2012. szeptember 11., kedd

PRÓFÉTAI ÜZENET - MAGYAR JOM KIPPUR

PRÓFÉTAI  ÜZENET  A  MAGYAR  EKLÉZSIA  SZÁMÁRA :
ELJÖTT A KÖZÖS BŰNBÁNAT, A KIENGESZTELÉS IDEJE, A SZELLEMI TEMPLOM FELÉPÜLÉSÉNEK, A SZELLEMI  IMÁDÁSNAK AZ  IDEJE !

Az alábbi prófétai üzenetet ma olvastam a "Júda Oroszlánja" c. weboldalon.  A szerző általános felhatalmazása alapján azért osztom meg én is, hogy segítsek minél többekhez eljuttatni az Úrnak ezt az aktuális prófétai  "kürtszavát", felhívását !  Teljesen bizonyos vagyok abban, hogy az Úr küldte ezt a rendkívül időszerű, üzenetet a magyarországi eklézsia számára !  "Akinek van füle a hallásra, az hallja, mit mond a Szent Szellem, a Gyülekezeteknek !" (Jel.3:10,)  A magam részéről mindet megteszek az Úr segítségével, hogy a prófétai felhívásnak engedelmeskedjek, és ebben másoknak is segíteni szeretnék !
_____________________________________________________________________

Magyar Jom Kippur ünnepe
(Bűnbánat és kiengesztelődés ünnepe)
Suchné S. Ilona

A Szent Szellem napok óta ezt az igét lükteti bennem és tudom, hogy addig, amíg ki nem hirdetem ezt a látást, amit most ad, addig ez a lüktetés és késztetés nem múlik el.
Azt mondta, hogy most két kihirdetést tegyek közzé, mindegyik olyan, amiről már korábban beszéltem, csak most egészen konkrét és aktualizálni kell ezekre a mostani napokra. Két szellemi valóság ez, amelyet a Szent Szellem akar ma elvégezni, és amire a Szent Szellem azt mondja, hogy:akinek szól és aki azonosulni tud vele és megérti az Úr szavát az beleáll, együttműködik ezzel az igével és egyben Isten akaratával, az lépni fog és áldására lesz ez a lépés.
Prófétai szóval hirdetem ki, hogy a II.Krónika 5:2-14 szellemi valóságát fogja a Szent Szellem ezekben a napokban elvégezni és támogatni a magyar Eklézsiában.

 „Akkor összegyűjtötte Salamon Izrael vénei, és minden törzsfőjét, Izrael fiainak családfőit Jeruzsálemben, hogy elvigyék az Úr szövetségládáját Dávid városából, azaz Sionból. Összegyülekeztek tehát a királyhoz mindezek az Izraeli férfiak, a hetedik hónapban az ünnepen. Amikor Izrael vénei mind megérkeztek, a léviták fölemelték a ládát, és fölvitték a ládát meg a kijelentés sátrát és a szentély egész fölszerelésé, amely  sátorban volt.  A papok és a léviták vitték azokat, Salamon király és Izrael egész közössége, amely megjelent nála, ott volt a láda előtt.

Olyan sok juhot és marhát áldoztak, hogy sem számba venni, sem megszámlálni nem lehetett.

Azután bevitték a papok az Úr szövetségládáját a helyére, a templom legbelső részébe, a szentek szentjébe, a kerubok szárnyai alá.

Amikor a papok kijöttek a szentélyből, - az ott lévő papok ugyanis mindnyájan megszentelték magukat, beosztásukra való tekintet nélkül - fölállt az oltártól keletre valamennyi énekes, lévita, Aszáf, Hémán, Jedutun a fiaikkal és testvéreikkel együtt fehér ruhába öltözve, cintányérokkal, lantokkal és citerákkal és velük együtt százhúsz harsonát fújó pap. Amikor hangosan szóltak a harsonák és a hangszerek, és dicsérték az Urat…. akkor a házat, az Úr házát felhő töltötte be, úgyhogy a papok a felhő miatt nem tudtak odaállni, hogy szolgálatukat végezzék, mert AZ ÚR DICSŐSÉGE BETÖLTÖTTE AZ ISTEN HÁZÁT.”

Istennek az akarata az, most 2012 szeptember hónapjában, hogy ez az ige elkezdjen megvalósulni Magyarországon az egyéni életekben és a közösségekben, gyülekezetekben egyaránt.

Mit jelent ez a gyakorlatban?

Az a Dávid sátora, amelyik eddig külön állt és csodálatosan működött a Mózesi sátoron kívül, Isten támogatásával ma országunkban is, az most bekerül a felépített, elkészült salamoni templomba és ott folytatódik tovább, egy magasabb szinten, az Isten prófétai imádása együtt az istentisztelettel.

Ma Magyarországon ugyanígy volt távol a prófétai szolgálat a hagyományos istentiszteletektől és ezekben a kicsiny Dávid sátoros csoportokban ott volt a prófétai szó, ott volt Isten jelenléte, ők nem a Mózesi hagyományos istentiszteleti alkalmakat tartották. Eközben felépült és előállt az apostoli szolgálat, felépült az apostoli templom, most eljött a kairosza annak, hogy a próféták is és Isten népe is beleálljanak az apostoli látásba.

Dávid sátora csak addig állt külön, amíg a templom fel nem épült. Ma az Isten prófétái csak addig kellett, hogy külön csoportokban tartsák az istentiszteleteiket, ameddig az apostoli szolgálat meg nem születik és ameddig elő nem jönnek az apostolok, és fel nem ismerik az Úr prófétáit.

Az apostoli szolgálat megszületett, vagyis felépült a templom, de önmagában a templom, vagyis az apostoli elhívás és látás nem sokat fog érni, ha nincs benne a frigyláda, vagyis az Úr jelenléte és nincs benne a Dávid sátoros istentiszteleti forma. Ehhez pedig az szükséges, hogy a Szent Szellem által felkészített próféták és maga a prófétaság Szelleme együtt tudjon haladni apostoli vezetés mellett. Az kell, hogy bekerüljenek a próféták azokba a gyülekezetekbe, ahol ott van az apostoli látás.

Olvasd el Isten népe még egyszer ezt az igét, és engedd meg, hogy a Szent Szellem megnyissa előtted és beszéljen veled, ezzel kapcsolatban.

Össze kell kapcsolódnia először is a két szolgálati ajándéknak, és el kell fogadni a most megszületett apostoli látást azoknak, akiknek a Szent Szellem szól ma ezen igék által.

Nemcsak elfogadni kell azonban, hanem bele is kell állni abba és együtt haladni az apostoli látással.

De tovább megy a Szent Szellem: amikor ez megtörténik, ezek után, ezek után…. Elérkezik a magyar Jom Kippur ünnepének a megszervezése, az apostoli és prófétai szolgálattal együtt.

Ez az Atya terve és akarata ebben az évben Magyarországon, és aki hallja értse meg!

A Jom Kippur ünnepe a zsidóknál a hetedik hónap tizedik napja, az engesztelésről szól. A Jom Kippur ünnepe a nagy Engesztelőnap, amelyen a zsidók böjtölnek, és bűnbánatot tartanak.

A magyar Jom Kippur ünnepén az a látás, hogy a magyar nép összegyülekezik egy nagy nemzeti bűnbánó alkalomra, apostolok és magyar próféták vezetésével, ahol meg fog történni az, amit Salamon az új felépített templomban elvégzett.

A Nagy Engesztelő nap, az „ünnepek ünnepe” volt a zsidók számára.

Legyen egy ilyen ünnep a magyar nép számára is, amely Isten által támogatott ünnep lesz és az Isten áldását fogja maga után vonni nemzetünk életében is.

II.Krónika 6:12-42

„Azután odaállt Salamon az Úr oltára elé, Izrael egész gyülekezetével szemben és kiterjesztette kezeit. Salamon ugyanis egy emelvényt készíttetett rézből, és azt a bekerített hely közepén helyeztette el. Föllépett rá, majd térdre esett Izrael egész gyülekezetével szemben, kezét kiterjesztette az ég felé , és ezt mondta: Uram, Izrael Istene! Nincs hozzád hasonló sem az égben, sem a földön! Megtartod a szövetséget hűségesen szolgáiddal szemben, akik teljes szívükkel neked tetsző életet élnek.
Megtartottad, amit ígértél szolgádnak, Dávidnak, az én apámnak.
Amit megígértél, hatalmaddal be is teljesítetted a mai napon.
Tekints szolgád imádságára és könyörgésére, Uram, Istenem és hallgasd meg a kiáltást és imádságot, amikor szolgád színed előtt imádkozik!
Nézz nyitott szemmel erre a házra éjjel és nappal, arra a helyre,amelyről azt mondtad, hogy ott lesz a te neved. Hallgasd meg az imádságot, amikor szolgád ezen a helyen imádkozik! Hallgasd meg szolgádnak és népednek, Izraelnek a könyörgését, amikor imádkoznak ezen a helyen!
Hallgasd meg lakóhelyedről a mennyből, hallgasd meg és bocsáss meg nekik!
Ha majd valaki vétkezik felebarátja ellen………..Ha majd bezárul az ég, és nem lesz eső, mert vétkeznek ellened…. Ha majd éhínség lesz az országban….. Ha majd néped hadba vonul ellenségei ellen….. és vétkeznek ellened…..de szívből megtérnek….hallgasd meg lakóhelyedről, a mennyből imádságukat és könyörgésüket és pártold ügyüket!

BOCSÁSD MEG NÉPEDNEK, HOGY VÉTKEZETT ELLENED!”


Ezen az alkalmon apostoli – prófétai kihirdetéssel felajánljuk Magyarországot Isten királysága számára, ezen az alkalmon egy nemzeti szintű megtérésbe vezetjük a magyar népet, és egy behelyettesítő bűnbánatot tartunk az elődeink bűneiért.

Az apostoli szolgálat és az apostoli gyülekezetek elindulásának ez a kezdete !

Az ébredésnek ez a kezdete !

Magyarország szellemi reformjának ez a kulcsa, Magyarországon a fordulatnak ez a kulcsa. A magyar Purim ünnepéhez ez a nemzeti szintű bűnbánat fog vezetni, mert nemcsak Salamon vezette be a népet egy ilyen bűnbánó alkalomra, hanem két prófétai közbenjáró, Eszter és Márdokeus is, aminek következménye lett a Purim ünnepe, az öröm és a vígasság ünnepe.

Azt mondod: – sok ilyen alkalmat rendeztek már Magyarországon.

Azt kérdezem, hogy: - és lett valami pozitív következménye?

A Szent Szellem válasza a kétkedőknek: három dolog szükséges ahhoz, hogy Magyarországon elérjük a célt, és sikeres legyen a szellemi rendszerváltás, eredményes legyen a közbenjárásunk.

Isten a apostoloknak és prófétáknak adja oda a stratégiát, de nekik is a kairosz időben kell azt végrehajtani – a Máté 10:11-15-ben láthatjuk azt, ahogyan Jézus az apostolokat kiküldi a területre, és az apostolok fogadásának a módja, a hozzájuk való viszonyulás határozza meg azt, hogy az Úr áldást vagy ítéletet bocsát – e arra a területre.

A stratégiától eltérni – a győzelem meghiúsulását jelenti

Próféták és prófétai beszédek nélkül, az Istentől rhémaként megkapott stratégiát nem lehet végrehajtani.

Egy stratégiát adott az Úr Magyarország szellemi rendszerváltásához. Megfújjuk a kürtöt országszerte egy összegyülekezésre, nemzeti szintű bűnbánatra hívjuk Magyarországot, ahol a felismert bűnök alapján megtérünk testületi szinten őseink bűneiből, ahogy Dávid is tette.

106. Zsolt.6

„Vétkeztünk őseinkkel együtt, bűnt, gonoszságot követtünk el.”

Próféták és apostolok vezetésével fog ez az alkalom létrejönni, ahol prófétai kihirdetésekkel, prófétai szavakat szólunk Magyarország felett. Hiszen nem elég az, hogy a prófétai beszédek írott szavak formájában menjenek ki, Isten akaratát prófétai szóval kell kihirdetni Magyarországon.

Ennek a nemzeti szintű összegyülekezésnek még ebben az évben meg kell történnie, és így Magyarország elindul egy új kezdet felé Jézus nevében.

Ezt fogjuk tenni:

Magyarország minden magyar embernek a szívügye. Ezért kérjük a vezetőket, pásztorokat, hogy mozgósítsanak mindenkit, aki változást szeretne, hogy vegyenek részt ezen az alkalmon, felekezettől függetlenül. Mivel ez az Istentől kapott stratégia, ezért aki ellene áll ennek, az Istennek áll ellene. Ez egy felekezeten felüli alkalom lesz, ahol szellemi szemeinkkel látjuk, hogy hitetlenek és politikai vezetők is jelen lesznek.

Most megfújjuk a kürtöt a Sionon Jézus nevében, és aki hallja és megérti, adja tovább!

Mivel Magyarországot még eddig senki sem tudta bevinni az Istentől kapott örökségébe és Isten királyságát még eddig nem láttuk kiteljesedni, és mivel még a szellemi rendszerváltást Isten akarata szerint Magyarország nem tudta megvalósítani, ezért nem engedhetjük meg magunknak azt, hogy elutasítsuk az Úr akaratát.

Szeretném azt mondani azoknak, akik már eddig is sokat jártak közben, hogy azért, mert nem történt semmi vagy esetleg még rosszabb lett a helyzet, az nem azt jelenti, hogy ez a most felvázolt stratégia ne lenne az Úrtól.

Ezért összekapcsolódást szólunk ma a különböző területeken levő apostoli és prófétai csapatoknak, hogy nemzetünkért együttes erővel járjunk közbe, és együttes erővel hirdessük ki Isten királyságát.

Előhívom ma Magyarország minden szegletéből Isten Királyságának harcos seregét, az apostolokat, prófétákat, őrállókat, a vezetőket, a harcosokat, és közbenjárókat, egy nemzeti szintű összegyülekezésre.

Magyarország! A válasz és a megoldás a te kezedben van!

Magyarország!
Eljött a nemzeti szintű bűnbánat és megtérés ideje!
A megoldás a te kezedben van, rajtad múlik!

Magyarországon legyen minden hívő ember szívügye az, hogy mozgósítsuk a szenteket erre a nagyszabású, felekezetközi bűnbánó alkalomra !

A férjem látásban egy stadiont látott telve emberekkel, akik mind ezzel a céllal gyűltek össze és azért, hogy együttesen kinyilvánítsák Jézus Krisztusnak az uralmát és hatalmát nemzetünk felett.

Azt mondja az Úr: „Vedd el kezemből ezt a serleget Magyarország, amelyben a megtérés, a bocsánatkérés, bűnbánat bora van és igyál belőle ! ”

Így szól a Seregek Ura, Izrael Istene: „Igyatok belőle mindnyájan, ki kell innotok a megtérés, kiengesztelés borát. Ki kell innia politikusainknak, az ország szellemi vezetőinek, Krisztus testének és mindenkinek határainkon belül és kívül !”

„Vedd el kezemből ezt a serleget Magyarország, mert az isteni meglátogatásod kulcsa ez!”
„Magyarország! Magyarország! Eltávoznak pusztítóid!
Mert megszánta népét az Úr és könyörül rajtad.
Pusztítóid és rombolóid pedig kivonulnak belőled! „ - így szól az Úr !

Amikor a Salamoni templom felépült, akkor mindkét sátor fölszerelése oda bekerült, a Mózesi kijelentés sátor és az addig különálló Dávid sátora.

Ma Magyarországon így hirdetem ki, hogy eljött az Istentől rendelt kairosz ideje annak, amikor a hagyományos gyülekezeti struktúrákat otthagyva Isten népe beleállhat a megszületett apostoli – prófétai látásokba és szolgálatokba.

„Olyan sok juhot és marhát áldoztak, hogy sem számba venni, sem megszámlálni nem lehetett.„
( 2. Krónika 5:6b.)

Prófétai szóval hirdetem ki Isten aktuális akaratát az áldozatokra vonatkozóan: eljött az ideje annak, amikor az áldozatok az apostoli szolgálat tekintélye alatt folytatódnak (salamoni templomban).

Eljött az ideje annak, amikor az adakozások és a tizedadás nem az intézményes, hagyományos „Mózesi sátorba” kell vinni, mert a Szent Szellem ma tovább megy, vége van a Dávid sátoros időszaknak is, felépültek az apostoli szolgálatok, felépültek a Salamoni templomok és előálltak az Isten szerinti apostolok, Istentől kapott látásokkal.

Az anyagi életünk akkor lesz áldott, amikor ott áldozunk, ahová Isten mondja, nem a törvény oltárán, nem ott, ahol személyi kultusz van, nem a vallás oltárán, nem az épületek karbantartására és az intézmények fenntartására stb, hanem az apostoli szolgálatokba.

Ennek a kihirdetésnek az Újszövetségi megfelelője az Ap.csel 4:32-37  Csia ford. szerint:
” A sokaságnak, amely hitt, szíve-lelke egy volt. Vagyonából senki semmit sem mondott a magáénak, hanem mindenük közös volt.
33 Az apostolok nagy hatalommal tettek tanúságot az Úrnak, Jézusnak feltámadásáról és mindnyájukon nagy kegyelem nyugodott.
34 Mert szűkölködő egy sem volt közöttük. Akik ugyanis telkeket és házbirtokokat szereztek, eladták birtokaikat, az eladottaknak árát elhozták és az apostolok lábához tették, azután széjjelosztották, ahogy kinek-kinek a szüksége kívánta.
36 József, akit az apostolok a Barnabás melléknévvel láttak el, minek jelentése: bátorítás fia, aki ciprusi származású lévita volt,
37 miután volt egy szántóföldje, azt eladta, a pénzt elhozta és az apostolok lábához tette.”

Prófétai szóval hirdetem ki Isten akaratát, hogy aktualizálódjon ez az ige ezekben a napokban Magyarországon !

Akkor lesz igaz Isten igéje,hogy: ”nem volt közöttük egyetlen szűkölködő sem”, hogyha nem a vallásba és nem Babilonba visszük az adományainkat, hanem az apostoli – prófétai szolgálatba illetve a szolgálati ajándékok által vezetet gyülekezetekbe.

Ahol látjuk megtörténni  a II.Krónika 5.12-14 szellemi valóságát, vagyis az 5 szolgálati ajándék megszületését, oda kell vinni az áldozatokat.

Ez az Atya mai terve és áldott az, aki megérti és meg is teszi az Ő akaratát !

Krisztus teste és az Eklézsia, nem a lelkészek, papok, püspökök vagy elnökök, pásztorok lábai elé tették az áldozataikat, hanem az apostolok lábai elé, az Isten szerinti apostolok lábai elé, akiket Isten nevezett annak.

A magyar hívőknek ma nem külföldi apostoli látásba kell beleállnia és oda adakoznia, hanem a magyar apostoli mozgalomhoz, amelyik már helyreállt, mert az örökségük ott van elkészítve.

A tizedadás áldása és az adakozás áldása akkor válik számunkra valósággá, hogyha Isten alapelvei szerint végezzük azt.

Dávid sátorának a bekerülése a salamoni templomba egy prófétai kép, gyönyörű előképe Krisztus Teste megszületésének, és a szolgálati ajándékok elindulásának.

Fontos, hogy a keresztények kinyilatkoztatás alapján álljanak bele egy apostoli látásba, mindenki abba, amelyikbe személyesen ő beleillik. Az örökséged ott tud felfakadni, abban az apostoli gyülekezetben, ahova az elhívásod szól, mert ha nem az Isten szerinti helyeden vagy, akkor frusztrálódsz, és nem fogsz kiteljesedni.

Az első gyülekezet adakozáson kívüli másik ismérve az volt:  ( Csel.2:42, )
„ kitartóan részt vettek apostoli tanításban. ”

Az Atya akarata az ma, hogy ez az ige ne csak logosz legyen és ne csak betű maradjon, hanem valóság legyen ma a gyülekezetekben.

Végezetül az utolsó ige is akkor fog megtörténni, hogyha mindezek meg tudnak valósulni Krisztus Testében.
„Az Úr dicsősége betöltötte Isten házát.”

Eljött az ideje, hogy az apostolinak nevezett gyülekezetekben is mindezek a helyére kerüljenek, mert az Isten dicsősége addig nem fogja betölteni Isten házát, amíg nincsenek elfogadva az Istentől küldött próféták, amíg azok a szolgálati ajándékok nincsenek a gyülekezetekben, akiknek ott a helyük !

A Szent Szellem ma ezekkel az igékkel munkálkodik együtt, nekünk pedig a Szent Szellemmel kell együtt mozdulnunk !

Ezért áldott az, aki beleáll és elfogadja, áldott az, aki megérti a Szent Szellem szavát és áldott az, aki megteszi Isten akaratát !

„Boldog, aki megtartja e prófétai igéket.”

Suchné S. Ilona
2012.09.07.
Forrás: Júda Oroszlánja http://judaoroszlanja.gportal.hu/gindex.php?pg=35255446

_________________________________________________________________________

Énekek Éneke a Királyról,  a Szerelmesről !


___________________________________________________________________________________
Kapcsolódó linkek :   
                                 IMÁDD  ISTENT
                                 Magyar eklézsia meglátogatásának ideje elkezdődött
                                 Végidők jelei : Prófétai üzenet
                                 Hova fussak Babilonból

___________________________________________________________________________________                


Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése