2013. január 7., hétfő

KIÁLTÓ SZÓ A PUSZTÁBAN

I.   KIÁLTÓ  SZÓ  A  MAGYAR  EKLÉZSIÁHOZ !
II.  KAPCSOLÓDÓ  PRÓFÉTAI  KIJELENTÉS

Elkezdődött a felekezetközi 21 napos Böjt-, és ima összefogás.

Karácsony és Szilveszter között minden évben  megrendezésre kerül a két napos felekezetközi Bőjt- és Ima Konferencia, melynek célja, hogy a gyülekezetek közösen keressék Istent, hálákat adva minden jótéteményéért, és közbenjárjanak az országért és az eklézsia szükségeiért.  Legalább 12-13 éve veszek részt személyesen is ebben a közös összefogásban, ami egyúttal a résztvevő gyülekezetek és vezetői közötti kapcsolatot is építi. A legutóbbi, 2012. december 27-28.-án rendezett Böjt- és Ima szolgálatban sok gyülekezet több mint 60 vezetője (köztük sok pásztor) vett részt, akik egy-egy imatémát vezettek, egyenként 15 percben. Amikor a megelőző napokban az Urat keresve készültem a rám kiosztott imatémával, az Úr szólt hozzám, és azt mondta: „Hívd népemet megtérésre ! Hívd népemet az én utamra! - és adott az Úr több Ígét is ehhez, amelyek a közbenjárásra vonatkoztak. A konferencián átadtam a „Hívást” az Úr segítségével, de a rövid időkeret miatt, csak részlegesen sikerült.

Elmondtam, hogy emberileg nem akarok-, és nem is az én feladatom bárkit is meggyőzni. A Szent Szellem feladata a meggyőzés. Ezt Őreá bízom. Az én dolgom, hogy elmondjam amit Isten rám bízott, és hogy szeressem minden testvéremet, függetlenül attól, hogy egyetért-e az átadott üzenettel, vagy nem. Ezt most is fenntartom. Ennek az írásnak sem emberi győzködés a célja, sokkal inkább a „Féltőn-szerető Isten” (2.Móz.20:5, 34:14,) megmentő szeretetének a megnyilvánulása népe-, megváltott gyermekei iránt, amely igazi Istenfélelemre, valamint Isten iránti egyenességre és hűségre szólít fel, hogy a mennyei célt-, és örökséget el ne veszítsük! Sokkal inkább az a célom, hogy megalázva magam, lehajoljak minden testvérem lábához, és az átadott üzenettel, szellemi értelemben a „lábaikat mossam meg” – a „Féltőn-szerető Isten” szeretetével, amely FÉLTVE ÓVJA ÖVÉIT A GONOSZTÓL !

Haza érkezve, ismét szólt hozzám az Úr, és azt mondta :  KIÁLTS népemhez, legyél KIÁLTÓ SZÓ ! – mert NEM LÁTJÁK AZT, AMI ÚTÁLATOS ELŐTTEM!” Azonnal tudtam, ez azt jelenti, hogy írjam le, és az internet „kürtjén” át kiáltva tegyem közzé mindazt a kijelentés csomagot, amit az Úr beletöltött a szívembe, és amit nem lehetett csupán 5-8  perc időkeretben átadni a konferencián, valamint a 2013. január 7.-én kezdődő 21 napos Felekezetközi Böjt-és ima szolgálatban résztvevők számára is Isten Kiáltó Szava !Az alábbi írás egészében  „KIÁLTÓ SZÓ” ! –  a prófétai kijelentéssel együtt !

---------- oOo -----------

I.  KIÁLTÓ SZÓ A MAGYAR EKLÉZSIÁHOZ ! - „Akinek van füle a hallásra, hallja! ”

Ezt mondja az Úr :    (Ez esetben a címzett nem Izráel háza, hanem a magyar eklézsia!)
„Ezért mondjad a magyar eklézsiának : Ezt mondja az Úr Isten: Térjetek meg, és forduljatok el bálványaitoktól és minden utálatosságaitoktól fordítsátok el orcátokat.” (Ezékiel 14:6,)

Isten itt a bálványimádás utálatosságáról beszél! Ebben minden hívő, minden Krisztuskövető keresztyén gyülekezet és/vagy egyház érintetté vált Magyarországon 2012. január 1.-től akkor is ha tud róla, és akkor is ha nem, ha komolyan veszi, ha nem. Ez olyan tény, ami elől nem dughatja fejét a homokba senki, sem az egyéni hívő, sem az eklézsia, mint testület!

Egy éve lépett érvénybe az új Alaptörvény, amelyben törvényi- és jogi erővel intézményesült, - és minden állampolgár számára kötelező hatályú lett - egy POGÁNY VALLÁSI KULTUSZ  BÁLVÁNYÁNAK  – a „Szent Korona”-nak – a TISZTELETE ! Ezért ha akarjuk, ha nem, ehhez mindenkinek (egyéni hívőknek személyesen, és keresztyén egyházaknak testületileg) SAJÁT, Isten előtti felelőssége tudatában valahogyan viszonyulnia kell, valamilyen döntést kell hoznia, mert egy olyan törvény született, és léptettek életbe, ami MINDEN ÁLLAMPOLGÁRT (hívőt és nem hívőt) egy POGÁNY KULTUSZ BÁLVÁNYÁNAK TISZTELETÉRE KÖTELEZI!  Ezért  DÖNTÉSI HELYZET  ÁLLT  ELŐ MINDEN KERESZTYÉN SZEMÉLY, ÉS GYÜLEKEZET (EGYHÁZ) SZÁMÁRA ! A TE SZÁMODRA IS KEDVES OLVASÓ! NEKED IS DÖNTENED KELL : ELFOGADOD, VAGY NEM ? - A POGÁNY KULTUSZ TISZTELETÉT ?! AKI NEM DÖNT, (KIVÁR, HALLGAT, NEM VÁLLALJA NYÍLTAN AZ ELUTASÍTÁST,) AZ HALLGATÓLAGOSAN MEGALKUDOTT, ÉS BESZENNYEZTE MAGÁT A RÁKÉNYSZERÍTETT BÁLVÁNY TISZTELETÉVEL!

     AZ Alaptörvény jogi értelemben minden állampolgárt kötelez, főleg ha - nyíltan, vagy hallgatólagosan - elfogadja azt, de ezen túlmenően, - mivel pogány vallást hordozó (bálványimádó) spirituális tartalma is van a törvénynek,  ezért elfogadás, vagy megtűrés esetén, - a szellemi világ szintjén is jogot ad az ördögnek az állampolgár, - mint egyén,- az egyház, - mint testület,- és az egész nemzet, - mint nagyobb testület - fölötti uralomra!  A bálványimádás, - mint a 2. parancsolatot megrontó bűn, - ajtót nyit az átoknak, és a legmagasabb jogot és felhatalmazást adja sátánnak az e bűnt elkövetők, és az e bűnnel megalkuvó passzív elkövető személyek és testületek (gyülekezet, egyház, nemzet,) fölött.
Vajon ezt akarhatják őszinte keresztyének ?

     A Miatyánkban pedig nem az ördög uralmáért imádkozunk, hanem azért, hogy Isten Királyi Uralma jöjjön el! De hiába imádkozzuk a Miatyánkot, (vagy bármilyen imádságot,) buzgó odaszánással, ha közben – nyíltan, vagy hallgatólagosan, de – elfogadjuk a sátán királyi uralmát képviselő bálvány tiszteletét, méghozzá Alaptörvényi szinten! Két Istent, két urat nem lehet egyszerre szolgálni! Vagy az egyiket szeretjük, és a másikat gyűlöljük, vagy fordítva, de egyszerre kettőt szolgálni nem lehet!  Ezt mondja a Biblia!

Ha hallgatólagosan belenyugszunk az Alaptörvénybe foglalt bálvány tiszteletének („Szent Korona” tiszteletének) akaratunk ellenére-, a jog eszközével személyünkre és egyházi testületünkre is rákényszerített pogány istenkultuszba, és ezzel szemben egy szóval sem tiltakozunk, vagy nem fejezzük ki ellenállásunkat, amikor megtehetnénk akkor MEGALKUSZUNK a pogány kultusz istenének tiszteletével! ( A 3 férfiú a Dániel könyvében nem alkudott meg, nem hallgatta el a hitét.) A bálvány tisztelettel való kényszer MEGALKUVÁS ugyanolyan bűn, mint a BÁLVÁNYIMÁDÁS, a Biblia szerint! Ha a szűzleány, akin erőszakot követtek el nem kiáltott, nem állt ellent, akkor bűnrészesnek számított, hiába volt gyengébb a túlerőnél. A kiáltás, az ellenállás kifejezése. A csendben maradás, a beleegyezés kifejezése. Ez megmutatja az adott bűnhöz való viszonyulást. Hallgatva eltűrjük-e az erőszakot, elfogadva a bűnből fakadó pillanatnyi, de mulandó előnyt, ezzel hűtlenné válva Isten felé, közben pedig az erőszaktevő (pogány alaptörvény) túl erejével mentegetjük lelkiismeretünket? Istent nem lehet becsapni, csak saját magunkat !

     Ha viszont a Krisztushoz hűséges hívők (Sidrák, Misák és Abednegóhoz hasonlóan ) egyénileg, és/vagy egyházként testületileg hajlandóak bátran felvállalva kinyilvánítani, hogy az Alaptörvény pogány kultuszt tartalmazó spirituális részét elutasítják(!), mint keresztyén hitükkel összeegyeztethetetlen és azzal ellentétes pogány hitelvet(!), - vállalva bármilyen következményt, ami ezzel jár,  - akkor ezzel egyszerre IGAZOLJÁK Isten iránti egyenességüket és hűségüket, továbbá a szellemi világ szintjén MEGSZÜNTETIK sátán uralmának jogalapját is saját életük és egyházuk fölött! Csak az ördögi uralomtól és fogságától mentes keresztyének és gyülekezetek képesek BELÉPNI a MENNYEI KORMÁNYZÁSBA, és ott hatékonyan közbenjárni, szellemi módon Krisztussal egységben kormányozni. Csak ilyen eklézsia imájának van legitimációja mennyei szinten közbenjárni az országért !  E miatt akarja Isten sürgető KIÁLTÁSSAL felrázni a magyar eklézsia szívét !
„A kinek van füle, hallja, mit mond a Lélek a gyülekezeteknek!” (Jel.2:29,  3:6, 13, 22,) 

       „ Kiáltó szó ! ”

ISTEN KIÁLT HOZZÁD ! –  MAGYAR  EKLÉZSIA,  ÉN  NÉPEM !

-          „Én Féltőn-szerető Isten vagyok! Ez a nevem!” (2.Móz.20:5,  34:14,)
             Döntsd el, kihez ragaszkodsz ?!     Kit választasz ?!
                                      
-          „ Meddig sántikáltok kétfelé? Ha az Úr az Isten, kövessétek őt!  Ha pedig a „Szent Korona”, és a magyarok istene, kövessétek azt!” (1.Kir.18:21,) - De Válaszszatok magatoknak még ma, a kit szolgáljatok; akár azokat az isteneket, a kiknek a ti pogány őseitek szolgáltak, a míg túl voltak a folyóvízen, (túl az Ural hegyen) a kiknek földjén lakoztatok: én azonban és az én házam az Úrnak szolgálunk!” (Józsué 24:15,)

-          „UTÁLATOSSÁG SZENNYEZI BE NÉPEMET. CSAK az ŐSZINTE MEGTÉRÉS, ALÁZAT és BŰNBÁNAT NYITJA MEG  KEGYELMEM AJTAJÁT, és FORDÍTJA EL HARAGOMAT! ŐSZINTE ALÁZAT és MEGTRÉRS NÉLKÜL HIÁBA KÖNYÖRÖGTÖK, ELFORDÍTOM ARCOMAT!”

-          „Tévelygő szívű nép ők, és nem tudják ők az  ÉN UTAMAT !” (Zsoltár 95:10,)

-          „Ha megalázza magát az én népem, a mely nevemről neveztetik, s könyörög és keresi az én arcomat, és felhagy az ő bűnös életmódjával: én is meghallgatom őket a mennyből, megbocsátom bűneiket, és megszabadítom földjüket.” (1.Krón.7:14,)  
                                                        
Mi Isten útja ?

ISTEN  ÚTJA a SZELLEMI  SZABÁLYSZERŰSÉG  ELVÉT  is jelenti !

    A Biblia sok helyen használja „az Úr útja”, vagy az  „Isten útja” kifejezést, ezért elengedhetetlen, hogy pontosan értelmezzük, mit is kell ezen a kifejezésen értenünk ! Általában az utcáknak, utaknak adnak egy nevet. Van egy névadója minden útnak, akiről az utat elnevezik. Az Úr útja tehát az, amely út Isten Nevét, vagy Isten Fiának nevét viseli, mivel az Atya és a Fiú egyek. De másik megközelítésből úgy is értelmezhetjük, hogy Isten útja az, amely úton Isten (vagy az Ő Fia) jár. Isten mindig az Ő maga útján jár. Kétségtelen, hogy „az Úr útja” kifejezés, a szellemi világban történő „közlekedésben” használatos fogalom, amit köznapi nyelven „SZELLEMI SZABÁLYSZERŰSÉGNEK” nevezhetünk. Az Úr útja, - leegyszerűsítve - az Istentől rendelt SZELLEMI SZABÁLYSZERŰSÉGEK ELVÉT jelenti! Jézus keresztáldozatát és halálát is az Isten Igazságosságának SZELLEMI SZABÁLYSZERŰSÉGE követelte meg. Mivel Jézus ezt betöltötte, ezért JÉZUS az ÚT az ATYÁHOZ, ami azonos a SZELLEMI SZABÁLYSZERŰSÉG ELVÉVEL IS EGYÚTTAL. 

    Ha a szellemvilág szintjén a szellemünk segítségével találkozni akarunk Istennel, (imádkozás, Isten dicsőítése, közbenjáró imádkozás, imádás, stb.,) és azt szeretnénk, hogy közösségben lehessen Ővele a szellemünk,  meghallgasson-, figyelembe vegyen minket, válaszoljon nekünk, vagyis valódi kommunikációt akarunk Isten és a saját szellemünk között, és nem csak, a vallásos igényünk és vallásos lelkiismeretünk hamis megnyugtatása csupán a cél, (mondván : „na én most több órát imádkoztam, ;  x-szer elmondtam a Miatyánkot, énekeltem, ; bekapcsolódtam a 21 napos böjt- ima összefogásba,; ezt-, vagy azt- a jót megtettem, most már biztosan meghallgat Isten,) akkor elengedhetetlen, hogy megkeressük, felismerjük és megtanuljuk a Bibliából a szellemi világnak azokat a SZELLEMI  SZEBÁLYSZERŰSÉGEIT, amelyeket Isten alkotott és rendelt el, és amelyekhez Isten is tartja magát! Tehát, csak akkor tudunk szellemünk által találkozni Istennel, ha mi is Isten útján járunk! A magunk útján soha nem fogunk találkozni Istennel!

    Az Isten útján az Isten által megszabott szellemi szabályszerűségek vannak érvényben. Ezt nevezhetjük akár „mennyei kresz”-nek, vagy „szellemi kresz”-nek is. A szellemi világban a szabálysértést nem lehet büntetlenül megúszni úgy, mint legtöbbször itt a földön, mert itt nem látnak mindent. De ahogy az autópályáinkon minden bliccelőt „meglátnak” és meg is büntetnek, kivétel nélkül, úgy a szellemi világban mindent pontosan látnak, és regisztrálják amit teszünk. Minden bűn, és szabálytalanság örökre megmarad, örök következménye van a szellemvilág szintjén, és ezek visszahatnak a földi történésekre is! Egyedül csak Jézus Vére tudja – az Engesztelés szellemi joga alapján – eltörölni, megsemmisíteni a bűnöket, szellemi szabálytalanságokat, de csak kizárólag a megtérés, az Íge szerinti bűnbánat esetén! Ez is része a szellemi szabályszerűségnek, vagyis Isten útjának!

Minden bűn és/vagy szabálytalanság (szabálysértés) megakadályozza a szellemünket abban, hogy „Isten útján” járjunk, aminek az a következménye, hogy szellemünk addig képtelen Istennel találkozni (közösségre lépni), ameddig vissza nem térünk (megtérünk) újból „Isten útjára”! Az őszinte megtéréshez pedig szükséges annak a bűn(ök)nek a felismerése, megbánása, megvallása és elhagyása, amelyik elválasztott, vagy eltérített Isten útjától!

      Megtérés, mint alapfeltétel

Az alább felsorolt prófétai üzenetekben Isten egyértelművé tette, hogy azért van szükség MEGTÉRÉSRE, mert az ember útja(i) és romlott gondolatai nem egyeznek meg Isten útja(i)val és tiszta, szent gondolataival! Az ember útját a bűn, és a bűn miatt megromlott természete határozza meg, az Isten útját pedig a tökéletes és tiszta igazság, szentség, bölcsesség, …. .
Az ember útja tehát a pokolba vivő „széles út”, (melyen az ördög is jár, és csábít megalkuvásra, jellemtelenségre), az Isten útja pedig a Mennybe vivő „keskeny út”, (melyen az Isten jár, és vonz minket a tiszta, Istenfélő-, a bűnnel meg nem alkuvó-, bűngyűlölő-, kompromisszumokat elutasító, egyenes jellemre), és ez a két út olyan távol van egymástól, mint amilyen távol van az ég a földtől!

Ézsaiás 55:9,
„Mert a mint magasabbak az egek a földnél, akképpen magasabbak az én útaim útaitoknál, és gondolataim gondolataitoknál!”

Mivel az ember útjának tartalma és célja merőben eltér Isten útjának tartalmától és végcéljától, éppen ezért Isten MEGTÉRÉSRE szólította fel népét. Így szólít fel ma is, a prófétai KIÁLTÁS által!

Jeremiás 18:11,
„Most azért beszélj csak a Júda férfiaival és Jeruzsálem lakosaival, mondván: Ezt mondja az Úr: Ímé, én veszedelmet készítek ellenetek és tervet tervezek ellenetek! Nosza, térjetek meg, ki ki a maga gonosz útáról, és állítsátok helyre útaitokat és cselekedeteiteket!”

Jeremiás 25:5,
Térjetek meg már mindnyájan a ti gonosz útaitokról és a ti gonosz cselekedeteitekből, hogy lakhassatok a földön, a melyet az Úr adott néktek és a ti atyáitoknak öröktől fogva örökké.”

Máté 3:2,
„És ezt mondta (Keresztelő János): Térjetek meg, mert elközelített a mennyeknek országa.”

Az Isten országa (Isten Királyi Uralma) is az Isten útján található. Keresztelő János KIÁLTJA és HIRDETI, hogy Isten Uralma elközelített, és AZÉRT, hogy TALÁLKOZHASSANAK ISTEN URALMÁVAL, VISSZA KELL TÉRNIE ISTEN NÉPÉNEK AZ ISTEN ÚTJÁRA !!!
A MEGTÉRÉSRE szóló prófétai KIÁLTÁS ma is épp ugyanúgy érvényes, mert a mai magyarországi eklézsia útja is eltért Isten útjától a fent jelzett utálatosság miatt. Az Isten Országával (Királyi Uralmával) pedig csak az Isten útján tud találkozni a magyar eklézsia is! Isten népének nagy része különböző okok-, vagy érdekek  miatt nem figyel a bibliai szellemi szabályszerűség fontosságára!  Nem látja meg hol tért le arról, vagy nem akarja meglátni! Jézus a magvető példázatában rámutat, hogy a vakságnak és a süketségnek nagyon súlyos okai és következményei vannak. 
"Mert MEGKÖVÉREDETT e népnek szíve, és füleikkel nehezen hallottak, és szemeiket behunyták; hogy valami módon ne lássanak szemeikkel, és ne halljanak füleikkel, és ne értsenek szívükkel, és MEG NE TÉRJENEK, és meg ne gyógyítsam őket." (Máté 13:15,)

A öntelt szív kemény-, vak-, és süket lesz meghallani Istent, és ezért NEM LESZ KÉPES A MEGTÉRÉSRE SEM! EZ PEDIG TRAGÉDIÁHOZ VEZET! Isten népe számára CSAK A MEGTÉRÉS az a kegyelmi jogalap, egyetlen lehetőség, ami által vissza tud jutni Isten útjára, a szellemi szabályszerűség útjára. A megtéréshez tartozó bűnbánat, és alázat pedig megnyitja szívünk ajtaját, hogy birtokba vehessük Isten kegyelmét. Alázat, és bűnbánat nélkül egyszerűen nem tudjuk átvenni Istentől a felkínált kegyelmet. A kegyelem kívül marad rajtunk, pedig Isten az imáinkra a kegyelem „csomagjában” küldi a választ, az ima meghallgatást!

Az alábbi Ígében fontos szellemi alapelvek szerepelnek :

„Ha megalázza magát az én népem, a mely nevemről neveztetik, s könyörög és keresi az én arcomat, és felhagy az ő bűnös életmódjával: én is meghallgatom őket a mennyből, megbocsátom bűneiket, és megszabadítom földjüket.” (1.Krón.7:14,)
„Ha eljöttök, hogy színem előtt megjelenjetek, ki kivánja azt tőletek, hogy pitvarimat tapossátok?  Ne hozzatok többé hazug ételáldozatot, a jó illattétel útálat előttem; újhold, szombat s ünnepre-felhívás: bűnt és ünneplést el nem szenvedhetek.” (Ézsaiás 1:12-13,)

Mindez azt jelenti, hogy a megtérés, és az alázat elengedhetetlen alapfeltétel ! - mert Isten elé nem léphetünk be bűnösen, csak Jézus Vérével-, vagyis kegyelem által lehetséges! - de ezt a kegyelmet személyesen birtokba venni csak őszinte bűnbánattal-,  alázattal-, töredelmes szívvel-, vagyis  őszinte MEGTÉRÉSSEL tudjuk!  Ezért a SZELLEMI SZABÁLYSZERŰSÉG ALAPFELTÉTELE a MEGTÉRÉS !

       Égig érő bűn

A Biblia beszél égig érő bűnről :  „Mert az ő bűnei az égig hatottak, és megemlékezett az Isten az ő gonoszságairól.(Jel.18:5,)  De mit is jelenthet ez ?

Valaki így fogalmazta meg ennek lényegét : „Amikor egy nemzet (vagy ország) törvénybe iktat egy bűnt, - tehát a törvény jogi erejével kényszerít mindenkit bűnre, - ezt Isten már „égig érő” bűnnek tekinti, és kiváltja Isten jogos haragját és átkát az adott nemzet ellen!” 
Ezzel a definícióval egyet is értek.

Éppen ez történt meg Magyarországon!  2012.január 1.-től az Alaptörvény közjogi ereje kötelez minden magyar állampolgárt a pogány kultuszt megtestesítő „Szent Korona” bálványának tiszteletére, tehát KÖZJOGI ESZKÖZZEL KÖTELEZ UTÁLATOS BŰNRE! Magyarország 1100 éves történelme éppen elég NEMZETI BALSORSOT, (kudarcot, vereséget, bukást, elnyomást,) sorakoztat fel ahhoz, hogy észre kéne vennünk a nemzeti átok igazi forrását. Ez pedig a BÁLVÁNYIMÁDÁS !  (Részletesebben ITT.)

A közömbösség, a hallgatás, a nem egyértelmű-, nem egyenes elutasítás ISTEN SZEMÉBEN  MEGALKUVÁST JELENT az UTÁLATOS BŰNNEL! 

HOGYAN VÁR AZ EKLÉZSIA IMA MEGHALLGATÁST, HA ISTEN FELÉ ENGEDETLENSÉGBEN VAN ???   HA  NEM  TÉR  MEG  ???
EZ ESETBEN ÚGY A BÖJT, MINT AZ IMA CSAK VALLÁSOS HIÁBAVALÓSÁG SZINTJÉRE SÜLLYED, ÉS TELJESEN HASZONTALANNÁ VÁLIK !

II.  KAPCSOLÓDÓ  KIJELENTÉS  AZ  ÚRTÓL

(Az egyik közbenjáró-, harcos imatársam kapott egy kijelentést az Úrtól ma, amit e-mailen elküldött nekem. Mivel rendkívül egybevág és kapcsolódik a „Kiáltó szó” üzenetéhez,, engedélyét kértem, hogy közzétehessem. Ő hozzájárult azzal a feltétellel, hogy neve ne legyen aláírva.)

„Sok ima jön hozzám a földről, de ezek hiábavaló imák.  
Nem üti meg és nem éri el a szívemet.  -  Sok üres fecsegés !!! 
ÉN imádókra vágyok….. imádókat keresek !!!

Sok az érdek ima, mind üres beszéd…. hiányzik belőle a szentség, a becsületesség.  
Hiányzik belőle az öröm a hálaadás ….
Minden csak érdek, nem veszik észre, hogy ezekre az imákra sokszor az ördög válaszol, mert ezek az imák tele vannak  önzéssel….
Nincs igazi Istenfélelem  –  (Abdiàs eset : 1.Kiràlyok 18:3, 12/b,)
Kicsoda az aki tisztel Engem ???? - hanem ha az, aki féli az ÉN beszédemet, és figyelembe veszi az ÉN szavamat !!!
Egy szerető ember arra vágyik, hogy betöltse szeretője kívánságát. Az ÉN népem csak akkor szeret Engem, ha tiszteli az ÉN Szavamat, cselekszi és tekintetbe veszi azt ami kedves Előttem!!!”  (MM.S)

Utószó :

Az új egyházi törvény kapcsán már 2011 év végén Isten erős késztetést helyezett a szívemre, hogy felhívjam a hívők és a magyar eklézsia figyelmét az Alaptörvény pogány „Szent Korona”  kultusza, és a sarkalatos egyházi törvényben elrejtett csapdára. ( Az írás ide kattintva olvasható) Később a „Bálványimádás a nemzeti átok forrása” c. elemző írásban (ittolvasható) bibliai és történelmi tényekkel megerősítve igyekeztem még nyomatékosabban felkelteni a hívők figyelmét a közjogilag is törvényerőre emelt bálvány tisztelet tényére, ugyanis a Tízparancsolat 2. parancsa a nem csak a „ne imádd”, hanem a „ne tiszteld” kitételt is pontosan rögzíti. Márpedig tudjuk, hogy az Írásban még egy ióta, és egy vessző sem hiába íratott meg! Ezért a „ne tiszteld” Isteni kitételt is ugyanolyan komolyan kell vennünk, mint a "ne imádd" kitételt, ha az 1. parancsolat szerint az „Első szeretettel” szeretjük Istent! 
"Akik SZERETITEK az URAT, GYŰLÖLJÉTEK A GONOSZT !" (Zsoltár 97:10,)

„Ha eljöttök, hogy színem előtt megjelenjetek, ki kivánja azt tőletek, hogy pitvarimat tapossátok?  Ne hozzatok többé hazug ételáldozatot, a jó illattétel útálat előttem; újhold, szombat s ünnepre-felhívás: bűnt és ünneplést el nem szenvedhetek.” (Ézsaiás 1:12-13,)

Amikor Isten népe  (egy, vagy több gyülekezet) közös imaalkalmakat, böjtöt, közbenjárást, dicsőítést, és egyéb fontos Istentiszteleti összejövetelt szervez, nyilvánvalóan azzal a nemes céllal teszi, hogy szellemvilág szintjén Isten jelenlétét keresse, Ő elé járuljon, akkor rendkívül fontos tisztában lennie azzal, hogy a szellemi előfeltételekkel rendelkezik-e, a SZELLEMI SZABÁLYSZERŰSÉG feltételei szerint teszi-e mindezt ! A fenti Ígék és a prófétai üzenet is egyértelművé teszik, hogy ISTEN ELUTASÍTJA népe közeledését, ha Isten népe kettősségben él, és ezt nem veszi észre, nem hallgat a KIÁLTÁSRA SEM, nem tér meg a bűnnel kötött kompromisszumból, megalkuvásból! Isten kegyelmes, de ezzel együtt szent, és igaz Isten is! 

A kegyelem azt jelenti, hogy kész megbocsátani, ha engedelmeskedünk a megtérés parancsának! Mindig a megtérés nyit ajtót a kegyelem számára, hogy a kegyelem által bűnbocsánatot nyerjünk, Jézus Krisztus engesztelő áldozata árán. Ez Isten ÚTJA ! Isten bánkódik, ha az Ő népe nem ismeri Isten Útját ! 
 "Jőjjetek, hajoljunk meg, boruljunk le; essünk térdre az Úr előtt, a mi alkotónk előtt! Mert ő a mi Istenünk, mi pedig az ő legelőjének népei és az ő kezének juhai vagyunk; vajha ma hallanátok az ő szavát. Ne keményítsétek meg a ti szíveteket, mint Meribáhnál, mint Maszszáh napján a pusztában:  A hol megkisértettek engem a ti atyáitok; próbára tettek engem, jóllehet látták az én cselekedetemet. Negyven esztendeig bosszankodtam e nemzetségen, és mondám: TÉVELYGŐ SZÍVŰ nép ők, és NEM TUDJÁK ŐK AZ ÉN ÚTAIMAT! A kiknek megesküdtem haragomban: Nem mennek be az én nyugalmam helyére." (Zsoltár 95:6-11,)
   
A kemény szív gátolja meg a hallást! A hallás hiánya pedig az Úr ÚTJÁRA való megtérést (visszatérést) akadályozza meg! Csak akkor találkozunk Isten kegyelmével, ha Isten útján járunk. Ha a saját utunkon járunk, ott sosem találkozunk Istennel, sem pedig az Ő kegyelmével! De ha megtérünk, azaz visszatérünk az Úr útjára, ott rögtön találkozunk Isten kegyelmével. A kegyelem előtt pedig a megtört, meglágyult bűnbánó szív nyitja meg az ajtót, hogy beáradva a szívünkbe, Isten megtisztítson minket minden hamisságtól az Úr Jézus Krisztus Vére-, Vérének igazsága által !  Csak ISTEN ÚTJÁN válhat legitimmé, Isten előtt elfogadhatóvá az egyéni hívők, és az eklézsia BÖJTJE és KÖZBENJÁRÓ IMÁDSÁGA! A SZELLEMI SZABÁLYSZERŰSÉG MELLŐZÉSE A LÁTSZAT-, ÉS VALLÁSOS HIÁBAVALÓSÁG SZINTJÉRE SÜLLYESZT MINDEN NEMES-, ÉS SZELLEMI KEZDEMÉNYEZÉST!

Soós Péter
2013. Január 4.
_____________________________________________________________________
          Amanda Buys  2012.06.13.  Budapest, Agape Gyülekezetben
          Az ország szellemi feltérképezése ("Szent Koronáról" beszél  20:38 perctől )


________________________________________________________________________


Más ajánlott oldalak :     -   FELÉPÜLÉS A KRISZTUSI TELJESSÉGRE
                                                 -   JÓB SZENVEDÉSÉNEK ÜZENETE
                                                 -   MEGTÉRÉSEK  GYÖNGYÖSPATÁNNincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése