2014. október 3., péntek

PROTESTÁNS EGYHÁZAK BEHÓDOLÁSA A FENEVADNAK

A PROTESTÁNS ALAPÍTÓK A BIBLIA VILÁGOSSÁGÁVAL LELEPLEZTÉK A PÁPAI HIVATALT (VATIKÁNT), MINT FENEVADAT !
(Frissítések a cikk alján találhatóak !)
Dr. Walter J. Veith professzor az alábbi "Protestánsok a pápai hivatalról 1.-2. rész " c. videókon, dokumentumok alapján feltárja, hogy az első reformátorok, (Marton Luther, Nicolaus von Amsdorf, John Calvin, John Knox, John Wesly, Georg Nigrinus, Charles Spurgeon, Roger Williams, ... ) egyértelműen azonosították Vatikánt (pápai hivatalt) a Dániel- és Jelenések könyve által bemutatott "fenevad"-dal. A Biblia fényében a gonosz- és gyilkos gyümölcseik alapján leleplezték a pápaság mögötti sátáni szellemiséget, és radikálisan elhatárolódtak attól. A Vatikántól, mint gonosztól való radikális elhatárolódást nyíltan képviselték és hirdették is, vállalva a konfrontációval járó minden hátrányos következményt, még az üldözést, a mártírságot is!

Ezzel szemben a mai protestáns egyházak (megcsúfolva reformátor elődeik mártíromságot is vállaló hitét), feladják a Bibliai hitet, a "Krisztus iránti egyenességet" (2.Kor.11:3,) és az Isten iránti hűséget, kiegyeznek a sárkány erejét hordozó Vatikánnal, akinek a vezetője, a mai Ferenc pápa, már a világ elismert vezetőjévé vált. 
(Simon Perez az egyesített világegyház élére Ferenc pápát javasolja ! Lásd a cikket  ITT.)

Alábbi videók közzétételének célja, hogy a hamis egyház-, a hamis próféták-, a hamis apostolok leleplezésével segítse az őszinte keresztyéneket abban, hogy ne váljanak a megtévesztés áldozataivá! Jézus is éppen a megtévesztéstől akar megóvni minket, amikor arra figyelmeztet, hogy : "Őrizkedjetek a hamis prófétáktól, akik juhok ruhájában jönnek közétek, de belül ragadozó farkasok!" (Máté 7:15,)

Walter Veith professzor rendkívül alapos előadásait minden érdeklődőnek ajánlom !
1.rész

2.rész

_______________________________________________________________________
Tony Palmer az alábbi videón (36:37 - 43:00 perc között) nem csak meghívja, hanem egyenesen felszólítja az összes protestáns egyházat, hogy csatlakozzon az 1999-ben a Vatikán és a Református Világszövetség által aláírt Nyilatkozathoz, amely alapján megszűnt a protestálás, és meg kell térni az elválasztódás bűnéből. Vagyis Tony Palmer bűnnek tartja a bálványimádó Vatikántól (fenevadtól) való elkülönülést, és a Vatikánnal való kiegyezésre, a pápai hivatal főségének elfogadására szólít fel nyíltan minden protestáns egyházat, köztük az evangéliumi és karizmatikus egyházakat is. Korábbi cikkben  (ITT) bemutatásra került, ahogy Kenneth Copeland és több karizmatikus egyházvezető látogatást tesz Ferenc pápánál, és elfogadják a pápa főségét, és bevitték egyházaikat a Vatikánnal (szellemi Babilon) való kiegyezésbe, annak ellenére, hogy Isten egyértelműen a hamis-, babiloni szellemiségű egyház(ak)ból való kifutásra szólít fel : "Fussatok ki én népem Babilonból !" (Jel. 18:4, 1-5,) Ez nyílt ellenszegülés Istennek, ami az 1.Sám.15:23 szerint nem más, mint a bálványimádás bűne !

Tony Palmer beszéde 36:37 - 43:00 percnél látható
_______________________________________________________________________
A MODERN INKVIZÍCIÓ LÉNYEGE :   

Vatikán modernizált inkvizíciót folytat a protestáns egyházak ellen, amelynek fő eleme átmenetileg (de csak átmenetileg !!!) nem az erőszak, a kínzás és gyilkosság, hanem a titkos cselszövés és háttér korrupcióval való tőrbeejtés. Ennek a modern inkvizíciónak a vezető szervezete a jezsuita rend. Eredeti nevén: Jézus társaság. (Alattomos módon Jézus nevét használják lepelként inkvizíciós, gonosz céljaikhoz.) Ez a rend a leggonoszabb esküvel (eskü ITT található) kötelezi el magát arra, hogy minden törvényes, vagy törvénytelen eszközzel, meg- vagy meg nem engedett eszközzel, csalással, hazugsággal, gyilkossággal, vagy bármivel ami a cél eléréséhez szükséges, érvényt szerez Vatikán (a pápai hivatal) érdekeinek a világ minden országában, a politika, a gazdaság, az oktatás, a kultúra, a média, a vallás, az államigazgatás, és minden egyéb területen.  E globális cél elérése érdekében kezdték megszervezni a különféle titkos társaságok hálózatát, lovagrendeket, jótékonysági szervezeteket, és egyéb féltitkos és nem titkos szervezeteket, már a XVIII. századtól kezdve.  A jezsuiták modern kori inkvizíciójáról ad egy kis ízelítőt az alábbi videó.  Németh Sándor téved és/vagy félrevezeti híveit, amikor azt állítja (ld. alábbi  videót 42:16 - 43:13 perc között), hogy "nem az inkvizíció szelleme határozza meg" az protestáns egyházak és Vatikán viszonyát ! Ilyet csak az mondhat, aki nincs tisztában a modern inkvizíció létezésével, Vatikán sátáni gonoszságával, vagy tudatosan félre akarja vezetni híveit !
Fontos tudni azt is, hogy Ferenc pápa az első jezsuita pápa a Vatikán élén. 


_______________________________________________________________________
Walter Veith professzor :  Titkos társaságok, szabadkőművesek és a jezsuiták
( FIDESZ párt neve is lelepleződik )
Olyan témáról szól ez az előadás, melyet nem sokan mernek bolygatni. Walter Veith professzor előadása feltárja a titkos társaságok mibenlétét, fényt derít szándékaikra és végső céljaikra. Sok közismert nevet látunk a titkos társaságok soraiban.
Lelepleződik a FIDESZ (Fidelity) nevű ókori istennő jelentése. A Vatikán pápai hivatalát jelképező "parázna asszony", aki a szentek vérétől ittasan aranykelyhet tart a kezében, ennek a bálvány istennőnek a neve szintén FIDESZ !  A mai magyar politikai helyzetben ez felettébb érdekes, és nem véletlen egybeesés. Érthető tehát, hogy a jelenlegi magyar kormánypárt honnan kapta és kapja az erejét a sikeresen népámító, diktatórikus hatalmához. A fenevadnak "a sárkány adá néki az ő erejét és királyi székét, és nagy hatalmat !" (Jel.13:2,)  Smitt Pál egy interjúban naiv őszinteséggel elmondta, hogy köztársasági elnöksége idején pápánál tett látogatása során maga XVI. Benedek pápa adott instrukciókat Magyarország Alaptörvényének kidolgozásához. Nem véletlen tehát, hogy az Alaptörvény egy bálványimádó hitvallással, (Nemzeti Hitvallás) kezdődik, amely kötelezi a magyar nemzet minden tagját a "Szent Korona" - mint bálvány - tiszteletére. További lényeges pápai instrukció, hogy az új egyházi (2011.évi CCVI.) törvény 7.§.(3) bek. valamint a 14.§.(2) f.) pont szerint, a bevett egyházak (akik szerepelnek az új törvény mellékletében) egyházi elismerésükért cserébe kötelezik magukat arra, hogy működésük nem lesz ellentétes az Alaptörvénnyel, vagyis nincsenek ellentétben a bálványimádó "Nemzeti Hitvallás"-sal sem. Ennek következtében az elismert egyházak, - ha beismerik, ha nem, - saját egyházi hitvallásukat automatikusan kiegészítették a bálványimádó "Nemzeti Hitvallás"-sal. Ezzel pedig automatikusan részévé váltak Vatikán bálványimádó-, hamis,- babiloni világegyházi rendszerének, vagyis a "fenevadnak" ! Megalkuvó módon tehát vállalták azt is, hogy nem konfrontálnak a bálványimádás bűnével, nem prédikálnak ellene, (kiegyeznek ezzel a bűnnel), mert ha konfrontálnának a bálványimádás bűnével, akkor a tevékenységük ellentétbe kerülne az új Alaptörvénnyel és emiatt elveszíthetnék a sok anyagi előnnyel járó egyházi státuszukat. Mi ez, ha nem MEGALKUVÁS A BŰNNEL (BÁLVÁNYIMÁDÁSSAL) ?  Mi ez, ha nem JÉZUS KRISZTUS ELÁRULÁSA, ISTEN ÍGÉJÉNEK ELÁRULÁSA, AZ EVANGÉLIUM ELÁRULÁSA ?

Kapcsolódó anyagok :  Új egyházi törvény csapdája - 1.rész - ITT
                                     Bálványimádás a nemzeti átok forrása - ITT
                                     Igaz- és hamis Istentisztelet alapelvei 
                                     Hamis advent - Mi tesz méltatlanná ? 

FIDESZ  jelentése :  a videón  0:50 - 4:00  percnél található !
_______________________________________________________________________
Kapcsolódó anyagok :  Hamis egyház láthatóvá válik
                                         Megkezdődött az ítélet az Isten házán
                                         Új egyházi törvény csapdája - 1.rész - ITT 
                                         Bálványimádás a nemzeti átok forrása - ITT
                                         Igaz- és hamis Istentisztelet alapelvei 
                                         Hamis advent - Mi tesz méltatlanná ? 
                                        
_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________
1. Frissítés : 2015.02.04.

Döbbenetes !!!  A Vatikán az egész világ előtt, élő adásban, nyíltan Lucifert, a sátánt imádja és tiszteli (ld. a videón 0:50 - 2:50 perc között). Ez alábbi videó leleplezi Vatikán valódi szellemiségét. Nyilvánvalóvá válik, hogy Vatikán (a Római Katolikus egyház) valójában sátánimádó egyház, Jézust Lucifer fiának tekinti, és teljesen hamisan, csak megtévesztés céljából használja a "keresztény" jelzőt, ezzel is becsapva a tudatlan és vak hívőket. Ők nem a kereszténységet, hanem a bálványimádást, pontosabban a sátán imádást képviselik!
Ajánlom, hogy csak nagy szellemi teherbírású hívők tekintsék meg ez alábbi leleplező videót, és ők is erőteljes imavédelmet vegyenek igénybe !!!

(Videót töröltem a blogról annak rémisztő tartalma miatt. Aki viszont utána akar kutatni, megtalálja a youtube kereső segítségével, ezen a címen : "Kereszténység, a sátán zsinagógája".  Törlés dátuma: 2016.12.20.)

42:42 - 43:42 perc között: Németh Sándor megvédi a sátáni világrendszert szolgáló szabadkőműveseket, és rendes embereknek nevezi őket. Soros Györgyöt (az egyik legmagasabb rangú páholytagot, aki az antikrisztusi Új Világrend egyik erőteljes szószólója, becsületes embernek nevezi csupán néhány humanitárius és oktatási terület anyagi támogatása miatt, és azt állítja, becsületes úton szerezte több száz milliárd dolláros vagyonát. Németh Sándor ezekkel az állításaival nem csak megvédi és keresztény szempontból elfogadhatónak állítja be a sátáni rendszereket és azok képviselőit, hanem becsapja és félrevezeti saját híveit, valóságos agymosást hajt végre. A hívők gondolkozásmódját teljesen elidegeníti a Bibliai hit értékrendjétől, a Krisztus iránti egyenességtől. Vajon mi lehet ennek az oka ? Teljes joggal merülhet fel bárkiben az a feltételezés, hogy szabadkőművesi elköteleződése miatt saját megromlott lelkiismerete nem engedi, hogy Isten igazságát képviselve bűnnek ítélje azt amit Isten bűnnek ítél, és inkább a bűnös rendszerekkel való kompromisszumot képviseli hallgatósága előtt, megfertőzve ezzel az ő gondolkozásmódjukat és hitüket is!

1:01:09 - 1:02:08 perc között:   Protestáns-, evangéliumi- és karizmatikus nemzetközi hírű egyházvezetők egész sora tesz hitet a pápa (ezzel Vatikán sátáni rendszerének) elfogadása és csodálata mellett, megtévesztve- és a Pápa főségének elfogadására vezetve egyházaikat és híveiket. (Néhány a sorból: Kenneth Copelad, Billy Graham, Benny Hinn, Joel Osteen, Rick Warren, stb., )

1.02.09 - 1:04:10 perc között:   Németh Sándor megvédi a sátáni Római Katolikus egyházat csupán azért, mert a liturgiájukban említve van a Szentlélek kifejezés (valamiért a rengeteg katolikus bálványimádást elfelejti említeni). Németh Sándor kifejezi örömét és egyetértését Kenneth Copeland és a Pápa közötti kiegyezéssel. Azt állítja, ma már nem működik az inkvizíció szelleme. Eezzel elárulja, hogy tudatosan tagadja, vagy fogalma sincs a modern inkvizíció létezéséről, ami Kenneth Copeland-et és az egész karizmatikus pünkösdi- és protestáns egyházat szellemileg újra bekebelezte és a Pápa fősége alá vitte, így a Hit Gyülekezetét is. Továbbá méltatja Ferenc pápát és azt állítja, hogy a Pápa és a Hit Gyülekezete egy platformon vannak, mégpedig a (politikai) cionizmus platformján. 
És ami a legdöbbenetesebb: Németh Sándor háromszoros megerősítéssel megvédi Ferenc pápát, azt állítva, hogy nem ő az antikrisztus, vagyis ő nem a fenevad, holott már az egész világ behódolt neki és az egész világ előtt látható, hogy az egységes világvallás vezetője maga a pápa lesz, aki egyedül lehet alkalmas az Izraellel kötendő 7 éves szerződés aláírására, amely biztosítja a Jeruzsálemi Templom újra felépítését is. Ferenc pápa tavalyi Jeruzsálemi látogatása során Netanjahu-val  már meg is egyeztek ennek a 7 éves szerződésnek a kidolgozásában.  Lásd az alábbi videót :
http://youtu.be/CmWSUNQkI5U

2. Frissítés : 2015.02.05.
ISRAEL készülődik -- 7 éves szerződés. Sziklamecset pusztulása és a 3. Templom
(A magyar feliratozásért köszönet a "Legyetek Ébren!" csatornának !)


FERENC PÁPA TAGADJA A BIBLIAI HITET !!! TAGADJA A TEREMTÉST !!!
SOKKOLÓ !!! A Pápa meghazudtolja Jézus és a Bibliát !!! Ez jellemzi a hamis prófétát !!!

SHOCKER! Pope Calls Jesus and the Bible a LIE!

FERENC PÁPA MEGMUTATJA IGAZI ARCÁT : (Klikk  IDE, vagy az alábbi linkre !)

http://www.bereanbeacon.org/hu/assets/Magyarul%20Media/articles/PDF/Pope_Francis_True_Colors_hun.pdf
______________________________________________________________________
Üzenetek listája :
 (Dátumra, vagy a címre kattintva a kiválasztott oldal megnyílik.)
_____________________________________________________________

A blog tartalomjegyzéke :   (Kiválasztott címre kattintva nyílik meg a kívánt oldal) 

 38. Látni, vagy nem látni ? - Hallani, vagy nem hallani ?
 39. Pecsétek felnyitása - A négy lovas jelentése és ideje
 40. Az ötödik- és a hatodik pecsét tartalma és időrendje 


_____________________________________________________________________
Ajánlott cikkek :  (kattintás az alábbi címre) 
        -  Hova fussak Babilonból ?
__________________________________________________________________
(Dátumra, vagy a címre kattintva a kiválasztott oldal megnyílik a Hitéleti blogon.)


___________________________________________________________ 

A  KRÍZIS  MISSZIÓ  HÍRLEVELEI  ITT  OLVASHATÓK  : 
                                     3. HÍRLEVÉL VIDEÓJA                              
____________________________________________________________________ 
.

4 megjegyzés:

 1. Fenevad, 666, és a többi nem értett kifejezés. Mik is ezek? A Jel 13:1, 16-18 versében azt olvassuk, hogy a fenevadnak a fején olyan név van, amely káromló, amely névnek száma is van, aminek az összege a 666. Ez a szám nem 3 db. 6-os, hanem hatszázhatvanhat. Bélyege is van isteni pecsét látszataként, ez a vasárnap . Sok-sok név kiadhatja a 666-ot, mint pl. egy kis csúsztatással Ellen Gould White neve is ekképpen: ELLEN = 100, GOULD = 555, VVHITE = 11. Ez összesen 666. Igen ám, csakhogy Ellen G. White neve nem az ő fején volt látható, és még csak nem is istenkáromló. Más nevekkel is próbálkoztak, csakhogy a pápaság rendszeréről lemossák a leleplező megállapításokat - mint pl. Hitler -, de ezen személyek beazonosítása is csődöt mondott, már csak azért is, mert ezek már meghaltak, holott tudjuk, hogy a fenevad az Krisztus 2. eljöveteléig tombolni fog (Jel. 19. fej). A történelem érdekes dolgot szült meg: A pápa ezt a nevet ajándékozta magának imádata kifejezésének okaként: VICARIVS FILII DEI. Ne feledd, hogy a latin U írása V volt, ennélfogva az értéke is 5 maradt. PL: COLOSSEVM latinos írással... A Vicarius Filii Dei latin betűinek számértéke össz. 666. Tehát megvan a nevének száma. A név jelentése ez: Isten Fiának Helytartója. Ez egy cím, ami jogon ő véli vezetni az embereket az orruknál fogva. De ez a név, mit keres az ő fején? Egyrészt a tudatában van, hogy ő a Szentlélek helyett itt lévő Isten, annak ellenére állítva ezt, hogy Jézus a Ján 14-ben a Szentlelket ígérte meg nekünk és nem egy istenpótló beteget. Másrészt pedig a XIX. sz-ban XVI. Gergely pápa készíttetett egy olyan pápai koronát - amelyet egy húsvéti körmenetben viselt - (tiara), amelyre az volt kirakva gyöngybetűkkel: VICARIVS FILII DEI. Az lehet, hogy azt az ominózus koronát soha nem teszik a fejükre, már csak azért sem, mert őméltóságuk saját ízlésüknek megfelelő ékszert és hatalmi jelképet kívánnak készíttetni önön maguknak, de hiába mind ez, ezt a krónikák feljegyezték és kész. Fontos tehát leszögezni, hogy a név a számmal és azzal ,hogy a név a fejen van, szervesen összefügg, el nem választhatók egymástól. Így következik az, hogy a 666-os szám nem egy ún. misztikus szám, tekintettel arra, hogy Istennél nincs számmisztika, még ha a tudatlanok ezt kívánnák is bizonygatni. Miért van ott az, hogy 666? Azért, mert ha valaki nem akarja észrevenni azt, hogy az általa követett vallási hatalom sátáni, akkor csak olvassa el a próféciát, amiben Isten előre megmondta, hogy az eljövendő vallási hatalomnak vezetője neve számértéke 666. Ha másból nem is jön rá, de legalább ez gondolkoztassa csak el.Aki pedig látja a tetteiből hogy a pápa az Antikrisztus, ne féljen ezt hirdetni, tekintettel a számra is. "Akinek értelme van, számlálja meg a fenevad számát, mert emberi szám, és annak száma hatszázhatvanhat." Ez az a bizonyos fenevad, amely a császári formájában létezett ugyan János apostol idejében, de eme, ma ismeretes vallási hatalma még a jövőben volt láttatva. Ezért mondja, hogy hogy ez a fenevad van és nincs, de a 7 uralkodási forma közül támad 8-ként, amint erről Dániel is beszámolt a Dán. 7-8 fejetetekben. 5 elesett, azaz diktatúra, királyság stb, Egy pedig rövid ideig lesz, ez a ravennai helytartóság volt, és ezt követi az, ami van, és ami eljövendő, a hamis pásztor. (VÖ: Jel.17:11, Ez. 34. fej)

  VálaszTörlés
  Válaszok
  1. Tisztelt David Scharf !

   Egyetértek Önnel, de amit Ön ír, annak lényege valójában már szerepel egy korábbi cikkben. A cikk ezen a linken található : http://soospeter.blogspot.hu/2014/07/tony-palmer-hirtelen-halala-felvetodo.html

   A cikk végén, a "2.Frissítés 2014.07.27." című frissítésnél az Ön által képviselt téma már közzé lett téve.

   Nagyon köszönöm értékes hozzászólását !
   Üdvözlettel :
   Soós Péter

   Törlés
 2. Tisztelt Soós Péter!

  Több videót is belinkel a RevealHiddenReality filmjei közül. Van tudomása arról, hogy kik állnak a csatorna mögött? Vannak - enyhén szólva is - igen "meredek" tanításaik, mi a véleménye erről?

  VálaszTörlés
  Válaszok
  1. Tisztelt Hozzászóló !
   Értem és köszönöm a felvetését. Önhöz hasonlóan látom a kérdést. Javaslom, egy újabb hozzászólásban küldje el e-mail címét részemre. Akkor privát tudok válaszolni. A hozzászólását természetesen nem teszem közzé, így a címe nem lesz publikus.
   Szívélyes üdvözlettel:
   Soós Péter

   Törlés