meteoritoktól).
Dicsekedett azzal is, hogy csak egyedül ő általa teremtődhetett meg a Világbéke, és csak egyedül neki köszönhető a világ önpusztulásának a meggátolása, az Atom, és más pusztító fegyverek Világháborújától, mivel egy olyan is volt korábban ( volt egy atomháború kezdet ).
A nagy Sivatagokat termőfölddé alakította, megépítvén az Olimpusz  nevű mesterséges hegyeket a Saharában. Erre esőt hozott az égből, ezzel termőfölddé tette a sivatagot. Olyan mesterséges hegyek voltak ezek, hogy a felhőkig értek. Azért nevezték Olimpusz hegyeknek, mert 5 hegycsúcsa volt, amely hasonlított az Olimpiai 5 karikákra.
Ezeknek a hegyeknek a belsejében voltak kiépítve a legszörnyűbb börtönök, kínzóhelyek mindazok számára, akik nem fogadták el a Fenevad bélyegét.
Bőségesen termelt a sivatag gabonát, ezért a népek Istenként hódoltak neki.
Voltak olyan vallási vezetők, akik sírva, könyörögve kérték, hogy fogadják be őket is, mert nem tudtak vásárolni, dolgozni, az új  világvarosokban érvényesülni. A nagy vallási vezetők vakul imádták és követték a Fenevad parancsait. Voltak köztük úgymond keresztény vallási vezetők, és úgymond keresztény hívő vezetők is, ezen kívül még muzulmán vezetők, tibeti vezetők,  buddhista vezetők,hindu, krisna vezetők, sintoista vezetők, és más boszorkány, és sámánista vallás vezetők. Mindannyian bíbor ruhában tündököltek, és imádták a Fenevadat.
A Fenevad úgy Rómában, mint Jeruzsálemben uralkodott, és az építendő templomot is az ő nevéről nevezték el.
A világ polgárai Istenként imádták, és a kezükön meg a homlokukon viselték a Fenevad bélyegét. Ők voltak a világpolgárok.
Voltak másodrendű polgárok is, akiknek csak a kezükön volt a bélyeg, és akik jogosultak voltak ugyan a vásárlásra, és arra, hogy dolgozzanak, de estére a városon kívül, úgymond Gettóban laktak.  Ezeket a másodrendű polgárokat még a ruhájuk is megkülönböztette a világpolgároktól, mivel a hátukon egy furcsa jel, betű volt felírva. A Világpolgároknak az öltözete egyetemes volt, úgy a nőké, mint a férfiaké, mint a gyerekeké. Úgy viselkedtek mint akik meg vannak igézve, robotokként, semmilyen emberi vonás, vagy személyiség nem látszott rajtuk.
A másodrendű polgárok várólistán volta azért, hogy megkaphassák a homlokukra a bélyeget, hogy ezáltal ők is világpolgárok lehessenek.
Volt egy harmadik embercsoport, akik kevesen voltak ugyan, de nem voltak megbélyegezve. Ezeknek az embereknek megmaradtak az emberi vonásaik, és személyiségük. Ők  az erdőkben, elhagyott helyeken, városokon kívül laktak.

Ezeket üldözték a Fenevad Hatóságai, és nagy jutalmat, vagy megtiszteltetést kaptak azok, akik ezeknek az embereknek a fejüket, és a jobb kezüket beszolgáltatták a hatóságoknak.

Ezek voltak a keresztények, akik nem hódoltak be a Fenevadnak, és nem fogadtak el a Fenevad bélyegét.

Ezeket látva, valamennyien sírtunk, és azt kérdeztük az ÚRTÓL : 

URUNK és  ISTENÜNK, MEGVÁLLTÓNK és SZABADÍTÓNK, mond meg, mikor lesz ez a nagy fájdalom, és mikor következik be mindaz amit láttunk?
Erre az ÚR JÉZUS azt válaszolta :

ÉN NEM TUDOK ERRE VÁLASZOLNI, MERT CSAK IS AZ  ATYA TUDJA A VÁLASZT, AKI AZ ÉN  ATYÁM,  ÉS A TI ATYÁTOK, VISZONT MONDOM NEKTEK, HOGY KÖZEL VAN AZ A PILLANAT, AMIKOR AZ EMBER FIA MEG FOG DICSŐÜLNI MÁSODSZOR IS, MINDEN EMBER SZÁMÁRA !

EZUTÁN  IMÁDKOZOTT AZ ÚR a János ev. 17: 1- 12.-ig szavaival :

„ 1Miután ezeket mondta Jézus, tekintetét az égre emelve így szólt: "Atyám, eljött az óra: dicsőítsd meg a te Fiadat, hogy a Fiú is megdicsőítsen téged, 2mivel hatalmat adtál neki minden halandó felett, hogy mindazoknak, akiket neki adtál, örök életet adjon.  3Az pedig az örök élet, hogy ismernek téged, az egyedül igaz Istent, és akit elküldtél, a Jézus Krisztust. 4Én megdicsőítettelek téged a földön azzal, hogy elvégeztem azt a munkát, amelyet rám bíztál, hogy elvégezzem:  5és most te dicsőíts meg, Atyám, önmagadnál azzal a dicsőséggel, amely már akkor az enyém volt tenálad, mielőtt még a világ lett."  6"Kijelentettem a te nevedet az embereknek, akiket nekem adtál a világból. A tieid voltak, és nekem adtad őket, és ők megtartották a te igédet.  7Most tudják, hogy mindaz, amit nekem adtál, tetőled van; 8mert azokat a beszédeket, amelyeket nekem adtál, átadtam nekik, ők pedig befogadták azokat, és valóban felismerték, hogy tetőled jöttem, és elhitték, hogy te küldtél el engem. 9Én őértük könyörgök: nem a világért könyörgök, hanem azokért, akiket nekem adtál, mert a tieid, 10és ami az enyém, az mind a tied, és ami a tied, az az enyém, és megdicsőíttetem őbennük. 11Többé nem vagyok a világban, de ők a világban vannak, én pedig tehozzád megyek. Szent Atyám, tartsd meg őket a te neved által, amelyet nekem adtál, hogy egyek legyenek, mint mi! 12Amikor velük voltam, én megtartottam őket a te nevedben, amelyet nekem adtál, és megőriztem őket, és senki sem kárhozott el közülük, csak a kárhozat fia, hogy beteljesedjék az Írás.”

AMIKOR BEFEJEZTE AZ IMÁT, HOZZÁNK FORDULT, ÉS AZT MONDTA :

IMÁDKOZZATOK!!! - ÉS LEGYETEK RÉSEN,  MERT KÖZELEG AZ ÓRA!
LEGYETEK KITARTÓAK A HITBEN, A SZERETETBEN, ÉS AZ ALÁZATOSSÁGBAN, MERT AMA NAPON SOKAN FOGJÁK KIÁLLTANI :  „ABBA, ABBA, !”

DE AZ ÉN ATYÁM, ÉS A TI ATYÁTOK NEM FOGJA ISMERNI ŐKET  GYERMEKEIKÉNT.  ÚGY MINT NOÉ IDEJÉBEN, TARTSATOK KI,  MERT ÉN HŰSÉGES VAGYOK AZOK IRÁNT,  AKIK ENGEM KÖVETNEK, MERT NEKEM ADATOTT MINDEN HATALOM, ÉS DICSŐSEG AZ ATYÁTÓL A MENNYBEN ÉS A FÖLDÖN !

ÁMEN
Kelt :  2012. április 23.
Kapcsolódó linkek :
Egy korábbi látomás a "Szent Korona" bálványimádás utálatosságáról itt olvasható !
Magyar eklézsia mennyei meglátogatása elkezdődött! Ide kattintva olvasható.
__________________________________________________________________
Német nyelven  -  DEUTCHE

Vision von Izsak-Bács Jeremias  in der Nacht auf 23. April

Wir haben gefastet, gebetet und geweint in einem Raum weit weg von der Welt. Wir sind alle verschieden gewesen aus Afrika, von Osten von Amerika von Europa, aber wir haben in einem Sinne gebetet und auf einen gemeinsamen Sprache den Psalm. 51 gesungen:

Psalm. 51
 Gott, sei mir gnädig nach deiner Güte, und tilge meine Sünden nach deiner großen Barmherzigkeit. Wasche mich rein von meiner Missetat, und reinige mich von meiner Sünde; denn ich erkenne meine Missetat, und meine Sünde ist immer vor mir. An dir allein habe ich gesündigt und übel vor dir getan, auf daß du recht behaltest in deinen Worten und rein dastehst, wenn du richtest. Siehe, ich bin als Sünder geboren, und meine Mutter hat mich in Sünden empfangen. Siehe, dir gefällt Wahrheit, die im Verborgenen liegt, und im Geheimen tust du mir Weisheit kund. Entsündige mich mit Ysop, daß ich rein werde; wasche mich, daß ich schneeweiß werde. Laß mich hören Freude und Wonne, daß die Gebeine fröhlich werden, die du zerschlagen hast. Verbirg dein Antlitz vor meinen Sünden, und tilge alle meine Missetat. Schaffe in mir, Gott, ein reines Herz, und gib mir einen neuen, beständigen Geist. Verwirf mich nicht von deinem Angesicht, und nimm deinen heiligen Geist nicht von mir.  Erfreue mich wieder mit deiner Hilfe, und mit einem willigen Geist rüste mich aus. Ich will die Übertreter deine Wege lehren, daß sich die Sünder zu dir bekehren. Errette mich von Blutschuld, Gott, der du mein Gott und Heiland bist, daß meine Zunge deine Gerechtigkeit rühme. Herr, tu meine Lippen auf, daß mein Mund deinen Ruhm verkündige. Denn Schlachtopfer willst du nicht, ich wollte sie dir sonst geben, und Brandopfer gefallen dir nicht. Die Opfer, die Gott gefallen, sind ein geängsteter Geist, ein geängstetes, zerschlagenes Herz wirst du, Gott, nicht verachten. Tu wohl an Zion nach deiner Gnade, baue die Mauern zu Jerusalem. Dann werden dir gefallen rechte Opfer, Brandopfer und Ganzopfer; dann wird man Stiere auf deinem Altar opfern.

Und wir haben auf IHN gewartet, dass er zu uns spricht. wir haben Unmengen von fragen gehabt, aber keine von uns hat es gewagt als erste zu fragen.  An Ansicht vom Herrn hat man gesehen: Er kennt unseren Fragen.

Der Herr hat gesprochen:

Ich kenne eure Herz und die fragen die euch quelen. Komm mit mir und ich zeige euch was auf die Menschheit wartet, die das ewigen Leben nicht akzeptieren will!

Er hat uns auf einen hohen Berg geführt, von dort konnte man die 4 Ecke von der Welt sehen. Zu erst haben wir Babylon,  die Hauptstadt der Welt erblickt. Da wird der Antikrist herrschen. Wir sind in der Parlament der Welt eingetreten, da hat der Satan getront. Über der Türe stand:  „The Good Haus“- weil der neue Weltorder nennt sich theokratic. Man kann noch ablesen: 666 – als Hausnummer. In dem Tronsaal haben sich gesammelt die Bekleidung und sie haben alle den Antikrist geehrt.

Der Antikrist hat zwei Gesichte gehabt:
Ein menschlichen, glänzend zu den anderen Menschen. Ein anderen, verdeckt mit einem Kapuzen, darunter zwei Hörner. Der Krone  auf seinem Kopf, hat uns auf das Blut erinnert.
sein anderes Gesicht war halb menschlich ,halb tierisch und widerlich und egelhaft. Er hat widerlich von Jesus gesprochen.

Der Antikrist hat eine Frau gehabt, Magia hat sie geheißen, sie hat auch Macht gehabt aber nicht so groß, als der Antikrist. Sie hat wie eine Frau ausgeschaut, aber jeder hat gewusst, sie ist ein Man.  der Antikrist hat alle dumm und narr genannt, die zu verschiedenen Götter gebetet haben, wie Buddhisten, Hindus, usw. weil  er war der einziger wahre Messias.

Er hat die Erde von den Meteoriten bewahrt. Er hat die Weltfriede geschaffen, er hat den Atomkrieg verhindert.  Er hat  die Wüste zu fruchtbare Erde gemacht, dadurch dass er die künstliche Bergen , namens Olympos gebaut hat. Die haben Regen auf die Wüste gebracht. Sie haben ihn Olympos genannt, weil sie 5 Spitzen gehabt haben, wie die olympische Zeichen.

In diesen Bergen waren die schlimmste Foltereinrichtungen und Prisons für die , die den Zeichen der Antikrist nicht akzeptiert haben. Die Wüste hat reichlich Ernte gebracht, dafür waren die Leuten ihm dankbar. Es waren eine Religionsoberhautpten die haben dafür gebettelt, dass sie auch akzeptiert werden sonst könnten sie nicht arbeiten und einkaufen. Die  Oberhaupten  von verschiedenen Religionen  haben ihn geehrt und haben seinen Befehlen befolgt. Es trifft zu für Moshlemen, Hindus, Buddhisten,  Samanisten usw. Der Antikrist hat geherrscht so in Rom wie auch in Jerusalen, die Kirchen hat man nach ihn benannt.
Die Weltbürger haben seinen Zeichen auf  den Stirn und auf den Hand getragen. Es gibt zweiträngigen  Bürger, die haben den Zeichen nur auf den Händen getragen. Die waren authorisiert zu einkaufen   und arbeiten, aber am Abend mussten sie ausserhalb von der Stadt schlafen. Sie haben in Gettos gewohnt. Sie haben einen Zeichen auf ihren Bekleidung getragen. Die Weltbürger haben einheitlichen Kleidung getragen, sowohl die Männer als die Frauen. Sie waren ohne   menschlichen Gesichtszüge, sie waren alle gleich.
Die zweiträngigen Bürgen haben drauf gewartet, dass sie auch einen Stempel auf den Stirn erhalten. Es gab eine dritte Volksgruppe, die waren sehr wenig, und haben auch keinen Stempel getragen, aber sie haben menschlichen Züge gehabt, und sie haben Persönlichkeiten. Sie haben ausserhalb von der Stadt in den Wäldern gewohnt.  Sie waren verfolgt und die die seinen Händen und Köpfe ausgeliefert hat, hat mit Belohnung gerechnet.  Die waren die Christen, die die Antikrist nicht gedient haben.

All das zusehen haben wir geweint und dem Herrn gefragt:
Unser Herr sag wann kommt das alles?  Er hat geantwortet. Ich weiß es leider  nicht, nur der Herr weißt den Antwort, aber die zeit ist sehr nahe, wann der Menschensohn daszweitesmal zurück kommt mit Glorie.   

Dann haben wir gebetet:  Joh. 17.1-12
 Vater, die Stunde ist da: verherrliche deinen Sohn, damit der Sohn dich verherrliche;  denn du hast ihm Macht gegeben über alle Menschen, damit er das ewige Leben gebe allen, die du ihm gegeben hast.  Das ist aber das ewige Leben, daß sie dich, der du allein wahrer Gott bist, und den du gesandt hast, Jesus Christus, erkennen.  Ich habe dich verherrlicht auf Erden und das Werk vollendet, das du mir gegeben hast, damit ich es tue.  Und nun, Vater, verherrliche du mich bei dir mit der Herrlichkeit, die ich bei dir hatte, ehe die Welt war.  Ich habe deinen Namen den Menschen offenbart, die du mir aus der Welt gegeben hast. Sie waren dein, und du hast sie mir gegeben, und sie haben dein Wort bewahrt.  Nun wissen sie, daß alles, was du mir gegeben hast, von dir kommt.  Denn die Worte, die du mir gegeben hast, habe ich ihnen gegeben, und sie haben sie angenommen und wahrhaftig erkannt, daß ich von dir ausgegangen bin, und sie glauben, daß du mich gesandt hast.  Ich bitte für sie und bitte nicht für die Welt, sondern für die, die du mir gegeben hast; denn sie sind dein. Und alles, was mein ist, das ist dein, und was dein ist, das ist mein; und ich bin in ihnen verherrlicht.   Ich bin nicht mehr in der Welt; sie aber sind in der Welt, und ich komme zu dir. Heiliger Vater, erhalte sie in deinem Namen, den du mir gegeben hast, daß sie eins seien wie.  Solange ich bei ihnen war, erhielt ich sie in deinem Namen, den du mir gegeben hast, und ich habe sie bewahrt, und keiner von ihnen ist verloren außer dem Sohn des Verderbens, damit die Schrift erfüllt werde.

Anschließend hat er gesagt: Ihr sollt beten, weil die Zeit ist nahe ! Sei beharrlich in Glauben , Liebe, weil dann werden viele schreien : abba, abba!

Aber mein Vater wird sie nicht erkennen, als seinen Kindern, habt Ausdauer und Treue, und folgt mir , weil mein ist der Reich, Ruhm, !
Fotó: Iszak-Bács-Jeremiás (balról), aki 2011.11.08.-2011.12.18.-a között 39 napos (böjttel) éhségsztrájkkal tiltakozott Strasbourgban az EU Parlamentje előtt az emberi jogokat sértő magyarországi 2011. évi C. törvény (új egyházi törvény) ellen, hogy felhívja az Európai Unió vezetőinek figyelmét a Magyarországon 2010-től kezdődő egypárti diktatúra emberi jogokat sértő törvénytelen működésére. Az éhségsztrájk ideje alatt fogadta őt az Európa Tanács Emberi Jogi Bizottságának Biztosa, Mr. Thomas Hammemberg úr, aki a képen jobb oldalt látható. A bibliai Márdokeus példájára emlékeztető tiltakozó böjtös (éhségsztrájkos) demonstrációról bővebb videós beszámoló az alábbi linken tekinthető meg : http://soospeter.blogspot.hu/2011/12/legyunk-fold-soja-vilag-vilagossaga.html.

1 megjegyzés:

  1. Szerbusztok testvérek . Nagyot épültem a maj 22 bejegyzésből.Valóban ebben élünk.A Bartha László testvér által kapott proféciákban leírt dolgok közül nagyon sok foglalkoztatja a szívemet.Egyikröl tanitást is kaptam A rendszer a Krisztushoz valógondolkodás egyenességét változtatja meg 2-kor 11-3. Nagyon őrülök hogy veletek lehetek ,ha csak igy blogon keresztül is . A blognak is örülök ,dicsőség neki. Üdvözlettel Bozóki János.

    VálaszTörlés