2013. december 28., szombat

ATYA VILÁGA-, ÉS A TEREMTETT VILÁGOK DIMENZIÓI

JÉZUS KÉT VILÁGHOZ TARTOZÓ IDENTITÁSÁNAK ALAPJAI

CÉL : ELJUTNI JÉZUS KÉT DIMENZIÓS IDENTITÁSÁRA


Összefoglaló :
A Teremtő-, és a teremtett világok dimenzióiról, és azok egymással való összefüggéséről kapott kijelentés nélkül nem lennénk képesek sem felfogni, sem megérteni Jézus szolgálatának igazi titkát. Azt, hogy Ő két dimenziós tudattal és identitással rendelkezett, és így szolgált. Ő állandóan arra tanította tanítványait: értsék meg, hogy Ő az Atyában van, és az Atya Őbenne van, és a csodák, amiket Ő tesz, ezt igazolják. (Jn.14:9-11,)

Ezen túl, a tanítványait is arra tanította, hogy ők is két világhoz tartozás tudatában éljenek ("e világban élnek, de nem e világból valók") és maradjanak meg Jézusban, a szőlőtőkében, és ezáltal az Atya világában. (Jn.15:4, 17:16, 18,)

Összefoglaló folytatása a videó alatt.

Azért imádkozom, hogy ez az üzenet épülésül szolgálhasson minden éhező-, és szomjazó szívű érdeklődő számára !
Isten áldjon meg !

Felvétel készült :  Szolnokon, 2013.12.21.-én
_________________________________________________________________________
"Kezdetben Isten teremtette az Egeket és a Földet." (1.Móz.1:1,)
Isten teremtette tehát a 3. eget, a 2. eget, az 1. eget. Ez utóbbit nevezzük a Föld világának, a földi dimenziónak. Ezért használ az Íge többes számot az ég/egek teremtésénél. Az "egek" teremtése más szóval kifejezve, világok teremtését jelenti. A menny világát, a földi (anyagi) világot, és a kettő között a 2. ég világát, amit most a "gonoszság szellemei" foglalnak el, "amelyek a magasságban vannak." (Ef.6:12,)  
További Ígék :
"Vajon gondolható-é, hogy lakozhatnék az Isten a földön? Íme az ég, és az egeknek egei be nem foghatnak téged;" (1.Kir.8:27,)  Itt is többesszámban szerepel az ég, sőt az egek egeiről beszél az Írás.
Az Isten lakhelye az egek egei, vagyis Isten a teremtett világok fölött, a saját (nem a teremtett, hanem az öröktől fogva létező,) saját világában lakik. Ez az Atya, a Fiú, és a Szent Szellem világa.

Isten világa hatja át és köti össze teljesen a teremtett világokat.  Erről beszél Isten, amikor azt  mondja : „A menny nékem ülőszékem, és a föld a lábaimnak zsámolya.” (Apcs.17:49, Ézs.66:1,) Sőt ez még a teremtett világok rangsorára is utal. A Menny világa magasabb rendű, (ülőszéke Istennek) mint a Föld világa (Isten lábának zsámolya). A Föld a zsámolya Istennek, a menny csak az ülőszéke, de a lakhelye az "egek egei", amit az Atya világának nevezhetünk, és ezt nevezi a János ev. "igazi menny"-nek.

Isten nem csak személyként, hanem örök Világként, vagyis lakóhelyként („saját nyugalmának helyeként” ld. Ézs.66:1,) is kijelentette magát.
"Uram, te (személy) voltál nékünk hajlékunk (örök lakhely, vagyis egy világ,) nemzedékről nemzedékre! Mielőtt a hegyek lettek, és föld-, és világ formáltatott, öröktől fogva mindörökké te vagy Isten. (személy)" (Zsoltár 90:1-2,) Ugyan ez látható Ézsaiás próféta írásaiban is :  „Így szól az Úr: Az egek nékem ülőszékem, és a föld lábaimnak zsámolya: minő ház az, a melyet nékem építeni akartok, és minő az én nyugalmamnak helye?” (Ézs.66:1,)

Ezeken a helyeken az Íge Istenről úgy beszél mint Aki egyszerre személy, és hajlék is. Tehát Isten egyszerre Személy is, és egyszerre egy Világ is!  Jézus az Atya világából jött a földre, mint "igazi mennyei kenyér", (Jn.6:32,) -  és itt az Íge "igazi menny"-nek nevezi az Atya világát, vagyis különbséget tesz a teremtett menny, és az igazi menny, vagyis az Atya világa között.  Tehát két mennyet is megkülönböztet  az Írás. Egyik a teremtett menny, a másik az Atya világa, (vagy az Atya szívének is nevezik) ami ezért az Igazi mennynek van nevezve. Ezért mondja Jézus a Miatyánkban is, hogy: „Mi Atyánk, aki vagy a mennyekben”, tehát többesszámot használ. Nem mennyben, hanem a "mennyekben."  Más helyen pedig Jézus úgy hirdeti az evangéliumot, hogy : "Térjetek meg, mert elközelített a mennyeknek országa!"  Itt is többesszámban említi a mennyeket.

Az Atya világáról kapott kijelentés nélkül nem érthetjük meg az Istennek teljességéről szóló kulcsfontosságú Ígéket sem. "Mert Ő benne lakozik az istenségnek egész teljessége testileg, " (Kol.2:9,)    "A szeretetben meggyökerezvén és alapot vevén, hogy megérthessétek minden szentekkel egybe, mi a szélessége és hosszúsága és mélysége és magassága az Isten jóvoltának, és megismerjétek a Krisztusnak minden ismeretet felül haladó szeretetét, hogy ekképpen beteljesedjetek az Istennek egész teljességéig." (Ef.3:18-19,)
______________________________________________________________________
Az Atya világába való belépést megalapozó Ígehirdetések :
(Dátumra, vagy a címre kattintva a kiválasztott oldal megnyílik.)
 1. rész 2013.06.08 - Krisztusban való élet titkai - 1.rész
63.rész 2014.09.13 - Istenfélelem fogalmának pontosítása - 1.rész
64.rész 2014.09.20 - Istenfélelem fogalmának pontosítása - 2.részA  KRÍZIS  MISSZIÓ  HÍRLEVELEI  ITT  OLVASHATÓK  : 
HÍRLEVÉL - 2. 
                                     3. HÍRLEVÉL VIDEÓJA                              
____________________________________________________________________ 

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése