2012. január 25., szerda

Új egyházi törvény csapdája : Reakciók, levelezés - 4.rész

Válasz levél az Országgyűlés Emberi jogi bizottsága elnökének
Lelkiismereti okokból nem kérünk egyházi jogot az új törvény feltételei szerint!

Az új egyházi törvény legújabb változatát 2011. december 30.-án szavazta meg az egypártivá zsugorodott törvényhozás. Ez a 2011.évi CCVI. törvény nevet viseli. Az Alkotmánybíróság által december 19.-én megsemmisített, 2011. július 12.-én elfogadott egyházi törvény még a 2011.évi C. törvény nevet viselte. Bár a törvényhozás tisztában volt a C.tv. összes, az alkotmány-, lelkiismereti és vallásszabadságot, valamint a szerezett jogok tiszteletben tartását sértő hibájával, azokat a CCVI. tv. esetében sem javította ki. Mindezen törvénytelenségeket újra jóváhagyta az "egypárti" diktátum szerint működő törvényhozás. Felszíni változások ugyan történtek, de lényegiek nem. Nem bővítették a C.tv.-ben már rögzített 14 befogadott egyház listáját sem.  Szigorították az egyházalapítás feltételeit az 1000 fős létszámhoz kötött népi kezdeményezés követelményével, viszont a 20 év hazai honosság feltételét kiegészítették a 100 év nemzetközi működés vagylagosságának  igazolásával. Továbbá megnevezték azt a 82 egyházat, amelyek valamilyen formában kérvényezték 2011 év őszén az 1990.évi IV. tv szerint megszerzett egyházi jogi státuszuk jogfolytonos elismerését, még a 2012. január 1.-től hatályos (akkor még) 2011.évi C.tv. életbe lépése előtt, és ennek a 82 egyház egyházi jogállásának a törlését 2 hónap haladékkal késleltetve, 2012. január 1.-ről február 29.-re halasztották. Ennek a 82 egyháznak (köztük az Evangéliumi Szolnoki Gyülekezet Egyháznak is,) Dr.Lukács Tamás, az Országgyűlés Emberi jogi, kisebbségi, civil- és vallásügy bizottságának elnöke adatbekérő levelet küldött. Mint köztudott, hogy az egyházi és az egyesületi bejegyzés egyaránt az Alaptörvény elfogadásával kapcsolatos nyilatkozattétel  követelményéhez van kötve, mely témában én nyíltan képviseltem és publikáltam is az álláspontomat, kötelességemnek éreztem, hogy az ezzel kapcsolatos hivatalos levélváltást is  közreadjam. Ezért a Dr.Lukács Tamás elnök úr levelére küldött válaszomat tájékoztatás céljából megküldtem az egyház- és gyülekezetvezetők részére is. Ezen az oldalon most e levélváltás olvasható.Előbbi részek itt találhatók :  Reakciók  1.rséz,  2.rész,  3.rész, 
                                                 Új egyházi törvény csapdája : 1.rész,  2.rész,  3.rész,  _______________________________________________________________________

Kedves Testvérek !

Valószínűleg sokan kaptatok Dr.Lukács Tamás úrtól, az Országgyűlés
Emberi jogi, kisebbségi, civil- és vallásügyi bizottsága elnökétől 
adatbekérő levelet, melyre válaszadási határidőként február 3.-t jelölték meg.

Tájékoztatásul csatolva megküldöm egyházunk válaszlevelét, melyben
lelkiismereti okokból kérjük a minisztériumi 82-es listáról való törlésünket, 
és nem kérjük a 2011.évi CCVI. törvény feltételei szerinti egyházi elismerésünket.
Viszont Pál apostol példáját  követve, mi is "apellálunk a császárra", (vagyis egy
felettes jogi fórumra,) mindezeken túl pedig földi jogaink további sorsát 
Pálhoz hasonlóan mi is az Úr kezébe tettük !

Szeretettel mindnyájatok iránt :

Soós Péter
Evangéliumi Szoloki Gyülekezet egyház képviselője
_______________________________________________________________________________

Tisztelt Egyház / Vallásí Közösség !
  
Az egyházak, illetve vallási közösségük 2011. december 20.-áig (a korábbi 2011.évi C. törvény hatá|yon kívűl helyezéséig) kérelmet nyújtott be a Közigazgatási- és lgazságÜgyi Minisztériumhoz a lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak, vallásfe|ekezetek és vallásközösségek jogállásáról szóló 2011.évi CCVI. törvény (továbbiakban: Törvény) 34.5(2) bekezdése értelmében kérték egyházi státuszuk folyamatos elismerését az országgyűlés által
.
A Törvény 14.§. (4) bekezdése alapján a.Bizottság felhívására az egyesület a.Tötvény l4. §.(2) bekezdése a)- f) pontja szerinti feltételeket igazolni köteles.  Az országgyűlés Emberi jogi, kisebbségi, civil- és vallásügyi bizottsága a Törvény fenti paragrafusa értelmében felhívja önöket, hogy a Törvényben felsorolt feltéte|ek meglétét 2012. február 3.-ig igazolni szíveskedjenek.

Felhívom szíves figyelmüket arra, hogy amennyiben a jelzett határidőig nem érkeznek be a szükséges igazolások, a bizottság, illetve előterjesztése alapján az országgyűlés a rendelkezésre álló dokumentumok, illetve adatok alapján dönt a kérelmekről.

Budapest, 2012. január 17.
Dr. Lukács Tamás
        elnöke
________________________________________________________________________
Az Országgyűlés Emberi jogi, kisebbségi,
civil- és vallásügyi  bizottsága
                                      
Dr. Lukács Tamás
elnök úr részére


Tárgy :           Válasz a 2012.01.17.-én kelt levelükre


Tisztel Elnök Úr !
Tisztelt Bizottság !

Köszönjük tárgyi levelüket, melyre az alábbiak szerint küldjük meg válaszunkat :

1./ Egyházunk két levelet is küldött Dr.Navracsics Tibor miniszterelnök-helyettes, igazságügyi miniszter Úrnak egyházi jogának jogfolytonos elismerése ügyében. Az első levelünket  170/2011.09.15. ikt. számú és keltű „Kérelem az egyházi jogállás visszaállítására  és a 2011.évi „C” törvény  módosítására” tárgyában, az 1990.évi IV. tv. szerint szerzett egyházi jogosultságunk jogfolytonos elismerése érdekében. A második levelünket ugyanezen célból, de az Aliansz (Magyar Evangéliumi Szövetség) valamint az Evangéliumi Egyházak Fóruma támogatásával küldtük meg 2011.10.13.-án, 188/2011. ikt. számmal.

Tehát egyházunk, a jogállami demokráciában természetesen elvárható elv szerint, a szerzett jogok tiszteletben tartása alapján kérte az 1990.évi IV. tv. által szerzett egyházi jogosultságának jogfolytonos elismerését! 

2./   Egyházunk a két levél küldésekor, az akkor még hatályba nem lépett 2011.évi C. törvény feltételei szerint nem is kérhette elismerését. Egyházunk a 2011.évi C. törvény hatályba lépése előtti időpontban csupán a még hatályos 1990.évi IV. tv. szerint megszerzett egyházi jog folytonosságának elismerését kérte, jóhiszeműen feltételezve azt, hogy a döntéshozók a jogállami demokrácia normáihoz tartják magukat.  Ez sajnos nem következett be.

3./   Sajnálattal vettük tudomásul, hogy Dr.Navracsics Tibor közigazgatási és igazságügyi miniszter úr aláírásával 2012. január (?)-án kelt Közleményben egyházunk (23. sorszám alatt,) a felsorolt 82 egyházzal együtt tévesen úgy lett feltüntetve, mintha a 2011.évi C. tv. szerint egyházunk újra kérte volna az Országgyűlés általi egyházi elismerést, holott erre a 2011.évi C. tv. csak 2012. január 1.-e után adott volna lehetőséget, 2011 évben semmiképpen sem. Ez is bizonyítja az 1. és 2. pontban leírt állításunk hitelességét. Ezen félreértés elkerülése érdekében tisztelettel kérjük e Közleményből egyházunkat törölni szíveskedjenek !

4./  Mivel a szerzett egyházi jogállásunk megőrzésére irányuló jogfolytonossági kérelmünkhöz már Dr.Navracsics Tibor közigazgatási és igazságügyi miniszter úr rendelkezésére bocsátottunk minden, - az egyházi működésünket a 2011 évben még hatályos 1990.évi IV. tv. szerint - igazoló dokumentumot, tárgyi levelükben kért további dokumentumokat azért nem kívánunk megküldeni, mert egyházunk  nem  kéri  a 2011.évi  CCVI. törvény alapján az  Országgyűlés  általi  újbóli  elismerését !

Indoklás :

-          Nem tudjuk elfogadni, hogy Alkotmány- és Alaptörvény ellenesen, állami és
politikai testületként az Országgyűlés döntsön egyházi és lelkiismereti kérdésekben, megszegve ezzel az állam és egyház szétválasztásának nem csak alkotmányos, hanem jogállami demokráciákra kötelező alapelvét is!

-          A lelkiismereti szabadság emberi jogát sértőnek tarjuk a 2011.évi CCVI. tv.
7.§.(3) bek. valamint a 14.§.(2) f.) pont követelményeit azért, mert az Alaptörvény Nemzeti Hitvallása ellentétes egyfelől a Szent Biblia Egyistenhitre épülő hitvallásával, másfelől pedig a Szent Korona, mint az állami folytonosság megtestesítője, egyben a „trón és az oltár” szövetségét is megtestesíti, ami ellentétben áll a jogállami demokráciában kötelező - az állam és egyház szétválasztásának - alapelvével, ami egyben Európai Uniós alapérték is, ezért Egyházunk a 14.§.(2) f.) pont szerint nyilatkozatot tenni lelkiismereti okokból nem tud, mivel az  – a fentiek értelmében - lelkiismeretünkkel ellentétes lenne !

-          Összefoglalva fenti indokokat, a 2011.évi CCVI. törvény  megsérti  az  állam és
egyház szétválasztásának jogállami- és demokratikus alapelvét, valamint megsérti a lelkiismereti szabadság, - mint hazánk által több nemzetközi szerződésben is elfogadott és garantált - alapvető emberi jogát ! Mindezeken túl ellentétes a szerzett jogok tiszteletének jogállami alapelvével is !

5./  A 4. pont indoklásában felsorolt okok miatt egyházunk kénytelen a lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak, vallásfelekezetek és vallási közösségek jogállásáról szóló 2011. évi CCVI. törvény eltörlése tárgyában Alkotmánybírósági indítványt, valamint az Európai Emberi Jogi Bíróságon felülvizsgálati keresetet benyújtani.

Kérjük jelen válaszlevelünkben foglaltak szíves tudomásul vételét !

Tisztelettel :

Szolnok,  2012. január 24.

                                                                                   Soós  Péter  lelkész
                                                                                  az egyház képviselője

Kapják :       -  címzett
-  közigazgatási és igazságügyi miniszter
-  egyházügyi államtitkár
-  társegyházak
-  ügyvédi iroda
-  irattár

________________________________________________________________________________Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése