2015. május 22., péntek

A PÁPA ISTENKÁROMLÁSA - A FENEVAD HAZUGSÁGAI

A  FENEVAD  BEAZONOSÍTÁSA  ( 4 videó és további cikkek, idézetek)
KI LESZ AZ ANTIKRISZTUS ?

Isten a Biblián keresztül sok információt, támpontot, útbaigazítást ad az Ő népének ahhoz, hogy pontosan felismerhesse a fenevadat, annak jelentését és ez alapján majd az antikrisztus személyét is. Az alábbi videók Ferenc pápa nyilvános beszédeit és politikai szerepét mutatják be. Ezek a tények mind egybeesnek a Bibliának az antikrisztusra vonatkozó ismertetőjeleivel. 

"Mert sok hitető jött e világra, a kik nem vallják a Jézust testben megjelent Krisztusnak. Ez a hitető és az antikrisztus." (2.Ján.1:7,)
"Aki (Jézus Krisztus) képe a láthatatlan Istennek, minden teremtménynek előtte született. Mert Ő benne teremtetett minden, ami van a mennyekben és a földön, láthatók és láthatatlanok, akár királyi székek, akár uraságok, akár fejedelemségek, akár hatalmasságok; mindenek Ő általa és Őreá nézve teremtettek. És Ő előbb volt mindennél, és minden Ő benne áll fenn. És Ő a feje a testnek, az egyháznak: aki a kezdet, elsőszülött a halottak közül; hogy mindenekben Ő legyen az első. Mert tetszett az Atyának, hogy Ő benne lakozzék az egész teljesség." (Kol.1:15-19,)
"Mert Ő benne lakozik az istenségnek egész teljessége testileg." (Kol.2:9,) 

I.)  FERENC PÁPA (KÖZVETETT) ISTENTAGADÁSA, AMI ISTENKÁROMLÁS IS !

Ferenc pápa az alábbi videón tagadja a teremtésről szóló bibliai kinyilatkoztatást, kiáll a darwini evolúció szükségszerűsége mellett. Tudománynak nevezi azt, holott tudományosan nem bizonyítható, csupán egy hipotézis a sok közül. Ezzel közvetve tagadja Isten mindenhatóságát és hatalmát, tagadja a Fiú hatalmát, Istenségét, ezzel a 2.Ján.1:7 szerint az antikrisztusra vonatkozó legfontosabb ismertetőjelet mutatja fel.

Istenkáromlás meghatározása (definíciója) :
1./ Valaki ember létére Istenné teszi (Istennek állítja) magát,  (Jn.10:33,)
2./ Istenen kívül valaki azt állítja magáról, hogy megbocsáthatja a bűnöket, (Mk.2:5-7,)
3./ Isten meghazudtolása, az Ige megváltoztatása. "Véli, hogy megváltoztatja az időket és a törvényt."

Katolikus dogmák rögzítik a mindenkori pápa isteni tekintélyét a földön, valamit azt a hazugságot, miszerint hatalmukban áll a bűnöket megbocsátani, Isten törvényét és Istentől rendelt ünnepnapokat ("az időket") megváltoztatni. (Ezt bizonyító hiteles idézetek lejjebb találhatók.)

Az alábbi 1-3 videó pedig Ferenc pápa sátáni hazugságait dokumentálja.

Videó 1. (Magyar feliratos): Ferenc pápa meghazudtolja Jézust és a Bibliát (6:26 perc)


Videó 2.  (Magyar feliratos) : Ferenc pápa Ige ellenes hazugsága (1:57 perc)
Azt állítja, "az ateisták is megmenekülnek (üdvözülnek) ha jót cselekszenek." Ez nyilvánvalóan sátáni hazugság és megtévesztés !


Videó 3. (Magyar feliratos): A 3. Templom felépül a pápa felügyelete alatt (8:35 perc)

________________________________________________________________________

II.)  Ferenc pápát az 50 legtekintélyesebb 'zsidó' személy sorába emelték. Cikk ITT.
Videó 4. : Ferenc pápát zsidónak tekintik  (1:17 perc) (Forrás: Romereports.com)

További bizonyítékok Vatikán és Izrael kibéküléséről :  ITT 
Origo:  Ronald S. Lauder (Zsidó Világkongresszus elnöke) Vatikánban,
_______________________________________________________________________

III.)  Hiteles idézetek megjelölt forrásokból: 
         Ezekből az Istenkáromlás ténye egyértelművé válik
1.  (Keresztény egyháztörténet  3. kötet  327. oldal )
       „Vigilius a pápai székbe ült Kr.u. 538-ban Flavius Belisarius katonai védelme alatt. Vigilius az első Római Püspök, akit pápává koronáztak  I.János pápa néven, Justinianus  Bizánci császár rendelete által.” 
Megjegyzés : "Sárkány adta néki az ő erejét, királyi székét és nagy hatalmat." (Jel. 13:2,) Valóban így is van! Nem véletlen tehát, hogy a  pápaság átvette a Római Császár mindhárom címét is: 1./ Pontifex Maximusz (Papi Tanács Főpapja), 2./ Püspökök Püspöke (Katolikus püspökségek feletti püspök) és 3./ Vicarius Christi (ami görögül Anti Christi-t jelent, magyarul Antikrisztus). Továbbá a pápák felvették még a 4./ Vicarius Filii Dei nevet is melynek jelentése : "Isten Fia helyettese" = Anti Isten Fia. A név betűinek számösszege pedig : 666.

2.  (Első Katolikus szótár, ”Ferraris” Ecclesiastical Dictionary)
       „A pápának olyan nagy a méltósága és annyira nagy a tekintélye, hogy ő már nem csak ember, hanem mintha Isten, vagy Isten helyettese volna.” (Helyettes = Vicar = Anti)

3.  (History of the Councils,  in 1672, Vol . XIV,  Col. 109,)
       „Te vagy a pásztor, te vagy a vezér, te vagy a férj, te vagy egy másik Isten a földön.”

4.  (XI. Piusz pápa  1922. ápril.30. - Revelation Four Views Parallel Commentary  288. oldal)
       „Tudjátok, hogy én vagyok a Szent Atya Isten képviselője a földön, Krisztus helyettese, ami azt jelenti, hogy Isten vagyok a földön.” 
Megjegyzés :  Ezek kimerítik az Istenkáromlás első meghatározását.

5. ( On the Authority of Councils  Vol.II.  266.oldal )
        „Minden név amely a Szentírásban Krisztusra vonatkozik az egyház felé helyezett erény által, ezek a nevek ugyanúgy a pápára is vonatkoznak.” 
Megjegyzés : Ezek szerint a pápa is Királyok Királya ? Uraknak Ura ? Isten Fia ? Megváltó ? Gyógyító ? Szabadító ? Seregek Ura ? stb., stb., .... hát ez egyszerre döbbenetes és nevetséges! Valójában ez az állítás is maga az Istenkáromlás!

6.  ( II.János Pál pápa :  Crossing the Threshold  of Hope című könyv  1.oldal )
       „Szembekerülve a pápával mindenkinek választania kell.  A katolikus egyház vezetője hit által Jézus Krisztus helyettese (a hívők így fogadják el őt). A pápára úgy tekintenek, mint olyan emberre, aki Isten Fiát jelképezi, aki elfoglalja a mindenható Isten szentháromságában a második személy helyét.”

7. ( XIII. Leo pápa körleveléből )
    „Ezen a földön mi a mindenható Isten helyét foglaljuk el.”

8. (Katolikus Enciklopédia  az alábbiakat tartalmazza )
   „A törvényes tekintély (vagyis a pápa, és a felavatott papok tekintélye) magában foglalja a bűnök megbocsátásának erejét is.”

9. (A papok méltósága és kötelessége c. könyv  12. kötet  27. oldal)
   „Maga Isten köteles, hogy elfogadja papjainak ítéletét, hogy megbocsásson vagy sem, amint ők is visszautasítják vagy megadják a feloldozást. …  A pap kijelentése megelőzi Isten döntését, és Isten aláveti magát ennek.” 
Megjegyzés :  Ez arcpirító  és elképesztő Istenkáromlás !

„Mert egy a közbenjáró Isten és ember között, az ember Krisztus Jézus!" (1.Tim.2:5,)
„Aki ellene veti és fölébe emeli magát mindennek ami Istennek, vagy Isten tiszteletre méltónak mondatik, ... Isten gyanánt mutogatja magát." (2.Thess.2:4,)

10.  ( VIII. Bonifác pápa beszédéből idézet )
    „Állítjuk és kijelentjük, minden ember üdvössége érdekében szükséges, hogy alávesse magát a római pápának!”

11. (The Catholic Enciclopedia Vol. XIII, art.  „Pope” p. 268. - a Pápa beszéde )
  „A pápa nincs alávetve az egyház kánonjának, vagy az egyház törvényeinek, mert ő kompetens arra, hogy megváltoztassa, vagy megsemmisítse azokat ha úgy véli jobb az egyház számára.”

12.  (Lucius Ferraris: Promta Bibliotheca  - Katolikus szótár pápáról szóló jegyzetében )
       „A pápának olyan nagy a tekintélye, hogy ő képes módosítani, visszavonni és értelmezni még a mennyei törvényeket is.” 
Megjegyzés : Ez alapján megváltoztatták a Tízparancsolatot két  helyen is. Megváltoztatták az időket, (vagyis a hét 7. napját (szombat, az Úr napját) a hét 1. napjára, vasárnapra), és a törvényeket.
______________________________________________________________________

IV.)  Fenevad bibliai jelentése

A "Fenevad" kifejezést a Biblia egyszerre három jelentéstartalommal használja : 

      1./  Jelent államhatalmat, hatalmi struktúrát, birodalmat,  (Lel. 13:1-8,)
            (ld. Római birodalom, és annak örököse, a Vatikán.)
      2./  A birodalom (államhatalom) vezetője is fenevad,  (Jel.17:8-11,)
      3./  A hamis próféta is (aki az Antikrisztus is) fenevadnak nevezi a Biblia
      (ld. Jel.13:11-18, fenevadja egyezik a Jel.16:13, 19:20,  20:10, hamis prófétával.)
_______________________________________________________________________

V.)  Pápa világpolitikai szerepe nyilvánvaló lett

2013. február 4.  Izrael titokban átadja (eladja, lemond,) Jeruzsálem szent helyei (ide értve a Templom hegyet is) feletti rendelkezési jogát a Vatikán javára  XVI. Benedek pápa Izraeli látogatása alkalmával.

2015. május 13.  Ferenc pápa lépett a közel-keleti ügyben. Izrael megdöbbenésére Vatikán elismerte a Palesztin államot. Ezzel precedenst teremtett a világ minden országának példája követésére.   Ld. Assocated Press cikke  ITT  olvasható.

2015. május 15. Ezt követően Obama felbátorodik és azonnal a "Két állam" megoldás mellett száll síkra, nyomás alá helyezve ezzel Izraelt.  Ld. Arutz Sheva 7 (Izraeli lap) cikke  ITT  olvasható.

2015. május 20. Netanjahu pálfordulása. E naptól kezdve Netanjahu hirtelen támogatja azt, aminek eddig teljes erejével ellene állt. A "Csak Izrael állam" politikája helyett elfogadja és támogatja a "Két állam-Két nép" megoldást. Ezzel elfogadja az önálló Palesztin Állam létét és az 1967-es határok visszaállítást, Jeruzsálem újra megosztását és Jeruzsálem nemzetközi felügyelet alá helyezését a Vatikán vezetése alatt. Ld.The Jerusalem Post cikke  ITT  olvasható.

Minden úgy fest,  hogy ezzel megnyílik az út a 3. Templom (Jeruzsálemi Templom 3. helyreállítása) felépítése előtt. Ennek előfeltétele egy Izrael - Paleszti Állam közötti békeszerződés, melyhez a garanciát a harmadik résztvevő és felügyelő fél, a Vatikán fogja jelenteni. Ennek a szerződésnek lehet a neve az, hogy "Béke és Biztonsági" Megállapodás (vagy szerződés). Ennek a Béke és Biztonsági szerződés aláírásának a lehetséges időpontjáról nyilatkozik Obama elnök az The Times of Izrael cikkében.  ITT. Ez azért lényeges, mert ettől az időponttól számítható az utolsó 7 év idejének (a nyomorúság és nagy nyomorúság idejének) az indulása. Pál apostol így figyelmeztet az 1.Thess.5:3. -ban : "Mert a mikor ezt mondják: Békesség és biztonság, akkor hirtelen veszedelem jön rájok, mint a szülési fájdalom a terhes asszonyra; és semmiképen meg nem menekednek."

Mindezekből már látható, hogy a pápa világpolitikai szerepe milyen hirtelen felértékelődött. Ezt azért lényeges felismerni, mert az egész világ előtt elfogadott a politikai kezdeményező, kiegyensúlyozó, és érdekegyesítő szerepe, ami egyértelműen az "Antikrisztus" kezdeti fellépésével azonos jellemezőket mutatja.

Érdekes és nem elhanyagolható momentum, hogy Ferenc pápát a világ 50 legtekintélyesebb 'zsidó' személy közé emelték, ugyanis az Antikrisztusnak (mint a másik fenevadnak) majd zsidónak kell lennie. A Jelenések 17:10 alapján feltételezhető, hogy egy, a Ferenc pápa által kinevezett Vatikáni püspök-politikus, mint a Vatikán fenevad 8. királya lesz majd az az úgynevezett valódi Antikrisztus, aki ezt a Béke- és Biztonsági szerződést megvalósítja a két fél között (Izrael és Palesztin állam között), és garanciaként felügyeli és aláírja azt, ezzel átvéve a hatalmat közel-kelet fölött, és főképpen Izrael és Jeruzsálem fölött.

Ferenc pápa néhány hónapja tudatosan nyilatkozza azt, hogy az ő pápasága rövid lesz. 
Ld. Mandiner cikke  ITT. 

Tehát hamarosan várható egy változás a Vatikán élén is, pontosan úgy, ahogy azt a Jel. 17:10-11 versben az Úr előre kijelentette János apostolnak. "Király is hét van; az öte elesett, és az egyik van, a másik még el nem jött; és mikor eljő, kevés ideig kell annak megmaradni. A fenevad pedig, a mely vala és nincs, az maga a nyolcadik, és a hét közül való; és a veszedelemre megy."

A halálos seb begyógyulása (1929. február 10. Lateráni Konkordátum) óta XI. Piusz pápával kezdődően ma már Ferenc pápa a 7. királya Vatikán államának. Vatikán állam a "volt és nincs, noha van" Római birodalom egyedüli teljhatalmú örököse.

Még az is elképzelhető alternatíva, hogy Ferenc pápa lemond pápai székéről, (ahogy azt elődje is tette), és nemzetközi népszerűségét folytatva ő lesz az "a nyolcadik, aki a hét közül való". Helyébe választanak majd egy másik pápát. Ő pedig folytatja pápaként megkezdett világpolitikai szerepét, de most már mint "földből feljövő fenevad", és mint Vatikán által megbízott, a világ vezetői által pedig elfogadott politikus, világegyesítő szerepben lép fel. Így válhat esetleg éppen ő a "földből feljövő fenevaddá", az Antikrisztussá. Persze lehet más forgatókönyv is, de ez előbbi nagyon elképzelhetőnek látszik. Ne felejtsük el, hogy az Antikrisztus nyilvánosan soha nem fogja használni az "Antikrisztus" nevet. Ezt csak a Biblia mondja róla, hogy ezzel is leleplezze, néven nevezze a fenevadat.  A hírekben csak egy elfogadott egyházi-, vagy polgári néven lesz publikálva, mint a legbefolyásosabb világvezető.

Beszédes fotók Ferenc pápa világegyesítő "Fenevad" szerepéről

Ferenc pápa - Netanjahu Izraeli miniszterelnökkel


            Ferenc pápa - Netanjahu Izraeli miniszterelnökkel és Simon Peresz-el


                                    Ferenc pápa - Abbasz Palesztin elnökkel          Ferenc pápa - Ronald S. Lauderrel, a Zsidó Világkongresszus elnökével

                        Ferenc pápa - Abraham Skorka Argentin zsidó főrabbival

                            Ferenc pápa - Barack Obamával, az USA elnökével


                       Ferenc pápa - Vlagyimir Putyinnal,  Oroszország elnökével


                           Ferenc pápa - Angela Merkel német kancellárral

   Ferenc pápa az EU Parlamentben is kivívta az EU vezetők hódolatátNe felejtsük el, hogy még az idén szeptemberben Ferenc pápa látogatást tesz az USA Fehér Házában és beszédet mond az ENSZ  New York-i székházában is, ahol a globális világkormány útját előkészítő politikai beszédet fog mondani.

                                 Ferenc pápa - II. Erzsébet  angol királynővel

                     Ferenc pápa - Bartholomew Konstatinápolyi pátriárcha


                                   Ferenc pápa - Al-Sisi Egyiptomi elnökkel

                                               Ferenc pápa - Jordán királlyal

 Áder János látogatása Ferenc pápánál, és meghívja Magyarországra 2016. évre


                                   Ferenc pápa - Szaud Arábiába is ellátogat


                                         Ferenc pápa tekintélye alatt a
                  Görög egyház - Izrael - Palesztin vezetők békés egysége

             Ferenc pápa keleti bálványimádó vallások vezetőivel teljes egységben                                            Ferenc pápa a siratófalnál

                                Ferenc pápa hódol a zsidó áldozatok emlékére

                          Ferenc pápa kezet csókol egy holokauszt túlélőnek
      Ferenc pápa ezekkel a gesztusokkal teljesen megnyeri a zsidóság (Izrael) bizalmát.
    
                         Ferenc Pápa nevetve, látható tudatossággal mutatja 
                                           a sátánt tisztelő luciferi kézjeletXVI. Benedek pápa is kinyilvánította kézjelzésével a sátáni rendszerhez tartozását

Németh Sándor megtévesztő nyilatkozata : 
Fent bemutatott tények alapján egyértelmű, hogy a legnagyobb magyarországi karizmatikus egyház vezető lelkészének nagy nyilvánosság előtt tett azon nyilatkozata, miszerint "Ferenc pápa nem az Antikrisztus", (Videón ITT  látható ez a nyilatkozat,) nem csak megtévesztő félrevezetése a hívőknek, hanem a Vatikán sátáni rendszerével való cinkos érdek összefonódás gyanúját is felkelti minden józanul gondolkodó hívőben. Noha Ferenc pápa a tengerből feljövő fenevadként azonosítható a Jelenések könyve 13. része alapján, miszerint ő mindenképpen a két fenevad egyike, (Vatikán hetedik királya), aki egyértelműen az antikrisztus szelleme (az Isten káromlás, Isten tagadás szelleme) szerint beszél és cselekszik, még ha nem is azonosítható most még azzal a tényleges Antikrisztussal, akit a földből feljövő fenevadként azonosít a Biblia, de nem kizárt az sem, hogy később még azzá is válhat. A vezető lelkész nyilatkozata mindenesetre jelentősen elősegíti a hívők félrevezetését és elaltatását, hogy ne lássák meg a végidők tényét, így sodorva őket a felkészületlenség halálos veszélyébe.
_______________________________________________________________________
                                    KI A FENEVAD ? - (1.rész) (2.rész) (3.rész) (4.rész) 
                                    ANTIKRISZTUS LOPAKODVA SZÍNRE LÉP 
                                    Krisztus elárulása és a magyar egyház 
                                    Protestáns egyházak behódolása a fenevadnak
                                    A HAMIS KARIZMATIKUS EGYHÁZ LÁTHATÓVÁ VÁLIK
                                    Végidő jelei - Felkészülés Jézus jövetelére 
                                    Sürgős felkészülés Jézus jövetelére 
                                    Három kategória, amelyből kettő lesz ! 
                                    Romlott fa romlott gyümölcse-Vatikán igazi arca 
                                    RFID Chip kötelező beültetés 2017 év végére várható 
_____________________________________________________________________

VI.  Európai királyi családok tagjai és pápák (Ratzinger, Bergoglió) is érintettek gyermekek megbecstelenítésében és sátáni rituálékban : 
(Az alábbi cikkeket csak nagykorú- és erős idegzetűeknek ajánlott megnyitni !)
http://ujvilagtudat.blogspot.hu/2014/06/europai-kiralyi-csaladok-gyerekeket.html#.VV8sS9K8PGc


_______________________________________________________________________

Üzenetek listája :

 (Dátumra, vagy a címre kattintva a kiválasztott oldal megnyílik.)
 1. rész 2013.06.08 - Krisztusban való élet titkai - 1.rész
63.rész 2014.09.13 - Istenfélelem fogalmának pontosítása - 1.rész
64.rész 2014.09.20 - Istenfélelem fogalmának pontosítása - 2.részA  KRÍZIS  MISSZIÓ  HÍRLEVELEI  ITT  OLVASHATÓK  : 
HÍRLEVÉL - 2. 
                                     3. HÍRLEVÉL VIDEÓJA                              
____________________________________________________________________ 


Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése